EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Н. Г. Здирко, О. І. Черешневий

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.105

УДК: 657.1

Н. Г. Здирко, О. І. Черешневий

ВПЛИВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Існує безліч визначень, характеристик сучасного світу. Твердження про необхідність адаптації технологічних, природних, організаційних, облікових процесів ми спостерігаємо не тільки в працях видатних вчених сучасності, але й на конференціях, зустрічах урядовців, бізнесменів, робітників. Тому необхідність вивчення правового статусу бюджетних установ та побудови бухгалтерського обліку в них враховуючи умови сьогодення з кожним роком набуває більшої зацікавленості серед вчених.
В статті розглянуто особливості економіко-правового статусу бюджетних установ та проаналізовано вплив організаційно-правової форми бюджетної установи на організацію бухгалтерського обліку. Порівняно розбіжність термінології визначення організація бухгалтерського обліку між тлумаченнями видатних вчених та запропоновано власне визначення даного терміну. Доведена необхідність подальшого вивчення впливу організаційно-правової форми бюджетної установи на організацію бухгалтерського обліку бюджетних установ. Надано рекомендації, щодо внесення змін до класифікатора організаційно-правових форм. Проаналізовано зусилля держави, спрямовані на реалізацію заходів, щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та приведення її до світових стандартів, розглянуто майбутні ризики, що можуть виникнути при застосуванні різних методів побудови апарату бухгалтерської служби. Досліджено важливість роботи бухгалтера бюджетної установи при оформленні та перевірці первинного документу. Розглянуто важливість затвердження положення про бухгалтерську службу.
При детальному розгляді бухгалтерського обліку, як об’єкту наукових досліджень ми спостерігаємо, що в більшості праць бухгалтерський облік в бюджетних установах вивчається в призмі приведення до світових стандартів але втрачається вплив економіко-правового статусу на процес організації бухгалтерського обліку. Також недостатньо висвітлено можливості, обов’язки та права керівника установи, щодо організації бухгалтерського обліку. Тому задля всебічного наукового підходу до вивчення побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах необхідно звернути додаткову увагу наукового співтовариства до вивчення проблематики висвітленої в даній статті.

Ключові слова: бухгалтерський облік; організаційно-правова форма; бюджетна установа; централізована бухгалтерська служба; децентралізована бухгалтерська служба; одержувачі бюджетних коштів; організація бухгалтерського обліку.

Література

1. Рубцов В.П. Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська; За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна.— К.: Університет «Україна», 2008.— 440 с
2. Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України з питань технічного реголювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04#n34.
3. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.
4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
5. Якимчук Н. Я. Розпорядники бюджетних коштів: система і правовий статус: монографія / Н. Я. Якимчук. – Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 2009. – 647 c.
6. Безруких П.С. Организация бухгалтерського учета на предприятиях / П.С. Безруких. – М.: Финансы, 1966. – 208 с.
7. Організація бухгалтерського обліку: підруч. [для студентів спец. «Облік і ау-дит» вищих навчальних закладів] / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – [3-є вид., доп. і перер.] – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.
8. Островерха Р. Е. Організація обліку: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 568 с.
9. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. № 269. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0269203-03.
10. Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-n.

N. Zdyrko, O. Chereshnevyi

THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC AND LEGAL STATUS OF BUDGET

Summary

There are many definitions, characteristics of the modern world. The statement about the need to adapt technological, natural, organizational, accounting processes, we observe not only in the works of prominent scientists of today, but also at conferences, meetings of government officials, businessmen, workers. Therefore, the need to study the legal status of budgetary institutions and build accounting in them, taking into account today's conditions, is becoming more and more interesting among scientists.
The research deals with peculiarities of economic and legal status of budget institutions and its influence on the accounting management. There are also compared the existing definitions’ differences in the domain of accounting management and the new definition of this term is elaborated and offered. The necessity of further research in this area is proved. There are given recommendations to provide amendments to the organizational and legal forms’ classifier. The author analyses the efforts of the State aimed to modernize the accounting system and bring it to world standards. The future risk assessment is made based on applying different methods of the accounting service organizational structure. Besides, there is researched the importance of the accountant at a budgetary institution in the field of design and verification of the primary document. Finally, it is attempted to highlight the necessity to approve the regulations on the accounting service.
When considering accounting in detail as an object of scientific research, we observe that in most works accounting in budgetary institutions is studied in the light of bringing it up to world standards, but the influence of economic and legal status on the process of accounting is lost. The possibilities, responsibilities and rights of the head of the institution regarding the organization of accounting are also insufficiently covered. Therefore, for the sake of a comprehensive scientific approach to the study of the construction of accounting in budgetary institutions, it is necessary to pay additional attention of the scientific community to the study of the issues covered in this article.

Keywords: accounting management; organizational and legal forms; budgetary institution; centralized accounting service; decentralized accounting service; recipients of budget funds; organization of accounting.

References

1. Rubtsov, V.P. and Peryns'ka, N.I. (2008), Derzhavne upravlinnia ta derzhavni ustanovy [Public administration and government agencies], Universytet «Ukraina», Kyiv, Ukraine.
2. State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy (2004), Order “On approval of national standards of Ukraine, state classifiers of Ukraine, national amendments to interstate standards, amendments to the order of Derzhspozhyvstandart of Ukraine of March 31, 2004 № 59 and abolition of normative documents”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04#n34 (Accessed 10 May 2020).
3. Mykhajlov, M.H. Telehun', M.I. and Slavkova, O.P. (2011), Bukhhalters'kyj oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 25 April 2020).
5. Yakymchuk, N.Ya. (2009), Rozporiadnyky biudzhetnykh koshtiv: systema i pravovyj status [Managers of budget funds: system and legal status], Vydavnytstvo Chernivets'koho universytetu, Chernivtsi, Ukraine.
6. Bezrukykh, P.S. (1966), Orhanyzatsyia bukhhalters'koho ucheta na predpryiatyiakh [Organization of accounting in enterprises], Fynansy, Moscow, Russia.
7. Butynets', F.F. (2002), Orhanizatsiia bukhhalters'koho obliku [Organization of accounting], PP «Ruta», Zhytomyr, Ukraine.
8. Ostroverkha, R.E. (2012), Orhanizatsiia obliku [Organization of accounting], TsUL, Kyiv, Ukraine.
9. Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine (2003), Order “Intersectoral standards for the number of accounting staff”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0269203-03 (Accessed 10 May 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Decree “Standard regulations on the accounting service of a budgetary institution”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-n (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 181

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5968-3502


О. І. Черешневий

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Chereshnevyi

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8469-9968

Як цитувати статтю

Здирко Н. Г., Черешневий О. І. Вплив економіко-правового статусу бюджетних установ при організації бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7925 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.105

Zdyrko, N. and Chereshnevyi, O. (2020), “The influence of the economic and legal status of budget”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7925 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.