EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
І. Ю. Предко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.154

УДК: 657.471.12:658(477)(043.5)

І. Ю. Предко

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена проблемам організації обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на підприємствах. Запропоновано методику формування стратегічних пріоритетів організації контрольно-облікового забезпечення резервів на основі використання адаптованого методу ієрархій та розрахунку таксономічних показників за напрямами пріоритетних змін в організації обліку резервів, що на відміну від існуючих підходів до організації обліку резервів враховує загальний та динамічний потенціал для введення змін у інформаційне забезпечення резервів на реструктуризацію, а також у процес підготовки персоналу і в стратегію автоматизації.
Результати аналізу узагальнених індексів стратегічних напрямів змін свідчать про те, що найбільш доцільним напрямом є напрям удосконалення інформаційного забезпечення обліку резервів на реструктуризацію. При впровадженні стратегії реструктуризації як запобіжного засобу банкрутства на підприємствах є доцільність розробки окремого модуля «Резерви на реструктуризацію», в якому відображаються: правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, розробляється додаткова система бухгалтерського обліку резервів.

Ключові слова: реструктуризація; бухгалтерський облік; метод ієрархій; облікове забезпечення.

Література

1. Шпак В.А. Концепція організації бухгалтерського обліку: теоретичний та методологічний вимір: автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. К., 2011. – 32 с .
2. Шигун М.М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. К., 2010. 36 с.
3. Малишкін О., Ковтун Т. Податкові різниці з податку на прибуток крізь призму анкетного опитування бухгалтерів. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 6. С. 35-39.
4. Назарова Я.Д. Методи оцінки активів в умовах реорганізації бізнесу // стан та перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: монографія / Назарова Я.Д., Я.Д, Крупка, І.Я. Омецінська, за наук. ред. Я.Д. Крупки. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.
5. Мамонова Г. В. Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери / Г. В. Мамонова, І. Г. Канцур // Бізнес Інформ. - 2014. - № 1. - С. 179-183.
6. Пилипів Н.І., Матієшин М.М. Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельного підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 794. С. 212–220.
7. Лєско І.О. Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах Метінвестхолдингу. Економічні науки : зб. наук. праць. Луцьк, 2013.Вип. 10. С. 28–31.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
9. МСБО 37. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

I. Yu. Predko

IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORT OF RESTRUCTURING AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article dealth with the problems of organization of accounting support of restructuring at the enterprises. The method of formation of strategic priorities of the organization of control and accounting provision of reserves on the basis of use of the adapted method of hierarchies and calculation of taxonomic indicators on the directions of priority changes in the organization of the account of reserves is offered. providing reserves for restructuring, as well as in the process of staff training and automation strategy.
The obtained results of reducing the factors of negative impact indicate that certain factors are intertwined and require targeted information support through structured dynamic information support, which will be used by qualified professionals. For a reasonable formation of strategic directions for improving the organization of accounting, it is necessary to apply the method of expert assessments, which allows to determine the importance of each strategic alternative to the organization of accounting for reserves for restructuring. Theoretical hypotheses on improving the organization of accounting processes and resources of restructuring, taking into account the results of analysis of factors of influence can be presented in the form of an information scheme of hierarchies for the formation of the most effective model of accounting and control of restructuring reserves.
The results of the analysis of the generalized indices of strategic directions of changes testify that the most expedient direction is the direction of improvement of information support of the account of reserves for restructuring. When implementing the restructuring strategy as a precautionary measure of bankruptcy in enterprises, it is advisable to develop a separate module "Reserves for restructuring", which reflects: the rules of document management and technology of accounting information, develops an additional accounting system for reserves, are determined.
In second place in terms of priority of the organization of accounting for reserves is the search for the most optimal forms of organization of accounting for reserves for restructuring, as well as forms of accounting,
In the third place - an assessment of the possibility of determining the reserves for restructuring and sources of their coverage; development of instructions for the staff engaged in accounting and control, advanced training of accounting staff and, in particular, involvement in the restructuring Center created at the time of restructuring, a specialist of appropriate qualification.

Keywords: estructuring; accounting; method of hierarchies; accounting support.

References

1. Shpak V.A. (2011), “The concept of the organization of accounting: theoretical and methodological dimension”, Ph.D. dissertation, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine
2. Shygun M.M. “Development of the theory and methodology of modeling the accounting system”, Dr. Econ. Science dissertation Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine
3. Malyshkin, O. and Kovtun, T. (2013), “Tax differences on income tax through the prism of a questionnaire survey of accountants”, Bukhhalterskyi oblik i audit, № 6. pp. 35-39.
4. Nazarova, Ya.D. (2013), “Methods of asset valuation in terms of business reorganization”, Stan ta perspektyvy rozvytku vitchyznyanoyi systemy obliku
5. Mamonova, G.V. (2014), “Modeling of priorities of financial provision of social sphere”, Business Inform, №1, pp. 179-183.
6. Pylypiv, N.I., Matieshin, M.M. (2014), “Methodical aspects of accounting support of the process of operation of fixed assets of a construction enterprise”, Bulletin of Lviv Polytechnic National University, №794, pp. 212-220
7. Lesko, I.O. (2013), “Features of accounting for payments to employees at mining and processing plants of Metinvestholding”, Economic sciences: coll. Science, №10, pp. 28-31.
8. On accounting and financial reporting in Ukraine (1999), Verkhovna Rada of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 4 March 2019)
9. MSBO 37. Collateral, Contingent Liabilities and Contingent Assets. (2012), Verkhovna Rada of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051?lang=uk (Accessed 4 March 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 5461

Відомості про авторів

І. Ю. Предко

аспірант, Національна академія статистики, обліку та аудиту

I. Yu. Predko

postgraduate student,National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

Як цитувати статтю

Предко І. Ю. Вдосконалення організації облікового-контрольного забезпечення реструктуризації на підприємствах України. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7936 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.154

Predko, I. Yu. (2019), “Improving the organization of accounting and control support of restructuring at the enterprises of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7936 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.