EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
О. С. Прокопишин

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.82

УДК: 338.4:658.8:339.1

О. С. Прокопишин

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Анотація

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні й розробці науково-методичних положень удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком сільськогосподарських кооперативних взаємовідносин.
Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу і синтезу, узагальнення, класифікації, структурно-логічний.
У статті проаналізовано й узагальнено наукові погляди на визначення понять «механізм», «механізм управління», «організаційний механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм».
Надано авторське трактування терміна «організаційно-економічний механізм управління розвитком сільськогосподарських кооперативних взаємовідносин» як сукупність принципів, інструментів, функцій, методів і засобів, спрямованих на скорочення рівня витрат на організацію процесів виробничо-збутової діяльності та різноманітних послуг (транспортних, складських, маркетингових тощо). До складових частин організаційно-економічного механізму віднесено ресурси; чинники впливу; цілі, принципи, функції, методи, важелі управління; інструменти; інформаційні технології; критерії ефективності.

Ключові слова: сільське господарство; кооперативні взаємовідносини; управління; організація; організаційно-економічний механізм управління.

Література

1. Dźwigoł H. Business management – compendium. Oxford: Alpha Science International Ltd., 2017. 84 p.
2. Dźwigoł H., Shcherbak S., Semikina M., Vinichenko O., Vasiuta V. Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18(SI1). P. 1-8.
3. Tadesse G. Drivers of agricultural cooperative formation and farmers’ membership and patronage decisions in Ethiopia. Journal of Co-operative Organization and Management. 2018. Vol. 6. Issue 2. P. 53-63. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2018.06.002.
4. Ji Ch., Jia F., Xu X. Agricultural co-operative sustainability: Evidence from four Chinese pig production co-operatives. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 197. Part 11. P. 1095-1107. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.279.
5. Iliopoulos C., Värnik R., Filippi M., Võlli L., Laaneväli-Vinokurov K. Organizational design in Estonian agricultural cooperatives. Journal of Co-operative Organization and Management. 2019. Vol. 7. Issue 2. Article 100093. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100093.
6. Zhang Yan-yuan, Ju G.-wei, Zhan Jin-tao. Farmers using insurance and cooperatives to manage agricultural risks: A case study of the swine industry in China. Journal of Integrative Agriculture. 2019. Vol. 18. Issue 12. P. 2910-2918. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62823-6.
7. Marcis J., de Lima E. P., Eduardo Gouvêa da Costa S. Model for assessing sustainability performance of agricultural cooperatives’. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 23410. P. 933-948. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2019.06.170.
8. Бабаєв В. Ю. Технологія державного регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 2. С. 91-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apdy_2011_2_14 (дата звернення: 22.02.2020).
9. Чурилова Т. М. Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 262-265.
10. Репілевська О. Ю. Інституційне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Агросвіт. 2019. № 15. С. 39-44.
11. Сиченко В. В., Ходирєва О. С. Особливості розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13. Ч. 4. С. 78-80.
12. Орел А. М. Кооперативи як один із драйверів розвитку українського села. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 3. С. 38-42.
13. Саковська О. М. Роль сільськогосподарських кооперативів у розвитку аграрного сектора економіки: порівняльний аспект. Агросвіт. 2019. № 21. С. 66-73.
14. Кібенко К. А. Досвід зарубіжних країн у розвитку обслуговуючої кооперації селянських господарств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18. Ч. 2. С. 44-48.
15. Торосян Г. А. Досвід зарубіжних країн світу у питанні розвитку та державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у контексті розвитку сільських територій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 14(4). С. 55-58.
16. Бурик З. М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 96-102. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.7.96.
17. Приліпко С. М. Європейська модель функціонування кооперативних організацій у аграрній сфері: досвід для України. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи: монографія / за ред. Т. О. Зінчук. Київ: Центр учбової літератури, 2019. С. 378-391.
18. Прокопишин О. С. Державна підтримка технічної забезпеченості фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2011. № 4. С. 305-308.
19. Прокопишин О. С., Александрова А. І. Формування кооперативів фермерських господарств з надання технічних послуг та агросервісну. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2012. № 19.1. С. 18-23.
20. Липчук В. В., Прокопишин О. С., Гнатишин Л. Б. Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств: монографія. Львів: Сполом, 2012. 224 с.
21. Клокар О. О. Сільськогосподарська кооперація в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз ефективного розвитку. Сталий розвиток економіки. 2013. № 6. С. 16-23.
22. Малік М. Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 76-82.
23. Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України: монографія / за ред. М. А. Лендєла. Київ: Вид-во НУБіП України, 2016. 307 с.
24. Кропивко М. М. Економічні передумови розвитку селянських господарств України: монографія. Київ: ННЦ ІАУ, 2017. 487 с.
25. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Богач Л. В., Гуменюк І. Л., Тріпак М. М., Прокопишин О. С. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки: монографія / за ред. І. Л. Гуменюк. Київ: НУБіП України, 2018. 230 с.
26. Міракін В. В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. № 16. С. 173-181.
27. Мосійчук Н. O. Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 284. С. 24-33.
28. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика: монографія. Київ: ТОВ «Август Трейд», 2019. 372 с.
29. Прокопишин О. С. Сучасний стан технічної забезпеченості ефективної діяльності фермерських господарств. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): монографія / за ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. С. 346-353.
30. Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Р. Я. Корінець, М. Й. Малік, Я. Я. Рибак та інші. Київ: Едельвейс, 2015. 144 с.

O. Prokopyshyn

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE RELATIONSHIPS

Summary

In the context of intensification of European integration processes, the issues of cooperation in the agricultural sector become especially relevant. This is due to the fact that the expansion of areas for small farmers and cooperatives allows access to additional financial resources, increase agricultural production, upgrade production equipment, intensify innovation and stimulate rural development.
However, agricultural cooperation in Ukraine is developing at a slow and unstable pace due to the imperfection of the mechanism of regulation of cooperative relationships and regulatory support for the development of cooperation, lack of state support for cooperative development, limited financial resources, high cost of credit and borrowed funds.
Therefore, in modern conditions there is a need for further development of theoretical and methodological provisions and the development of scientific and methodological approaches and practical recommendations to improve the management of agricultural cooperative relationships, including improving the organizational and economic mechanism.
The purpose of the article is to theoretically substantiate and develop scientific and methodological provisions for improving the organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships.
To achieve the goal of the study used methods of analysis and synthesis, generalization, classification, structural and logical.
The article analyzes and generalizes scientific views on the definition of «mechanism», «management mechanism», «organizational mechanism», «economic mechanism», «organizational and economic mechanism».
The author's interpretation of the term «organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships» as a set of principles, tools, functions, methods and tools aimed at reducing costs for the organization of production and marketing activities and various services (transport, warehousing, marketing, etc.) . The components of the organizational and economic mechanism include resources; influencing factors; goals, principles, functions, methods, control levers; tools; Information Technology; efficiency criteria.
The key principles of the formation of the organizational and economic mechanism are systemic, integrated, reliable, dynamic, in line with the goals of cooperative formation, efficiency.
Implementation of the organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships will help save costs for the organization of production and marketing activities as a result of: reducing the cost of logistics, storage, transportation and marketing by increasing the level of coordination between members of cooperatives; reduction of time for customer service; improving the quality of service.

Keywords: agriculture; cooperative relationships; management; organization; organizational and economic mechanism of management.

References

1. Dźwigoł, H. (2017), Business management – compendium, Alpha Science International Ltd., Oxford.
2. Dźwigoł, H., Shcherbak, S., Semikina, M., Vinichenko, O., Vasiuta, V. (2019), “Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise”, Academy of Strategic Management Journal, vol. 18(SI1), pp. 1-8.
3. Tadesse, G. (2018), “Drivers of agricultural cooperative formation and farmers’ membership and patronage decisions in Ethiopia”, Journal of Co-operative Organization and Management, vol. 6, issue 2, pp. 53-63. https://doi.org/10.1016/ j.jcom.2018.06.002.
4. Ji, Ch., Jia, F., Xu, X. (2018), “Agricultural co-operative sustainability: Evidence from four Chinese pig production co-operatives”, Journal of Cleaner Production, vol. 197, part 11, pp. 1095-1107. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2018.06.279.
5. Iliopoulos, C., Värnik, R., Filippi, M., Võlli, L., Laaneväli-Vinokurov, K. (2019), “Organizational design in Estonian agricultural cooperatives”, Journal of Co-operative Organization and Management, vol. 7, issue 2, Article 100093. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100093.
6. Zhang, Yan-yuan, Ju, G.-wei, Zhan, Jin-tao (2019), “Farmers using insurance and cooperatives to manage agricultural risks: A case study of the swine industry in China”, Journal of Integrative Agriculture, vol. 18, issue 12, pp. 2910-2918. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62823-6.
7. Marcis, J., de Lima, E. P., Eduardo Gouvêa da Costa, S. (2019), “Model for assessing sustainability performance of agricultural cooperatives’”, Journal of Cleaner Production, vol. 23410, pp. 933-948. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2019.06.170.
8. Babaiev, V. Yu. (2011), “Technology of state regulation of agricultural service cooperatives”, Actual problems of public administration, no. 2, pp. 91-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apdy_2011_2_14 (Accessed 22.02.2020).
9. Churilova, T. M. (2013), “State regulation of agricultural service cooperatives development”, Journal of Kyiv University of Law, no. 4, pp. 262-265.
10. Repilevska, O. Yu. (2019), “Institutional support for the management of agricultural service cooperatives”, Agrosvit, no. 15, pp. 39-44.
11. Sichenko, V. V. and Khodyrieva, O. S. (2015), “Features of servicing cooperation in agricultural”, Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 13(4), pp. 78-80.
12. Orel, A. M. (2018), “Cooperatives as one of the drivers of Ukrainian countryside”, Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 3, no. 3, pp. 38-42.
13. Sakovska, O. M. (2019), “The role of agricultural cooperatives in the development of the agricultural sector of the economy: a comparative aspect”, Agrosvit, no. 21, pp. 66-73.
14. Kibenko, K. A. (2018), “The experience of foreign countries in the development of service cooperatives farms”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 18(2), pp. 44-48.
15. Torosian, G. A. (2015), “Experience of foreign countries in the development and state support of agricultural service cooperation in the context of rural development”, Scientific Bulletin of Kherson State University, no. 14 (4), pp. 55-58.
16. Buryk, Z. M. (2019), “Serving rural cooperation: experience of EU policy”, Investments: practice and experience, no. 7, pp. 96-102. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.7.96.
17. Prylipko, S. M. (2019), “European model of functioning of cooperative organizations in the agricultural sector: experience for Ukraine”, Ahrarna polityka Yevropejs'koho Soiuzu: vyklyky i perspektyvy [Agrarian policy of the European Union: challenges and prospects], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine, pp. 378-391.
18. Prokopyshyn, O. S. (2011), “State support of technical support of farms”, Innovative economy, no. 4, pp. 305-308.
19. Prokopyshyn, O. S. and Alexandrova, A. I. (2012), “Formation of cooperatives of farms for the provision of technical services and agricultural services”, Bulletin of Lviv National Agrarian University. Series: Economics of agro-industrial complex, no. 19.1, pp. 18-23.
20. Lypchuk, V. V., Prokopyshyn, O. S., Hnatyshyn, L. B. (2012), Stan, problemy ta shliakhy pokraschennia tekhnichnoi zabezpechenosti fermers'kykh hospodarstv [Status, problems and ways to improve the technical security of farms], Spolom, Lviv, Ukraine.
21. Klokar, O. O. (2013), “Agricultural cooperation in Ukraine: retrospective and prospective analysis of effective development”, Constant economic development, no. 6, pp. 16-23.
22. Malik, M. Y. (2014), “Formation and development of cooperative relations in the agricultural sector of Ukraine”, Economics of agro-industrial complex, no. 7, pp. 76-82.
23. Lendiel, M. A. et al. (2016), Rozvytok kooperatyvnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori Ukrainy [Development of cooperative relations in the agricultural sector of Ukraine], NULES of Ukraine Publishing House, Kyiv, Ukraine.
24. Kropyvko, M. M. (2017), Ekonomichni peredumovy rozvytku selians'kykh hospodarstv Ukrainy [Economic prerequisites for the development of peasant farms in Ukraine], NSC IAU, Kyiv, Ukraine.
25. Vdovenko, N. M., Geraimovich, V. L., Bogach, L. V., Gumenyuk, I. L., Tripak, M. M., Prokopyshyn, O. S. (2018), Rozvytok osobystykh selians'kykh hospodarstv v systemi natsional'noi ekonomiky [Development of personal peasant farms in the system of national economy], NULES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
26. Mirakin, V. V. (2018), “Modern trends of agricultural cooperatives development in Ukraine”, Economy and society, vol. 16, pp. 173-181.
27. Mosiichuk, N. O. (2018), “The current state of development of agricultural cooperation in Ukraine”, Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series: Economics, agrarian management, business, vol. 284, pp. 24-33.
28. Prylipko, S. M. (2019), Rozvytok obsluhovuiuchoi kooperatsii sil's'kykh terytorij: teoriia ta praktyka [Development of service cooperation of rural areas: theory and practice], August Trade LLC, Kyiv, Ukraine.
29. Prokopyshyn, O. S. (2019), “The current state of technical security of efficient activities of farms”, Upravlinnia sotsial'no-ekonomichnym rozvytkom krainy, rehionu, pidpryiemstva v umovakh kryzy (finansova, ahrarna haluzi ta nevyrobnycha sfera) [Management of socio-economic development of the country, region, enterprise in a crisis (financial, agricultural and non-industrial sector)], Publisher Bila K. O., Dnipro, Ukraine, pp. 346-353.
30. Korinets, R. Ya. et al. (2015), Informatsijne zabezpechennia sil's'kohospodars'kykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv [Information support of agricultural service cooperatives], Edelweiss, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3982

Відомості про авторів

О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

ORCID:

000-0002-7027-3499

Як цитувати статтю

Прокопишин О. С. Організаційно-економічний механізм управління розвитком сільськогосподарських кооперативних взаємовідносин. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7969 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.82

Prokopyshyn, O. (2020), “Organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7969 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.