EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ
Т. В. Обелець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.104

УДК: 338.2:331.2

Т. В. Обелець

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій ринку праці та вплив технологій, що вже замінили зміст праці людини. У статті досліджено вплив технологічного прогресу на трансформацію професійної структури зайнятості. Обґрунтовано постановку нових викликів як для виробничих систем, так і для суспільства в цілому в умовах невизначеності та нестабільності економічної ситуації, під час швидких глобальних технологічних зрушень. Зазначено, що професійна структура вже зазнала змін у багатьох країнах. Аналіз показав, що процес створення нових робочих місць поляризується по високо- і низькокваліфікованим групам, а ліквідуються в першу чергу робочі місця, що потребують середнього рівня кваліфікації та виконання рутинних операцій. Зазначено, що переважна більшість професій, що існують на ринку праці, мають характер неоднорідності за своїм внутрішнім змістом і представляють собою набір з найрізноманітніших завдань, тому автоматизації підлягають не ті чи інші професії цілком, а лише деякі функції. Проаналізовано частку професій середньої кваліфікації в загальній кількості зайнятості країн ОЕСР та країн, що розвиваються. Розраховано зміну частки зайнятості за професіями в Україні. Зазначено, що в Україні поступово відбувається збільшення полярних часток зайнятих за професіями, але в середині професійної шкали провалу не спостерігається. Розраховано зміни структури зайнятого населення за кваліфікаційно-професійними групами в Україні на основі розподілу за професіями відповідно до останньої версії Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO). Розраховано актуальність природи поляризації, що формується в Україні. Запропоновано професійний розподіл зайнятого населення за кваліфікацією та сферами економічної діяльності та професійний розподіл зайнятого населення за кваліфікацією та сферами економічної діяльності в Україні. Це дало можливість зробити висновки, що зміни у розподілі зайнятого населення за кваліфікацією відбуваються в результаті процесу структурних змін, який полягає у перетіканні зайнятих між сферами сільського господарства, промисловості та сферою послуг.

Ключові слова: ринок праці; трудові ресурси; технологічні зміни; робочі місця; зайнятість населення; структура робочих місць.

Література

1. OECD. (2016). New Forms of Work in the Digital Economy. In OECD Digital Economy Papers. OECD Publishing, Paris. :https://dx.doi.org/10.1787/5jlwnklt820x-en
2. Autor D. H. (2015) ‘Why are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation’, The Journal of Economic Perspectives, 29, 3–30
3. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution: Global Challenge Insight Report / World Economic Forum. January 2016 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
4. Vivarelli, M. 2014. Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature. Journal of Economic Issues48, no. 1: 123-154.
5. Piketty, T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Harvard: Belknap Press
6. Peters, B. 2016. Innovation, skills and job creation. In Science, Research and Innovation performance of the EU 2016. A contribution to the Open Innovation Open Science, Open to the World agenda, ed. European Commission, 276-319. Brussels: European Commission, DG Research and Innovation.
7. Meyer, I., and M.W. Sommer. 2014. Employment Effects of Renewable Energy Supply –A Meta Analysis. Vienna: WWW for Europe Policy Paper no 12.
8. Frey, C.B., and M.A. Osborne. 2017. The future of employment: how susceptible jobs are to computerization? Technological Forecasting and Social Change114, no. 1: 254–280
9. Friedman, G. 2014. Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics2, no 2: 171-188.
10. Флорида Р. Креативный класс : люди, которые меняют будущее / Р. Флорида ; пер. с англ. — М. : Классика-ХХІ, 2011. — 430 с.
11. Антонюк В.П. Трансформація зайнятості населення: методологічні засади дослідження та європейські тренди / В. П. Антонюк, Л.В. Щетініна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2018. - № 1. - С. 77-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_8
12. Грішнова О. А., Брінцева О. Г., Шурпа С. Я. Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості / / Науковий вісник Полісся № 1 (9), ч. 2, 2017. – С.91–98.
13. Іляш О. І. Механізми та інструменти регулювання ринку праці в пограничних районах західних регіонів України / О. І. Іляш // Журнал європейскої економіки: зб. наук. праць. – Вип. 1. - Л., 2017. – С.55-72.
14. Колот А.М. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність / А. М. Колот, О. О. Герасименко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2018. - № 1. - С. 8-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_3
15. Лібанова Е. М. Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів XXI століття / Е. М. Лібанова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2012. - № 2. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2012_2_14
16. Ільїч Л.М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. Київ: Алерта, 2017. 608 с.
17. Бондар І. К. Інтелектуалізація людського капіталу : монографія / І. К. Бондар, О. П. Сологуб, Л. І. Антошкіна, В. Я. Бідак, Л. М. Ільїч, І. І. Кичко. — К. : Корпор, 2008. — 264 c.
18. Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні / І. Петрова // Україна: аспекти праці. — 2013. — № 5. — С. 3–7.
19. Семикіна М. В. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка, Л. А. Коваль, Л. Д. Збаржевецька; ред.: М. В. Семикіна; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. — 319 c.
20. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств : концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й. С. Ситник — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 380 c.
21. Капелюшников, Р.И. Технологический прогресс ― пожиратель рабочих мест? : препринт WP3/2017/03 [Электронный ресурс] / Р. И. Капелюшников ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Электрон.текст. дан. (1 Мб). – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»). – 39 с.
22. Brynjolfsson E., McAfee A. (2014) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (1st ed.). New York: W. W. Norton & Company
23. OECD (2017), OECD Employment Outlook 2017, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en.
24. World Development Report 2016: Digital Dividends / International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – H Street NW, Washington DC 2016тhttp://pubdocs.worldbank.org/en/
25. Дані Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
26. Гук Л.П. Баланс між підготовкою кадрів з професійно-технічною освітою та потребами національного ринку праці у робочій силі середнього професійно-кваліфікаційного рівня / Український соціум. – 2019. – № 4 (71). С. 109 – 123. – Режим доступу : https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/109_123_No471_2019_ukr.pdf
27. Обелець Т.В. Сучасна практика визначення та вимірювання неформальної економіки / Т.В. Обелець // Економіка та держава. – К.: №3. – С. 129-138.

T. Obelets

CURRENT TRENDS OF LABOR MARKET TRANSFORMATION

Summary

The aim of the article is to study current trends in the labor market and the impact of technologies that have already replaced the content of human labor. The article examines the impact of technological progress on the transformation of the professional structure of employment. The formulation of new challenges both for production systems and for society as a whole in the conditions of uncertainty and instability of the economic situation, during the rapid global technological changes. It is noted that the professional structure has already changed in many countries. The analysis showed that the process of new jobs creation is polarized by highly and low-skilled groups, and jobs that require a medium level of qualification and routine operations are eliminated in the first place. It is noted that the vast majority of professions that exist in the labor market are heterogeneous in their internal content and represent a set of various tasks, so automation is not subject to certain professions as a whole, but only some functions.
The share of middle-skilled occupations in the total employment of OECD and developing countries is analyzed. The change in the share of employment by professions in Ukraine is calculated. It is noted that in Ukraine there is a gradual increase in the polar share of those employed by profession, but in the middle of the professional scale there is no failure. Changes in the structure of the employed population by qualification and occupational groups in Ukraine are calculated on the basis of the distribution by occupations in accordance with the latest version of the International Standard Classification of Occupations (ISCO). The relevance of the nature of polarization that is formed in Ukraine is calculated. The professional distribution of the employed population by qualification and spheres of economic activity and the professional distribution of the employed population by qualification and spheres of economic activity in Ukraine are offered. This made it possible to conclude that changes in the distribution of the employed population by qualification occur as a result of the process of structural change, which is the flow of employment between agriculture, industry and services.

Keywords: labor market; labor resources; technological change; jobs; employment; job structure.

References

1. OECD (2016), New Forms of Work in the Digital Economy, OECD Digital Economy Papers. OECD Publishing, Paris, France. https://dx.doi.org/10.1787/5jlwnklt820x-en
2. Autor, D.H. (2015), “Why are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 29, pp. 3-30.
3. World Economic Forum (2016), “The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution: Global Challenge Insight Report”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (Accessed 10 May 2020).
4. Vivarelli, M. (2014), “Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature”, Journal of Economic, vol. 48, no. 1, pp. 123-154.
5. Piketty, T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press, Harvard, USA.
6. Peters, B. (2016), Innovation, skills and job creation. In Science, Research and Innovation performance of the EU 2016. A contribution to the Open Innovation Open Science, Open to the World agenda, European Commission, DG Research and Innovation, Brussels, pp. 276-319.
7. Meyer, I. and Sommer, M.W. (2014), “Employment Effects of Renewable Energy Supply –A Meta Analysis”, Europe Policy Paper, vol. 12.
8. Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2017), “The future of employment: how susceptible jobs are to computerization?”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 114, no. 1, pp.254-280
9. Friedman, G. (2014), “Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy”, Review of Keynesian Economics, vol. 2, no 2, pp. 171-188.
10. Floryda, R. (2011), Kreatyvnyj klass : liudy, kotorye meniaiut buduschee [Creative class: people who change the future], Klassyka-XXI, Moscow, Russia.
11. Antoniuk, V.P. and Schetinina, L.V. (2018), “Transformation of employment: methodological principles of research and European trends”, Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 77-91, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_8 (Accessed 10 May 2020).
12. Hrishnova, O.A. Brintseva, O.H. and Shurpa, S.Ya. (2017), “Fixation of human capital and new risks in the field of employment”, Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1 (9), no. 2, pp.91-98.
13. Iliash, O.I. (2017), “Mechanisms and tools for regulating the labor market in the border areas of the western regions of Ukraine”, Zhurnal ievropejskoi ekonomiky: zb. nauk. prats', vol. 1, pp. 55-72.
14. Kolot, A.M. and Herasymenko, O.O. (2018), “Recent global trends in employment and income and their impact on social inequality”, Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 8-35, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_3 (Accessed 10 May 2020).
15. Libanova, E.M. (2012), “Problems of labor market development in the context of social policy of Ukraine, threats and challenges of the XXI century”, Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia, vol. 2, pp. 41-46, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2012_2_14 (Accessed 10 May 2020).
16. Il'ich, L.M. (2017), Strukturni transformatsii tranzytyvnoho rynku pratsi Ukrainy [Structural transformations of the transitive labor market of Ukraine], Alerta, Kyiv, Ukraine.
17. Bondar, I.K. Solohub, O.P. Antoshkina, L.I. Bidak, V.Ya. Il'ich, L.M. and Kychko, I.I. (2008), Intelektualizatsiia liuds'koho kapitalu [Intellectualization of human capital], Korpor, Kyiv, Ukraine.
18. Petrova, I. (2013), “The market of innovative labor: trends in Ukraine”, Ukraina: aspekty pratsi, vol. 5, pp. 3-7.
19. Semykina, M.V. Pasieka, S.R. Koval', L.A. and Zbarzhevets'ka, L.D. (2012), Innovatsijna pratsia: diahnostyka problem, vazheli aktyvizatsii [Innovative work: diagnostics of problems, levers of activation], MAKLAUT, Cherkasy, Ukraine.
20. Sytnyk, J.S. (2017), Intelektualizatsiia system menedzhmentu pidpryiemstv : kontseptsiia, systemnyj monitorynh ta modeliuvannia [Intellectualization of enterprise management systems: concept, system monitoring and modeling], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, Lviv, Ukraine.
21. Kapeliushnykov, R.Y. (2017), Tekhnolohycheskyj prohress ― pozhyratel' rabochykh mest? [Technological progress - a job eater?], Yzd. dom Vysshej shkoly ekonomyky, Moscow, Russia.
22. Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2014,) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, New York, USA.
23. OECD (2017), OECD Employment Outlook 2017, OECD Publishing, Paris, France. https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en.
24. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank (2016), “World Development Report 2016: Digital Dividends”, available at: thttp://pubdocs.worldbank.org/en/ (Accessed 10 May 2020).
25. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 May 2020).
26. Huk, L.P. (2019), “The balance between training with vocational education and the needs of the national labor market in the workforce of the middle vocational level”, Ukrains'kyj sotsium, vol. 4 (71), pp. 109-123, available at: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/109_123_No471_2019_ukr.pdf (Accessed 10 May 2020).
27. Obelets', T.V. (2020), “Modern practice of defining and measuring the informal economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 129-138.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Т. В. Обелець

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”

T. Obelets

PhD in Economics, senior lecturerNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0002-1553-5150

Як цитувати статтю

Обелець Т. В. Сучасні тенденції трансформації ринку праці. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7924 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.104

Obelets, T. (2020), “Current trends of labor market transformation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7924 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.