EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
В. В. Савіцький

УДК: 657

В. В. Савіцький

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Анотація

В процесі дослідження було встановлено необхідність розмежування зацікавлених осіб як користувачів результатів економічного аналізу господарської діяльності аудиторської компанії та зацікавлених осіб як користувачів результатів аудиту. В сучасній науці питання розвитку управлінської науки та інформаційних підсистем управління господарською діяльністю підприємств різних галузей національної економіки, в тому числі аудиторської діяльності, вивчається з позиції теорії стекхолдерів. З цією метою було проведено аналіз сутності поняття “стейкхолдери”. Для обґрунтування та ідентифікації інформаційних запитів було визначено потребу у вивченні особливостей інтересів зацікавлених осіб. Щоб досягти зазначеного в досліджені розглянуто класифікацію зацікавлених осіб та їх інформаційних запитів. Проаналізувавши підходи науковців до класифікації стейкхолдерів запропоновано власний підхід до визначення їх інтересу та інформаційного запиту щодо господарської діяльності аудиторської фірми. Визначено, що діяльність аудиторської фірми розглядається з двох позиції: авторська фірма як суб’єкт господарської діяльності, що реалізовує аудиторські та консалтингові послуги; аудиторська фірма як суб’єкт незалежного фінансового контролю. В досліджені проілюстровано взаємодію зацікавлених сторін (стейкхолдерів) із аудиторською фірмою в контексті формування інформаційних запитів до економічного аналізу. В статті автором було наддано характеристику зацікавленим сторонам та їх інтересам та інформаційним запитам, таких як: працівники, керівники, власники, споживачі, постачальники ресурсів, постачальники фінансових ресурсів, держава, суспільство. Дослідженні інтереси зацікавлених осіб в діяльності аудиторської компанії, вказують на певний інформаційний запит. Слід відмітити, що діючі підходи до інформаційних підсистем управління (економічний аналіз, бухгалтерський облік, планування та внутрішній аудит) не в повній мірі дозволяють сформувати якісний інформаційний ресурс та забезпечити задоволення стекхолдера. Як наслідок, це дозволить розширити комплекс аналітичних процедур для оціни господарської діяльності аудиторської фірми.

V. V. Savitskyi

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF INFORMATION REQUESTS OF INTERESTED PERSONS ABOUT THE ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF AUDIT FIRMS

Summary

The study identified the need to distinguish between stakeholders as users of economic analysis of the audit firm's business activities and stakeholders as users of audit results. In modern science, the question of the development of managerial science and information subsystems of management of economic activity of enterprises of various branches of the national economy, including auditing activity, is studied from the standpoint of the theory of stockholders. For this purpose, the essence of the concept of “stakeholders” was analyzed. In order to substantiate and identify information requests, the need to study the particularities of stakeholder interests was identified. In order to achieve the mentioned in the research, the classification of interested persons and their information requests is considered. Analyzing the approaches of scientists to the classification of stake holders, we propose our own approach to determining their interest and information request regarding the business activity of the audit firm. It is determined that the activity of an audit firm is considered from two positions: the author's firm as a business entity that implements audit and consulting services; auditing firm as a subject of independent financial control. The study illustrates the interaction of stakeholders (stakeholders) with the audit firm in the context of the formation of information requests for economic analysis. The article describes the characteristics of stakeholders and their interests and information requests such as: employees, managers, owners, consumers, suppliers of resources, suppliers of financial resources, the state, society. Research interests of stakeholders in the activities of the audit company, indicate a specific information request. It should be noted that the current approaches to management information subsystems (economic analysis, accounting, planning and internal audit) do not fully allow for the formation of a quality information resource and ensure the satisfaction of the stockholder. As a consequence, this will expand the range of analytical procedures for evaluating the business performance of an audit firm.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6291

Відомості про авторів

В. В. Савіцький

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

V. V. Savitskyi

PhD student of accounting and audit department Zhytomyr state technological university

Як цитувати статтю

Савіцький В. В. Ідентифікація та оцінка інформаційних запитів зацікавлених осіб щодо економічного аналізу господарської діяльності аудиторських фірм. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7953 (дата звернення: 01.03.2024).

Savitskyi, V. V. (2018), “Identification and evaluation of information requests of interested persons about the economic analysis of economic activity of audit firms”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7953 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.