EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
С. М. Савченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.63

УДК: 65.011: 338.45

С. М. Савченко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Анотація

В рамках даної наукової статті розкривається сутність конкуренції та необхідність забезпечення конкурентних переваг підприємства в системі функціонування господарюючого суб’єкта в довгостроковому періоді на сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної системи. Аналізується сучасний стан наукових досліджень вітчизняних науковців в рамках досліджуваної тематики даної наукової статті та розкривається фундаментальна теоретико-методологічна база даного дослідження відповідно до наукових праць вітчизняних науковців.
Здійснюється розкриття та систематизація ключових факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі розвитку системи ринкових відносин. Аргументується необхідність формування відповідного рівня конкурентних переваг суб’єкта підприємництва відповідно до ключових факторів що здійснюють вплив на конкурентоспроможність підприємства.
Розкриваються існуючі підходи в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів підприємницької діяльності в системі ринкової економіки. Розкривається сутність системного підходу відповідно до концепції формування конкурентоспроможності підприємства та забезпечення відповідного рівня конкурентних переваг господарюючого суб’єкта на сучасному етапі розвитку. Аргументується ефективність даного підходу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання. Формується матриця ключових функцій і принципів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства на основі системного підходу.
На основі вивчення теоретичного механізму управління конкурентоспроможністю господарюючого суб’єкта формується комплексна модель управління конкурентоспроможністю підприємства на основі системного підходу. Здійснюються висновки відповідно проведеного дослідження, виокремлюються ключові елементи формування конкурентоспроможності підприємств з позицій системного підходу.

Ключові слова: конкуренція; конкурентні переваги; конкурентна боротьба; конкурентоспроможність; система; системний підхід; управління; менеджмент.

Література

1. Вакуленко Ю. В., Олійник А. С., Гевленко О. Є. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства. Агросвіт. 2018. № 18. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10
2. Данько Т. І. Дослідження взаємозв’язку конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств торгівлі / Т.І. Данько, Н.П. Яворська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 17. – С. 173-177. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/1945 (Дата посилання: 01.06.2020)
3. Зось-Кіор М. В., Калюжний С. О. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.23
4. Кривіцька В.В. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / В.В. Кривіцька // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6612 (Дата посилання: 01.06.2020)
5. Назарчук Н.В. Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.В. Назарчук, І.П. Малик // Економіка та управління підприємствами. – 2018. – №1. – С. 112-115. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bses_2018_30(1)__26.pdf (Дата посилання: 01.06.2020)
6. Співак С.М. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Співак // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – С. 267-268. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17527/2/Conf_2016_Spivak_S-System_approach_to_the_enterprise_267-268.pdf (Дата посилання: 01.06.2020)
7. Халімон Т.М. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств / Т.М. Халімон // Національна економіка. – 2017. – № 3. – С. 57-63. – Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_3/8.pdf (Дата посилання: 01.06.2020)
8. Шацька З.Я. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах на засадах системно-ситуаційного підходу / З.Я. Шацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 6. – С. 88-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_6_15 (Дата посилання: 01.06.2020).

S. Savchenko

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS FORMATION FROM THE POSITION OF SYSTEM APPROACH

Summary

This article reveals the nature of competition and the need to ensure the competitive advantages of the enterprise in the system of functioning of the economic entity in the long run at the present stage of development of the domestic economic system. This article is intended to reveal the conceptual foundations for the enterprise competitiveness formation from the standpoint of a system approach, based on a system study of the theoretical and methodological foundations of the formation of the enterprise competitive advantages.
The article reviews current state of scientific research of domestic scholars and reveals the fundamental theoretical and methodological basis of this study in accordance with the scientific works of domestic scholars.
The author reveals and systematizes key factors influencing the enterprise competitiveness level at the present stage of development of the system of market relations. The need to form an appropriate level of competitive advantage of the business entity in accordance with the key factors that affect the enterprise competitiveness is argued.
The research identifies the existing approaches in the system of managing the competitiveness of business entities in the market economy. The nature of the system approach in accordance with the concept of forming the enterprise competitiveness and ensuring the appropriate level of competitive advantages of the business entity at the present stage of development is revealed. The effectiveness of this approach in the system of managing the enterprise competitiveness in modern business conditions is argued. A matrix of key functions and principles in the system of enterprise competitiveness management is formed on the basis of a system approach.
Based on the study of the theoretical mechanism of managing the competitiveness of the business entity, a complex model of managing the competitiveness of the enterprise is formed on the basis of a system approach. The conclusions on the conducted research are drawn, the key elements of enterprise competitiveness formation from positions of the system approach are allocated.

Keywords: competition; competitive advantages; competitiveness; system; system approach; management.

References

1. Vakulenko, Yu., Oliіnyk, A. and Gevlenko, O. (2018), “System characteristics of management of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10
2. Danko, T. I. and Yavorska, N.P. (2018), "Research of interrelation of competitive advantages and competitiveness of trade enterprises", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 17, pp. 173-177, [Online], available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/1945 (Accessed 01 June 2020).
3. Zos-Kior, М. and Kaliuzhnyi, S. (2020), “Improvement of agrarian enterprise competitiveness management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.23 (Accessed 01 June 2020).
4. Kryvitska, V.V. (2019), "System approach to the management of enterprise competitiveness", Materialy XLVIII naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU [Proceedings of the XLVIII scientific and technical conference of VNTU departments], Vinnytsia, Ukraine, [Online], available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6612 (Accessed 01 June 2020).
5. Nazarchuk, N.V. and Malyk, I.P. (2018), "Scientific approaches to managing the competitiveness of the enterprise", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 1, pp. 112-115, [Online], available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bses_2018_30(1)__26.pdf (Accessed 01 June 2020).
6. Spivak, S.M. (2016), "System approach to enterprise competitiveness management", Materialy XIKh naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia [Proceedings of the XIX scientific conference of TNTU. I. Pulyuya], pp. 267-268, [Online], available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17527/2/Conf_2016_Spivak_S-System_approach_to_the_enterprise_267-268.pdf (Accessed 01 June 2020).
7. Khalimon, T.M. (2017), "Conceptual principles of enterprise competitiveness management", Natsionalna ekonomika, vol. 3, pp. 57-63, [Online], available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_3/8.pdf (Accessed 01 June 2020).
8. Shatska, Z.Ya. (2015), "Management of enterprise competitiveness in modern conditions on the basis of system-situational approach", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 6., pp. 88-93, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_6_15 (Accessed 01 June 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 3368

Відомості про авторів

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0003-0340-1232

Як цитувати статтю

Савченко С. М. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності підприємств з позицій системного підходу. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7977 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.63

Savchenko, S. (2020), “Conceptual principles of the enterprise competitiveness formation from the position of system approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7977 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.