EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О. А. Сметанюк, І. В. Причепа, В. В. Мосійчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.52

УДК: 339.138

О. А. Сметанюк, І. В. Причепа, В. В. Мосійчук

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

В статті досліджено значення соціальних мереж як засобу системи маркетингових комунікацій сучасних підприємств, який є одним з найбільш ефективних інструментів для просування товарів і послуг, завдяки яким можна безпосередньо взаємодіяти з потенційною або реальною клієнтської аудиторією, вибудовуючи довгострокове довірче спілкування. Встановлено, що маркетингові комунікації в соціальних мережах є дієвим інструментом маркетингу, сегментації ринку та адаптації до його потреб, а також ефективного просування товару на ринку. Доведено, що SMM більшою мірою орієнтований на підтримку іміджу компанії, формування довіри до бренду, прямий і непрямий вплив на цільову аудиторію за допомогою щоденної неформальної взаємодії. Проаналізовано можливості, перспективи, проблемні питання та тенденції розвитку Інтернет-маркетингу, зокрема маркетингу в соціальних мережах (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instargam тощо) у світі та Україні. Відзначено, що основними перевагами SMM є шиpоке охоплення цільової aудитоpiї та можливе зaлучення вiдвiдувaчiв незaлежно вiд їх територіальної пpинaлежноcтi, cегментувaння споживачів, можливicть вибоpу цiльової aудитоpiї з виcоким cтупенем точноcтi, вiдноcно низькa вapтicть pеклaмного контaкту, нaявнicть звоpотного зв’язку з цiльовою aудитоpiєю, що дозволяє швидко pеaгувaти нa зaувaження потенцiйних клiєнтiв та здійснювати оперативну pеaкцiю нa pеклaму. Описано сутність професії SMM-маркетолога в системі Інтернет-маркетингу. Виділено ряд проблем, із якими зіштовхуються в цій сфері : відсутність достатніх знань і досвіду; наявність потужного зворотнього зв’язку, що може спричиняти протилежні до очікуваних наслідки; ризики, зумовлені тим, що існує велика ймовірність появи в майбутньому питання щодо захисту авторських прав та приватності користувачів Інтернет, яким може обмежений доступ до їх профайлів, адже в українському законодавстві не передбачено законів, які б регулювали правила публікації онлайн контенту в соціальних мережах; ризик нерезультативного витрачання грошових ресурсів та часу, спричинений неправильним виокремленням цільової аудиторії; відсутність миттєвого результату при застосуванні SMM: довготривалу дію інструментів, що були використані, можна досягти тільки за умов постійної роботи у даному напрямі

Ключові слова: SMM; соціальний медіа маркетинг; соціальні мережі; просування; інтернет.

Література

1. Брыксина В. Д. SMM-стратегия для b-2-b-сегмента / Брыксина Виктория Дмитриевна // Маркетинговые коммуникации [журнал]. – М.: Издательский дом «Гребенников», 2014. – № 6. – С. 352–358.
2. Горбаль Н.І. Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та
перспективи / Н.І. Горбаль, К.О. Ільницька, С.Б. Романишин // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 477–482. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_12_71
3. Богданов М. «SMM»: Маркетинг в соціальних мережах як інструмент просування музичного контенту в мережі Інтернет/ М. Богданов//Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки». – № 31 – 2017 р. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/mz/issue/view/9020
4. Чередниченко Ю. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Юрий Чередниченко. – М.: Питер, 2011. – 176
5. Кринчиян Н.А. Алгоритм SMM-ориентированного продвижения бренда в социальной интернет-платформе «Вконтакте» / Н.А. Кринчиян, Катаев А.В. // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6. – С. 114–118. - Режим доступу: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=14277
6. Enright M. The marketing profession: evolution and future. Journal of Public Affairs. 2006. Vol. 6. No. 2. Р. 102–110.
7. Keillor B. D. Marketing in the 21st Century: New world marketing. URL: https://books.google.com.ua/books?id
8. Hodgson D., Paton S., Muzio D. Something Old, Something New?: Competing Logics and the Hybrid Nature of New Corporate Professions. British Journal of Management. 2015. Vol. 26. Issue 4. P. 745–759.
9. Горбаль Н. І. Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. І. Горбаль, К. О. Дзюбіна, У. І. Моторнюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 3. - С. 96-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2017_3_12
10. Монастирський Г. Л. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг / Г. Л. Монастирський, Л.Я. Турчин // Економічний аналіз. - 2018. - Том 28. - № 1. - С. 258–264.
11. Романишин С. Б. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах / С. Б. Романишин, І. Р. Греськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_27
12. Найбільш затребувані професії України (інфографіка). – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/459216/najbilsh-zatrebuvani-profesiyi-ukrayiny-infografika
13. Digital 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
14. До середини року більш як половина населення світу буде користуватись соцмережами. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2870117-do-seredini-roku-bils-ak-polovina-naselenna-svitu-bude-koristuvacami-socmerez.html
15. Пошук вакансій за категоріями. – Режим доступу: https://www.work.ua/jobs/by-category/
16. Ринок праці-2018. ТОП-20 про¬фесій, яких гостро потребує Україна. – Режим доступу: https://glavcom. ua/economics/finances/rinok-praci-2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-potrebuje-ukrajina-517151.html
17. Огляд 20-ти SMM агенцій України. – Режим доступу: https://marketer.ua/ua/top-20-smm-agentstv-ukrainy
18. Калужский М. Л. Сетевые интернет-коммуникации как инструмент маркетинга / М. Л. Калужский // Практический маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 32–39.

O. Smetaniuk, I. Prychepa, V. Mosiichuk

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) IN UKRAINE: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article focuses on the importance of social networking sites as means of marketing communications of modern businesses, which proved to be one of the most effective tools for promoting goods and services, as this way it is possible to directly interact with potential or current target clientele and build long-term trust-based relationships. It has been established that marketing communications in social networks are an effective vehicle in marketing, market segmentation and adaptation to its needs, as well as an efficient way of promoting goods on the market. It has been proven that SMM is to a bigger extend focused on maintaining the company's image, building brand trust and influencing the target clientele through daily informal interactions both directly and indirectly. The article also covers the analysis of the opportunities, prospects, challenges and trends in the development of Internet marketing, in particular social network marketing (through Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc.) both world scale and in Ukraine. It has been emphasized that the main advantages of SMM include wide coverage of the target clientele and attraction of new customers, regardless of their territorial affiliation, customer segmentation, the possibility to select the target clientele with a high degree of accuracy, relatively low cost of advertising offers, the chance to get feedback from the target clientele which makes it possible to promptly respond to the comments from potential customers and react to the advertisement. The article describes the essence of SMM-marketing as a profession in the sphere of Internet marketing. A number of challenges are brought up including the lack of sufficient knowledge and experience; the extensive feedback, which can lead to consequences opposite to expected; risks due to the high chances of copyright claims and invading privacy of the Internet users who may not be able to access their profiles, as Ukrainian law does not cover the issue of sharing content online on social networking sites; the risk of misuse of money and time caused by failing to define the target clientele; the lack of instant results of using SMM as the long-term effect of the tools used can only be achieved as an outcome of the constant work in this direction.

Keywords: SMM; social media marketing; social networks; promotion; internet.

References

1. Bryksina, V.D. (2014), “SMM-strategy for b-2-b-segment”, Marketingovye kommunikacii, vol.6, pp. 352-358.
2. Horbal, N.I. Ilnytska, K.O. and Romanyshyn, S.B. (2018), “The profession of SMM-marketer in Ukraine: problems and prospects”, Business Inform, vol. 12, pp. 477–482.
3. Bogdanov, M. (2017), “"SMM": Marketing in social networks as a tool for promoting music content on the Internet”, Zbirnyk naukovykh prats «Mystetstvoznavchi zapysky», vol. 31, available at: http://journals.uran.ua/mz/issue/view/9020 (Accessed 30 Apr 2020).
4. Cherednichenko, Yu. (2011), Marketing v Internete: sajt, kotoryj zarabatyvaet [Marketing on the Internet: a site that earns], Piter, Moscow, Russia.
5. Krinchiyan, N.A. and Kataev, A.V.(2015), “Algorithm for SMM-oriented brand promotion in the social Internet platform "Vkontakte”, Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik, vol. 6, pp. 114–118.
6. Enright, M. (2006), “The marketing profession: evolution and future”, Journal of Public Affairs, vol. 6, No. 2, pp 102–110.
7. Keillor, B. D. (2007), “Marketing in the 21st Century: New world marketing”, available at: https://books.google.com/books?id (Accessed 4 May 2020).
8. Hodgson, D. Paton, S. and Muzio, D. (2015), “Something Old, Something New ?: Competing Logics and the Hybrid Nature of New Corporate Professions”, British Journal of Management, vol. 26, no. 4, pp. 745–759.
9. Horbal, N.I. Dzyubina, K.O. and Motornyuk, V.I. (2017), “Transformation of marketing communications of Ukrainian enterprises in the crisis, globalization and European integration”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 96–110, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2017_3_12 (Accessed 4 May 2020).
10. Monastyrsky, G.L. and Turchin, L. Ya. (2018), “Social Media Marketing as a tool for promoting enterprises providing transport services”, Ekonomichnyj analiz, vol. 28, № 1, pp. 258–264.
11. Romanyshyn, S.B. and Greskiv, I.R. (2015), “Features of marketing activities in social networks”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 819, pp. 183–188.
12. News.finance.ua (2020), “The most popular professions in Ukraine (infographics)”, available at: https://dyvys.info/ 2017/04/26 / yaki-profesiyi-budut-zatrebuvani-i-de-platyat-najbilshe-v-ukrayini-infografika / (Accessed 4 May 2020).
13. Wearesocial.com (2020), “Digital 2020”: available at: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media (Accessed 4 May 2020).
14. Ukrinform.ua (2020), “By the middle of the year, more than half of the world's population will use social networks”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2870117-do-seredini-roku-bils-ak-polovina-naselenna-svitu-bude-koristuvacami-socmerez.html (Accessed 4 May 2020).
15. Work.ua.(2020), “Search for vacancies by category”, available at: https://www.work.ua/jobs/by-category/ (Accessed 4 May 2020).
16. Glavcom. ua (2018), “Labor Market 2018. TOP-20 professions that Ukraine desperately needs”, available at: glavcom. ua / economics / finances / rinok-praci-2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-treba-ukrajina-517151.html (Accessed 4 May 2020).
17. Marketer.ua (2017), “Review of 20 SMM agencies in Ukraine”, available at: https://marketer.ua/ua/top-20-smm-agentstv-ukrainy (Accessed 4 May 2020).
18. Kaluzhsky, M.L. (2013), “Network Internet communications as a marketing tool”, Prakticheskij marketing, vol. 2, pp. 32–39.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки,Вінницький національний технічний університет

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Marketing and EconomicsThe Vinnytsia National Technical University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5207-6451


І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту ,Вінницький національний технічний університет

I. Prychepa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production ManagementThe Vinnytsia National Technical University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0805-2732


В. В. Мосійчук

Вінницький національний технічний університет

V. Mosiichuk

The Vinnytsia National Technical University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7716-1118

Як цитувати статтю

Сметанюк О. А., Причепа І. В., Мосійчук В. В. Social media marketing (smm) в Україні: особливості та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7943 (дата звернення: 22.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.52

Smetaniuk, O., Prychepa, I. and Mosiichuk, V. (2020), “Social media marketing (smm) in Ukraine: features and prospects of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7943 (Accessed 22 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.