EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
А. А. Осіпова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.61

УДК: 336.14:338.432

А. А. Осіпова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Становлення та функціонування економічних відносин в Україні за принципами ринкової системи господарювання вимагає уваги до сільського господарства, від діяльності якого напряму залежить продовольча безпека країни та зростання її експортного потенціалу. І наразі склалася ситуація, коли для подальшого успішного розвитку даної галузі необхідний перегляд акцентів державної фінансової підтримки. Практика надання державної підтримки засвідчує необхідність її провадження за різними напрямами – економічним, фінансовим, правовим, інвестиційним, бюджетним – з означенням відповідних інструментів реалізації, проте вітчизняна практика зосереджується лише на фінансовій й економічній, ігноруючи всі інші види.
У сучасних умовах виникають питання про доцільність, змістовність і кількість бюджетних програм, спрямованих на підтримку аграрного сектора економіки і, як наслідок, їх вплив на розвиток сільських територій. У представленій статті розглянуто та проаналізовано державну підтримку сільськогосподарського виробництва в Україні. На основі досліджень проведено оцінку ефективності використання інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва та сформульовано напрями їх вдосконалення.

Ключові слова: державна фінансова підтримка; аграрний сектор; сільськогосподарське виробництво; галузь; кредитування.

Література

1. Feindt P.H. et al. SWOT-Analyse der derzeitigen Agrarpolitik aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes. In: Ein neuer Gesellschaftsvertrag für eine nachhaltige Landwirtschaft. 2019. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58656-3_5
2. Васільєва Л.М. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни в умовах функціонування в складі СОТ як основа забезпечення продовольчої безпеки. Modern Economics. 2019. №17. С. 55–60.
3. Васьківська К.В., Содома Р.І., Децик О.І. Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств з банками. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. № 5. С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_5_5 (дата звернення 18.05.2020)
4. Гузенко Т.С., Адаменко А.П. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників Сумської області. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). С. 369–375.
5. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу. Звіт рахункової палата від 20.08.2019 № 20-6: електрон. фахове вид. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/Zvit_20-6_2019.pdf 18.04.2020).
6. Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 100–116. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/XPTQTrFsewLHcHfPFNTy.pdf (дата звернення 20.05.2020).
7. Насіров Р. Про АПК і податки. Аграрполіт. URL: https://agropolit.com/blog/85-roman-nasirov-pro-apk-i-podatki (дата звернення: 27.04.2020).
8. Онисько С.М., Кіц М.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Фінанси України. 2015. №4. С. 86–95.
9. Осіпова А.А. Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 4. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/4/5883 (дата звернення 18.05.2020)
10. Програми підтримки АПК у 2020 році. Khoda.gov.ua: вебсайт: URL: https://khoda.gov.ua/programi-p%D1%96dtrimki-apk-u-2020-roc%D1%96 (дата звернення 21.05.2020)
11. Проект стратегії Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки: проект МінАПК. URL: http://minagro.gov.ua/system/files/202015-2020.pdf (дата звернення 16.04.2020)
12. Прунцева Г.О. Аналіз ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1 (37). С. 79–88.].
13. Скорук О.П., Зубар І.В. Перспективні напрями організації фермерської кооперації. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 7. С. 97–109
14. Статистика фінансових ринків: Національний Банк України. URL: https://www.bank.gov.ua (дата звернення 05.05.2020)
15. Уряд розширив напрями держпідтримки аграріїв – деталі. Agropolit.com: вебсайт: URL: https://agropolit.com/news/16183-uryad-rozshiriv-napryamki-derjpidtrimki-agrariyiv--detali (дата звернення 10.05.2020)

A. Osipova

EFFICIENCY OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION INSTRUMENTS

Summary

The formation and implementation of economic relations in Ukraine according to the principles of the market system of management requires attention to agriculture, on the activities of which directly depends the food security of the country and which is one of the key components of the country's export potential. However, for the further successful development of this industry, it is necessary to revise the emphasis of public financial support, which should cover the full range of financial transactions. In Ukraine, state support is implemented in various areas, which allows it to be grouped into separate types (economic, financial, legal, investment, budget) with the definition of appropriate implementation tools.
The article considers and analyzes the state financial support of agricultural production in Ukraine. As a result of the study, it is shown that the main obstacle to the implementation of the agricultural development program is the insufficiently high level of application of state regulation measures and insufficient funds allocated for state support of agriculture. Also, there is an insufficiently high level of development of the state budget, indicators of excess of planned expenditures over actual ones have been established. This obstacle, as a consequence, leads to inefficient management of the industry as a whole. The persistence of the declining trend of domestic agricultural production in all categories of farms and the indebtedness of producers to the state on loans dictate the need to adjust the state management of agricultural production.
On the basis of researches the estimation of efficiency of use of tools of the state support of agricultural production is carried out and directions of improvement are formulated. The need to change approaches to the development, implementation and efficiency of state targeted programs to support agricultural production has been identified. At the same time, some instruments of state support are described, in particular, a special VAT collection regime. During the research, the negative impact of the abolition of the special VAT regime on the overall development of the industry was established.

Keywords: state financial support; agricultural sector; agricultural production; industry; crediting.

References

1. Feindt, P. et al. (2019), “SWOT analysis of current agricultural policy from the perspective of nature and environmental protection. SWOT analysis of current agricultural policy from the perspective of nature and environmental protection”, In: A new social contract for sustainable agriculture, Springer, Berlin, Heidelber, available at: https://doi.org/10.1007/978-3-662-58656-3_5 (Accessed 5 May 2020).
2. Vasil'jeva, L.M. (2019), “State Support of the Agrarian Economy Sector in the Conditions of Functioning within the WTO as the Basis of Providing Food Safety”, Modern Economics, vol. 17, pp. 55–60.
3. Vas'kivs'ka, K.V. Sodoma, R.I. Decyk, O.I. (2015), “Strengthening credit relations of agricultural enterprises with banks”. Social'no-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrai'ny, vol. 5, pp. 11–70, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_5_5 (Accessed 18 May 2020).
4. Guzenko, T.S. Adamenko, A.P. (2019), “State financial support of agricultural producers of Sumy region”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (14), pp. 369–375.
5. Accounting Chamber of Ukraine (2019), “Report on the results of the audit of the effectiveness of the use of state budget funds aimed at providing state support to the agro-industrial complex”. Report of the Accounting Chamber dated 20.08.2019 № 20-6: electron. specialties type, available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/20-6_2019/Zvit_20-6_2019.pdf 18.04.2020 (Accessed 18 April May 2020).
6. Koval', N.I. Radchenko, O.D. (2019), “Determinants of the state of financial resources of small agricultural enterprises”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 3, pp. 100–116, available at: http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/XPTQTrFsewLHcHfPFNTy.pdf (Accessed 20 May 2020).
7. Nasirov, R. (2020), “About agro-industrial complex and taxes”, Agrarpolit, available at: https://agropolit.com/blog/85-roman-nasirov-pro-apk-i-podatki (Accessed 27 April May 2020).
8. Onys'ko, S.M., Kic, M.V. (2019), “Improving the organizational and economic mechanism of state support of agricultural enterprises”, Finansy Ukrai'ny, vol. 4, pp. 86–95.
9. Osipova, A.A. (2020), “Directions of state financial support of agricultural enterprises”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Serija: «Ekonomichni nauky», available at: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/4/5883 (Accessed 20 May 2020).
10. AIC support programs in 2020 (2020), Khoda.gov.ua: vebsajt, available at: https://khoda.gov.ua/programi-p%D1%96dtrimki-apk-u-2020-roc%D1%96 (Accessed 20 May 2020).
11. Draft strategy The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015–2020: the draft Ministry of Agriculture (2020), available at: http://minagro.gov.ua/system/files/202015-2020.pdf (Accessed 16 April May 2020).
12. Prunceva, G.O. (2020), “Analysis of the effectiveness of state support of agricultural enterprises”, Ekonomika i organizacija upravlinnja, vol. 1 (37), pp. 79–88.
13. Skoruk, O.P. Zubar, I.V. (2018) “Perspective directions of the organization of farmer's cooperation”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 7, pp. 97–109.
14. National Bank of Ukraine (2020), “Statistics of financial markets”, available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed 05 May 2020).
15. Agropolit.com: vebsajt (2020), “The government has expanded the areas of state support for farmers – details”, available at: https://agropolit.com/news/16183-uryad-rozshiriv-napryamki-derjpidtrimki-agrariyiv--detali (Accessed 10 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

А. А. Осіпова

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

A. Osipova

Lecturer of the Department of Economy, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-5330-3676

Як цитувати статтю

Осіпова А. А. Ефективність інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7975 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.61

Osipova, A. (2020), “Efficiency of state support for agricultural production instruments”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7975 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.