EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.58

УДК: 336.1:378.4

О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Досліджено теоретичні та методичні основи сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України та виявлено актуальні проблеми його функціонування. Розкрито фактори щодо змін на ринку освітніх послуг які спричинені процесами інтеграції, що ведуть до формування єдиних підходів до вимог сучасного професіонала, що забезпечує рухливість трудових ресурсів. Про аналізовано механізм формування та використання фінансування, що є основою щодо виявлення додаткових резервів та поліпшенню основних фінансово-економічних показників діяльності закладів вищої освіти. Розглянуті основні завдання у сфері ефективного використання їх фінансових ресурсів є забезпечення оптимального співвідношення між бюджетним і позабюджетним фінансуванням шляхом формування їх структури та відповідних розмірів. Досліджено динаміку функціонування первинного і вторинного секторів народного господарства. Проведено діагностику та оцінку розвитку регіональних ринків освітніх послуг на основі оцінки попиту, ціни, пропозиції, інфраструктури. Розкрито економічні засади розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції України. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції, що передбачають удосконалення інституційного забезпечення системи освіти відповідно до європейських вимог; приведення у відповідність ринку освітніх послуг до потреб регіонального ринку праці та пріоритетів програм регіонального розвитку; запровадження інноваційних підходів до функціонування сфери освіти; диверсифікацію джерел фінансування освітньої діяльності; налагодження взаємодії освіти, науки, бізнесу й влади, що сприятиме адаптації освітньої політики України до європейських норм та стандартів.
Запропоновані шляхи посилення державного контролю за вмістом освітніх програм і якістю їх реалізації в освітніх установах усіх рівнів, незалежно від їх відомчої належності та форми власності та напрями управління процесом працевлаштування населення на основі ув'язки економічних інтересів особистості та держави.

Ключові слова: ринок освітніх послуг; трудовий потенціал; кадрове забезпечення; система вищої освіти; ВНЗ.

Література

1.Варналій З. С., Красільник О. В. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. № 5 (194). С. 6-13.
2.Заглинська Л.В. Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів у галузі / Л.В. Заглинська, О.І. Лукомська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – 2014. - Випуск 9 (52).
3. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. ukrstat@gov.ua
4. Міністерство освіти та науки України. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.mon@mon.gov.ua.
5.Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2017. - №2. – С. 12-26.
6.Савченко І. Г., Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. Харків: ХарРІ НАДУ, 2017. № 3. С. 56-72.
7.Холявко Н. І. Фінансові аспекти впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки. Фінансові дослідження. 2017. № 1 (2). С. 84-90.
8.Ящук Т. А. Особливості функціонування ринку освітніх послуг вищої школи в Україні в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4/1. С. 26-29.

O. Tretyakova, V. Kharabara, R. Greshko

FINANCIAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN MODERN CONDITIONS

Summary

Theoretical and methodical bases of modern tendencies of development of the market of educational services of Ukraine are investigated and actual problems of its functioning are revealed. Factors on changes in the market of educational services caused by integration processes, leading to the formation of unified approaches to the requirements of the modern professional, which ensures the mobility of labor resources, are revealed. The mechanism of formation and use of financing is analyzed, which is the basis for identifying additional reserves and improving the main financial and economic indicators of higher education institutions.
The main tasks in the field of efficient use of their financial resources are to ensure the optimal ratio between budgetary and extrabudgetary funding by forming their structure and appropriate size. The dynamics of functioning of the primary and secondary sectors of the national economy is studied. Diagnosis and assessment of the development of regional markets for educational services based on the assessment of demand, price, supply, infrastructure. The economic principles of development of regional markets of educational services in the conditions of European integration of Ukraine are revealed. The strategic directions of development of regional markets of educational services in the conditions of European integration are substantiated, which provide for the improvement of the institutional support of the education system in accordance with the European requirements; bringing the market of educational services in line with the needs of the regional labor market and the priorities of regional development programs; introduction of innovative approaches to the functioning of education; diversification of sources of funding for educational activities; establishing cooperation between education, science, business and government, which will facilitate the adaptation of Ukraine's educational policy to European norms and standards.
Ways to strengthen state control over the content of educational programs and the quality of their implementation in educational institutions of all levels, regardless of their departmental affiliation and form of ownership and areas of management of the employment process based on linking economic interests of the individual and the state.

Keywords: educational services market; labor potential; human resources; higher education system; universities.

References

1. Varnaliy, Z., Krasilnyk, O. (2017), “Optimization of Financing of State Higher Education Institutions of Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University. Vol. 5, no.194, pp. 6-13.
2. Zaglinskaya, L. (2014), “Economic education in the context of investment processes in the industry ”, Scientific notes of Rivne State Humanities University: Collection of scientific works.Vol. 9. Issue 52.
3. State Statistics Service of Ukraine, (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 March 2020).
4. Ministry of Education and Science of Ukraine, (2020), available at: http:// www.mon@mon.gov.ua.(Accessed 10 March 2020).
5. Lovinskaya, L. (2017), “Determining the Cost of Educational Services”, Finance of Ukraine. Vol.2, pp. 12-26.
6. Savchenko, I., Chumak, O. (2017), “Modernization of the state mechanism of higher education financing in the conditions of its reformation”, Public Administration Theory and Practice: Coll. of sciences. Harri Nadu Ave. Kharkiv: Harri Nadu, Vol.3, pp. 56-72.
7. Holyavko, N. (2017), “Financial aspects of the influence of the higher education sector on the processes of information economy formation”, Financial research. Vol.1, no.2, pp. 84-90.
8. Yashchuk, T. (2017), “Features of functioning of the market of educational services of high school in Ukraine in modern conditions”, Economy. Finances. Right. Vol. 4, no.1, pp. 26-29.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-4843-1729


В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440


Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X

Як цитувати статтю

Третякова О. В., Харабара В. М., Р. І. Грешко Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7949 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.58

Tretyakova, O., Kharabara, V. and Greshko, R. (2020), “Financial aspects of the educational services market in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7949 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.