EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗШИРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
О. М. Мельник

УДК: 338.434 (477)

О. М. Мельник

РОЗШИРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті представлено аргументацію доцільності розширення категоріального простору, що визначає зміст капіталізації, ціннісною проблематикою. Визначено мету, яка полягає у обґрунтуванні доцільності визначення капіталізації з урахуванням ціннісної специфіки елементного, процесного та результатного ланцюгів капіталотворення. Методи дослідження. Бібліографічного та термінологічного аналізу – для визначення співвідношення понять «вартості» та «цінності», системного аналізу та синтезу – для визначення аксіологічних характеристик економічної цінності; наукового аналізу – для імплементації змістовної структури економічної цінності у логіку дослідження капіталізації. Результати дослідження доведено, що цінність та вартість не є синонімічними категоріями, а сучасна економічна специфіка цінності розкривається у категоріях корисності, ціни, витрат. При цьому, праксеологічна проблематика цінності є недостатньою для пояснення сучасної проблематики капіталотворення, що спрямувало науковий пошук до першоджерел – теорії аксіології, а аксіологічну структуру цінності імплементовано у економічний контекст. Наукова новизна полягає у розширенні змістовної структури економічної цінності, яку доцільно прийняти за методологічну основу визначення капіталізації. Практична значущість дослідження: отримані результати щодо розширеної змістовної структури економічної цінності дозволяють пояснити специфіку трансформації знань на вартісні результати капіталотворення. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності деталізації елемементного, процесного та результатного ланцюжків капіталотворення з урахуванням зміни вартісної методології дослідження на ціннісно-орієнтовану.

Oksana Melnyk

EXTENSION OF CATEGORICAL SPACE RESEARCH CAPITALIZATION

Summary

The article presents the argumentation of the expediency of expanding the categorical space, which determines the content of capitalization, value issues. The purpose which is in substantiation of expediency of definition of capitalization taking into account value specificity of element, process and result chains of capital formation is defined.
Research methods. Bibliographical and terminological analysis – to determine the relationship between the concepts of "cost" and "value", system analysis and synthesis – to determine the axiological characteristics of economic value; scientific analysis for implementation of the substantive structure of the economic value in the logic of research capitalization. The results of the study proved that value and cost are not synonymous categories, and the current economic specificity values revealed in the categories of utility, price, cost. At the same time, praxeology the issue of values is insufficient to explain the current problem captation directing scientific research to the original sources of the theory of axiology and the axiological structure of values implemented in an economic context. Scientific novelty lies in the extension of the substantive structure of the economic value that should be taken for a methodological basis for the definition of capitalization. Practical implications: the obtained results for the extended substantive structure of the economic values help to explain the specificity of the transformation of knowledge into money results captation. Prospects for further research are the need to detail the elemental, process and result chains of capital formation, taking into account the change in the cost methodology of the study to value-oriented.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1708

Відомості про авторів

О. М. Мельник

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємства, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Oksana Melnyk

PhD in Economics Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

Як цитувати статтю

Мельник О. М. Розширення категоріального простору наукового дослідження капіталізації. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7968 (дата звернення: 27.02.2021).

Melnyk, Oksana (2018), “Extension of categorical space research capitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7968 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.