EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА” ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЦІЙ СФЕРІ
В. О. Дмитрук, Ю. В. Максимець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.99

УДК: 330.1:65

В. О. Дмитрук, Ю. В. Максимець

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА” ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті обгрунтовано розширення змісту категорії ”капітал підприємства” у відповідності з новими його формами. Проведено комплексний аналіз підходів до визначення категорії «капітал підприємства», визначено основні підходи до його трактування, виділено його сутнісні характеристики, дано оцінку його змісту в світлі сучасних досліджень в цій сфері. Визначено найактуальніші визначеннями категорії “інтелектуальний капітал”. Виділено та проаналізовано підходи до складу інтелектуальних ресурсів як основної сутнісної ознаки “інтелектуального капіталу”. Виділено основні напрями досліджень соціального капіталу. Визначено сутнісні ознаки поняття “соціальний капітал”. Запропоновано розширити визначення “капіталу підприємства” на основі погляду на “інтелектуальний капітал” як інтелектуальний ресурс підприємства. На основі виділених сутнісних ознак інтелектуального ресурсу підприємства запропоновано розуміти його як результат взаємодії інтелектуальних продуктів, в т.ч. інтелектуальної власності, людських, організаційних, споживчих ресурсів, ресурсу соціальних відносин і зв'язків на основі довіри і компетентності.

Ключові слова: капітал; капітал підприємства; людський капітал; інтелектуальний капітал; соціальний капітал; інтелектуальні ресурси.

Література

1. Катан Л.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.І. Катан, Л.І. Бровко, Н.П. Дуброва, Н.В. Бондарчук. – Суми: «Довкілля», 2009. – 184 с.
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала [Електронний ресурс] / И.А. Бланк. – К. : Ника- Центр,Эльга, 2002. - 512 с.
3. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст]: навч. посіб. [Електронний ресурс] / С.М. Клименко. – К: КНЕУ, 2008. – 520 с.
4. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент [Teкст]: підруч. / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦНЛ, 2006. – 520 с
5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.
6. Югас Е.Ф. Економічна сутність та види капіталу підприємства/ Е.Ф. Югас, О.І. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014 . -Випуск 2(43). – с.63-67.
7. Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства/Автореф. дис на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Хмельницький, 2005. -19с.
8. Клименко С.О. Капітал як визначальний чинник ефективності діяльності підприємства/ С.О. Клименко // Экономика и управление – 2011. - №2 – с. 113-117.
9. Суярова О.О. Узагальнення існуючого досвіду класифікації капіталу./ О.О. Суярова // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2009 - №2 – с.211-219.
10. Прокопенко І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств / І.В. Прокопенко, А.О. Босак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016.- №851. – с.82-93. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_13.
11. Ковтуненко К.В. Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства/ К.В. Ковтуненко,Ю.В. Гутарева, Я.В. Шаповал // Економіка: реалії часу – 2012. - № 3-4 (4-5) - с.78-83.
12. Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учеб. пособ. / Л. Г. Мельник, С. Н.Ильяшенко, В. А.Касьяненко. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2004. – 400 с.
13. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. В. Кендюхов; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 31 с.
14. Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2007. – No 2. – С. 3–13.
15. Школа В. Ю. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи / В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 3, Т. 1. – С. 72–78.
16. Ситник Й. С. Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування / Й. С. Ситник // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / відп. за вип. С. М. Соболь. – С. 332–342.
17. Швиданенко Г. О. Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі / Г. О. Швиданенко, І. Ю. Гусєва // Проблеми економіки. – 2012. – No 4. – С. 181–186.
18. Філіппова С.В., Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філіппова, К.В. Ковтуненко// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. -№776.- с.81-86.
19. Баланда А.Л. Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву / А.Л. Баланда, В.І. Надрага // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. - №1 (21) - с.37-41.
20. Кізілова А.В. Сутність та функції соціального капіталу підприємств/ А.В. Кізілова // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т екон. пром. – Донецьк, 2012. -с.250-258.

V. Dmytruk, Y. Maksymets

THE ESSENCE OF THE CATEGORY "ENTERPRISE CAPITAL" ACCORDING TO MODERN RESEARCH IN THIS AREA

Summary

The article substantiates the extension of the content of the category ”capital enterprise” in accordance with his new forms. Conducted a comprehensive analysis of approaches to definition of the category "capital enterprise", identified the main approaches to its interpretation, highlighted by its essential characteristics, and the estimation of its contents in the light of modern research in this field. The definition of the category “capital enterprise” includes only items such as tangible assets, intangible assets and money, which reflects a very narrow approach to the interpretation of this concept. Proved that the study of the new forms of capital that play a decisive role in formation of competitive advantages of enterprises is the basis to extend the definition of the category "capital enterprise" and fill it with new content. The most current definition of the category “intellectual capital”. Identified and analyzed approaches to the composition of the intellectual resources as the main essential signs of “intellectual capital”. The main areas of social capital research. Defined the essential characteristics of the concept of “social capital”. It proposed to expand the definition of “enterprise capital” - based perspective on intellectual capital as an intellectual resource of an enterprise. On the basis of the specified essential characteristics of the intellectual resource of the enterprise proposed to understand it as a result of the interaction of intellectual products, including intellectual property, human, organizational, resource consumer, resource, social relationships and relationships based on trust and competence. In the new definition of “the capital of the company” proposed to focus on new forms of capital as accumulated values and to put these forms in the first place, because they now occupy a large share in the structure of capital of enterprises in the modern economic system. Determined that the capital of the company is integrated supply values in the form of intellectual resources (as a result of the interaction of intellectual products, including intellectual property, human, organizational, resource consumer, resource, social relationships and relationships based on trust and competence) and financial and material resources (assets) that are involved in the economic process and are able to generate income.

Keywords: capital; enterprise capital; human capital; intellectual capital; social capital; intellectual resources.

References

1. Katan, L.I. Brovko, L.I. Dubrova, N.P. and Bondarchuk, N.V. (2009), Finansovyy̆ menedzhment [Financial management], «Dovkillia», Sumy, Ukraine, P. 184.
2. Blank ,I.A. (2002), Upravlenie formirovaniem kapitala [Management of capital formation], Nika- Centr, Jel'ga, Kyiv, Ukraine, P. 512.
3. Klymenko, S.M. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of competitiveness of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.520.
4. Kramarenko, H.O. and Chorna, O.Ye. (2006), Finansovyy menedzhment [Financial management], TsNL, Kyiv, Ukraine, P.520.
5. Poddierohin, A.M. Finansovyy menedzhment [Financial management], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.536.
6. Yuhas, E.F. and Oleksyk, O.I. (2014), " Economic essence and types of enterprise capital", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2(43), pp.63-67.
7. Kvasnytska, R.S. (2005),"Management of the target structure of the capital of the enterprise", Ph.D. Thesis, Khmelnytskyi, Ukraine, P.19.
8. Klymenko, S.O. (2011), "Capital as a determining factor in the effectiveness of the enterprise", Jekonomika i upravlenie, vol. 2, pp. 113-117.
9. Suiarova, O.O. (2009), "Generalization of the existing experience of capital classification", Visnyk SumDU. Seriia Ekonomika, vol. 2, pp. 211-219.
10. Prokopenko, I.V. and Bosak, A.O. (2016), "The essence and structure of intellectual capital of enterprises", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 851, pp. 82-93, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_13.
11. Kovtunenko, K.V. Hutareva, Yu.V. and Shapoval, Ya.V. (2012), "Features of formation of intellectual capital of the enterprise", Ekonomika: realii chasu, vol. 3-4 (4-5), pp.78-83.
12. Mel'nik, L. G. Il'jashenko, S. N. and Kas'janenko, V. A. (2004), Jekonomika informacii i informacionnye sistemy predprijatija [Economics of information and enterprise information systems], ITD “Universitetskaja kniga”, Sumy, Ukraine, P. 400.
13. Kendiukhov, O. V. (2007), "Organizational and economic mechanism of intellectual capital management of the enterprise", Ph.D. Thesis, 08.00.04, NAN Ukraine, In-t ekonomiky prom-sti, Donetsk, Ukraine, P. 31.
14. Kolot, A. M. (2007), "Innovative work and intellectual capital in the system of factors of knowledge economy formation", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 3–13.
15. Shkola, V. Yu. and Shcherbachenko, V. O. (2011), "Economic justification of the role of intellectual capital in the formation of the innovative economic system", Marketynh i menedzhment innovatsii, issue 3, vol. 1, pp. 72–78.
16. Sytnyk, Y. S. (2012), "Intellectualization of the capital of the organization and its structuring", Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr., Special issue in 2 parts, Part 1 Stratehichni imperatyvy suchasnoho menedzhmentu, pp. 332–342.
17. Shvydanenko, H. O. and Husieva, I. Yu. (2012), "Intellectual resources of the enterprise, which function in the external environment", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 181–186.
18. Filippova, S.V. and Kovtunenko, K.V. (2013), "Intellectual potential as the main factor in the formation of intellectual capital", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 776, pp.81-86.
19. Balanda, A.L. and Nadraha, V.I. (2013), "Social capital of the enterprise: advantages and risks of manifestation", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (21), pp.37-41.
20. Kizilova, A.V. (2012), "The essence and functions of social capital of enterprises", Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku: zb. nauk. prats, pp. 250-258.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 156

Відомості про авторів

В. О. Дмитрук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Dmytruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

ORCID:

0000-0002-2974-8114


Ю. В. Максимець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка

Y. Maksymets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

ORCID:

0000-0001-9693-4147

Як цитувати статтю

Дмитрук В. О., Максимець Ю. В. Сутність категорії “капітал підприємства” відповідно до сучасних досліджень в цій сфері. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7919 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.99

Dmytruk, V. and Maksymets, Y. (2020), “The essence of the category "enterprise capital" according to modern research in this area”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7919 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.