EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ: АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
О. Г. Пономаренко, Н. А. Канцедал

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.108

УДК: 657.22:65

О. Г. Пономаренко, Н. А. Канцедал

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ: АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

У статті здійснено теоретичне та методичне обґрунтування ефективних напрямів організації обліку і контролю цільового фінансування підприємств агробізнесу України. Науковий пошук способів актуалізації аспектів обліку цільового фінансування у статті відбувався за трьома етапами. На першому етапі здійснено уточнення змістовного наповнення термінів бюджетного фінансування сільського господарства України (дотації, субсидії, субвенції, бюджетні трансфери) для точного виокремлення й методологічного визнання відповідних об’єктів обліку. Також здійснено класифікацію видів державного цільового фінансування для вироблення узагальнених підходів щодо кодування їх у системі Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій України. Було аргументовано усвідомлення прогалин практики формування кореспонденції рахунків відповідно до сутності об’єктів обліку цільового фінансування (міра достатності кількості та змістовного наповнення рахунків й субрахунків) та систематизовано науково-практичні рекомендації вчених з вирішення означених суперечностей.

Ключові слова: облік; цільове фінансування; дотації; аграрний сектор економіки; кошти державної підтримки.

Література

1. Антонюк Т. Я. Програмно-цільові заходи забезпечення фінансування розвитку аграрного сектору національної економіки на прикладі Львівської області. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 52. С. 42-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_52_9.
2. Державна підтримка АПК-2020: програма зі здешевлення кредитування працюватиме за трьома напрямами. Агроперспектива. 31.01.2020. URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/30091.
3. Дьяконова Н. Бухгалтерський облік ПДВ-дотації сільгосптоваровиробника. Бухгалтер&Закон. 27.03.2019. URL: https://buh.ligazakon.net/ua/analitycs/185069_bukhgalterskiy-oblk-pdv-dotats-slgosptovarovirobnika
4. Дьяченко В. П. История финансов СССР: 1917-1950 : Монография. Издательство «Наука». 1978. 490 с.
5. Жук В. М. Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Випуск 8 (29). Ч. 1. С. 143-152.
6. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» №1877-IV від 24 черв. 2004 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
7. Здирко Н. Г. Облік капітальних трансфертів та довгострокових позик фермерських господарств. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 5 (1). С. 51-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2015_5(1)__13.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30 лист. 1999 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
9. Канцедал Н. А., Момот І. О. Особливості обліку капітальних трансфертів як різновиду цільового фінансування. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 11-12 травня 2017 р. Дніпро : ННІЕ, 2017. С. 30-31. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/432
10. Канцедал Н. А., Коломак К. О. Новації-2017 у сфері бюджетних асигнувань для товаровиробників на розведення великої рогатої худоби. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 1. Полтава : РВВ ПДАА, 2017. С. 113-116. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/426
11. Коденська М. Ю., Єрємєєва А. В. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 14-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_4.
12. Кучеренко Т. Є., Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства. Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 35-43. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/632/
13. Метелиця В. М. Контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства. Облік і фінанси АПК. 2007. № 3-5. С. 123-128.
14. Метелиця В. М. Облік і контроль бюджетного фінансування сільського господарства: дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Національний аграрний ун-т. Київ, 2008. 249 с.
15. Метелиця В. М. Теоретичні основи обліку і контролю бюджетного фінансування сільського господарства. Облік і фінанси АПК. 2008. № 3. С. 103-108.
16. Осташко Т. Що СОТ прийдешній нам готує? Пропозиція. 5.06.2008. URL: https://propozitsiya.com/ua/shcho-sot-priydeshnya-nam-gotuie.
17. ПДВ-дотація сільгоспвиробникам: загальні моменти. Бухгалтер&Закон. 22.03.2019. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/bz011523?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=textnews&utm_campaign=LZtest&_ga=2.233739102.1158664288.1584346731-1287228524.1584346731
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» № 290 від 29. лист. 1999 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
19. Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році № 83 від 8 лют. 2017 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/83-2017-%D0%BF.
20. Самборський О. В., Кіт Г. М. Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування. Фінанси, облік і аудит. 2012. Вип. 19. С. 355-360.
21. Шість програм держпідтримки АПК на 2020 рік від Мінекономрозвитку – умови отримання для агровиробників. Agropolit.com. 11.02.2020. URL: https://agropolit.com/blog/366-shist-program-derjpidtrimki-apk-na-2020-rik-vid-minekonomrozvitku--umovi-otrimannya-dlya-agrovirobnikiv

O. Ponomarenko, N. Kantsedal

TARGET FINANCING OF AGROBUSINESS: ASPECTS OF ACCOUNTING

Summary

In article theoretical and methodical justification of the effective directions of the organization of account and control of target financing of the enterprises of agrarian business of Ukraine is carried out.
At the first stage of scientific search the maintenance of terms of the budgetary financing of agriculture of Ukraine (grants, subsidies, subventions, the budgetary transfers) for exact definition corresponding about conducting account is specified. The analysis of digital indicators of the sums of the state support of agrarian business in Ukraine and in the world and data on the sums and the directions of use of means of target financing of the agrarian enterprises of Ukraine for 2020 is carried out.
The analysis of forms of documenting of operations about receiving and use of means of target financing testifies in advantage use of the principles of the estimate for control of target use of means.
It is carried also out classification of types of the public target financing for making decision on their coding on accounts of accounting of the enterprises and organizations of Ukraine.
It was revealed gaps of practice of drawing up accounting records according to essence about conducting accounting of target financing and it is systematized the scientific and practical recommendations of scientists from the solution of the specified problems.
So, improvements it is possible through: differentiations of means of target financing on separate accounts on terms of their use; specification of the account of accounting of target financing; introductions separate the sub-account of target financing from natural and legal entities within joint implementation of innovative projects («kraudinvesting»)
For the organization of effective control behind the movement of the sums of means of target financing of the enterprises of the agrarian sector of economy of Ukraine it is offered measures for overcoming obstacles in gaining access to means of the public target financing by the private small subject of agrarian business.
Practice of control of the movement of budgetary funds found the need for ensuring the maximum transparency of all stages of «life cycle» of bags of target financing.

Keywords: accounting; target financing; grants; agrarian sector of economy; means of the state support.

References

1. Antoniuk, T.Ya. (2017), “Program-targeted measures to ensure financing of the development of the agricultural sector of the national economy on the example of Lviv region”, Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 52, pp. 42-47, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_52_9 (Accessed 10 May 2020).
2. Ahroperspektyva (2020), “State support of APC 2020: the program to reduce the cost of lending will work in three areas”, available at: http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/30091 (Accessed 10 May 2020).
3. D'iakonova, N. (2019), “Accounting for VAT subsidies of agricultural producers”, Bukhhalter&Zakon, available at: https://buh.ligazakon.net/ua/analitycs/185069_bukhgalterskiy-oblk-pdv-dotats-slgosptovarovirobnika (Accessed 10 May 2020).
4. D'iachenko, V.P. (1978), Istoryia fynansov SSSR: 1917-1950 [The history of the finances of the USSR: 1917-1950], Nauka, Moscow, Russia.
5. Zhuk, V.M. (2011), “Theoretical and methodological principles of accounting and control of rural development support”, Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», vol. 8 (29), no. 1, pp. 143-152.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On State Support for Agriculture in Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (Accessed 10 May 2020).
7. Zdyrko, N.H. (2015), “Accounting for capital transfers and long-term loans of farms”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5 (1), pp. 51-58, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2015_5(1)__13 (Accessed 10 May 2020).
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Instruction on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations № 291 of 30 November 1999”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 10 May 2020).
9. Kantsedal, N.A. and Momot I.O. (2017), “Features of accounting for capital transfers as a type of targeted funding”, Oblik, audyt, opodatkuvannia ta zvitnist' u systemi zabezpechennia ekonomichnoi stijkosti pidpryiemstv: tezy dopovidej Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Accounting, audit, taxation and reporting in the system of economic stability of enterprises: abstracts of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference], NNIE, Dnipro, Ukraine, 11-12 may, pp. 30-31, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/432 (Accessed 10 May 2020).
10. Kantsedal, N.A. and Kolomak, K.O. (2017), “Innovations-2017 in the field of budget allocations for producers of cattle for breeding”, Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontroliu v sotsial'no-oriientovanij systemi upravlinnia pidpryiemstvom»: Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Current problems and prospects for the development of accounting, analysis and control in a socially-oriented enterprise management system: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference], RVV PDAA, Poltava, Ukraine, 20 April, vol. 1, pp. 113-116, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/426 (Accessed 10 May 2020).
11. Kodens'ka, M.Yu. and Yeriemieieva, A.V. (2013), “State support for the development of the agricultural sector of the economy”, Ekonomika APK, vol. 6, pp. 14-21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_4 (Accessed 10 May 2020).
12. Kucherenko, T.Ye. Ratushna, O.P. and Mel'nyk, L.Yu. (2019), “Accounting for financing the innovative activities of the enterprise”, Oblik i finansy, vol. 1, pp. 35-43, available at: http://www.afj.org.ua/ua/article/632/ (Accessed 10 May 2020).
13. Metelytsia, V.M. (2007), “Control over the receipt and use of budget funds for financial support of agriculture”, Kontrol' za nadkhodzhenniam i vykorystanniam biudzhetnykh koshtiv finansovoi pidtrymky sil's'koho hospodarstva. Oblik i finansy APK, vol. 3-5, pp. 123-128.
14. Metelytsia, V.M. (2008), “Accounting and control of budget financing of agriculture”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsional'nyj ahrarnyj un-t., Kyiv, Ukraine.
15. Metelytsia, V.M. (2008), “Theoretical foundations of accounting and control of budget financing of agriculture”, Oblik i finansy APK, vol. 3, pp. 103-108.
16. Ostashko, T. (2008), “What is the future WTO preparing for us?”, Propozytsiia, available at: https://propozitsiya.com/ua/shcho-sot-priydeshnya-nam-gotuie (Accessed 10 May 2020).
17. Bukhhalter&Zakon (2019), “VAT subsidy to agricultural producers: general points”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/reader/bz011523?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=textnews&utm_campaign=LZtest&_ga=2.233739102.1158664288.1584346731-1287228524.1584346731 (Accessed 10 May 2020).
18. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Regulation (Standard) 15 “Income” № 290 of 29 November 1999”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 10 May 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Procedure for distribution of budget subsidies for the development of agricultural producers and stimulation of agricultural production in 2017 № 83 of 8 February 2017”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/83-2017-%D0%BF (Accessed 10 May 2020).
20. Sambors'kyj, O.V. and Kit, H.M. (2012), “Principles of information formation in accounting for targeted funding funds”, Finansy, oblik i audyt, vol. 19, pp. 355-360.
21. Agropolit.com (2020), “Six programs of state support of agro-industrial complex for 2020 from the Ministry of Economic Development - conditions of reception for agricultural producers”, available at: https://agropolit.com/blog/366-shist-program-derjpidtrimki-apk-na-2020-rik-vid-minekonomrozvitku--umovi-otrimannya-dlya-agrovirobnikiv (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 213

Відомості про авторів

О. Г. Пономаренко

к. е. н, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ,Полтавська державна аграрна академія

O. Ponomarenko

Doctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in Poltava

ORCID:

0000-0003-1813-2223


Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

N. Kantsedal

Doctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in Poltava

ORCID:

0000-0002-2050-7015

Як цитувати статтю

Пономаренко О. Г., Канцедал Н. А. Цільове фінансування агробізнесу: аспекти бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7928 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.108

Ponomarenko, O. and Kantsedal, N. (2020), “Target financing of agrobusiness: aspects of accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7928 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.