EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Н. С. Шалімова, І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12

УДК: 657.47:658.5

Н. С. Шалімова, І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей групування елементів облікової політики бюджетних установ в залежності від їх впливу на формування показників фінансової звітності. Конкретизовано класифікацію звітності бюджетних установ за її призначенням та економічним змістом, мету та специфіку складання фінансової звітності бюджетних установ. Обґрунтовано вплив облікової політики на показники фінансової звітності бюджетних установ. Досліджено сутність та особливості облікової політики в бюджетних установах. Проаналізовано перелік облікових методів і процедур, що потребують визначення в обліковій політиці бюджетної установи згідно з чинним законодавством. Здійснено групування складових розпорядчого документу про облікову політику бюджетних установ в залежності від впливу на показники фінансової звітності бюджетних установ.

Ключові слова: бухгалтерський облік; бюджетні установа; звітність; класифікація звітності; облікова політика; активи; зобов’язання; доходи; видатки; фінансовий результат.

Література

1. Адамова І.З., Грінчук М.С., Бринзила Д.Г. Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв'язання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2009. Вип. 1. С. 300-305.
2. Андрієнко В. Поняття та склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку. Наука молода. 2008. № 9. С. 153-157.
3. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства: навч. посіб. / Верига Ю. А., Кулик В. А., Ночовна Ю. О., Іванюк С. Ю. Полтава : ПУЕТ «ЦУЛ», 2015. 310 с.
4. Губачова О.М., Куценко В.А. Становлення облікової політики та її вплив на показники звітності підприємства. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал : веб-сайт. URL: http://magazine.faaf.org.ua/stanovlennya-oblikovoi-politiki-ta-ii-vpliv-na-pokazniki-zvitnosti-pidpriemstva.html (дата звернення: 10.12.2019).
5. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2004. 250 с.
6. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація: монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. 352 с.
7. Калабухова С. В. Вплив облікової політики на аналітичні показники фінансової звітності підприємства. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія», 30 червня 2017 року, м. Тернопіль. С. 127-130.
8. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посібн. К. : Книга, 2004. 180с.
9. Кірсанова В.В., Пеліпадченко Д.О. Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 321-325.
10. Кругляк, З. И. Влияние отдельных элементов учетной политики на статьи отчетности и показатели финансового состояния. Научный журнал КубГАУ. 2014. –№101(07).
11. Макарова, Н. Н. Анализ подходов к формированию учетной политики. Аудит и финансовый анализ. 2009. № 3.
12. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посібн. К. : Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" : наказ Міністерства фінансів України від 28.11.2009 р. №541 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (дата звернення: 10.12.2019).
14. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перер. і доп. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 364 с.
15. Панков Д.А. Финансовый кризис и бухгалтерский учет: взгляд Беларусии. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. 2009. Вип. 1(13). С. 31-48.
16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 лип. 1999 р. №996-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.12.2019).
17. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору : наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №111 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text (дата звернення: 10.12.2019).
18. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики : монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. Тернопіль: Карт-бланш, 2010. 260 с.
19. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Методологія та організація: монографія. К. : КНЕУ, 2006. 243c.
20. Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Підходи до формування облікової політики машинобудівних підприємств щодо оперативного обліку незавершеного виробництва. Причорноморські економічні студії. № 45. 2019. 185 с. C. 169-175.
21. Титикало В. С. Трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до МСБОДС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2017. 21с.
22. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій : навч. посібн. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : КНЕУ, 2005. 548 с.

N. Shalimova, I. Smirnova, N. Smirnova

THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICIES ON THE FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

The accounting policy of the enterprise, institution or organization is an important means of forming the main indicators of activity, which are reflected in the financial statements, because it has a significant impact on the indicators of profit, taxes, financial condition. Accounting policy can be a tool for managing costs, financial results, which also affects the value of reporting indicators and financial ratios; accrued tax management tool; an effective tool for the practical resolution of contradictions in regulations on accounting and taxation, etc. Therefore, the purpose of the article is to study the elements of accounting policies of budgetary institutions depending on their impact on the formation of financial statements.
It has been substantiated that the reporting submitted by budgetary institutions is divided according to its purpose and economic content into the following groups: financial reporting; budget reporting; statistical reporting; tax reporting; reports on the implementation of the budget program passport; social and pension insurance reports. The accounting policy chosen by the budgetary institution has a significant impact on the financial statements. The financial statements of budgetary institutions disclose information on all business transactions according to the accounting data of the institution. The main task of financial reporting of budgetary institutions is to reflect the state of property and results of activities during the budget. The provision of true information in the financial statements is ensured by such tools as the selection and application of appropriate accounting policies.
As a result of the study, it has been proved that the choice of elements of accounting policy by the budgetary institution determines the impact on the performance of all forms of financial reporting. Each of the institution's methods of accounting or measurement directly or indirectly affects the value of assets, liabilities, equity and / or the amount of income, expenses and financial results that are reflected in various forms of financial statements.
Elements of accounting policy affect the financial statements of budgetary institutions in two ways. On the one hand, they affect the balance sheet and notes to the annual financial statements through the value of assets and liabilities, and on the other hand, on the balance sheet, statement of financial performance, statement of equity and notes to the annual financial statements through the amount of income and expenses.
It has been substantiated that the elements of the accounting policy of budgetary institutions are divided into those that affect the financial statements and those that do not affect them. In turn, the elements that affect the financial reporting indicators are divided according to the degree of impact on the elements for which it is impossible to give an unambiguous assessment of the impact, and elements with a probable impact on the reporting indicators of budgetary institutions. The elements of accounting policy that have the greatest impact on the financial statements of budgetary institutions include: the model of valuation of fixed assets, determining the method of estimating the disposal of inventories; determining the method of depreciation.

Keywords: accounting; budgetary institution; reporting; classification of reporting; accounting policy; assets; liabilities; income; expenses; financial result.

References

1. Adamova, I.Z., Grinchuk, M.S. and Brynzyla, D.G. (2009), “The main causes of the problem of forming the accounting policy of budgetary institutions and methods of its solution”, Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol.1, pp. 300-305.
2. Andriyenko, V. (2008), “Concept and structure of financial statements in terms of harmonization of accounting”, Nauka moloda, vol. 9, pp. 153-157.
3. Veryga, Yu.A., Kulyk, V.A., Nochovna, Yu.O., and Ivanyuk, S.Yu. (2015), Oblikova polityka pidpryyemstva [Accounting policy of the enterprise], PUET TSUL, Poltava, Ukraine.
4. Gubachova O.M., and Kucenko V.A. (2016), “Formation of accounting policy and its impact on the performance statements of the company”, available at: http://magazine.faaf.org.ua/stanovlennya-oblikovoi-politiki-ta-ii-vpliv-na-pokazniki-zvitnosti-pidpriemstva.html (Accessed 10 Dec 2019).
5. Dzhoga, R.T. (2004), Bukhgalterskyj oblik u byudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Zhytnyj, P.Ye. (2007), Oblikova polityka v umovakh rozvytku finansovo-promyslovykh system [The accounting policy in conditions of development of financial-industrial systems: methodology and organization], Vyd-vo SNU im. V. Dalya, Lugansk, Ukraine.
7. Kalabukhova, S.V. (2017), “Impact of accounting policy on the analytical financial statements of the company”, Tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii “Oblik, opodatkuvannia i kontrol: teoriia ta metodolohiia” [Proceedings of the International science-practical Internet-conference “Accounting, taxation and control”], Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferenciya [International science-practical Internet-conference], TNEU, Ternopil, Ukraine, pp. 127-130.
8. Kanyeva, T.V. (2004), Bukhgalterskyj oblik u byudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], Knyga, Kyiv, Ukraine.
9. Kirsanova, V.V., and Pelipadchenko, D.O. (2013), “Influence of accounting policy on the formation of its financial results”, Innovacijna ekonomika, vol. 6, pp. 321-325.
10. Kruglyak, Z.Y. (2014), “The influence of individual elements of the accounting policy for accounting items and financial indicators”, Nauchnyj zhurnal KubGAU, vol. 101(07), available at: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/69.pdf, (Accessed 20 November 2019).
11. Makarova, N.N. (2009), “Analysis of approaches to formation of accounting policy”, Audit i finansovyi analiz, vol. 3, available at: https://auditfin.com/fin/2009/3/02_03/02_03%20.pdf, (Accessed 20 November 2019).
12. Mykhajlov, M.G. (2011), Bukhgalterskyi oblik u byudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Ministry of Finance of Ukraine (2009), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “National provision (standard) of accounting in the public sector 101 “Presentation of financial statements”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (Accessed 10 Dec 2019).
14. Davydov, H.M., Savchenko, V.M., and Palchuk, O.V. (2017), Oblikova polityka [Accounting Policy], Exclusive Systems, Kropyvnytskyi, Ukraine.
15. Pankov, D.A. (2009), “The financial crisis and accounting: the view of Belarus”, Problemy teoriy i metodologii bukhgalterskogo obliku, kontroliu i analizu: mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh pracz, vol. 1(13), pp. 31-48.
16. The Verkhovna rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine of July 16, 1999 №996-XIV “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 10 Dec 2019).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “Methodological recommendations on accounting for public sector entities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text (Accessed 10 Dec 2019).
18. Pushkar, M.S. (2010). Teoriya i praktyka formuvannya oblikovoyi polityky [Theory and practice of accounting policy formation], Kart-blansh, Ternopil, Ukraine.
19. Svirko, S.V. (2006). Bukhgalterskyi oblik u byudzhetnykh ustanovakh: Metodologiya ta organizaciya [Accounting in budgetary institutions: Methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
20. Smirnova, I.V., and Smirnova, N.V. (2019), “Approaches to the formation of accounting policies of machine-building enterprises for operational accounting of work in progress”, Prychornomorski ekonomichni studiyi, vol. 45, pp. 169-175.
21. Tytykalo, V.S. (2017), “Transformation of financial reporting of budgetary institutions according to IPSAS”, Ph.D. Thesis, Accounting, audit and analysis, Zhytomir State Technological University, Kyiv, Ukraine.
22. Tkachenko, I.T. (2005), Zvitnist byudzhetnykh organizacii [Reporting of budget organizations], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 2714

Відомості про авторів

Н. С. Шалімова

д. е. н., професор, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

N. Shalimova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Finance, Professor of the Department of Auditing and Taxation,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7564-4343


І. В. Смірнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

I. Smirnova

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3755-4045


Н. В. Смірнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

N. Smirnova

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0816-9348

Як цитувати статтю

Шалімова Н. С., Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Вплив елементів облікової політики на формування показників фінансової звітності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7970 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12

Shalimova, N., Smirnova, I. and Smirnova, N. (2020), “The influence of elements of accounting policies on the formation of financial statements of budgetary institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7970 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.