EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ
В. І. Глухова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98

УДК: 336.5

В. І. Глухова

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні в контексті законодавчих змін у освітній та бюджетній сферах. Проаналізовано динаміку та структуру видатків зведеного бюджету на вищу освіту, а також у розрізі державного та місцевих бюджетів.
Виявлено позитивну динаміку фінансування видатків на галузь у цілому, однак зменшення його частки у всіх видатках на освіту, що викликано нижчими темпами зростання видатків на вищу освіту, ніж в інших галузях освіти, зокрема, у сфері середньої повної освіти.
Обгрунтовано пріоритетність коштів державного бюджету у фінансуванні закладів вищої освіти. Доведено майже постійне недофінансування за останні десять років обсягів видатків на вищу освіту порівняно із плановими призначеннями як із державного, так і з місцевих бюджетів.
Описано, згідно змін у бюджетному законодавстві, сучасний стан розподілу фінансування видатків на вищу освіту та фахову передвищу освіту між державним та різними рівнями місцевих бюджетів.
Запропоновано коло заходів щодо покращення бюджетного фінансування видатків на вищу освіту, зокрема: вдосконалення програмно-цільового методу планування й фінансування видатків на всіх рівнях, удосконалення шляхом більшої деталізації бюджетної класифікації видатків, їх обліку. звітності та контролю; узгодження положень нормативно-правової бази з метою недопущення фінансування приватних закладів вищої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету; пошук додаткових джерел фінансування видатків за рахунок спеціального фонду та інші.

Ключові слова: видатки; фінансування; вища освіта; фахова передвища освіта; державний; місцевий бюджет.

Література

1. Заклади вищої освіти. Державна служба статистики України. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (дата звернення 12.05.2020).
2. Боголіб Т.М. Фінансування розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: монографія. Київ: Міленіум, 2006. 506 с.
3. Варналій З.С., Красільник О.В., Хмелевська Л.П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України: монографія. Київ: Знання України, 2017. 231 с.
4. Гончаров Ю.В., Касич А.А. Научный потенциал как фактор развития инновационно-инвестиционной системы Украины. Экономика Украины, 2007. № 3. С. 42-51.
5. Дідик А.М., Погорєлов Ю.С. Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2019. №1(202).URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_202_2019.pdf (дата звернення 12.05.2020).
6. Загірняк Д. М. Методологічні засади реновації державного фінансування закладів вищої освіти. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6567(дата звернення: 12.05.2020).
7. Єфименко Т. І. , Гасанов С.С., Богдан І.В. Видатки державного бюджету на вищу освіту: структурні зміни та проблема формульного розподілу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). С. 27-51.URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10114
8. Каленюк І. С. Проблеми удосконалення фінансово-економічного управління системою освіти. Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2013. № 5. С.172‒178.
9. Кириленко О. П., Марчук А.П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації .Фінанси України, 2018 .№ 6. C. 75-90.
10. Малік Є. О., Білінець М. Ю.Фінансування вищої освіти: сучасні тенденції та зарубіжний досвід. Ефективна економіка, 2014. № 8. URL http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3259.
11. Тарасенко І. О., Нефедова Т.М. Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забепечення конкурентоспроможності . Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2013. № 4 (72). C. 177-185.URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1515.
12. Попович Л. О. Аналіз сучасного стану фінансування закладів вищої освіти в Україні. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Одеса, 2018. Т. 23. Вип. 2 (67). С. 37–42.
13. Тимченко О. М. Фінансові суперечності у сфері вищої освіти та науки в Україні.Фінансові дослідження. 2018. №1 (4). URL: http://ir.stu.cn.ua/123456789/17087.
14. Федосов В.М. Бюджетна система : навч. посіб. / за ред. Федосова В.М., Юрія С.І. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 871 с. URL: http://pidruchniki.ws/.
15. Про вищу освіту: Закон України від 28.12.2014 р. № 1556-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 05.05.2020).
16. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Редакція від 02.04.2020. URL:http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.05.2020).
17. Закон України про фахову передвищу освіту від 20.03.2020 № 2745-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 (дата звернення: 10.05.2020).
18. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.Указ Президента України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013(дата звернення 05.05.2020).
19. Про наукову та науково-технічну діяльність. Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19(дата звернення: 05.05.2020).
20. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/2456-17 (дата звернення 10.04.2020)
21. Державна казначейська служба України. URL: http://www.treasury. gov.ua/main/uk/doccatalog/list (дата звернення 10.04.2020).
22. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.05.2020).
23. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України № 1146 від 24.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF (дата звернення 05.05.2020).

V. Glukhova

FINANCING COSTS AT HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The article explores the main trends in financing budget expenditures for higher education in Ukraine in the context of legislative changes in the educational and budgetary spheres. The dynamics and structure of expenditures of the consolidated budget for higher education, as well as in the context of state and local budgets, are analyzed, however the implementation of the plan for financing costs from local budgets is higher than from the state one.
A positive trend was revealed in financing expenses for the industry as a whole, but a decrease in its share in all expenses for education, which was caused by lower growth rates in higher education than in other branches of education, in particular in the field of secondary education.
The priority of state budget funds in financing higher education institutions is justified. Over the past ten years, almost constant underfunding of the volumes of expenses for higher education has been proved in comparison with the planned appointments from both the state and local budgets.
It describes, according to changes in budget legislation, the current state of the distribution of financing costs for higher education and professional pre-higher education between the state and various levels of local budgets. It has been determined that the allocation of funds from the state budget to finance the costs of universities and other higher education institutions remains a priority. Personnel training in the system of state and municipal institutions of professional pre-higher education under state and regional orders is mainly financed from local budgets at various levels.
A range of measures is proposed to improve budget financing of expenditures on higher education, including: improving the program-targeted method for planning and financing expenditures at all levels, improving through more detailed budget classification of expenses and their accounting. reporting and control; coordination of the provisions of the regulatory framework in order to prevent the financing of private higher education institutions at the expense of the educational subvention from the state budget; search for additional sources of financing costs from a special fund and others.

Keywords: expenses; financing; higher education; professional pre-higher education; state budget; local budget.

References

1. State Statistics Service of Ukraine, Institutions of higher education, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (Accessed 12 May 2020).
2. Boholib, T.M. (2006), Finansuvannia rozvytku vyshchoi osvity i nauky v transformatsiinyi period [Financing the development of higher education and science in the transformation period], Milenium, Kyiv. Ukraine, P. 506.
3. Varnalii, Z.S. Krasilnyk, O.V. and Khmelevska, L.P. (2017), Finansuvannia derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Financing of state higher educational institutions of Ukraine], Kyiv, Znannia Ukrainy, Kyiv. Ukraine, P. 231.
4. Goncharov, Ju.V. and Kasich, A.A. (2007), "Scientific potential as a factor in the development of the innovation and investment system of Ukraine", Jekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 42-51.
5. Didyk, A.M. and Pohorielov, Yu.S. (2019), " Indicators for assessing the productivity and economy of the use of budget funds by higher education institutions", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 1(202), [Online], available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_202_2019.pdf (Accessed 12 May 2020).
6. Zagirniak, D. M. (2018), “Methodological principles of renovation of public financing of higher education institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6567 (Accessed 12 May 2020).
7. Yefymenko, T. I. Hasanov, S.S. and Bohdan, I.V. (2018), "State budget expenditures on higher education: structural changes and the problem of formula distribution", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, Special issue: The effectiveness of the organizational and economic mechanism of innovative development of higher education in Ukraine: materials of the VIII International scientific-practical conference (October 5, 2018, Kyiv), pp. 27-51, [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10114
8. Kaleniuk, I. S. (2013), "Problems of improving the financial and economic management of the education system", Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 5, pp.172‒178.
9. Kyrylenko, O. P. and Marchuk, A.P. (2018), "Modernization of budget support of education within the framework of sectoral decentralization", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 75-90.
10. Malik, Ye. O. and Bilinets, M. Yu. (2014), "Financing of higher education: current trends and foreign experience", Efektyvna ekonomika, vol. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3259 (Accessed 12 May 2020).
11. Tarasenko, I. O. and Nefedova, T.M. (2013), "Problems of financing higher education in Ukraine in the context of ensuring competitiveness", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 4 (72), pp. 177-185, [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1515 (Accessed 12 May 2020).
12. Popovych, L. O. (2018), "Analysis of the current state of financing of higher education institutions in Ukraine", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, vol. 23, issue. 2 (67), pp. 37–42.
13. Tymchenko, O. M. (2018), "Financial contradictions in the field of higher education and science in Ukraine", Finansovi doslidzhennia, vol. 1 (4), [Online], available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/17087 (Accessed 12 May 2020).
14. Fedosov, V.M. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 871, [Online], available at: http://pidruchniki.ws/ (Accessed 12 May 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine " On higher education", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 05 May 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On education", [Online], available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 05 May 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On professional higher education", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 (Accessed 10 May 2020).
18. The President of Ukraine, Decree of the President of Ukraine "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Accessed 05 May 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About scientific and scientific-technical activity", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (Accessed 05 May 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Budget Code of Ukraine", [Online], available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/2456-17 (Accessed 10 Apr 2020).
21. State Treasury Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.treasury. gov.ua/main/uk/doccatalog/list (Accessed 10 Apr 2020).
22. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 05 May 2020).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On the distribution of state budget expenditures between higher education institutions on the basis of indicators of their educational, scientific and international activities", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF (Accessed 05 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 175

Відомості про авторів

В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk National University of Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3120-9651

Як цитувати статтю

Глухова В. І. Фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7934 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98

Glukhova, V. (2020), “Financing costs at higher education in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7934 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.