EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ СФЕР ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ТА РАЙОНІВ ОБЛАСТІ
І. В. Лещух

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.57

УДК: 332.1

І. В. Лещух

ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ СФЕР ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ТА РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті детерміновано сфери взаємодії у системі «центр – периферія» на рівні «обласний центр – територія області». Виділено три ключові сфери взаємодій: обласний центр (ядро) ↔ приміська зона; обласний центр (ядро) ↔ напівпериферійні райони; обласний центр (ядро) ↔ периферійні райони. Встановлено: 1) чи не найщільнішими взаємовпливами характеризуються обласний центр, як ядро соціально-економічного розвитку регіону, та його приміська зона; 2) напівпериферійні та периферійні райони області в міру їх віддаленості від міста-обласного центра характеризуються деяким зниженням рівня соціально-економічного розвитку, порівняно із «ядром» чи приміською зоною; 3) важливими суспільними організаціями у системі «центр – периферія» на рівні «обласний центр – територія області» є міста обласного значення, які характеризуються вищою абсорбційною здатністю до сприйняття позитивних імпульсів розвитку, генерованих обласним центром. Фактично, вони є «місцевими» осередками конкурентоспроможності, споживання та конвергенції.

Ключові слова: обласний центр; периферія; напівпериферія; полюс росту; приміська зона; регіональний розвиток; децентралізація; місто обласного значення.

Література

1. Дністрянський М. Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення. Вісник Львівського ун-ту. 2007. Вип. 34. С. 83-89.
2. Коломієць К. Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. Т. 19, вип. 4. С. 176-187.
3. Пилипенко І. Історичні аспекти становлення та розвитку концепції «центр – периферія». Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. 2008. Вип. 1. С. 103-108.
4. Мельничук О. Периферія у сучасній Українській державі та її правове оформлення. Правова держава. 2015. Вип. 19. С. 24-29.
5. Мельник М., Лещух І., Синютка О. Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір. Соціально-економічні проблеми сучас.періоду України. 2013. Вип. 2(100). С. 46-60.
6. Козирєва О., Козирєва А. Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13, част. 1. С. 124-129.
7. Гладкий О. Сучасні вітчизняні концепції регіональної економіки. Наукові записки Вінницького педуніверситету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія . 2012. Вип. 24. С. 49-63.
8. Смолій В., Федорченко В., Цибух В. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 372 с.
9. Інститут демографії та соціальних досліджень. Стратегія демографічного розвитку на 2006-2015 роки. Демографія та соціальна економіка. Київ. 2006. №1. С. 3-22.
10. Попов В., Гетьман В. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів. Харків: Право, 2001. 478 с.
11. Волошина Ю. Теоретичні основи поняття приміська зона та її основні взаємозв’язки з містом. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/45.pdf.
12. Фомін І.О. Основи теорії містобудування. К.: Наукова думка, 1997. 191 с.

I. Leshchukh

CENTER-PERIPHERY: DETERMINATION OF THE SPHERE OF INTERACTION OF THE REGIONAL CENTER AND DISTRICTS OF THE REGION

Summary

The article determines the spheres of interaction in the system "center - periphery" at the level of "regional center - the territory of the region". There are three key areas of interaction: regional center (core) ↔ suburban area (If the core has clear geographical / spatial boundaries, then for the suburban area they are quite conditional. This type of interaction is characterized by close interactions between the development of the respective territories, and clear causal relationships are difficult to establish); regional center (core) ↔ semi-peripheral districts (the latter are characterized by the conditionality of geographical / spatial boundaries. Along with the rather strong influence of the "core" on the periphery, "local growth points" (in particular, cities of regional significance) also have a considerable influence on the development of the latter. Semi-peripheral areas affect the "core" less intensely compared to the suburban area); regional center (core) ↔ peripheral areas (the impact of the "core" on the periphery is slightly lower than on the suburban area and semi-periphery. Higher levels of influence and a stimulating role in the development of peripheral areas are played by "local growth points", which are usually cities of regional importance. Peripheral areas affect the "core" less intensely compared to the suburban area and semi-peripheral areas).
It is established: 1) the regional center, as the core of social and economic development of the region, and its suburban zone are characterized by closer mutual influences; 2) semi-peripheral and peripheral areas of the region as they are remote from the city-regional center are characterized by a slight decrease in the level of socio-economic development, compared with the "core" or suburban area; 3) important public organizations in the system "center - periphery" at the level of "regional center - territory of the region" are cities of regional importance, which are characterized by higher absorption capacity to perceive the positive impulses of development generated by the regional center. In fact, they are "local" centers of competitiveness, consumption and convergence.

Keywords: egional center; periphery; semi-periphery; growth pole; suburban area; regional development; decentralization; city of regional significance.

References

1. Dnistryansky, M. (2007), “Periodically confident that the real development of depressed areas of Ukraine as factors of electoral activity”, Visnyk L’vivs’koho universytetu, Vol. 34, pp. 83-89.
2. Kolomiets, K. (2014), “Model "center-periphery" in the regional faith”, Visnyk ONU. Ser .: Heohrafichni ta heolohichni nauky, vol. 19, no. 4, pp. 176-187.
3. Pilipenko I. (2008), “Historical aspects of the establishment and development of "center - periphery”, Naukovi zapysky Vinnyts’koho derzhavnoho pedahahichnoho universytetu imeni M. Kotsyubyns’koho. vol. 1. pp. 103-108.
4. Melnychuk, O. (2015), “Periphery in the modern Ukrainian state and its legal design”, Cons Pravova derzhava, Vol.19, pp. 24-29.
5. Melnyk, M. Leshchukh, I. and Sinyutka, O. (2013), “Influence of the regional metropolis on the structuring of space: central-peripheral dimension”, Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, Vol. 2 (100). рp. 46-60.
6. Kozyreva, O. and Kozyreva, A. (2017), “Research of approaches to the definition of center-peripheral relations between the regions of Ukraine”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu, Vol. 13, no. 1, pp. 124-129.
7. Gladky, O. (2012), “Modern domestic concepts of regional economy”, Naukovi zapysky Vinnyts’koho peduniversytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns’koho. Seriya: Heohrafiya, Vol. 24, pp. 49-63.
8. Smoliy, V. Fedorchenko, V. and Cibuh, V. (2006), Entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic dictionary-reference book on tourism], Publishing House "Word", Kyiv, Ukraine.
9. Institute for Demography and Social Studies (2006), “Demographic development strategy for 2006-2015”, Demography and social economy, Vol. 1, рp. 3-22.
10. Popov, V. and Hetman, V. (2001), Ekolohichne pravo Ukrainy: Pidruchnyk dlia studentiv iuryd. vysch. navch. zakladiv [Environmental law of Ukraine: A textbook for law students. higher textbook institutions], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
11. Voloshin, Y. (2015), “Theoretical foundations of the concept of suburban area and its main relationships with the city”, Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/45.pdf (Accessed 20 May 2020).
12. Fomin, I. (1997), Osnovy teorii mistobuduvannia [Fundamentals of urban theory], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 3024

Відомості про авторів

І. В. Лещух

к. е. н., науковий співробітник відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

I. Leshchukh

PhD in Economics, Researcher of the Department of spatial development,State institution «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

ORCID:

0000-0002-3860-0728

Як цитувати статтю

Лещух І. В. Центр-периферія: детермінація сфер взаємодії обласного центру та районів області. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7948 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.57

Leshchukh, I. (2020), “Center-periphery: determination of the sphere of interaction of the regional center and districts of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7948 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.