EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Орел

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.100

УДК: 339.137.2

А. М. Орел

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто три ключових підходи до формування конкурентних переваг підприємства: ринковий, ресурсний, інституційний. Визначено основні напрями формування конкурентних переваг в рамках ресурсного підходу: на основі ключових компетенцій, шляхом постійного впровадження інновацій, шляхом створення підприємства, яке самонавчається в рамках розвитку економіки знань. Визначено зміст ринкового підходу, який передбачає реалізацію двох класичних конкурентних стратегій, які полягають в управлінні витратами або диференціації для завоювання прихильності споживача в якості продукції або її ціні. Ринковий підхід передбачає адаптацію підприємства в ході своєї діяльності до мінливих умов зовнішнього середовища та пошук своєї ніші при реалізації стратегії фокусування. Іншим аспектом ринкового підходу визначено орієнтацію на конкурентів, що передбачає реалізацію стратегій захисту власних унікальних ключових компетенцій як основи конкурентних переваг або обмеження конкурентів щодо доступу до рідкісних ресурсів.
Визначено вирішальну роль сучасного інституційного підходу у пошуку додаткових джерел конкурентних переваг шляхом вибудовування партнерських взаємовідносин із іншими суб’єктами господарювання в рамках мережевих структур, що дозволяє збільшувати споживчу вартість для покупців, забезпечувати вдосконалення структури товарного ринку в цілому, підвищувати якість продукції й реалізовувати концепцію соціальної відповідальності бізнесу. Доведено необхідність врахування положень всіх існуючих підходів в ході аналізу поточних конкурентних переваг і встановлення перспективних напрямів створення майбутніх.

Ключові слова: конкурентна перевага; ринковий підхід; ресурсний підхід; конституційний підхід; мережа; партнерство; конкурентний потенціал.

Література

1. Селезньова Г. О. Формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання / Г.О. Селезньова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 505 – 511. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/105.pdf
2. Селезньова Г. О. Конкурентні переваги підприємства: джерела та чинники формування / Г.О. Селезньова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №15. – С. 311 – 316. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/105.pdf
3. Халімон Т. М. Управління конкурентними перевагами підприємства / Т. М. Халімон // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2017. – Вип. 24(1). – С. 152-156.
4. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.
5. Фляйшнер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе [Текст] / К. Фляйшнер, Б. Бенсуссан – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.
6. Прахалад К.К. Ключевая компетенция корпорации [Текст] / К. К. Прахалад, Г. Хамел // Вестник С.- Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 18–44.
7. Спиридонова О.А. Оценка и анализ конкурентных преимуществ в процессе формирования стратегии [Текст] / О.А. Спиридонова, И. Ш. Рахманкулов // Исследования по информатике. – 2003. – № 5. – С. 117–124.
8. Collis, D.J. Research note: how valuable are organizational capabilities? [Tекст] / D.J. Collis // Strategic Management Journal. – 1994. – Vol.15. – № 8. – P. 143-152.
9. Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми – структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 138. – С. 42-45.
10. Barney, J.B. Firm resources and sustained competitive advantage [Tекст] / J.B. Barney // Journal of Management. – 1991. – № 17. – Р. 99–120.
11. Свиридова Л.В. Знание как конкурентное преимущество современных организаций / Л.В. Свиридова, Д.Е. Орлова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hse.ru/ pubs/lib/data/access/ram/ticket/74/143265883822107bbfcf6a 4eda455f23b29f4469c6.
12. Суховаров И.В. Управление знаниями как элемент обеспечения конкурентного преимущества вуза / И.В. Суховаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://scientificnotes.ru/pdf/030-018.pdf.
13. Чан Ким У. Стратегия голубого океана / У. Чан Ким, Рене Моборн. – Пер. с англ. – М. : HIPPO, 2005. – 272 с.
14. Дятлов С., Селищева Т., Марьяненко В. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование. М.: ИНФРА-М. 2016. 414 с.
15. Wensley R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. // Journal of Marketing. 1988. – April. vol. 52, pp. 65-72.
16. Бройдо Е.А. Формирование конкурентных преимуществ компании путем развития инновационных возможностей / Е.А. Бройдо. Автореферат дис. канд. наук: 08.00.05. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat. com/content/formirovanie-konkurentnykh-preimushchestvkompanii-putem-razvitiya-innovatsionnykh-vozmozhno.
17. Штейн О.И. Совершенствование рыночно-ориентированной парадигмы / О.И. Штейн // Вісник Сев НТУ. Вип. 98: Економіка і фінанси: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во Сев НТУ, 2009. – С. 197-200.
18. Царенко О.В. Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика: [монографія] / О.В. Царенко. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2009. – 504 с.
19. Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н.И. Алмазовой. / Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон. – М.: ООО «Издательство «Проспект», 2003. – 336 с.
20. Іванова І. Актуальні конкурентні стратегії ТНК в умовах економіки знань [Текст] / Інна Іванова // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 208-213.

A. Orel

SCIENTIFIC AND THEORETICAL PRINCIPLES OF DETERMINING THE SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the generalization of existing scientific and theoretical approaches to determining the sources of enterprise competitive advantages.
Three key approaches to the formation of enterprise competitive advantages are considered: market, resource, institutional. The basic directions of competitive advantages formation within the resource approach are defined: on the basis of key competences, by constant introduction of innovations, by creation of the enterprise which is self-taught within the economy of knowledge development. The content of the market approach is determined, which involves the implementation of two classic competitive strategies, which are to manage costs or differentiation to win the consumer's commitment to product quality or price. The market approach involves the adaptation of the enterprise in the course of its activities to changing environmental conditions and the search for its niche in the implementation of the focus strategy. Another aspect of the market approach is the focus on competitors, which involves the strategies implementation to protect their own unique key competencies as a basis for competitive advantage or to limit competitors' access to scarce resources.
The crucial role of the modern institutional approach in finding additional sources of competitive advantage by building partnerships with other businesses within the network structures, which allows to increase consumer value for customers, improve the structure of the product market as a whole, improve product quality and implement the concept of social business responsibility. The necessity to take into account the provisions of all existing approaches in the analysis of current competitive advantages and to establish promising areas for future ones is proved. In the framework of practical activities, the company must determine a key competitive strategy to ensure the creation of competitive advantages, focusing on internal competitive potential and the state of the external environment. The institutional structure is an important additional source of competitive advantage from partnership and cooperation.

Keywords: competitive advantage; market approach; resource approach; constitutional approach; network; partnership; competitive potential.

References

1. Seleznova, H. O. (2016), "Formation of competitive advantages of the enterprise in modern economic conditions", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 505 – 511, [Online], available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/105.pdf
2. Seleznova, H. O. (2017), "Competitive advantages of the enterprise: sources and factors of formation", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 311 – 316, [Online], available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/105.pdf
3. Khalimon, T. M. (2017), "Management of competitive advantages of the enterprise", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol.. 24(1), pp. 152-156.
4. Lamben Zhan-Zhak. (2007), Menedzhment, orientirovannyj na rynok [Market Oriented Management], Piter, SPb., Russia, P. 800.
5. Fljajshner, K. and B. Bensussan (2005), Strategicheskij i konkurentnyj analiz. Metody i sredstva konkurentnogo analiza v biznese [Strategic and competitive analysis. Methods and means of competitive analysis in business], BINOM. Laboratorija znanij, Moscow, Russia, P. 541.
6. Prahalad, K.K. and Hamel, G. (2003), "The key competence of the corporation ", Vestnik S.- Peterb. un-ta. Ser. Menedzhment, vol. 3, pp. 18–44.
7. Spiridonova, O.A. and Rahmankulov, I. Sh. (2003), "Assessment and analysis of competitive advantages in the process of strategy formation", Issledovanija po informatike, vol. 5, pp. 117–124.
8. Collis, D.J. Research note: how valuable are organizational capabilities? [Tekst] / D.J. Collis // Strategic Management Journal. – 1994. – Vol.15. – issue 8. – P. 143-152.
9. Romaniuk, M. and Dobrovenko, O. (2012), "Sources of competitive advantage of the firm - structure and methods of determination", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 138, pp. 42-45.
10. Barney, J.B. Firm resources and sustained competitive advantage [Tekst] / J.B. Barney // Journal of Management. – 1991. – vol. 17. – P. 99–120.
11. Sviridova, L.V. and Orlova, D.E. " Knowledge as a competitive advantage of modern organizations", [Online], available at: http://www.hse.ru/ pubs/lib/data/access/ram/ticket/74/143265883822107bbfcf6a 4eda455f23b29f4469c6 12. Suhovarov, I.V. "Knowledge management as an element of ensuring the competitive advantage of a university", [Online], available at: http://scientificnotes.ru/pdf/030-018.pdf.
13. Chan Kim U. and Rene Moborn (2005), Strategija golubogo okeana [Blue Ocean Strategy], HIPPO, Moscow, Russia, P. 272.
14. Djatlov, S. Selishheva, T. and Mar'janenko, V. (2016), Informacionno-setevaja jekonomika: struktura, dinamika, regulirovanie [Information and network economy: structure, dynamics, regulation], INFRA-M, Moscow, Russia, P. 414.
15. Wensley R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. // Journal of Marketing. 1988. – April. vol. 52, pp. 65-72.
16. Brojdo, E.A. "Formation of the competitive advantages of the company through the development of innovative opportunities", Ph.D. Thesis, 08.00.05, [Online], available at: http://www.dissercat. com/content/formirovanie-konkurentnykh-preimushchestvkompanii-putem-razvitiya-innovatsionnykh-vozmozhno.
17. Shtejn, O.I. (2009), "Improving the market-oriented paradigm", Vіsnik Sev NTU. Ekonomіka і fіnansi: zb. nauk. pr., vol. 98, pp. 197-200.
18. Carenko, O.V. (2009), Konkurentnі perevagi legkoї promislovostі regіonіv Ukraїni: metodologіja formuvannja, teorіja ta praktika [Competitive movement of easy industries in Ukraine: methodology, theory and practice], Jugo-Vostok, Ltd, Donec'k, Ukraine, P. 504.
19. Kjempbel, D. Stounhaus, Dzh. and H'juston, B. (2003), Strategicheskij menedzhment: Uchebnik [Strategic Management: Textbook], OOO «Izdatel'stvo «Prospekt», Moscow, Russia, P. 336.
20. Ivanova, I. (2010), "Actual competitive strategies of TNCs in the knowledge economy", Svit finansiv, vol. 3, pp. 208-213.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 151

Відомості про авторів

А. М. Орел

к. е. н., старший викладач, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

A. Orel

PhD in Economics, Senior Lecturer, Doctoral Student of the Department of Organization of Production, Business and Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

ORCID:

0000-0003-0823-3346

Як цитувати статтю

Орел А. М. Науково-теоретичні засади детермінації джерел конкурентних переваг підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7920 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.100

Orel, A. (2020), “Scientific and theoretical principles of determining the sources of competitive advantages of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7920 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.