EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: ПРИСКОРЕННЯ ЧИ КОНСЕРВАЦІЯ ТЕМПІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
І. В. Одотюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.5

УДК: 338.24:001.89]:330.341.1(477)

І. В. Одотюк

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: ПРИСКОРЕННЯ ЧИ КОНСЕРВАЦІЯ ТЕМПІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

В статті узагальнено основні положення концепції «розумна спеціалізація», принципів її використання, що відносяться до соціальної, економічної сфери, сфери охорони довкілля та сфери досліджень і інновацій, а також методологічних етапів формування стратегії розумної спеціалізації. Виконано порівняння підходів до трактування змісту концепції «розумна спеціалізація» з позиції європейського та українського досвіду. Надано експертну оцінку результативності застосування концепції «розумна спеціалізація» у вітчизняній практиці законодавчого регулювання стратегічного розвитку регіонів та промисловості. Визначено головні тенденції розбудови науки в Україні та обґрунтовано, що для висхідного руху в міжнародному рейтингу національної конкурентоспроможності вкрай необхідним є забезпечення розширеного відтворення наукової системи. Зроблено висновок про неефективність використання концепції розумної спеціалізації в якості потужного інструменту сприяння економічному зростанню країни на основі інновацій.

Ключові слова: розумна спеціалізація; державна політика; інноваційний розвиток; промисловість; наука; стратегія.

Література

1. European Commission, Joint Research Centre (2016), “Implementing Smart Specialisation Strategies”, режим доступу: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/154972/Implementing+Smart+Specialisation+Strategies+A+Handbook/2a0c4f81-3d67-4ef7-97e1-dcbad00e1cc9, дата звернення 19.11.2019.
2. European Commission (2012), “Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)”, режим доступу: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf, дата звернення 19.11.2019.
3. U-LEAD with Europe (2018), “Regional Development Policy and Action Progect U-LEAD with Europe Progamme”, режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1rzrPARkOPKhdi65w8uAW3tjlqu-pTciN/view, дата звернення 19.11.2019.
4. Снігова, О. (2018), Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні. Економіка України, № 8. С. 75-87.
5. European Commission (2014), “The role of Universities and Research Organisations as drivers for Smart Specialisation at regional level”, режим доступу: http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf, дата звернення 19.11.2019.
6. European Commission (2012), “RIS3 guide”, режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm, дата звернення 19.11.2019).
7. Midtkandal, I., Sorvik, J. (2012), “What is smart specialisation?”, Nordregio News. № 5. Режим доступу: http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2012/Smart-Specialisation/Context, дата звернення 14.11.2019.
8. Foray, D., Goenaga, X. (2013), “The goals of Smart Specialization: S3 policy brief series”, JRC Scientific and Policy Reports, Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc, дата звернення 14.11.2019.
9. European Commission, (2014), “Smart specialization and Europe’s growth agenda”, режим доступу: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/smart_spec_growth_agenda.pdf, дата звернення 14.11.2019.
10. Доручення Прем’єр-міністра України від 09.01.2019р. № 49960/1/1-18. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua, дата звернення 23.11.2019.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 року», № 385 від 6 серпня 2014р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua, дата звернення 23.11.2019.
12. За офіційними даними Інституту статистики UNESCO. Режим доступу: http://www.uis.unesco.org, дата звернення 05.06.2020.
13. OECD (2020), “Main Science and Technology Indicators” vol. 2019, Issue 2, OECD Publishing, режим доступу: www.stats.oecd.org, дата звернення 05.06.2020.

I. Odotiuk

SMART SPECIALISATION IN MODERN UKRAINIAN REALITIES: ACCELERATION OR CONSERVATION OF THE RATE OF INNOVATION IN INDUSTRY

Summary

The article summarizes the main provisions of the concept of "smart specialisation" the principles of its use, which relate to the social, economic, environmental protection and research and innovation, as well as the methodological stages of the formation of a strategy for smart specialisation. Approaches to the interpretation of the content of the concept of "smart specialisation" from the point of view of European and Ukrainian experience have been compared. An expert assessment of the effectiveness of the application of the concept of "smart specialisation" in the Ukrainian practice of legislative regulation of the strategic development of regions and industry is presented. It was established that in terms of developing a policy of smart specialisation, the implementation of the EU experience in Ukrainian realities is such that it does not meet the methodological requirements for the concept of smart specialisation. A comparison of budget expenditures in Ukraine and the EU for the implementation of a policy of smart specialisation allows us to argue that the Ukrainian government applies a formal approach to solving the problem of competitiveness of the economy and the region, and the country as a whole. This approach has nothing to do with the concept of smart specialisation, which is used in the policies of EU member states. Based on the results of the international comparative analysis, the main trends in the development of science in Ukraine were identified, on the basis of which it was concluded that the concept of smart specialisation was ineffective as a powerful tool for promoting economic growth based on innovation. It is justified that the peculiarities of domestic implementation of the essence and principles laid down by Europeans for the formation of a strategy of smart specialisation and the modern state of the scientific and innovative spheres of Ukraine give reason to assert that the continuation in Ukraine of the current practice of implementation as a Regional Development Strategy, and in the future the Strategy for Innovative Development will have the inevitable consequence of not accelerating innovation development, and the conservation of innovative production in the country's industry at the level of a 1 percent.

Keywords: smart specialisation; public policy; innovation development; industry; science; strategy.

References

1. European Commission, Joint Research Centre (2016), “Implementing Smart Specialisation Strategies”, available at: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/154972/Implementing+Smart+Specialisation+Strategies+A+Handbook/2a0c4f81-3d67-4ef7-97e1-dcbad00e1cc9, (Accessed 19 November 2019).
2. European Commission (2012), “Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)”, available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf, (Accessed 19 November 2019).
3. U-LEAD with Europe (2018), “Regional Development Policy and Action Progect U-LEAD with Europe Progamme”, available at: https://drive.google.com/file/d/1rzrPARkOPKhdi65w8uAW3tjlqu-pTciN/view, (Accessed 19 November 2019).
4. Snihova, O. (2018), “Smart Specialisation potential revealing for the overcoming of regional structural inertness in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 75-87.
5. European Commission (2014), “The role of Universities and Research Organisations as drivers for Smart Specialisation at regional level”, available at: http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf, (Accessed 19 November 2019).
6. European Commission (2012), “RIS3 guide”, available at: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm, (Accessed 19 November 2019).
7. Midtkandal, I., Sorvik, J. (2012), “What is smart specialisation?”, Nordregio News. vol 5. available at: http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2012/Smart-Specialisation/Context, (Accessed 14.11.2019).
8. Foray, D., Goenaga, X. (2013), “The goals of Smart Specialization: S3 policy brief series”, JRC Scientific and Policy Reports, available at: https://ec.europa.eu/jrc, (Accessed 14.11.2019).
9. European Commission, (2014), “Smart specialization and Europe’s growth agenda”, available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/smart_spec_growth_agenda.pdf, (Accessed 14.11.2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Prime Minister’s assignment № 49960/1/1-18”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 23 November 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Government Decision “On the State Strategy for Regional Development up to 2020”, № 385. available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 23 November 2019).
12. UNESCO Institute for Statistics (UIS), “Science, Technology and Innovation”, available at: http://www.uis.unesco.org, (Accessed 05 June 2020).
13. OECD (2020), “Main Science and Technology Indicators”, vol. 2019, Issue 2, available at: www.stats.oecd.org, (Accessed 05 June 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

І. В. Одотюк

головний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

I. Odotiuk

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Officer, Chief Researcher of the Department of Economic Theory, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7125-4628

Як цитувати статтю

Одотюк І. В. Розумна спеціалізація в сучасних українських реаліях: прискорення чи консервація темпів інноваційного розвитку промисловості. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7971 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.5

Odotiuk, I. (2020), “Smart specialisation in modern ukrainian realities: acceleration or conservation of the rate of innovation in industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7971 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.