EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТРЕБА В НЕЗАЛЕЖНОМУ АУДИТІ ТА РОЗВИТОК ЙОГО ТЕОРІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БРАКУ ДОВІРИ В СУСПІЛЬСТВІ
В. Ю. Фабіянська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.101

УДК: 657.6

В. Ю. Фабіянська

ПОТРЕБА В НЕЗАЛЕЖНОМУ АУДИТІ ТА РОЗВИТОК ЙОГО ТЕОРІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БРАКУ ДОВІРИ В СУСПІЛЬСТВІ

Анотація

У статті проаналізовано усталені теорії виникнення та необхідності аудиту: теорію потреби потенційного чи існуючого інвестора, теорію агентів (або управляючих), теорію мотивації з позиції необхідності виникнення аудиту через брак довіри.
Доведено, що незважаючи на різносторонні мотиви, основне призначення незалежного аудиту зводиться до подолання ключової проблеми, яка існувала, починаючи із розвитку господарської діяльності, та існує і дотепер – нестачу довіри в суспільстві.
Досліджено теорії розвитку (еволюції) аудиту: підтверджуючий; процедурний; системно-орієнтований; аудит, який базується на ризику (ризикоорієнтований аудит). Доведено, що процес змін підходів до проведення аудиту – це розвиток методики організації аудиту, його мети та завдань, що демонструє необхідність та можливості пристосування аудиторів до змін економічного середовища, яке ускладнювалося шляхом зростання обсягів діяльності суб’єктів господарювання, ризиків та невизначеності середовища, в якому підприємства функціонували.
Розглянуто ряд сучасних теорій розвитку аудиту: теорію адекватності, теорію контролінгу, теорію консалтингу, кожна із яких має свої цілі та відповідає на конкретні питання, в той же час, взаємодоповнюючи одна одну.
Досліджено значення довіри як економічної категорії в аудиті, доведено, що вона є безпосередньо дотичною категорією до незалежного аудиту, адже саме в умовах її нестачі, виник, розвивався і продовжує розвиватися аудит як форма незалежного контролю, а також змінювалися та удосконалювалися форми його організації та методологія проведення.
У статті висловлено бачення, що незважаючи на поступовий відхід аудитора від суцільної перевірки (підтверджуючий аудит) до вибіркової, що базується на відповідних науково-обгрунтованих способах одержання аудиторських доказів (процедурний аудит, системно-орієнтований аудит, ризикоорієнтований аудит), метою аудиторської перевірки було і залишається підтвердження достовірності фінансової звітності, що забезпечує довіру до суб’єкта господарювання з боку користувачів облікової інформації.
Доведено, що розвиток аудиту в умовах сьогодення сягнув того рівня, коли його роль в соціально-економічному процесі функціонування держави а також міжнародної економіки обмежується не лише його економічною та фінансовою значимістю для діяльності окремих економічних суб’єктів, в тому числі самих аудиторських фірм, а також відіграє велике значення для формування певного рівня довіри, безпеки, фінансових гарантій громадянського суспільства.

Ключові слова: аудит; довіра; теорії аудиту; підходи до розвитку аудиту; концепції аудиту.

Література

1. Банковский контроль и аудит: учеб. пособие / [Фадейкина Н. В., Болгова Е. К., Скурихин М. Н., Брыкин А. В.]; под ред. Н. В. Фадейкиной. М.: Финансы и статистика, 2002. 496 с.
2. Соколов Я. В., Бычкова С.М. Роль теории аудита в процессе подготовки кадров. Аудиторские ведомости. 1998. № 2. С. 16-20.
3. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик. К.: КНЕУ, 2015. 498 с.
4. Никольская Ю.П., Мерзликина Е.М., Аудит. Часть 1: Учебное пособие.М.: Издательство МГУП, 2000. 144 с.
5. Проскуріна Н.М., Платонова І.А. Концептуальні аспекти розвитку вітчизняного аудиту. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=854.
6. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Пушкаря М.С. Тернопіль: «Карт-бланш», 2012. 220 с.
7. Слюсаренко В.Є. Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку на Україні: монографія. Ужгород: «УжНУ», 2014. 200 с.
8. Фабіянська В.Ю. Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. 2020. С. 110-121.
9. Фабіянська В.Ю. Обов’язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С. 140-153.
10 Шалімова Н. С. Концепції розвитку аудиту: проблемні аспекти визначення та класифікації. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. 2009. № 3. С. 218–227.
11. Шалімова Н.С. Аудит в системі соціально-економічних відносин в Україні: автореферат дис. … докт. екон. наук: 08.00.09. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Київ, 2013. 40 с.
12. Кузьмін О.Є., Бонецький О.О. Довіра як економічна категорія. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.2. С. 100-104.
13. Турчин Л.Є. Сутність поняття “довіра” як економічної категорії. Ефективна економіка. 2012. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173.
14. Концепція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
15. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. частина 1 / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2017, - 978 с.
16. Конституційне право України / за ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. К., 2002. 450 с.
17. Кодекс етики професійних бухгалтерів (редакція 2012 року). Міжнародна федерація бухгалтерів / Пер. з англ. К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2014. 136 с.
18. Що таке довіра і кому довіряти? URL: http://www.etica.in.ua/shho-take-dovira-ta-komu-doviryati

V. Fabiianska

THE NEED FOR INDEPENDENT AUDIT AND THE DEVELOPMENT OF ITS THEORY: A VIEW THROUGH THE PRISM OF LACK OF TRUST IN SOCIETY

Summary

The article analyzes the established theories of the origin and necessity of the audit: the theory of the needs of a potential or existing investor, the theory of agents (or managers), the theory of motivation from the standpoint of the need for an audit due to lack of confidence.
It is proved that despite various motives, the main purpose of independent audit is to overcome the key problem that existed since the development of economic activity, and still exists - the lack of trust in society.
Theories of development (evolution) of audit are investigated: confirming; procedural; system-oriented; risk-based audit (risk-based audit). It is proved that the process of changing approaches to auditing is the development of audit methodology, its goals and objectives, which demonstrates the need and ability to adapt auditors to changes in the economic environment, which was complicated by increasing business activities, risks and uncertainties in the environment. which enterprises operated.
A number of modern theories of audit development are considered: the theory of adequacy, the theory of controlling, the theory of consulting, each of which has its own goals and answers specific questions, at the same time, complementing each other.
The importance of trust as an economic category in audit has been studied, it has been proved that it is directly related to independent audit, because it is in the conditions of its lack that audit as a form of independent control arose, developed and continues to develop. carrying out.
The article expresses the view that despite the auditor's gradual departure from continuous audit (confirmatory audit) to selective, based on appropriate scientifically sound methods of obtaining audit evidence (procedural audit, system-oriented audit, risk-oriented audit), the purpose of audit there is a confirmation of the reliability of financial statements, which ensures the confidence of the entity by users of accounting information.
It is proved that the development of audit in today's conditions has reached the level when its role in the socio-economic process of the state and the international economy is limited not only by its economic and financial significance for individual economic entities, including audit firms, but also plays an important role in building a certain level of trust, security, financial guarantees of civil society.

Keywords: audit; trust; audit theories; approaches to audit development; audit concepts.

References

1. Fadejkina, N. V. Bolgova, E. K. Skurihin, M. N. and Brykin, A. V. (2002), Bankovskij kontrol' i audit: ucheb. posobie [Bank control and audit: textbook], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P. 496.
2. Sokolov, Ja. V. and Bychkova, S.M. (1998), "The role of audit theory in the training process", Auditorskie vedomosti, vol. 2, pp. 16-20.
3. Petryk, O.A. Zotov, V.O. Kudrytskyi, B.V. and others (2015), Audyt: pidruchnyk [Audit: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 498.
4. Nikol'skaja, Ju.P. and Merzlikina, E.M. (2000), Audit [Audit], Part 1, Izdatel'stvo MGUP, Moscow, Russia, P. 144.
5. Proskurina, N.M. and Platonova, I.A. (2011), "Conceptual aspects of domestic audit development", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=854.
6. Pushkariy, M.S (2012), Problemy i perspektyvy rozvytku audytu v Ukraini [Problems and prospects of audit development in Ukraine], «Kart-blansh», Ternopil, Ukraine, P. 220.
7. Sliusarenko, V.Ye. (2014), Audyt: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku na Ukraini [Audit: current status and prospects of development in Ukraine], «UzhNU», Uzhhorod, Ukraine, P. 200.
8. Fabiianska, V.Yu. (2020), "Audit risk: essence, assessment methods and ways to reduce", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 110-121.
9. Fabiianska, V.Yu. (2019), "Mandatory audit of financial statements in the context of audit reform in Ukraine", Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 140-153.
10 Shalimova, N. S. (2009), "Audit development concepts: problematic aspects of definition and classification", Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli imeni M. Tuhan-Baranovskoho, vol. 3, pp. 218–227.
11. Shalimova, N.S. (2013), "Audit in the system of socio-economic relations in Ukraine", Ph.D. Thesis, 08.00.09, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, P. 40.
12. Kuzmin, O.Ye. and Bonetskyi, O.O. (2010), "Trust as an economic category", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.2, pp. 100-104.
13. Turchyn, L.Ye. (2012), "The essence of the concept of "trust" as an economic category", Efektyvna ekonomika, vol. 5. [Online], available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173.
14. The concept, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
15. International Federation of Accountants; Audit Chamber of Ukraine, (2017), International standards for quality control, audit, inspection, other assurance and related services: 2016-2017 edition, part 1, P. 978.
16. Todyk, Yu.M. and Zhuravskyi, V.S. (2002), Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional law of Ukraine], Kyiv, Ukraine, P. 450.
17. International Federation of Accountants (2014), Kodeks etyky profesiinykh bukhhalteriv (redaktsiia 2012 roku) [Code of Ethics for Professional Accountants (revised in 2012)], Federatsiia profesiinykh bukhhalteriv i audytoriv Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P.136.
18. What is trust and whom to trust? [Online], available at: http://www.etica.in.ua/shho-take-dovira-ta-komu-doviryati

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 155

Відомості про авторів

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-2753-1894

Як цитувати статтю

Фабіянська В. Ю. Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7921 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.101

Fabiianska, V. (2020), “The need for independent audit and the development of its theory: a view through the prism of lack of trust in society”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7921 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.