EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-ФАКТОРИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Л. Д. Павленко, А. П. Ткаченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.55

УДК: 336.71:330.131.7.

Л. Д. Павленко, А. П. Ткаченко

РИЗИК-ФАКТОРИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів сутності категорії ліквідність банку та факторів, що спричиняють ризик ліквідності банку, а також, сучасним методам їх оцінювання в умовах нестабільності банківської системи. Обґрунтовано необхідність визначення та розуміння сутності та природи походження ризик-факторів впливу на ліквідність банківської системи, що забезпечить можливість кожному учаснику ринку (в т.ч. банкам) більш виважено підходити до прогнозування, оцінки та управління власною ліквідністю. Проаналізовано та систематизовано ризик-фактори ліквідності банку та типові методи її оцінки, відповідно до вітчизняного законодавства. Наведено та структуровано ризик-фактори ліквідності банку. Проведено аналіз передумов, що сприяли впровадженню загальноприйнятих в світі підходів до оцінки ліквідності, а саме, імплементації нормативів LCR і NSFR. Досліджено механізм та алгоритм методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування, наведено їх граничні і цільові нормативні значення

Ключові слова: банк; ліквідність банку. ліквідність банківської системи; ризик ліквідності банку; ризик-фактори ліквідності банку; нормативи ліквідності банку.

Література

1. Базельський комітет з банківського нагляду. Третя угода (Third Basel Accord). URL: http://www. bis.org.
2. Бобиль В. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/ jspui/handle/123456789/3983
3. Гайнуллина А. В., Пащенко С.Н. Ликвидность банка: понятия и определяющие факторы. Управление. Экономический анализ. Финансы. С. 77–83. URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Gaynullina_Likvid_banka_ponyat_2016.pdf/
4. Голосарій банківської термінології. Ліквідність банківської системи. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123429&cat_id=123216.
5. Еркес О., Гордієнко Т., Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/82.pdf
6. Корнівська В. О. Ліквідність у термінах економічної теорії: посткризові орієнтири розвитку. Економічна теорія. 2013. № 3. С. 16–27.
7. Косарєва І.П., Крамська Д.О. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків.   Причорноморські економічні студії. 2018. № 29. С. 99-103.
8. Кутайнех Е. Р., Аджиева А. Ю., Дикарева И. А. Анализ ликвидности и платежеспособности КБ «Кубань Кредит». Интеграция наук. 2017. № 6. С. 65–71.
9. Ризик-менеджмент у банку: теорія та організація: Монографія .Укладачі О. А. Криклій, І.В.Бєлова, О.М.Пожар, Н.П.Верхуша. Суми : КОРПУНКТ, 2014. 147c.
10. Національний банк України. Q&A про запровадження нового нормативу короткострокової ліквідності банків LCR URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk
11. Опис даних та графік поширення. Загальна інформація. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Method_Liquidity_analysis.pdf
12. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник. К.: КНЕУ. 2012. 338 с.
13. Прокофьева Е. Н. Ликвидность банковского сектора в условиях нестабильности: тенденции формирования и последствия для экономики. Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. 2019. № 2. С. 130—136.
14. Постанова Правління Національного банку України № 64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18
15. Постанова Правління Національного банку України № 368 «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
16. Путінцева Т. Сутність ліквідності комерційних банків. Вісник університету банківської справи. 2019. №2-3(35-36). С. 73-80.
17. Рішення Правління НБУ № 101-рш «Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» від 15 лютого 2018 року. URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891. (дата звернення: 06.02.2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#n11
18. Ребрик Ю. С. Рання діагностика кризи ліквідності як інструмент антикризового управління ліквідністю банку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2010. Т. 2. № 9. С. 70–77.
19. Саркисянц А. Анализ ликвидности и рейтингование банков. Бухгалтерия и банки. № 3. 2011. С.12-27.
20. Словарь банковских терминов и экономических понятий. Москва: Финансы и статистика, 2004. 1168 с. URL: https:// www.banki/ru/wikibank.
21. Стелмах В.С., Міщенко В.І. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання та нагляду: Науково-методичні матеріали. К.: НБУ. ЦНД. 2008. 286 с.
22. Сунцова Н. Управление банковской ликвидностью в современных условиях / Н. Сунцова, А. Шалтаєва. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2010. № 1. С. 94–96.
23. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т. І. Єфименко. Т. 2. К. 2010. С. 283-286.
24. Фуксман О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку. Вісник КНТЕУ. 2013. № 4. С. 57–68.
25. Шульга Н.П. Управління ризиками банку: навч. Посібник / Н.П. Шульга, Т.М. Гордієнко, М.В Мельничук та ін.; за наук. ред. Н.П. Шульги. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 628 с.

L. Pavlenko, А. Tkachenko

RISK FACTORS OF THE BANK'S LIQUIDITY AND METHODS OF THEIR EVALUATION IN THE CONDITIONS OF VOLATILITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of theoretical aspects of the essence of the category of bank liquidity and the factors that cause the bank's liquidity risk, as well as modern methods of assessing them in conditions of instability of the banking system. Key issues (structurally imbalanced assets and liabilities by dates, short-term funding, considerable part of inactive assets, the sensitivity of operating cash flow to the state of the economic and operational environment) keep pressure on the liquidity of Ukrainian banks. It is determined that the bank's liquidity should be considered a multilevel system category, as evidenced by the interdependence of such categories as: liquidity of the banking system "," bank liquidity "," bank balance sheet liquidity "," liquidity of assets and liabilities ". The relationship of the above economic categories proves that the liquidity of the bank determines the liquidity of the banking system and directly depends on the liquidity of its balance sheet, which is formed by the liquidity of assets and liabilities.This has been proven to and understand the nature and origin of risk factors influencing the liquidity of the banking system, which will allow each market participant (including banks) to take a more balanced approach to forecasting, assessing and managing their own liquidity. The risk factors of the bank's liquidity and typical methods of its assessment are analyzed and systematized, in accordance with the domestic legislation. The risk factors of the bank's liquidity are presented and structured. The expediency of division into risk factors of macro- and micro-level is determined. This classification makes it possible to identify those factors that are controlled by banks and require the development of measures for their management and allowed to identify typical indicators and approaches to assessing the liquidity risk of the bank. An analysis of the preconditions that contributed to the implementation of generally accepted approaches to liquidity assessment in the world, namely, the implementation of LCR and NSFR standards. The mechanism and algorithm of the method of calculating the liquidity coverage ratio (LCR) and calculating the ratio of net stable financing are studied, their marginal and target normative values are given.

Keywords: ank; bank liquidity. liquidity of the banking system; liquidity risk; risk factors of the bank's liquidity; bank liquidity standards.

References

1. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring [Electronic resource]. available at : http://www.bis.org. (Accessed 4 March 2020)
2. Bobyl, V. (2014), "Risk factors and risk"based results at different levels of banking", available at: http:// eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3983 (Accessed 05 May2020). Ryzyk"faktory ta ryzyk"rezultaty na riznyh rivnyah bankivskoyi diyalnosti
3. Gainullina, A. V. and Pashchenko, S. N., (2016), Likvidnost' banka: ponyatiya i opredelyayushchie faktory [Bank Liquidity: Concepts and Determinants]. Upravlenie. Ekonomicheskij analiz. Finansy – Management. Economic analysis, vol.1, p.p. 77–83, available at: http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Gaynullina_Likvid_banka_ponyat_2016.pdf [in Russian].
4. National Bank of Ukraine (2018), Glossary of banking terminology. Liquidity of the banking, available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article (Accessed 15 March 2020)
5. Erkes, O. and Hordiienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision by activity of banks of Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo,[Online], vol. 20, p.p. 635–642, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/82.pdf (Accessed 4 March 2020).
6. Kornivs'ka, V. O. (2013), “Liquidity in terms of economic theory: post-crisis development guidelines”, Ekonomichna teoriia, vol . 3, p.p. 16-27.
7. Kosarieva, I.P. and Krams'ka, D.O. (2018), “Bank liquidity: the nature and impact of key factors on the activities of banks”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol . 29 (1), p.p. 99-103.
8. Kutayneh, E. R., Ajieva, A. Yu. And Dikareva, I. A. (2017), Analyz lykvydnosty y platezhesposobnosty KB «Kuban Kredyt» [Analysis of liquidity and solvency of CB «Kuban Credit»]. Integratsyia nauk – Integration of Sciences, 6, 65–71 [in Russian].
9. Kryklij, O. A. Bielova, I.V. Pozhar, O.M. Verkhusha, N.P. (2014), Ryzyk-menedzhment u banku: teoriia ta orhanizatsiia,[Risk management in the bank: theory and organization], KORPUNKT, Sumy, Ukraine.
10. National Bank of Ukraine (2020), Q&A on the introduction of a new standard for short-term liquidity of LCR banks, available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk. (Accessed 10 March 2020)
11. National Bank of Ukraine (2020), Data description and distribution schedule. General information. available at: https: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Method_Liquidity_analysis.pdf. (Accessed 11 March 2020)
12. Prymostka, L. O. (2004), Finansovyy menedzhment u banku [Financial management at the bank], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Prokofieva, E. N., & Salmina, E. V. (2019). Likvidnost' bankovskogo sektora v usloviyah nestabil'nosti: tendencii formirovaniya i posledstviya dlya ekonomiki [Banking Sector Liquidity in Instability: Formation Trends and Economic Implications]. Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Hetagurova – Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Hetagurov, 2, 130–136 [in Russian].
14. National Bank of Ukraine (2018), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On Approval of the Regulations on the Organization of the Risk Management System in Banks of Ukraine and Banking Groups", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (Accessed 29 March 2020)
15. National Bank of Ukraine (2001), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 29 March 2020)
16. Putintseva, T. (2019), The essence of liquidity of commercial banks. Visnyk universytetu bankivs'koi spravy. vol . 2-3(35-36). p.p. 73-80.
17. Rishennya Pravlinnya NBU № 101-rsh "Pro shvalennya Metodyky rozraxunku koeficiyenta pokryttya likvidnistyu (LCR)" vid 15 lyutogo 2018 roku. [The Decision of the Board of the NBU № 101-rsh "On Approval of the Methodology for Calculation of the liquidity coverage ratio (LCR)" dated February 15, 2018]. Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891 (Accessed 6 May 2020).
18. Rebrik, Yu. S. (2010), Rannia diahnostyka kryzy likvidnosti yak instrument antykryzovoho upravlinnia likvidnistiu banku [Early diagnosis of the liquidity crisis as a tool for crisis management of bank liquidity]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 9, p.p.70 –77 [in Ukrainian].
19. Sarkysiants, A. (2011), Liquidity analysis and bank rating, Bukhhalteryia y banky. vol. 3, p.p. 12-27.
20. Slovar bankovskykh termynov y ekonomycheskykh poniatyi [Dictionary of banking terms and economic concepts]. banki.ru. Retrieved from https://www.banki.ru/wikibank/ [in Russian]
21. Stelmakh, V.S. Mischenko, V.I. (2008) Likvidnist' banku: okremi aspekty upravlinnia ta svitovyj dosvid rehuliuvannia ta nahliadu [Bank liquidity: some aspects of management and global experience of regulation and supervision], NBU. TsND, Kyiv, Ukraine.
22. Suntsova, N. and Shaltayeva, A. (2010). Upravlenye bankovskoi lykvydnostiu v sovremennikh uslovyiakh [Management of bank liquidity in the current environment]. Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava – Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, vol 1, p.p. 94–96 [in Russian].
23. Yefymenko, T. I.(2010) Finansy. Biudzhet. Podatky: natsional'na ta mizhnarodna terminolohiia: u 3-kh t, [Finances. Budget. Taxes: national and international terminology: in 3 volumes], Inst world. econ. and international. relations of NASU, DNNU "Acad. Finn. management", Kyiv, Ukraine.
24. Fuchsman O. (2013). Likvidnist u zabezpechenni stabilnosti banku. [Liquidity in secure stability bank]. Visnyk KNTEU Bulletin, vol 4, p.p.57–68 [in Ukrainian].
25. Shul'ha, N.P. Hordiienko, T.M. and Mel'nychuk, M.V. (2016), Upravlinnia ryzykamy banku,[Bank risk management], nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумський державний університет (м. Суми)

L. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor, Senior lecturer of Department of Finance, Banking and Insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0002-4724-7567


А. П. Ткаченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет (м. Суми)

А. Tkachenko

Student, Department of Finance, Banking and Insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0001-8886-349

Як цитувати статтю

Павленко Л. Д., Ткаченко А. П. Ризик-фактори ліквідності банку та методи їх оцінювання в умовах волатильності банківської системи України. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7946 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.55

Pavlenko, L. and Tkachenko, А. (2020), “Risk factors of the bank's liquidity and methods of their evaluation in the conditions of volatility of the banking system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7946 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.