EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL
M. Skoryk, S. Bohdan

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.71

УДК: 657.6

M. Skoryk, S. Bohdan

RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL

Summary

The article investigates the theoretical and methodological aspects of the use of risk management tools in the system of public financial control. It is proved that in modern conditions of reforming the approaches of public administration and administration the system of public financial control requires the creation on the basis of existing, including foreign experience, financial control mechanism, which will achieve the results in the formation and implementation of budgets. states. The urgency of the organization of financial control in the public finance system allows us to consider financial control as one of the most important elements of public reform in the country. It is substantiated that for the optimal use of financial, material and labor resources involved in the implementation of public financial control, as well as improving performance, regulatory authorities in organizing certain types of public financial control use a risk-based approach, which is to identify "risk areas" in activities of subjects of budget law. It is noted that the introduction of risk management in the implementation of state control in Ukraine should pursue such a goal as improving the effectiveness of control and audit activities. Improving the effectiveness of control, it is advisable to organize and exchange information about the results of control measures at all levels, which will also create conditions for mutual recognition of control results of each other's control activities and reduce resource costs for control activities. Aspects of influence of the state financial control on budgetary risk are defined. The COSO Enterprise Risk Model is considered and the characteristics of its components are given, namely: the component of the COSO Enterprise Risk Model "risk identification" and the component of the COSO Enterprise Risk Model "risk assessment". The method of application of the modified PEST-analysis in risk management in the system of the state financial control and the modified matrix of the SWOT-analysis for the purposes of risk management is resulted. A budget risk management card and its components have been compiled and characterized.

Keywords: financial control; public financial control; risk; budget risk; risk-oriented approach.

References

1. Tajnen, Ya. Andryeyev, P. and Chechulina, O. (2012), Derzhavny`j vnutrishnij finansovy`j kontrol`: Ukrayina ta yevropejs`ky`j dosvid [Public internal financial control: Ukraine and the European experience], Yevropejs`ky`j insty`tut derzhavnogo upravlinnya ta audy`tu, Kyiv, Ukraine.
2. Tytenko, L.V. (2018), “Management internal control in the system of economic security of the enterprise”, Ekonomika ta suspil`stvo, Vol. 19, pp. 1358-1363.
3. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2020), “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”, available at: http://www.coso.org (Accessed 15 May 2020).
4. Tytenko, L.V. and Bohdan, S.V. (2019), “Analytical tools for risk management of tax consulting”, Infrastruktura rynku, Vol. 28, pp. 359-367.
5. Kondukova, E.V. (2017), “Financial and analytical aspects of the risk-oriented approach in the practice of domestic control bodies”, Ekonomichnyj analiz Vol 27. 2, pp. 105-110.

М. О. Скорик, С. В. Богдан

ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти застосування інструментів ризик-менеджменту у системі державного фінансового контролю. Доведено, що у сучасних умовах реформування підходів публічного управління та адміністрування система державного фінансового контролю потребує створення на основі вже наявного, в тому числі зарубіжного досвіду, механізму фінансового контролю, метою якого буде досягнення заданих результатів при формуванні та виконанні бюджетів, що відповідає принципам фінансової політики держави. Актуальність питань організації фінансового контролю в системі публічних фінансів дозволяє розглядати фінансовий контроль в якості одного з найважливіших елементів державних реформ в країні. Обґрунтовано, що для оптимального використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, задіяних при здійсненні державного фінансового контролю, а також підвищення результативності діяльності, контролюючі органи при організації окремих видів державного фінансового контролю застосовують ризик-орієнтований підхід, який полягає у визначенні «зон ризику» в діяльності суб'єктів бюджетного права. Зауважено, що впровадження ризик-менеджменту при здійсненні державного контролю в Україні має переслідувати таку мету, як підвищення ефективності контрольно-аудиторської діяльності. Визначено аспекти впливу державного фінансового контролю на бюджетний ризик. Виявлено, що існуючі на сьогодні міжнародні стандарти та вказівки щодо організації державного внутрішнього фінансового контролю в державному секторі розроблені Інститутом внутрішніх аудиторів (ІВА) та INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю). Розглянуто модель COSO Enterprise Risk Model та наведено характеристику її складових, а саме: компонент COSO Enterprise Risk Model «ідентифікація ризиків» та компонент COSO Enterprise Risk Model «оцінка ризиків». Зазначено, що основними складовими бюджетного ризику, що можуть виникати у зовнішньому середовищі внаслідок певних чинників, на нашу думку, можуть виступати: правові, галузеві, інфляційні тощо; а у внутрішньому середовищі – професійні ризики, кадрові ризики, фінансові ризики. Ефективність механізмів фінансового контролю впливу на ризики досягається властивостями складовим елементів ризику і якістю їх взаємодії, спрямованих на досягнення певного результату. Наведено методику застосування модифікованого PEST-аналізу в управлінні ризиками в системі державного фінансового контролю та модифікованої матриці SWOT-аналізу в цілях управління ризиками. Складено та охарактеризовано картку управління бюджетним ризиком та його складовими.

Ключові слова: фінансовий контроль; державний фінансовий контроль; ризик; бюджетний ризик; ризикоорієнтований підхід.

Література

1. Тайнен Я., Андрєєв П., Чечуліна О. Державний внутрішній фінансовий контроль: Україна та європейський досвід. Європейський інститут державного управління та аудиту. К. 2012. 183 с.
2. Титенко Л.В. Управлінський внутрішній контроль в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1358-1363
3. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) URL: http://www.coso.org (дата звернення: 15 травня 2020)
4. Титенко Л.В., Богдан С.В. Аналітичний інструментарій управління ризиками податкового консультування. Інфраструктура ринку. 2019. №28. С. 359-367
5. Кондукова Е.В. Фінансово-аналітичні аспекти ризик-орієнтованого підходу у практиці вітчизняних контрольних органів. Економічний аналіз: Тернопіль. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 2. С. 105-110.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

M. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

М. О. Скорик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби України

ORCID:

0000-0003-3291-706X


S. Bohdan

Head of the Internal Audit Department, Assistant of the Department of Management Accounting, Business Analytics and Statistics, University of the State Fiscal Service of Ukraine

С. В. Богдан

начальник відділу внутрішнього аудиту, асистент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики,Університет державної фіскальної служби України

ORCID:

0000-0002-3249-7096

Як цитувати статтю

Skoryk, M. and Bohdan, S. (2020), “Risk management tools in the system of public financial control”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7932 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.