EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ
Д. С. Касьмін

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.60

УДК: 342.951:351.712

Д. С. Касьмін

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ

Анотація

Уточнено, що аутсорсинг це інструмент управління підприємством, спрямований на підвищення конкурентоспроможності діяльності підприємства за рахунок передачі непрофільних функцій (процесів) на виконання іншої компанії (аутсорсера), що спеціалізується в даній сфері, має необхідний кваліфікований персонал, ресурси з метою концентрації зусиль підприємства на основному виді діяльності. Визначено, що під аутсорсингом в органах державного управління слід розуміти передачу на конкурсній основі непрофільних функцій органів влади (адміністративно-управлінські процеси чи їх сукупність) на виконання підприємства приватного сектору (аутсорсера), що спеціалізується в даній сфері, має необхідний кваліфікований персонал, ресурси з метою концентрації зусиль державних органів влади на основному виді діяльності. Запропоновано використання інноваційних методів трансформації кадрового потенціалу державних органів влади за умови зміни ролі кадрових служб при реформуванні системи управління персоналом з метою раціоналізації та оптимізації органів державної влади.

Ключові слова: аутсорсинг; державна влада; трансформація; адміністративно-управлінські процеси; соціальний капітал; управління персоналом.

Література

1. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні»: від 22.07.1998 р., № 810 // Офіційний вісник України. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – № 21. – С. 32.
2. Указ Президента України «Про стратегію реформування системи державної служби в Україні» від 14.04.2008 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart45/inx45172.htm.
3. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 121–139.
4. Виссарионов А. Стратегическое планирование развития социального капитала//Управление экономикой. –2007. –№ 11. – С. 29 – 35.
5. Franke S. Measurement of Social Capital: Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://publications.gc.ca/site/eng/280035/publication.html.
6. Басс А. Я. Социальный капитал Фрэнсиса Фукуямы / Басс А. Я., Ермашкевич Н.С. // Идеи и идеалы. – 2010. – № 2(4), т. 1. – С. 85–93.
7. Шор Д. М. Аутсорсинг как способ рационализации расходов на предоставление бюджетных услуг / Д. М. Шор, И. М. Шор // Предпринимательство. – 2009. – № 8. – С. 40 – 44.
8. Грозний І. С. Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством / Економічний вісник НГУ. – 2007. – № 3 – С. 12–15.
9. Зіміна О. Особливості управління персоналом на державній службі / О. Зіміна // Вісник НАДУ. – 2008. – № 2. – С. 117–124.
10. Ермошина О. Л. Аутсорсинг / О. Л. Ермошина // «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.avbn.ru.
11. Лисенко Т. І. Передумови виникнення та перспективи застосування аутсорсингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності / Т. І. Лисенко // Економічний вісник університету. – 2010. – №14. – С. 85–92
12. Синяев В. В. Экономическая целесообразность аутсорсинга / В. Синяев // Маркетинг. – 2006. – № 3(88). – С. 94–98.
13. Завгородній А. Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А. Г. Завгородній // Економічна теорія. – 2009. – № 3 – C.19–27.
14. Клементс С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора: пер. с англ. / С. Клементс, М. Доннеллан. – М.: Вершина, 2006. – 416 с.
15. Леліков Г. Реформування системи державної служби –запорука успіху адміністративної реформи в Україні // Вісник державної служби України. – 2003. – № 1. – С. 83–95.
16. Хейхуд Дж.-Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Дж.-Б. Хейхуд; пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. – 176 с.
17. Лепехина С. Н. Роль аутсорсинга в мировой экономике / С. Н. Лепехина // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – №300 (II). – С. 49–52.
18. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пос. / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
19. Радзивілов В. Аутсорсинг: застосування та облік / В. Радзивілов, О. Сергєєва // Баланс. – 2009. – № 18 (847). – С. 25–27.

D. Kasmin

TRANSFORMATION OF MANAGEMENT PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION BASED ON OUTSOURCING

Summary

It is specified that outsourcing is a tool of enterprise management aimed at increasing the competitiveness of the enterprise through the transfer of non-core functions (processes) to another company (outsourcer) specializing in this field, has the necessary qualified staff, resources to concentrate efforts on the main type of activity. It is determined that outsourcing in public administration should be understood as the transfer on a competitive basis of non-core functions of government (administrative and management processes or their combination) to perform a private sector enterprise (outsourcer) specializing in this field, has the necessary qualified personnel, resources in order to concentrate the efforts of public authorities on the main activity. The use of innovative methods of transformation of human resources of public authorities is proposed under the condition of changing the role of human resources in reforming the personnel management system in order to rationalize and optimize public authorities. The scheme of implementation of innovative methods is to analyze the human resources of public authorities in order to identify modern methods of bringing the existing human resources to the required, due to the transformation processes and administrative reform in public administration. The economic effect of outsourcing in public authorities can be measured both in value terms and in qualitative terms. It consists in obtaining cost savings from the transfer of administrative and management functions (processes), in the implementation of staff outsourcing, to perform private sector entities in comparison with the implementation of these functions (processes) on their own and improve quality (through qualified performance, better resource base, etc.) implementation of these functions (processes). The economic effect of outsourcing in public authorities is a positive consequence of involving external entities to perform administrative and managerial functions (processes), which is expressed in cost savings and improving the quality of their implementation.

Keywords: outsourcing; public administration; transformation; administrative and managerial processes; social capital; personnel management.

References

1. The President of Ukraine (1999), Decree “On measures to implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 21., p. 32
2. The President of Ukraine (2008), Decree “On the strategy of reforming the civil service system in Ukraine”, available at: http://uazakon.com/document/spart45/inx45172.htm (Accessed 22 April 2020)
3. Koulman, Dzh. (2001), “Social and human capital”, Obshhestvennye nauki i sovremennost', vol. 3, pp. 121–139.
4. Vissarionov, A. (2007), “Strategic planning for the development of social capital”, Upravlenie jekonomikoj, vol. 11, pp. 29–35.
5. Franke, S. (2005), “Measurement of Social Capital: Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation”, Policy Research Initiative, Canada, available at: http://publications.gc.ca/collections/Collection/PH4-27-2005E.pdf (Accessed 15 April 2020)
6. Bass, A.Ja. and Ermashkevich, N.S. (2010), “Francis Fukuyama Social Capital”, Idei i idealy, vol. 2(4), pp. 85–93.
7. Shor, D.M. and Shor, I.M. (2009), “Outsourcing as a way to rationalize the cost of providing budget services”, Predprinimatel'stvo, vol. 8, pp. 40–44.
8. Hroznyj, I.S. (2007), “Use of autosourcing in the process of achieving competitive advantages by an industrial enterprise”, Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 3, pp. 12–15.
9. Zimina, O. (2008), “Features of personnel management in the civil service”, Visnyk NADU, vol. 2, pp. 117–124.
10. Ermoshina, O.L. (2004), “Outsourcing”, Aktual'nye voprosy buhgalterskogo ucheta i nalogooblozhenija, [Online], available at: http://www.avbn.ru (Accessed 3 April 2020)
11. Lysenko, T.I. (2010), “Prerequisites and prospects for the use of outsourcing as a tool to increase competitiveness”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 14, pp. 85–92.
12. Sinjaev, V.V. (2006), “The economic feasibility of outsourcing”, Marketing, vol. 2(88), pp. 94–98.
13. Zavhorodnij, A.H. (2009), “Outsourcing and its impact on enterprise costs”, Ekonomichna teoriia, vol. 3, pp. 19–27.
14. Klements, S. and Donnellan, M. (2006), Autsorsing biznes-processov. Sovety finansovogo direktora [Business process outsourcing. Chief finance officer advices], Vershina, Moscow, Russia.
15. Lelikov, H. (2003), “Reforming the civil service is the key to the success of administrative reform in Ukraine”, Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 83–95.
16. Hejhud, Dzh.-B. (2004), Autsorsing: v poiskah konkurentnyh preimushhestv [Outsourcing: Seeking Competitive Advantage], Vil'jams, Moscow, Russia.
17. Lepehina, S.N. (2007), “The role of outsourcing in the global economy”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 300 (II), pp. 49–52.
18. Anikin, B.A. and Rudaja, I.L. (2009), Autsorsing i autstaffing: vysokie tehnologii menedzhmenta [Outsourcing and outstaffing: high management technology], INFRA-M, Moscow, Russia.
19. Radzyvilov, V. and Serhieieva, O. (2009), “Outsourcing: application and accounting”, Balans, vol. 18 (847), pp. 49–52.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 6478

Відомості про авторів

Д. С. Касьмін

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

D. Kasmin

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-3687-4688

Як цитувати статтю

Касьмін Д. С. Трансформація управлінських процесів в органах державного управління на засадах аутсорсингу. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7974 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.60

Kasmin, D. (2020), “Transformation of management processes in public administration based on outsourcing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7974 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.