EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Р. Т. Мацьків

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.51

УДК: 316.4 : 338.49

Р. Т. Мацьків

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено, що рівень конкурентоспроможності регіону тісно пов’язаний із соціальною відповідальністю підприємств, які працюють на його території. Доведено, що для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності української економіки на світовій арені необхідним є активний та стабільний розвиток її регіонів.
На основі узагальнення наукових досліджень ідентифіковано підхід до розуміння категорії «регіональний розвиток». Визначено роль підприємницьких структур для економічного розвитку регіону в умовах децентралізації. Доведено, що значимість регіонів суттєво зростає порівняно із централізованим держаним управлінням. Тому важливо, щоб вектор розвитку регіону був орієнтований на зниження дотаційності та забезпечення саморозвитку. Цього можна досягти шляхом активізації внутрішніх потенційних можливостей регіону. У статті наголошено, що така можливість може бути реалізована через соціальну відповідальність господарюючих структур. При цьому треба враховувати інтереси регіонів, здобутки міжсекторного співробітництва, децентралізацію влади та регіональну збалансованість.
Соціальна відповідальність визначається на глобальному, національному, регіональному та виробничому рівнях. Вони є взаємопов’язаними і взаємовизначальними. Тому в Україні для забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва необхідно формувати соціально орієнтовану ринкову економіку та реалізовувати концепцію соціальної відповідальності тощо.
В статті наведено деякі показники соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області. На їх основі встановлено тенденції регіонального розвитку області, а також запропоновані можливі шляхи покращення ситуації. Результати досліджень, свідчать, що в Україні корпоративну соціальну відповідальність реалізують в основному великі компанії та структури з іноземними інвестиціями. Наявні дослідження доводять важливість реалізації соціальної відповідальності малими підприємствами. Вони стверджують, що лідери малого бізнесу часто вибудовують тісні зв’язки з громадами, в яких вони працюють. Саме активна громадянська участь має значно більший ефект із залучення клієнтів, ніж будь-які інші маркетингові заходи. Тому одним із важливих напрямків покращення ситуації є поширення інформації про можливі напрямки та іноземний досвід соціальної відповідальності малих підприємств.
Зазначена концепція сприяє зростанню капіталізації та зміцненню стійкості бізнесу, виступає засобом соціального позиціонування і формування іміджу сучасного соціально орієнтованого підприємства. Для впровадження соціальної відповідальності господарюючих структур в регіоні важливо застосовувати комплексний підхід – від реалізації її на внутрішньому рівні до відповідальності перед місцевою громадою або суспільством загалом.

Ключові слова: регіональний розвиток; соціальна відповідальність; сталий розвиток; малий бізнес; переваги соціальної відповідальності.

Література

1. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. 2015. №3. С. 34-43.
URL: http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf (дата звернення: 12.05.2020).
2. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015. 180 с.
3. Амоша О., Новікова О. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу. Держава і суспільство. 2011. Вип. 1. С. 122-127.
URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-1/doc/3/01.pdf (дата звернення: 12.05.2020).
4. Білан О. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону. С. 41-46. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24407/1/%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%9e.pdf (дата звернення: 12.05.2020).
5. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки. 2020. Івано-Франківськ. URL:
http://www.if.gov.ua/files/uploads/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%202021-2027%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf (дата звернення: 15.05.2020).
6. Економічний розвиток у розрізі регіонів України (за підсумками січня-вересня 2019 року). Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2019. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=58a20639-aba1-4572-9d8d-91f9ed2656e0. (дата звернення: 15.05.2020).
7. Буй Ю. В., Антонюк К. І. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону. Регіональна економіка. 2019. №2. С. 67-78.
URL: http://www.re.gov.ua/re201902/re201902_067_BuyYuV,AntonyukKI.pdf. (дата звернення: 15.05.2020).
8. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / Укладачі: Зінченко А., Саприкіна М. К.: Видавництво «Юстон». 2017. 52 с.
URL: http://old.csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf. (дата звернення: 15.05.2020).
9. Практики КСВ в Україні 2017 / за ред. М. Саприкіної ; Центр «Розвиток КСВ». Київ, 2018. 88 с. URL : http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/05/2017_konkurs_keysov_preview.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

10. Практики КСВ в Україні 2018 / за ред. М. Саприкіної ; Центр «Розвиток КСВ». Київ, 2019. 68 с. URL : http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D 0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B2-2018-1. pdf (дата звернення: 15.05.2020).
11. Практики КСВ в Україні 2019 / за ред. М. Саприкіної ; Центр «Розвиток КСВ». Київ, 2019. 152 с. URL : http://csr-ua.info/csr-ukraine/library/csr-cases-2019 (дата звернення: 15.05.2020).
12. Cresanti R. What Small Businesses Know About Corporate Responsibility. Harvard Business Review. 2019. URL: https://hbr.org/2019/10/what-small-businesses-know-about-corporate-responsibility?fbclid=IwAR3d0Vr8pMRrTPBI7VjfnAnGmKhUI3ZGnvzTjI2WGKgvMM0NfjQRy-I_nJU (дата звернення: 15.05.2020).

R. Matskiv

SOCIAL RESPONSIBLE ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The article states that the level of competitiveness of the region is closely related to the social responsibility of enterprises operating in its territory. It is proved that active and stable development of its regions is necessary to ensure effective socio-economic development and increase the competitiveness of the Ukrainian economy on the world stage.
Based on the generalization of scientific research, an approach to understanding the category of "regional development" is identified. The role of business structures for the economic development of the region in the conditions of decentralization is determined. It is proved that the importance of regions increases significantly compared to centralized public administration. Therefore, it is important that the vector of development of the region be focused on reducing subsidies and ensuring self-development. This can be achieved by activating the internal potential of the region. The article emphasizes that such an opportunity can be realized through the social responsibility of economic structures. The interests of the regions, the achievements of intersectoral cooperation, decentralization of power and regional balance should to be taken into account.
Social responsibility is defined at the global, national, regional and industrial levels. They are interconnected and interdependent. Therefore, in Ukraine to ensure sustainable development and increase the competitiveness of domestic production it is necessary to form a socially oriented market economy and implement the concept of social responsibility and so on.
The article presents some indicators of socio-economic development of Ivano-Frankivsk region. Based on them, the trends of regional development of the region are identified, as well as possible ways to improve the situation. The results of research show that in Ukraine corporate social responsibility is realized mainly by large companies and structures with foreign investments. Existing research proves the importance of implementing social responsibility by small businesses. They argue that small business leaders often build close ties with the communities in which they work. It is active civic participation that has a much greater effect on attracting customers than any other marketing event. Therefore, one of the important ways to improve the situation is to disseminate information about possible areas and foreign experience of social responsibility of small businesses.
This concept contributes to the growth of capitalization and strengthening the sustainability of business, serves as a means of social positioning and image formation of a modern socially oriented enterprise. To implement the social responsibility of economic structures in the region, it is important to apply a comprehensive approach - from its implementation at the domestic level to responsibility to the local community or society as a whole.

Keywords: egional development; social responsibility; sustainable development; small business; benefits of social responsibility.

References

1. Voznyak, H. V. (2015) “Regional Development: the Nature and Methodological Basis”, Regional Economy, №3, pp. 34–43, available at:
http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf. (Accessed 12 May 2020).
2. Okhrimenko, O. and Ivanova, T. (2015) Sotsial'na vidpovidal'nist' [Social Responsibility], Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy “Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut”, Kyiv, Ukraine.
3. Amosha, O. and Novikova, O. (2011) “Social Responsibility in the Context of Human Development”. State and Society. Vol. 1, pp. 122-127, available at:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-1/doc/3/01.pdf. (Accessed 12 May 2020).
4. Bilan O. “Corporate Social Responsibility as a Factor of Sustainable Development of Enterprises in the Region”, pp. 41-46, [Online], available at:
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24407/1/%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%bd%20%d0%9e.pdf. (Accessed 12 May 2020).
5. Development Strategy of Ivano-Frankivsk Region for 2021-2027. (2020), Ivano-Frankivsk, [Online], available at:
http://www.if.gov.ua/files/uploads/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%202021-2027%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf (Accessed 15 May 2020).
6. Economic Development in Terms of Regions of Ukraine (In January-September 2019). Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine[Online], available at:
https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=58a20639-aba1-4572-9d8d-91f9ed2656e0. (Accessed 15 May 2020).
7. Buy Yu. and Antonyuk K. (2019) “Creation of the Institutional Infrastructure for Supporting Social Innovations to Ensure Sustainable Development of the Region”, Regional Economy, №2, pp. 67-78, available at:
http://www.re.gov.ua/re201902/re201902_067_BuyYuV,AntonyukKI.pdf (Accessed 15 May 2020).
8. Zinchenko, A. and Saprykina, M. (2017), Rozvytok KSV v Ukraini: 2010–2018 [CSR Development in Ukraine: 2010–2018], Yuston, Kyiv, Ukraine, available at: http://old.csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf. (Accessed 15 May 2020).
9. Saprykina, M (Eds.). (2018) Praktyky KSV v Ukraini 2017 [CSR Practices in Ukraine 2017], Tsentr “Rozvytok KSV”, Kyiv, available at: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/05/2017_konkurs_keysov_preview.pdf. (Accessed 15 May 2020).
10. Saprykina, M (Eds.). (2019) Praktyky KSV v Ukraini 2018 [CSR Practices in Ukraine 2018], Tsentr “Rozvytok KSV”, Kyiv, available at: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9A%D0%BE%D 0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D 0%B2-2018-1.pdf. (Accessed 15 May 2020).
11. Saprykina, M (Eds.). (2019) Praktyky KSV v Ukraini 2019 [CSR Practices in Ukraine 2019], Tsentr “Rozvytok KSV”, Kyiv, available at: http://csr-ua.info/csr-ukraine/library/csr-cases-2019. (Accessed 15 May 2020).
12. Cresanti, R. (2019) “What Small Businesses Know About Corporate Responsibility”, Harvard Business Review, [Online], available at:
https://hbr.org/2019/10/what-small-businesses-know-about-corporate-responsibility?fbclid=IwAR3d0Vr8pMRrTPBI7VjfnAnGmKhUI3ZGnvzTjI2WGKgvMM0NfjQRy-I_nJU. (Accessed 15 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 3077

Відомості про авторів

Р. Т. Мацьків

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

R. Matskiv

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-2966-6012

Як цитувати статтю

Мацьків Р. Т. Соціально відповідальна діяльність компаній в контексті регіонального розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7942 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.51

Matskiv, R. (2020), “Social responsible activities of companies in the context of regional development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7942 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.