EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
С. Е. Амонс, О. П. Красняк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106

УДК: 658.8-047.37:33.012.42

С. Е. Амонс, О. П. Красняк

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена розкриттю суті та ролі теоретичних особливостей проведення маркетингового аналізу дослідження ринку, його структурних елементів у забезпеченні конкурентними перевагами підприємств, а також оцінці тенденцій розвитку маркетингових досліджень ринку в Україні. У роботі поглиблено розуміння змісту поняття маркетингових досліджень ринку; удосконалено принципи їх проведення та суб’єктну складову; обґрунтовано концепцію та основні положення запровадження ефективного механізму маркетингових досліджень ринку, його структурних елементів, що аналізуються в процесі дослідження попиту на товари. Констатовано, що маркетингове дослідження ринку можна визначити як систематичний збір, облік і аналіз даних по маркетингу і маркетингових проблем з метою вдосконалення якості процедур прийняття рішень і контролю в маркетинговому середовищі. Доведено, що в даний час маркетингові дослідження ринку та його структурних елементів є основою успішного бізнесу, проведені аналізи допомагають підприємцям приймати правильні рішення, інвестувати лише в проекти з потенціалом та адаптувати маркетингову стратегію до сучасних вимог ринку. Досліджено, що у сучасних умовах найважливішою проблемою для багатьох підприємств є виживання, перемога в конкурентній боротьбі. Використання маркетингових технологій, в першу чергу, впливає на майбутній розвиток фірми, так як без неї неможливо розробити новації в сфері виробництва товарів і послуг, тим самим, забезпечивши собі стійке місце на ринку і захищеність перед внутрішніми і зовнішніми чинниками. Встановлено, що для ефективного здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно володіти достатнім обсягом інформації про стан ринку і відбуваються на ньому процесах. На підставі таких даних необхідно створити певний план початкової і кінцевої діяльності. Рекомендовано проведення маркетингових досліджень ринку для забезпечення стабільної і ефективної роботи вітчизняних підприємств різних форм власності та господарювання. Для вирішення цього питання на підприємствах слід створювати маркетингові відділи або делегувати ці функції маркетинговим аутсортинговим компаніям, які зможуть на високопрофесійному рівні забезпечувати організацію та здійснення маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.

Ключові слова: маркетинг; ринок; механізм; аналіз; дослідження; підприємець; товар; послуга; інформація.

Література

1. Levitt T. Marketing Myopia // Harvard Business Review. 1960. Vol. 38.
2. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок; Пер. с англ. / Ф. Котлер. - М.: ООО "Изд-во АСТ", 2011. - 504 с.
3. Акулич, И.Л. Основы маркетинга [Текст] / Акулич И.Л., Демченко Е.В. – Минск, 2005. – С. 48–60.
4. Зозулев А.В., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. пособие. – М.: Знания, 2008. – 643 с.
5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.
6. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 292 с.
7. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Учебное пособие]/ П.С. Завьялов. - М.: Инф-ра М, 2002. - 496 с.
8. Definition of Marketing [Електронний ресурс] : сайт Американської асоціації маркетингу – Режим доступу : http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
9. European Society for Opinion and Marketing Research ЕСОМАР (Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу) [Електронний ресурс] :https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR Code Russian pdf
10. Українська асоціація маркетингу (УАМ) [Електронний ресурс] http://www.uam.in.ua/rus/clubs/mi-directors-club/meetings/446/?sphrase id=4407
11. Башинська І.О., Поповенко Н.С. Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств. - Одеса: ОНПУ, видавництво ТОВ «Цифрова типографія», 2012. - 192 с.
12. Божкова В.В., Реклама та стимулювання збуту: Навч. посібник./ В.В. Божкова, Ю.М. Мельник – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 200 с.
13. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 http://epi.cc.ua/analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti231.html
14 Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [Електронний ресурс] Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:ukrajinska
15. Довгань Л.Є. Конкурентоспроможність підприємств / Л.Є. Довгань – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. – 144 с.

S. Аmons, О. Krasnyak

MARKETING RESEARCH OF THE MARKET AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS: THE THEORETICAL ASPECT

Summary

The article is devoted to revealing the essence and role of theoretical peculiarities of marketing analysis of market research, its structural elements in providing competitive advantages of enterprises, as well as assessing the tendencies of development of market research in Ukraine. The understanding of the content of the concept of market research is deepened in the work; the principles of their conduct and subject component have been improved; the concept and main provisions of introduction of an effective mechanism of market research of the market, its structural elements, which are analyzed in the process of research of demand for goods, are substantiated. It is stated that market research can be defined as the systematic collection, accounting and analysis of marketing data and marketing problems in order to improve the quality of decision-making procedures and control in the marketing environment. It is proved that nowadays market research and its structural elements are the basis of successful business; the conducted analyzes help entrepreneurs to make the right decisions, invest only in projects with potential and adapt marketing strategy to modern market requirements. It has been researched that in modern conditions the most important problem for many enterprises is survival, victory in competition. The use of marketing technologies, in the first place, affects the future development of the company, as without it is impossible to develop innovations in the field of production of goods and services, thereby, ensuring a stable place on the market and protection from internal and external factors. It is established that in order to carry out marketing activities effectively, an enterprise must have sufficient information about the state of the market and its processes. On the basis of such data, it is necessary to create a plan of initial and final activities. It is recommended to carry out market research of the market to ensure stable and efficient operation of domestic enterprises of different ownership and management. In order to solve this problem, companies should create marketing departments or delegate these functions to marketing outsourcing companies, which will be able to provide the organization and implementation of marketing activities of domestic enterprises at a highly professional level.

Keywords: marketing; market; mechanism; analysis; research; entrepreneur; product; service; information.

References

1. Levitt, T. (1960), “Marketing Myopia”, Harvard Business Review, vol. 38.
2. Kotler, F. (2011), Marketynh v tret'em tysiacheletyy: Kak sozdat', zavoevat' y uderzhat' rynok [Marketing in the third millennium: How to create, conquer and retain a market], OOO "Yzd-vo AST", Moscow, Russia.
3. Akulych, Y.L. and Demchenko, E.V. (2005), Osnovy marketynha [Marketing Basics], Minsk, Belorussia, pp. 48-60.
4. Zozulev, A.V. and Solntsev, S.A. (2008), Marketynhovye yssledovanyia: teoryia, metodolohyia, statystyka [Marketing research: theory, methodology, statistics], Znanyia, Moscow, Russia.
5. Holubkov, E.P. (2000), Marketynhovye yssledovanyia: teoryia, metodolohyia y praktyka [Marketing research: theory, methodology and practice], 2-d ed., Finpress, Moscow, Russia.
6. Starostina A.O. (1998), Marketynhovi doslidzhennia. Praktychnyj aspekt [Marketing research. Practical aspect], Vydavnychyj dim «Vil'iams», St.Petersburg, Russia.
7. Zav'ialov, P.S. (2002), Marketynh v skhemakh, rysunkakh, tablytsakh [Marketing in diagrams, figures, tables], Ynf-ra M, Moscow, Russia.
8. American Marketing Association (2020), “Definition of Marketing”, available at: http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (Accessed 10 May 2020).
9. European Society for Opinion and Marketing Research ESOMAR (2020), available at: https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMARCodeRussian.pdf (Accessed 10 May 2020).
10. Ukrainian Marketing Association (2020), available at: http://www.uam.in.ua/rus/clubs/mi-directors-club/meetings/446/?sphrase id=4407 (Accessed 10 May 2020).
11. Bashyns'ka, I.O. and Popovenko, N.S. (2012), Teoretychni osnovy rozrobky ta komertsializatsii mekhanizmu prosuvannia na rynok novykh tovariv vyrobnychykh pidpryiemstv [Theoretical bases of development and commercialization of the mechanism of promotion on the market of new goods of the industrial enterprises], ONPU, vydavnytstvo TOV «Tsyfrova typohrafiia», Odesa, Ukraine.
12. Bozhkova, V.V. and Mel'nyk, Yu.M. (2009), Reklama ta stymuliuvannia zbutu [Advertising and sales promotion], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Savyts'ka, H.V. (2001), “Analysis of economic activity of the enterprise”, available at: http://epi.cc.ua/analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti231.html (Accessed 10 May 2020).
14 Social Communications Research Center NBUV (2020), available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:ukrajinska (Accessed 10 May 2020).
15. Dovhan', L.Ye. (2004), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstv [Competitiveness of enterprises], IVTs Vydavnytstvo «Politekhnika», Kyiv, Ukraine.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 10217

Відомості про авторів

С. Е. Амонс

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

S. Аmons

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1193-2543


О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

О. Krasnyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1645-1431

Як цитувати статтю

Амонс С. Е., Красняк О. П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106

Аmons, S. and Krasnyak, О. (2020), “Marketing research of the market and its structural elements: the theoretical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.