EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ПОСЛУГИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
О. Ю. Широкопояс

УДК: 657

О. Ю. Широкопояс

МОДЕЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ПОСЛУГИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Анотація

Попит на консалтингові послуги із забезпечення кібербезпеки та управління інформаційними ризиками в таких умовах значно зростає, що в свою чергу обумовлює розвиток таких компаній та широкий спектр послуг. Мета статті полягає в досліджені та розробці моделі консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу. В даному контексті нами було вивчено господарську діяльність таких наступних компаній та спектр послуг з інформаційної безпеки, що вони пропонують: 10Guards, BDО в Україні, БМС Консалтинг, CyberDesk, RMRF Services (Generating Value by Defeating Hackers). Аналізуючи діяльність компаній, констатувати їх різносторонню направленість. Зокрема, варто виділити компанії, які надають суто консалтингові послуги із оцінки кібербезпеки та формування певного комплексу пропозицій із уникнення інформаційних загроз. Друга грпуа компаній надає широкий спектр послуг та робіт як з оцінки інформаційних ризиків та загроз так і з впровадження сукупності заходів із забезпечення кібербезпеки та проведення розслідувань. Проведений аналіз вказує на те, що забезпечення кібербезпеки підприємства на основі послуг сторонніх осіб може бути представлено в наступних напрямках: послуга, роботи, продукція. На основі цього було побудовано та представлено модель реалізації консалтингової послуги в сфері кібербезпеки як об’єкту бухгалтерського обліку. Послуги з силової безпеки та охорони правопорядку є особливим видом послуги, що впливає на систему облікового відображення. Для більш детального вивчення даного питання нами було проаналізовано наступні підприємства, які надають такий вид послуг: Центр Безпеки Бізнесу, Група компаній «АПС», Охоронне підприємство «УКРТЕКБЕЗПЕКА», ТОВ «СІЧ СЕКЮРИТІ СЕРВІСИЗ». Виходячи із дослідження зазначеного спектру послуги охоронних компаній є досить широким, що в свою чергу впливає на порядок їх облікового відображення. Так, кожен вид послуги має свою специфіку щодо матеріального забезпечення, використання трудових ресурсів, ліцензування та інше, що в свою чергу вливає на порядок реалізації зазначених даних послуг. Це дозволило формувати модель послуги із забезпечення фізичної безпеки та охорони правопорядку.

O. Yu. Shyrokopoyas

MODELING OF BUSINESS SECURITY CONSULTING SERVICES

Summary

Demand for cybersecurity consulting and information risk management services in such circumstances is growing significantly, which in turn causes the development of such companies and a wide range of services. The purpose of the article is to research and develop a model of consulting service in the field of business security. In this context, we have studied the business activities of the following companies and the range of information security services they offer: 10Guards, BDO in Ukraine, BMS Consulting, CyberDesk, RMRF Services (Generating Value by Defeating Hackers). Analyzing the activities of companies, ascertain their versatility. In particular, companies that provide purely cyber-security assessment services and formulate a set of proposals to avoid information threats should be identified. The second group of companies provides a wide range of services and work, both on information risk and threat assessment and on the implementation of cybersecurity and investigation activities. The analysis shows that ensuring the cyber security of the enterprise based on the services of third parties can be represented in the following directions: service, works, products. On this basis, a model for the implementation of cybersecurity consulting services as an object of accounting was constructed and presented. Security and law enforcement is a special type of service that affects the accounting system. For a more detailed study of this issue we have analyzed the following enterprises that provide the following services: Business Security Center, APS Group of Companies, Security Company "UKRTEKBEZPEKA", LLC "SIC SECURITY SERVICES". Based on the study of the specified range of services of security companies is quite broad, which in turn affects the order of their accounting. Thus, each type of service has its own peculiarities in terms of material security, use of labor resources, licensing, etc., which in turn influences the order of realization of these services. This made it possible to form a model of a service for physical security and law enforcement.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

О. Ю. Широкопояс

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

O. Yu. Shyrokopoyas

applicant for the department of accounting and auditing Zhytomyr state technological university

Як цитувати статтю

Широкопояс О. Ю. Моделювання консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7959 (дата звернення: 15.08.2020).

Shyrokopoyas, O. Yu. (2018), “Modeling of business security consulting services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7959 (Accessed 15 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.