EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: НАСЛІДКИ ЗЛИТТЯ
В. Я. Козлова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.109

УДК: 369.014.3

В. Я. Козлова

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: НАСЛІДКИ ЗЛИТТЯ

Анотація

У статті проаналізовано фінансовий стан доходів та видатків Фонду соціального страхування, проведено порівняння змін, які відбулися до і після злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Визначено недостатність дослідження місця та ролі соціального страхування у фінансовій системі держави в умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки. Визначено, що потребує подальшого дослідження питання збільшення надходжень до системи соціального страхування, удосконалення сучасної системи фінансування соціального страхування. Представлено мету, завдяки якої проаналізовано фінансовий стан доходів та видатків Фонду соціального страхування, порівняно динаміку змін, які відбулися до і після злиття. Запропоновано авторське бачення покращення умов соціальної допомоги населенню. Аргументовано факт, що проблеми фінансування пов’язанні, перш за все, з неефективністю використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальну сферу та принципами формування соціального бюджету. Також існує протиріччя між намаганням держави скоротити бюджетні витрати, та намаганням надавачів соціальних послуг ці витрати збільшити. Потребує впровадженню система економічно й соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг з подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки та внесення змін до законодавства щодо нормування споживання послуг при наданні соціальної підтримки. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо удосконалення нормативів фінансування соціальних послуг, які повинні визначатися стандартами соціальних послуг.

Ключові слова: соціальний захист; соціальне страхування; дохідна частина бюджету; видаткова частина бюджету; фінансове забезпечення; соціальний бюджет.

Література

1. Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами від 15 берез. 2016 р.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Міністерство соціальної політики: офіц. сайт. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/ index
3. Фонд соціального страхування: офіц. сайт. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index
4. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік». Відомості Верховної Ради. 2017р. № 3-4, ст.26.
5. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 16/98, ВР від 04.01.1998р. Все про бухгалтерський облік. 2018. № 21.
6. Три головних принципи плану Беверіджа. URL: http://www.fse.gov.ua/fse/control/ter/uk/publish/article/96156;jsessionid=6C47959D120F10B8785234CECED473E5
7. Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents /default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
8. Хомутенко А. В. Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними фондами грошових коштів в Україні. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 60–66.
9. Ганко А. Фінансовий механізм реалізації державної програми соцзахисту. Соціальний захист. 2014. № 5. С.45 - 47.
10. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В., Соціальне страхування: [підручник]. 2004. К.: Кондор. 464 с.
11. Сташків Б. І., Право соціального забезпечення. Особлива частина: навч. посіб. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна». 2018. 1092 с.
12. Кириленко О.П., Толуб’яка В.С., Соціальне страхування : підруч. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ. 2016. 516 с. ISBN 978-966-654-435-6.
13. Фінансові, соціальні та правові аспекти Пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії. Центр Разумкова, 2017. URL: www.razumkov.org.ua
14. Коваль О.П., Модернізація системи соціального страхування в Україні. Аналітична доповідь. 2014. К.: НІСД. 38 с.
15. Чижмарь К.І., Журавльов Д.В., Пенсійна реформа 2017: Практичний посібник. 2018. 136 с.

V. Kozlova

SYSTEM FUNDAMENTALS OF SOCIAL INSURANCE FUND FINANCING: CONSEQUENCES OF THE MERGER

Summary

At the present stage of development, the guarantee of the right of citizens to social protection is relevant, including the right to provide them in case of full, partial or temporary disability, loss of breadwinner, unemployment due to circumstances beyond their control, as well as in old age and other cases. The problem of social protection is solved through the social insurance fund, the funds of which are separated from the state budget fund. In the field of social insurance, there are a number of unresolved issues, there is a need to find ways to improve the financial security of social protection solve and improve the process of organizing settlements. The article analyzes the financial condition of revenues and expenditures of the Social Insurance Fund, compares the changes that occurred before and after the merger of the Social Insurance Fund for Accidents at Work and Occupational Diseases of Ukraine and the Social Insurance Fund for Temporary Disability. The inadequacy of the study of the place and role of social insurance in the financial system of the state in the transition to a socially oriented market economy is determined. It is determined that further research on the issue of increasing revenues to the social insurance system and improving the modern system of social insurance financing is needed. The purpose, due to which the financial condition of revenues and expenditures of the Social Insurance Fund is analyzed, is presented. The changes that took place before and after the merger are compared. The author's vision of improving the conditions of social assistance to the population is offered. It is argued that the problems of funding are primarily related to the inefficiency of the use of budget funds allocated to the social sphere and the principles of social budgeting. There is also a contradiction between the state's efforts to reduce budget expenditures and the efforts of social service providers to increase these expenditures. One of the main reasons for the ineffectiveness of social support is that “most types of assistance are provided without taking into account the level of income and property at the disposal of the recipient. The system of economically and socially justified norms of consumption of housing and communal, transport and other services with their further use in determining the amount of social support and amendments to the legislation on standardization of consumption of services in the provision of social support requires implementation. We consider the improvement of standards for financing social services, which should be determined by the standards of social services, to be promising areas for further research. It is also necessary to implement a system for calculating the cost of the service per customer. At the same time, the issue of reforming the system of social services is also relevant, which is due to the need to create a "market for social services" - ensuring the quality and efficiency of social services at optimal cost.

Keywords: social protection; social insurance; revenue part of the budget; expenditure part of the budget; financial provision; social budget.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 May 2020).
2. Ministry of Social Policy, available at: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/ index
3. Social Insurance Fund, available at: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index (Accessed 15 May 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the State Budget for 2018", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 3-4, art.26.
5. "Fundamentals of the legislation of Ukraine on compulsory state social insurance", Vse pro bukhhalterskyi oblik, 2018, vol. 21.
6. "The three main principles of the Beveridge plan", available at: http://www.fse.gov.ua/fse/control/ter/uk/publish/article/96156;jsessionid=6C47959D120F10B8785234CECED473E5 (Accessed 15 May 2020).
7. Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016), available at: https://www.venice.coe.int/webforms/documents /default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e (Accessed 15 May 2020).
8. Khomutenko, А. (2018), “Problems of the state budgetary and extra-budgetary money funds management in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 60–66.
9. Hanko, A. (2014), "Financial mechanism for the implementation of the state social protection program", Sotsialnyi zakhyst, vol. 5, pp.45 - 47.
10. Yurii, S.I. Shavaryna, M.P. and Shamanska, N.V. (2004), Sotsialne strakhuvannia [Social insurance], Kondor. Kyiv, Ukraine, P.464.
11. Stashkiv, B. I. (2018), Pravo sotsialnoho zabezpechennia. Osoblyva chastyna: navch. posib. [The right to social security. Special part: textbook], PAT «PVK «Desna», Chernihiv, Ukraine, P. 1092.
12. Kyrylenko, O.P. and Tolubiaka, V.S. (2016), Sotsialne strakhuvannia: pidruch. [Social insurance: textbook], Ekon. dumka TNEU. Ternopil, Ukraine, P. 516, ISBN 978-966-654-435-6.
13. "Financial, social and legal aspects of Pension Reform in Ukraine", Tsentr Razumkova, 2017, available at: www.razumkov.org.ua (Accessed 15 May 2020).
14. Koval, O.P. (2014), "Modernization of the social insurance system in Ukraine", Analytical report, NISD, Kyiv, Ukraine, P. 38.
15. Chyzhmar, K.I. and Zhuravlov, D.V. (2017), Pensiina reforma 2017: Praktychnyi posibnyk [Pension Reform 2017: A Practical Guide], P.136.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

В. Я. Козлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

V. Kozlova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and auditing "Priazovskiy State Technological University"

ORCID:

0000-0003-4444-4478

Як цитувати статтю

Козлова В. Я. Системні засади фінансування фонду соціального страхування: наслідки злиття. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7952 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.109

Kozlova, V. (2020), “System fundamentals of social insurance fund financing: consequences of the merger”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7952 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.