EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. О. Любар

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.107

УДК: 657.433:336.27

О. О. Любар

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В сучасних умовах зобов’язання виступають одним з основних джерел фінансування діяльності, тому від управління ними залежить ефективне функціонування суб’єкта господарювання. Наявність зобов’язань (кредиторської заборгованості) є нормальним станом будь-якого підприємства. Важливо не те, чи має підприємство зобов’язання (заборгованість) перед іншими особами, а те, який обсяг цих зобов’язань, чи перевищують вони активи підприємства, чи ні. Інформація про зобов’язання підприємства, про їхню структуру та обсяги дуже важлива для зовнішніх користувачів фінансової звітності. З огляду на це найважливішого значення набуває відповідність прийнятим стандартам і точність формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання (кредиторську заборгованість) підприємства та розкриття її у фінансовій звітності. Глобальні перетворення сприяють появі нових видів зобов’язань та обумовлюють необхідність виходу підприємств на міжнародні ринки, що викликає потребу у розвитку теорії та методології обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості).
Виокремлено проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості), які є основою більшості питань сучасного бухгалтерського обліку, а саме: проблема ідентифікації ‒ полягає у визначенні моменту, коли операція повинна бути зареєстрована, а отже, обумовлює момент виникнення, трансформації та припинення зобов’язань (кредиторської заборгованості); проблема оцінки ‒ полягає у тому, що іноді вимоги до оцінки зобов’язань (кредиторської заборгованості), як і інших об’єктів, не відповідають принципам бухгалтерського обліку; проблема класифікації ‒ виявляється у неоднозначності при визначенні об’єкта бухгалтерського обліку, що відповідає економіко-правовій сутності окремого виду зобов’язань (кредиторської заборгованості). Представлено напрями вирішення проблем у бухгалтерському обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості), які полягають в удосконаленні дономенклатурного забезпечення, розробці методики оцінки окремих компонентів зобов’язань (кредиторської заборгованості) та побудові системи рахунків бухгалтерського обліку на підставі економіко-правової сутності зобов’язань (кредиторської заборгованості) та джерел їх (її) виникнення.

Ключові слова: зобов’язання; розрахунки; кредиторська заборгованість; управління; облік; інформація.

Література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.
2. Гуня В.О. Проблеми вдосконалення фінансової звітності підприємств: соціально-економічні аспекти // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 185-190.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
4. Зятковський I.В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2006. – 388 с.
5. Зятковський I.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2003. – 344 с.
6. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
7. Лузан Ю.Я. Звітність підприємства – основа інформаційної системи управління // Міжнародний науково-виробничий журнал «Облік і фінанси АПК». – 2004. – № 1. – С. 4-9.
8. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.
9. Моссаковський, В. Метод бухгалтерського обліку в ринкових умовах [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 12. – С. 16–25.
10. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/accou-?ting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
11. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ. Я. Соколова – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с.
12. Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація. – Автореф. дис... кандид. екон. наук: 08.00.09 / Тернопільський національний економічний університет: м. Тернопіль, 2008. – 20 с.
13. Орлов І.В. Документування та інвентаризація трансформації зобов’язань [Текст] / І.В. Орлов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2010. – Т. 30. – С. 229-240.
14. Орлов І.В. Звітність підприємства про стан його зобов’язань як джерело інформаційного забезпечення процесу управління / І.В. Орлов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 235-239.
15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
16. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
17. Пушкар М.С. Фінансовий облік у системі управління [Текст]: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 178 с.
18. Сафарова А.Т. Проблеми оцінки поточних зобов’язань у бухгалтерському обліку / А.Т. Сафарова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2009. – Випуск 647.– С. 515-521.
19. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І.В. Дем’яненко, К.В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 612 с.
20. Шигун М.М. Проблеми забезпечення потреб користувачів облікової інформації та їх вирішення // Розвиток системи обліку, аналізу і аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників VI Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д-ра. екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.30–14.03.2002) / Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку і аудиту; ред. кол. І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2008 – С. 44–45.

O. Liubar

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

In modern conditions, liabilities are one of the main sources of funding, so their management depends on the effective functioning of the entity. The presence of liabilities (accounts payable) is a normal condition of any enterprise. What matters is not whether the company has liabilities (debts) to others, but whether these liabilities exceed the company's assets or not. Information about the company's liabilities, their structure and volume is very important for external users of financial statements. In view of this, compliance with accepted standards and the accuracy of the formation of information in the accounting of liabilities (accounts payable) of the enterprise and its disclosure in the financial statements are of paramount importance. Global transformations contribute to the emergence of new types of liabilities and necessitate the entry of enterprises into international markets, which necessitates the development of the theory and methodology of accounting for liabilities (accounts payable).
The problems of accounting for liabilities (accounts payable), which are the basis of most issues of modern accounting, namely: the problem of identification - is to determine when the transaction should be registered, and therefore determines the time of occurrence, transformation and termination of liabilities(accounts payable); valuation problem - is that sometimes the requirements for the valuation of liabilities (accounts payable), as well as other objects, do not meet the principles of accounting; the problem of classification - is manifested in the ambiguity in determining the object of accounting, which corresponds to the economic and legal nature of a particular type of liability (accounts payable). The directions of solving problems in accounting of liabilities (accounts payable) are presented, which consist in improvement of nomenclature support, development of a technique of estimation of separate components of liabilities (accounts payable) and construction of system of accounts of accounting on the basis of economic and legal essence of obligations. accounts payable) and their sources of origin.

Keywords: liabilities; calculations; accounts; management; accounting; information.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 20 April 2020).
2. Hunia, V.O. (2008), “Problems of improving the financial reporting of enterprises: socio-economic aspects”, Ekonomichnyj prostir, vol. 20/1, pp. 185-190.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 20 April 2020).
4. Ziatkovs'kyj, I.V. (2006), Finansy sub'iektiv hospodariuvannia v umovakh instytutsional'nykh peretvoren' [Finances of business entities in the conditions of institutional transformations], Ekon. dumka, Ternopil', Ukraine.
5. Ziatkovs'kyj, I.V. (2003), Finansove ozdorovlennia pidpryiemstv: teoriia i praktyka [Financial recovery of enterprises: theory and practice], Ekon. dumka, Ternopil', Ukraine.
6. Lovins'ka, L.H. (2006), Otsinka v bukhhalters'komu obliku [Evaluation in accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Luzan, Yu.Ya. (2004), “Reporting of the enterprise - the basis of the management information system”, Mizhnarodnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Oblik i finansy APK», vol. 1, pp. 4-9.
8. Maliuha, N.M. (1998), Shliakhy udoskonalennia otsinky v bukhhalters'komu obliku: teoriia, praktyka, perspektyvy [Ways to improve the assessment in accounting: theory, practice, prospects], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
9. Mossakovs'kyj, V. (2003), “The method of accounting in market conditions”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 12, pp. 16-25.
10. Ministry of finance of Ukraine (2016), “National provisions (standards) of accounting”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accou-?ting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 (Accessed 20 April 2020).
11. Nydlz, B. Anderson, Kh. and Kolduell, D. (2004), Pryntsypy bukhhalterskoho ucheta [Accounting Principles], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
12. Ometsins'ka I.Ya. (2008), “Accounting and analysis of liabilities of construction companies: methodology and organization”, Ph.D. Thesis, Economy, Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, Ternopil', Ukraine.
13. Orlov, I.V. (2010), “Documentation and inventory of the transformation of liabilities”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats' UABS NBU, vol. 30, pp. 229-240.
14. Orlov, I.V. (2010), “Reporting of the enterprise on the state of its obligations as a source of information support of the management process”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu. Seriia: bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, vol. 3 (18), pp. 235-239.
15. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "Plan of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (Accessed 20 April 2020).
16. Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order "Provisions for documentary support of accounting records", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 20 April 2020).
17. Pushkar M.S. and Schyrba, M.T. (2006), Finansovyj oblik u systemi upravlinnia [Financial accounting in the management system], Kart-blansh, Ternopil', Ukraine.
18. Safarova A.T. (2009), “Problems of estimating current liabilities in accounting”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika» «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku», vol. 647, pp. 515-521.
19. Sheremet, O.A. Dem'ianenko, I.V. and Bahats'ka, K.V. (2013), Finansy dlia finansystiv [Finance for financiers], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Shyhun, M.M. (2002), “Problems of meeting the needs of users of accounting information and their solution”, Rozvytok systemy obliku, analizu i audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia: zb. tez dopovidej uchasnykiv VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi pam'iati d-ra. ekon. nauk, prof., zasluzhenoho diiacha nauky i tekhniky Ukrainy Oleksiia Serhijovycha Borodkina [Development of the system of accounting, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology, organization: a collection of abstracts of participants of the VI International Scientific Conference dedicated to the memory of Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine Alexei Borodkin], Derzh. kom. statystyky Ukrainy, Derzh. akad. statystyky, obliku i audytu, Kyiv, Ukraine, 15.03-14.03, pp. 44-45.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 158

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7927 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.107

Liubar, O. (2020), “Improvement of accounting and information support of accounts payable management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7927 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.