EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АРХІТЕКТОНИКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. М. Яремчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.18

УДК: 657.6

Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. М. Яремчук

АРХІТЕКТОНИКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Анотація

В процесі дослідження було здійснено аналіз праць науковців, які розглядали питання діяльності Рахункової палати, однак в жодній із досліджених праць не було не запропоновано моделі діяльності вказаного інституційного органу. Під архітектонікою в даному досліджені пропонується розуміти структурну будову загальної композиції взаємопов’язаних елементів. В процесі опрацювання існуючих підходів до моделювання в цілому, на тлі відсутності чітко сформованих підходів та варіантів розбудови моделей діяльності Рахункової палати України. В статті здійснено концептуалізацію діяльності Рахункової палати України через розробку її адаптивної моделі, архітектоніка якої передбачає сукупність взаємопов’язаних кластерів: "Фокус” (сегменти “Предмет”, “Об’єкти”, “Суб’єкти”), “Ідеологія” (сегменти “Мета”, “Принципи”, “Візія”, “Місія”, “Цінності”); блок “Функціонально-прикладних положень”, що включає такі кластери: “Спектр” (сегменти “Функції”, “Завдання”, “Повноваження”); “Інструментарій” (сегменти “Напрями”, “Прийоми”, “Методики”); блок “Організаційних положень”, який складається з кластерів: “Побудова” (сегменти “Внутрішня”, “Зовнішня”); “Норми” (сегменти “Законодавство”, “Рекомендації”); “Комунікації” (сегмент “Зацікавлені сторони”); “Розвиток” (сегменти “Тактика”, “Стратегія”). Також в свою чергу було розглянуто завдання діяльності Рахункової палати України в межах виокремлених функцій: контрольної, інформаційної, управлінської, захисної, комунікаційної, соціальної, державотворчої, нормотворчої. Розглянуто Характеристику зацікавлених осіб в контексті діяльності Рахункової палати. Сформована модель носить всеохоплюючий характер, оскільки враховує основні важливі відповідним чином змістовно деталізовані теоретичні, методолого-методичні та організаційні позиції фактичної та перспективної діяльності Рахункової палати. Гнучке її змістовно-фрагментарне наповнення дозволяє серед іншого ідентифікувати її адаптивність, яка забезпечить в майбутньому її життєздатність. На фактичну реалізацію вказаної моделі слугуватиме практичне опрацювання її окремих кластерів та сегментів; зокрема, перед усім, попереднього та стратегічного державного аудиту.

Ключові слова: Рахункова палата; державний аудит; публічні кошти; інше майно; що перебуває у державній власності.

Література

1. Файоль Анри. Общее и промышленное управление [Текст] / А. Файоль ; пер. Б. В. Бабина-Кореня с предисл. А. К. Гастева. – Москва : Центральный институт труда, 1923. – 122с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783/5784
2. Рахункова палата України: співпраця з Верховною Радою та організаціями громадянського суспільства / Базілевич Д.С., Крижанівський В.П., Мельничук В.Г., Невідомий В.І., Старостенко Н.В., – К.: [ФОП Москаленко О.М.], 2017 – 82 с.
3.Фукс Н.А. Рахункова палата України як орган парламентского контролю у сфері фінансів: статус та повноваження / Н.А. Фукс, В.М. Уложенко // Юридичний науковий електронний журнал. – Випуск 6. – 2015. – С. 161-164.
4.Чугунов І.Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С.3-12.
5.Койчева О. С. Проблеми реалізації функцій Рахункової палати / О. С. Койчева // Наше право. – 2014. – № 7. – С. 104–109.
6.Слободяник Ю.Б. Інституційний розвиток Рахункової палати України / Ю.Б. Слободяник // Економічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 8 (29). – Ч. 4. – 2011. – С. 183–188.
7.Койчева О.С. Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати / О.С. Койчева // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 192-198.
8.Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка, фінанси менеджмент: актуальні питання науки і практики. – No 6. – 2017. – С. 7-23.
9.Басанцов І.В. Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні / І.В. Басанцов // Економічний часопис – XXI. – 2014. – No 1 – 2(1). – С. 78 – 81.
10.Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю : навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 276 с.
11.Невідомий В.І. Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи / В.І. Невідомий // Фінанси України. – 2016. – No 1. – С. 116 – 125.
12.Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практик : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.08 / Піхоцький Володимир Федорович. – Львів, 2015. – 530 с.
13.Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) : монографія / В. К. Симоненко, І. О. Барановський, П. С. Петренко. – Київ : Знання України, 2006. – 280 с.
14.Слободяник Ю. Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.09 / Слободяник Ю. Б. – Одеса, 2014. – 589 с.
15.Стефанюк І.Б. Використання контролінгу в національній системі державного фінансового контролю / І. Б. Стефанюк //Фінанси України. – 2005. – No 10. – С. 142 – 150.
16.Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 «Туризм»: Наказ МОН України №476 від 14.06.04 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0863-04/ed20040720/find/sp:max100?text=%CF%F0%E5%E4%EC%E5%F2+%E4%B3%FF%EB%FC%ED%EE%F1%F2%B3+%28%EF%F0%E0%F6%B3%29
17.The Lima Declaration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/unabhängigkeit/ISSAI_1_E.pdf
18.ISSAI 1003 Глоссарий терминов руководств ИНТОСАИ по финансовому аудиту / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-1003-Ruso.pdf
19.Ніконова О. Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія / О. Ніконова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 29-35.
20.Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.13 № 774-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р/print1360051017911272
21. Про відкритість використання публічних коштів: закон України від 11.02.2015 No 183-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
22.Про Рахункову палату: Закон України від 2 лип. 2015 р. No 576-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/576-19.
23. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
24.Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
25.Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
26.Про Рахункову палату Верховної Ради України : Закон України від 11 лип. 1996 р. No 315/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр.
27.Толокнова Т.Б. Европейская счетная палата как основной институт системы финансового контроля в праве Европейскогосоюза : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Тамара Борисовна Толокнова. – М., 2010. – 178 с.
28.Бондаренко А.І. Принципи здійснення державного фінансового контролю / А.І. Бондаренко // Теорія та практика державного управління. – 2011. – No 2. – С. 16-22.
29.Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю : навч. посіб. / Л.А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 c.
30.Койчева О.С. Рахункова палата як суб'єкт фінансового контролю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 , Койчева Ольга Семенівна. – Одеса, 2016. – 236 с.
31.ИССАИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.intosai.org/ru/dokumenty/svobodnyi-dostup
32.Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Гриценко Оксана Іванівна. – К., 2005. – 224 с.
33.Невідомий В.І. Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.02 / Невідомий В. І. – К., 2007. – 22 с.
34.Роговенко Д.С. Правовий статус Рахункової палати України : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Сергійович Роговенко. – К., 2007. – 198 с.
35.Стратегический план на 2017-2022 гг. Международная организация высших органов аудита (интосаи) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dev.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/RU_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
36.Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація [Текст]: дис...д-ра екон. наук: 08.06.04 / Свірко Світлана Володимирівна; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. – 520с.
37.Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 748 с.
38.Слюсаренко В.Є., Колісник Г.М. Аудит: навчальний посібник (друге видання доповненне) / В.Є. Слюсаренко Г.М.Колісник – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня». 2016. – 456с.
39.Баранова А.О. Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с.
40.Сучасний аудит: підручник [Кол. авт.: І.І.Пилипенко, Т.О.Каменська, М.Д.Корінько, Н.М.Проскуріна, О.Ю.Редько] / наук. ред. Івана Ісаковича Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 643 с.
41.Гончар І.І. Методичні прийоми і процедури в аудиті різних форм господарювання. Агросвіт. 2010. No 24. С. 28-31.
42.Коцеруба Н. В. Методичні прийоми та способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства / Н. В. Коцеруба // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 35(2). - С. 135-141.
43.Мельничук В. Г. Незалежний державний фінансовий контроль в Україні та досвід зарубіжних країн [Текст] / В.Г. Мельничук // Фінансовий контроль. – 2002. – №2. – С. 36.
44.Мамишев В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем [Текст] / В. Мамишев // Фінансовий контроль. – 2003 – С. 128.
45.Жирна Ж.А. Порівняльний аналіз організації діяльності вищих органів фінансового контролю зарубіжних країн та України / Ж.А. Жирна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Харків, 2010. – Вип. 1(8). – Ч. ІІ. С. 68-73
46.Головин К. Контрольно-счетные органы иностранных государств // Финансовое право. – 2006. – No 7. – С. 5-10.
47.Обушна Н. Тенденції організації публічного аудиту в контексті європейського досвіду [Текст] / Н. Обушна // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРУДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 98-108.
48.Васильева М.В. Особенности контрольно-счетных систем зарубежных стран и опыт их интеграции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontrolno-schetnyh-sistem-zarubezhnyh-stran-i-opyt-ih-integratsii
49.Петренко П. С. Корупція в Україні: Рахункова палата потребує зміцнення механізмів правової держави / П.С. Петренко // Економіка і суспільство. – 2018. – № 16. – С. 201-209.
50.Обух В. Тимошенко, Азаров, Яценюк, Гройсман – хто більше набрав боргів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2563889-timosenko-azarov-acenuk-grojsman-hto-bilse-nabrav-borgiv.html
51.Сірий М. Суспільство надзвичайно низько оцінює рівень довіри до системи правосуддя та реформ у цій сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.lb.ua/news/2018/06/26/401377_suspilstvo_nadzvichayno_nizko.html
52.ISSAI 12: Значение и преимущесва высших органов аудиа - влияние на жизнь граждан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-12-Ruso.pdf
53.Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.

D. Grytsyshen, S. Svirko, I. Yaremchuk

ARCHITECTONICS OF THE ADAPTIVE MODEL OF ACTIVITY OF THE ACCOUNTING CHAMBER OF UKRAINE

Summary

In the course of the research, an analysis of the works of scientists who considered the activities of the Accounting Chamber was carried out, but none of the studied works proposed a model of the activities of this institutional body. Architecture in this study proposes to understand the structural structure of the overall composition of interconnected elements. In the process of elaboration of existing approaches to modeling in general, against the background of the lack of clearly defined approaches and options for building models of the Accounting Chamber of Ukraine. The article conceptualizes the activities of the Accounting Chamber of Ukraine through the development of its adaptive model, the architecture of which provides a set of interconnected clusters: "Focus" (segments "Subject", "Objects", "Subjects"), "Ideology" (segments) "Purpose", "Principles", "Vision", "Mission", "Values"), block "Functional-applied provisions", which includes the following clusters: "Spectrum" (segments "Functions", "Tasks", "Powers" ); “Tools” (segments “Directions”, “Techniques”, “Methods”); block “Organizational provisions”, which consists of clusters: “Construction” (segments “Internal”, “External”); “Norms” (segments) “Legislation”, “Recommendations”), “Communications” (“Stakeholders” segment); “Development” (“Tactics”, “Strategy” segments), as well as the tasks of the Accounting Chamber of Ukraine within the framework of selected functions: control, information, management, protective, communication, social, state-building, rule-making. interested persons in the context of the activities of the Accounting Chamber. The formed model has a comprehensive character, as it takes into account the main important appropriately detailed theoretical, methodological and methodological and organizational positions of the actual and future activities of the Accounting Chamber. Its flexible content and fragmentary content allows, among other things, to identify its adaptability, which will ensure its viability in the future. The actual implementation of this model will serve as a practical study of its individual clusters and segments; in particular, first of all, preliminary and strategic state audit.

Keywords: Accounting Chamber; state audit; public funds; other state-owned property.

References

1. Fayol' Anri (1923), “Obshchee i promyshlennoe upravlenie”, available at: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783/5784
2.Bazilevych, D.S., Kryzhanivs'kyy̆, V.P., Mel'nychuk, V.G., Nevidomyy, V.I. and Starostenko, N.V (2017) Rahunkova palata Ukraïny: spivpracja z Verhovnoju Radoju ta organizacijamy gromadjans'kogo suspil'stva [Accounting Chamber of Ukraine: cooperation with the Verkhovna Rada and civil society organizations], FOP Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine.
3.Fuks, N.A. (2015) “ The Accounting Chamber of Ukraine as a body of parliamentary control in the field of finance: status and powers”, Jurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, no.6, pp. 161-164.
4.Chugunov, I.Ja. (2009) “Public internal financial control: development strategy”, Finansy Ukrai'ny, vol. 4, pp. 3-12.
5.Kojcheva, O.S.(2014) “Problems of realization of functions of the Accounting Chamber”, Nashe pravo, vol.7, pp. 104-109.
6.Slobodjanyk, Ju.B. (2011), “Institutional development of the Accounting Chamber of Ukraine”, Ekonomichni nauky: zb. nauk. prac' ,vol. 4, no. 8 (29), pp. 183-188.
7.Koy̆cheva, O.S. (2014), “Financial control as a way to exercise the powers of the Accounting Chamber”, Derzhava i pravo. Jurydychni i politychni nauky, no. 65, pp. 192-198.
8.Gucalenko, L.V. (2017), “ Directions of reforming the system of public financial control in Ukraine”, Ekonomika, finansy menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 6, pp. 7-23.
9.Basancov, I.V. (2014) “ Modernization of the system of state financial control in Ukraine”, Ekonomichnyy̆ chasopys – XXI, vol 1, no. 2(1), pp. 78–81.
10.Maksimova, V.F. (2012), Organizacija derzhavnogo finansovogo kontrolju [Organization of state financial control], ONEU, Odesa, Ukraine.
11.Nevidomyy̆, V.I. (2016) “Development of institutional capacity of the Accounting Chamber of Ukraine as an independent state audit institution”, Finansy Ukraïny, vol 1, pp. 116–125.
12.Pihoc'kyy̆, V.F. (2015), “The system of public financial control in Ukraine: conceptual principles of theory and practice”, Abstract doctors dissertation, Economy, L'viv, Ukraine.
13.Symonenko, V.K., Baranovs'kyy̆, I.O and Petrenko, P.S (2006), Osnovy jedynoï systemy derzhavnogo finansovogo kontrolju v Ukraïni (makroekonomichnyy̆ aspekt) [Fundamentals of a unified system of public financial control in Ukraine (macroeconomic aspect)] Znannja Ukraïny, Kyiv, Ukraine.
14.Slobodjanyk, Ju. B. (2014), “ State audit in Ukraine: theory, methodology, organization”, Abstract of doctors dissertation, Economy, Odesa, Ukraine.
15.Stefanjuk, I.B. (2005), “ The use of controlling in the national system of public financial control”, Finansy Ukraïny, vol. 10, pp/ 142-150.
16.The Ministry of Health of Ukraine, The Decree of the Ministry of Health of Ukraine “About the statement of components of branch standards of higher education in the direction 0504 "Tourism"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0863-04/ed20040720/find/sp:max100?text=%CF%F0%E5%E4%EC%E5%F2+%E4%B3%FF%EB%FC%ED%EE%F1%F2%B3+%28%EF%F0%E0%F6%B3%29
17.“The Lima Declaration” available at: https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/unabhängigkeit/ISSAI_1_E.pdf
18. “ISSAI 1003 "Glossary to Financial Audit Guidelines"”, available at: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-1003-Ruso.pdf
19.Nikonova, O. (2011) “INTOSAI international standards: basic provisions, audit approaches”, vol 2, pp. 29-35.
20. Cabinet of Ministers of Ukraine, “Prescript of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the Strategy for the Development of the Public Financial Management System”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r/print1360051017911272
21.The Law of Ukraine “About openness of use of public funds”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
22. The Law of Ukraine “About the Accounting Chamber”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/576-19.
23.The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
24.“The Civil Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
25. “The Budget Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
26. The Law of Ukraine “About the Accounting Chamber of the Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/315/96-vr.
27. Toloknova, T.B. (2010) “The European Court of Auditors as the main institution of the financial control system in the law of the European Union”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Moscow, Russia.
28.Bondarenko, A.I (2011), “Principles of public financial control”, Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, vol. 2, pp. 16-22.
29.Savchenko, L.A. (2008) Pravovi osnovy finansovogo kontrolju [Legal bases of financial control], Jurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
30.Kojcheva, O.S. (2016) “Accounting Chamber as a subject of financial control”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Odesa, Ukraine.
31.YSSAY, available at: https://www.intosai.org/ru/dokumenty/svobodnyi-dostup
32.Grycenko, O.I. (2005), “Organizational and legal support of the Accounting Chamber”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
33.Nevidomyy̆, V.I. (2007), “Accounting chambers as financial control bodies in Ukraine and Europe: constitutional and comparative analysis”, Ph.D. Thesis, Law, Kyiv, Ukraine.
34.Rogovenko, D.S. (2007), “Legal status of the Accounting Chamber of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
35. “Strategic plan for 2017-2022”, available at: https://dev.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/RU_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
36.Svirko, S.V. (2006), “Accounting in budgetary institutions of Ukraine: methodology and organization”, Abstract of doctors dissertation, Economy, Vadym Get'man National Economic University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
37.Nykonovych, M.O. and Red'ko, K.O. (2014), Audyt [Audit], Kyïv. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
38.Sljusarenko, V.Je. and Kolisnyk, G.M. (2016) Audyt [Audit], 2nd ed, KP «Uzhgorods'ka mis'ka drukarnja», Uzhgorod, Ukraine.
39.Baranova, A.O., Naumova T.A. and Kashpers'ka, A.I. (2017), Audyt [Audit], HDUHT, Kharkiv, Ukraine.
40. Pylypenko, I.I., Kamens'ka, T.O., Korin'ko, M.D.,.Proskurina, N.M. and Red'ko, O.Ju. (2015), Suchasnyj audyt [Modern audit], DP «Inform.-analit. agentstvo», Kyiv, Ukraine.
41.Gonchar, I.I. (2010), “Methodological techniques and procedures in the audit of various forms of management”, Agrosvit, vol. 24, pp. 28-31.
42.Koceruba, N. V (2018) “Methodological techniques and methods of auditing the financial stability and solvency of the enterprise”, Prychornomors'ki ekonomichni studiï, no. 35(2), pp. 135-141.
43.Mel'nychuk, V. G (2002), “Independent state financial control in Ukraine and the experience of foreign countries” Finansovyj kontrol', vol. 2, p. 36.
44.Mamyshev, V. (2003), “ Characteristic aspects of the organization of public financial control abroad”, Finansovyj kontrol', p. 128.
45.Zhyrna, Zh.A. (2010), “ Comparative analysis of the organization of the highest bodies of financial control of foreign countries and Ukraine”, Finansovo-kredytna dijal'nist': problemy teorii' ta praktyky, vol. II, no. 1(8), pp. 68-73
46.Golovin, K. (2006), “Control and accounting bodies of foreign states”, Finansovoe pravo, vol. 7, pp. 5-10.
47.Obushna, N. (2017), “Trends in the organization of public audit in the context of European experience”, DRUDU NADU, no. 3 (34), pp. 98-108.
48.Vasil'eva, M.V. “Features of control and accounting systems of foreign countries and the experience of their integration”, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontrolno-schetnyh-sistem-zarubezhnyh-stran-i-opyt-ih-integratsii
49.Petrenko, P. S. (2018) “Corruption in Ukraine: The Accounting Chamber needs to strengthen the rule of law”, Ekonomika i suspil'stvo, no. 16. pp. 201-209.
50.Obuh, V. “Tymoshenko, Azarov, Yatsenyuk, Groysman - who has accumulated more debts”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2563889-timosenko-azarov-acenuk-grojsman-hto-bilse-nabrav-borgiv.html
51.Siryj, M. “Society has an extremely low level of confidence in the justice system and reforms in this area”, available at: https://ukr.lb.ua/news/2018/06/26/401377_suspilstvo_nadzvichayno_nizko.html
52.ISSAI 12: “The importance and advantage of the highest bodies of audio - the impact on the lives of citizens”, available at: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-12-Ruso.pdf
53.Jevdokymov, V.V. (2010), Adaptyvna model' integrovanoi' systemy buhgalters'kogo obliku. [Adaptive model of an integrated accounting system], Zhytomyr: ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6634

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Житомирський державний технологічний університет

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr state technological university


С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr state technological university


І. М. Яремчук

Здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

I. Yaremchuk

Applicant of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr state technological university

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Свірко С. В., Яремчук І. М. Архітектоника адаптивної моделі діяльності рахункової палати України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7966 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.18

Grytsyshen, D., Svirko, S. and Yaremchuk, I. (2018), “Architectonics of the adaptive model of activity of the accounting chamber of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7966 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.