EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» ЯК УНІКАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
І. І. Ковтуник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.50

УДК: 379.85:504.062

І. І. Ковтуник

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» ЯК УНІКАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

Найважливішою передумовою організації рекреаційної діяльності виступають рекреаційні ресурси. Під рекреаційними ресурсами розуміють об’єкти, явища і процеси природного, антропогенного та соціального походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, її спеціалізацію та економічну ефективність. Багатогранність поняття «рекреаційні ресурси» визначається різноманітністю підходів до їх класифікації. Любіцева О. О. пропонує виділяти шість основних підходів: сутнісний підхід; функціональний підхід (за неповторністю природних умов і рекреаційних ресурсів у поєднанні з комплексністю їх використання); діяльнісний підхід; атрактивний підхід; ціннісний підхід; еколого-економічний підхід. В даній статті досліджено рельєф Хмельницької обл. Особлива увага приділена Товтровому Кряжу як привабливому ресурсу туризму.

Ключові слова: природні рекреаційні ресурси; рельєф; орографія; Товтровий Кряж; Національний природний парк «Подільські Товтри».

Література

1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О. О. Бейдик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с.
2. Геренчук К. И. Природа Хмельницкой области / К. И. Геренчук. – Львов: Вища школа, 1980. – 152 с.
3. Журба І. Є. Економіко-географічні засади раціонального природокористування в регіоні (на прикладі Хмельницької області): Автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / І. Є. Журба; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2002. – 17 с.
4. Заставецький Б. І. Географія Хмельницької області / Б. І. Заставецький, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль: орендне п-во «Тернопільська обласна друкарня», 1995. – 96 с.
5. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, О. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: «Альтерпрес», 2007. – 369 с.
6. Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку: колективна монографія [кол. авторів; за ред.: С. А. Копилов (гол. ред.), .С. Е. Баженова (наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун. ім. Івана Огієнка, 2015. – 192 с.

I. Kovtunyk

NATIONAL NATURAL PARK «PODILSKY TOVTRY» AS A UNIQUE RESOURCE FOR INTERNAL AND INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

Tourism has become a feature of modern lifestyle, an important element of the global economy and an influential factor in international integration processes. Tourist industry nowadays has become a leading industry, the profitability of which almost equal to the leading motor car industry, energy production and high-tech sector. In many countries of the world tourism industry is powerful, and often the only taxpayer provides foreign exchange earnings in the national economy, positively affects on the investment climate and external image of the country. Today especially grows the importance of regional tourism policy. Regional development strategies areas of the Western Region to 2020 recognized recreation and tourism as priority components of socio-economic development. It is particularly important that the recreational-tourism potential acts quite an active factor in the development area, and causes additional stimulating effect on transport and technology, infrastructure, services, construction industry and other sectors of the economy. In the Khmelnitska region the foundation of natural potential contents tectonic resources, recreational landscapes, recreational resources, natural protected areas and areas of historical and cultural significance. The most important prerequisite of recreational activities are the recreational resources. Under recreational resources understand objects, phenomena and processes of natural, human and social origin that are or may be used for the development of recreation and affecting the territorial organization of recreational activities, specialization and cost efficiency. The many facets of the term «recreational resources» is defined by a variety of approaches to their classification. Lyubitseva O. O. offers to allocate six basic approaches: essential approach; functional approach (for the uniqueness of the natural environment and recreational resources, combined with the complexity of their use); activity approach; attractive approach; value-based approach; environmental and economic approach. In the article relief of Khmelnytska region was investigated. Special attention was paid to Tovtrovyi Edge as an attractive tourist resource.

Keywords: natural recreational resources; relief; orography; Tovtrovyi Edge; National natural park «Podilsky Tovtry».

References

1. Beydyk, O. O., (2001), Recreational-touristic resources of Ukraine: metodology and methods of analysis, terminology, zoning, Kyiv university, Kyiv, Ukraine.
2. Gerenchuk, K. I., (1980), Nature of Khmelnytska region, Vyscha shkola, Lviv, Ukraine.
3. Zhurba, I. Y., (2002), «Economical and geographical basis of rational nature using (on Khmelnytska region example)», Abstract of Ph.D. dissertation, Geography, Ivan Franco Lviv national university, Lviv, Ukraine.
4. Zastavetsky B. I., Zastavetska O. V. and Ditchuk I. L., (1995), Geography of Khmelnytska region, Ternopil regional press, Ternopil, Ukraine.
5. Lyubitseva, O. O., (2007), Touristic resources of Ukraine, Alterpress, Kyiv, Ukraine.
6. Kopylov S. A. and Bajenova S. E., (2015), Touristic Khmelnytchyna: historical and cultural, natural and geographical aspects of development, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

ORCID:

0000-0003-1484-0708

Як цитувати статтю

Ковтуник І. І. Національний природний парк «подільські товтри» як унікальний ресурс для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7941 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.50

Kovtunyk, I. (2020), “National natural park «podilsky tovtry» as a unique resource for internal and international tourism development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7941 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.