EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
О. В. Кожушко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.53

УДК: 657.6

О. В. Кожушко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Анотація

В статті проведено теоретичне обґрунтування та розробка методичного підходу до оцінки висновку судового-експерта по результатам проведення судово-економічної експертизи. Для цього було обґрунтовано понятійний апарат, який може бути використаний в контексті оцінки висновку судово-економічної експертизи, виокремлено етапи оцінки висновку судового експерта. В основу методичного підходу до оцінки висновку судового експерта по результатами проведення судово-економічної експертизи була покладена теорія ігор та платіжні матриці. Це дозволило визначити зацікавлених сторін при оцінці висновку судового-експерта та відібрати критерії такої оцінки, встановити оптимальне поєднання критеріїв. Результати застосування такого підходу говорять про необхідність: створення чіткого механізму підбору кадрів для проведення судово-економічної експертизи; розробки стратегії взаємодії судових експертів с правоохоронними органами; постійного нагляду за роботою судових експертів.

Ключові слова: судово-економічна експертиза; судовий експерт; висновок судового експерта; оцінка висновку судового експерта; етапи оцінки.

Література

1. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи. – Монографія. – К.: МАУП, 2007 . – 418 с.
2. Господарський процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ (у редакції Закону України «Про внесення змін до арбітражного процесуального кодексу України» від 21.06.2001 р. № 2539-ІІІ).// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.liga.gou.ua.
3. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
4. Капустян О.С. Сутність судово-економічної експертизи в сучасних умовах господарювання /О.С.Капустян// Управління розвитком. – 2010. - №2(78). – С.97-99.
5. Колісник О.П. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи. //Фінанси, облік і аудит. – 2009. – № 14. С.256-263.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 (зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
7. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.
8. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. – М., 2013. – 190 с.
9. Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи при вирішенні господарських спорів /І.В.Перевозова// Науковий вісник ужгородського університету. – 2011. - №33. – Ч.1. – С.158-161.
10. Понікаров В.Д. Кожушко О.В. Теоретические основы становления и развития сдебно-экономической экспертизы в Украине//Научный информационный журнал «Бизнес информ», 2011. - № 2. – С.158-160
11. Понікаров В.Д.,Кожушко О.В., Бутенко К.В. Operative tax planning as a key element of industrial enterprise business reputation // Економічний часопис -ХХІ. – 2014 . - № 5-6 . – С. 90-94.
12. Сторожук Н. Судово-бухгалтерська експертиза: критичний огляд нормативно-правового регулювання, методології та організації /Н.Сторожук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №6. – С.43-49.
13. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (зі змінами і доповненнями). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.gou.ua.
14. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. // В.Є. Швець. К., 2008. – 240 с.
15. Шеремет А. П., Криміналістика. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с/
16. Stephanie Loi Brião, Graçaliz Pereira Dimuro, Antônio Carlos da Rocha CostaModeling Uncertainty and Decision Making in Strategic Interactions in Multiagent Systems: An Overview DOI Bookmark:10.1109/WEIT.2011.12. 2011, Volume: 1, Pages: 120-126 //[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/weit/2011/4628a120/12OmNvxbhMU

O. Kozhushko

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE FORENSIC EXPERT'S OPINION ON THE RESULTS OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION

Summary

The article provides a theoretical justification and development of a methodological approach to assessing the opinion of a forensic expert on the results of forensic economic examination. For this purpose the conceptual apparatus which can be used in the context of an estimation of the conclusion of judicial and economic examination was substantiated, stages of an estimation of the conclusion of the forensic expert are allocated. Thus, on the basis of theoretical analysis, the essence of forensic economic examination was determined. It is determined that the assessment of the forensic expert's opinion based on the results of the forensic economic examination will ensure: the confidence of the forensic economic examinations; establishing the inaccuracy or bias of conclusions based on the results of forensic economic examinations. The methodological approach to the assessment of the forensic expert's opinion on the results of the forensic economic examination was based on game theory and payment matrices. This allowed the identification of stakeholders in the assessment of the forensic expert's opinion, which include: the audited entity or its lawyer; forensic experts involved in forensic economic examination; law enforcement agencies, courts. Criteria for such an assessment were also selected, namely: compliance with current legislation; adequacy and sufficiency of data for forensic economic examination, scientific validity of expert methods; the completeness of the forensic expert's opinion, its consistency with other sources of evidence, the absence of contradictions; qualification compliance of the forensic expert and the legality of his forensic economic examination. As a result of application of the specified methodical approach the optimum combination of criteria was established the conclusion of the forensic expert on results of carrying out forensic economic examination is estimated. The results of this approach indicate the need to: create a clear mechanism for recruitment for forensic economic examination; developing a strategy for the interaction of forensic experts with law enforcement agencies; constant supervision over the work of forensic experts.

Keywords: forensic economic expertise; forensic expert; forensic expert's opinion; assessment of forensic expert's conclusion; assessment stages.

References

1. Bazas`, M.F. (2007), Teorety`ko-metodologichni zasady` sudovo-buxgalters`koyi eksperty`zy` [Theoretical and methodological principles of forensic accounting], MAUP, Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), “Commercial Procedural Code of Ukraine”, available at: http://www.liga.gou.ua (Accessed 10 April 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About forensic examination”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 April 2020).
4. Kapustyan, O.S. S (2010), “ The essence of forensic economic examination in modern business conditions ”, Upravlinnya rozvy`tkom, vol.2(78), pp.97-99.
5. Kolisny`k, O.P. (2009), “ Theoretical foundations of forensic accounting ”, Finansy`, oblik i audy`t, vol. 14. S.256-263.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1960), “Criminal Procedure Code of Ukraine”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 April 2020).
7. Muminova-Savina, G. G. (2004), Sudovo-buxgalters`ka eksperty`za [Forensic accounting examination], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Nafy`ev, S.X. and Xamy`dully`na, G.R. (2013), Sudebno-buxgalterskaya eksperty`za kak metod preduprezhdeny`ya ekonomy`cheskoj prestupnosty [Forensic accounting as a method of preventing economic crime], Moscow, Russia.
9. Perevozova, I.V. (2011), “Application of economic expertise in resolving economic disputes”, Naukovy`j visny`k uzhgorods`kogo universy`tetu, vol.33, no.1, pp.158-161.
10. Ponikarov, V.D. and Kozhushko, O.V. (2011), “Theoretical Foundations of the Formation and Development of Trade-Economic Expertise in Ukraine”, Biznes inform, vol. 2, pp.158-160
11. Ponikarov, V.D. Kozhushko, O.V. and Butenko, K.V. O (2014), “Operative tax planning as a key element of industrial enterprise business reputation”, Ekonomichny`j chasopy`s -XXI, vol. 5-6, pp. 90-94.
12. Storozhuk, N. (2009), “Forensic accounting: a critical review of regulations, methodology and organization”, Buxgalters`ky`j oblik i audy`t, vol.6, pp.43-49.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1963), “Civil Procedure Code of Ukraine”, available at: www.liga.gou.ua (Accessed 10 April 2020).
14. Shvecz`, V.Ye. (2008), Osnovy` buxgalters`kogo obliku ta sudovo-buxgalters`koyi eksperty`zy [Fundamentals of accounting and forensic accounting], Kyiv, Ukraine.
15. Sheremet, A. P. (2009), Kry`minalisty`ka [Criminalistics], Centr uchbovoyi literatury`, Kyiv, Ukraine.
16. Brião, S. L. Dimuro, G. P. and Costa da Rocha, A. C. (2011), “Modeling Uncertainty and Decision Making in Strategic Interactions in Multiagent Systems”, available at: https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/weit/2011/4628a120/12OmNvxbhMU (Accessed 20 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

О. В. Кожушко

к. е. н, доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

O. Kozhushko

PhD in Economics, Associate Professor, Accounting and Business сonsulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-6211-1238

Як цитувати статтю

Кожушко О. В. Методичний підхід до оцінки висновку судового експерта по результатами проведення судово-економічної експертизи. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7944 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.53

Kozhushko, O. (2020), “Methodical approach to the assessment of the forensic expert's opinion on the results of forensic economic examination”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7944 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.