EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Г. П. Бессонова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.97

УДК: 657.1:343.46

Г. П. Бессонова

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Анотація

У статті розглянуті питання використання бухгалтерської документації та звітності при розслідуванні економічних правопорушень. Відомо, що провідну роль в системі управління господарюючим суб'єктом грає система бухгалтерського обліку, яка є основою економічної безпеки підприємства. Постійне ускладнення діяльності юридичних осіб стимулює розвиток бухгалтерського обліку, яке впливає на здатність керівництва приймати ефективні управлінські рішення і здійснювати контроль за діяльністю підприємства. Злочини економічної спрямованості - є найбільш часто здійснюваних в Україні. Особливо вони характерні для сфери підприємництва та оподаткування. В даний час велику загрозу економічній безпеці представляє криміналізація економіки. Криміналізація економіки (лат. Criminalis - відноситься до злочину) - це процес формування економіки, в якій істотну роль відіграють злочинні елементи і форми господарювання, мафіозні структури, які здійснюють махінації і спекуляції - ці дії підпадають під кримінальну відповідальність.

Ключові слова: бухгалтерський облік; економічні правопорушення; криміналізація; махінації; податкові правопорушення; нормативна база; судово-бухгалтерська експертиза; управлінські рішення.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від16.07.1999р.№ -ХIV зі змінами та доповненнями.
2. Податковий Кодекс України
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів - Житомир:ПП «Рута», 2003.- 444с.
4. Ганчев П., Фортинський С. О подготовке экспертов- бухгалтеров/Бухгалтерский учёт-1964.-№11 с. 39
5. Кримінально-процесуальний Кодекс України
6. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжнародні зв`язки: Монографія. - Житомир. ЖДТУ, 2007. 236 с.
7. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: Теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія - Житомир: ЖДТУ, 2005, 548 с.
8. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія, практика, перспективи. Монографія. Житомир, ЖІТІ, 1998. с. 24.
9. Пушкар М.С.Філософія обліку. Тернопіль: Карт-Бланш,2002.-157с., с. 84.

G. Bessonova

THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INSTRUMENTS IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC VIOLATIONS

Summary

The article discusses the use of accounting documentation and reporting in the investigation of economic offenses. It is known that the leading role in the management system of an economic entity is played by the accounting system, which is the basis of the economic security of the enterprise. The constant complication of the activities of legal entities stimulates the development of accounting, which affects the ability of management to make effective management decisions and exercise control over the activities of the enterprise. Economic crimes are one of the most frequently committed in Ukraine. They are especially characteristic of entrepreneurship and taxation. Currently, the criminalization of the economy poses a great threat to economic security. Criminalization of the economy (lat. Criminalis - related to crime) is the process of forming an economy in which criminal elements and forms of managing, mafia structures that carry out fraud and speculation play a significant role - these actions are subject to criminal liability.
The emergence of various forms of ownership, an increase in the number of business entities have led to an increase in the number and variety of economic offenses that harm both the interests of the state and the interests of other business subjectives6, this is the formation and filling of the budget, violation of contracts, and the inability to carry out normal business activities.
Traces of economic offenses are reflected in the documents that formalize the implementation of a business transaction - in the accounting documents of the crime, thefts and fakes are forced to leave their mark on accounting and reporting documents.
When considering offenses of an economic direction, the object of the study is precisely the accounting data. Traces of illegal actions reflected in documents and accounting appear in the form of: changes in the values of indicators of primary documents, registers and statements; distortion of the contents of the operating room; inconsistency of data of primary documents and data of accounting registers.
As a result of changes in socio-economic conditions, economic crime is constantly transformed into new forms, means of committing illegal acts. The study of economic crime is conditioned by the need to find new effective means of preventing and combating them.

Keywords: accounting; economic offenses; criminalization; fraud; tax offenses; regulatory framework; forensic accounting expertise; management decisions.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" dated 16.07.1999 № XIV with changes and additions.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine".
3. Butynets, F.F. (2003), Teoriia bukhhalterskoho obliku: Pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti «Oblik i audyt» vyshchykh navchalnykh zakladiv [Accounting Theory: Textbook for students majoring in "Accounting and Auditing" in higher education], PP «Ruta», Zhytomyr, Ukraine, P. 444.
4. Ganchev, P. and Fortins'kij S. (1964), "About the preparation of expert accountants", Buhgalterskij uchjot, vol. 11, p. 39.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Criminal Procedure Code of Ukraine".
6. Kireitsev, H.H. (2007), Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, mizhnarodni zv`yazky [Development of accounting: theory, profession, international relations], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, P. 236.
7. Maliuha, N.M. (2005), Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: Teoriia y metodolohiia, perspektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: Theory and methodology, prospects for development], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, P. 548.
8. Maliuha, N.M. (1998), Shliakhy udoskonalennia otsinky v bukhhalterskomu obliku: Teoriia, praktyka, perspektyvy [Ways to improve valuation in accounting: Theory, practice, prospects], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, P. 24.
9. Pushkar, M.S. (2002), Filosofiia obliku [Philosophy of accounting], Kart-Blansh, Ternopil, Ukraine, P.157, p. 84.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 185

Відомості про авторів

Г. П. Бессонова

доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

G. Bessonova

Associate Professor, Associate Professor of accounting and auditingSHEI «Priazovsky State Technical University»

ORCID:

0000-0003-2311-488X

Як цитувати статтю

Бессонова Г. П. Роль обліково-аналітичних інструментів при розслідуванні економічних правопорушень. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7918 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.97

Bessonova, G. (2020), “The role of accounting and analytical instruments in the investigation of economic violations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7918 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.