EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ РИНКОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Р. В. Яковенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.66

УДК: 331.104

Р. В. Яковенко

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ РИНКОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено суперечності між задекларованими цілями функціонування сучасної української економіки (сформованої економічної системи) та дійсністю економічного буття, що визначається протилежними принципами. Використовуючи актуальну методику оцінки рівня соціальної відповідальності сформульовано ключові відмінності в системі таких протиріч.
Метою статті є перевірка класичної моделі ринкового саморегулювання та системи державного регулювання економіки України на відповідність положенням концепції соціальної відповідальності.
Головними методами статті є порівняння, аналіз та спостереження.
Основну частину статті являє таблиця, яка демонструє відмінності між класичною моделлю ринкової рівноваги та системою змішаної економіки України за такими ознаками: ставлення до людини, головна мета, орієнтація на споживача, сприяння розвитку конкуренції, вплив на зайнятість, витрати на утримання державного апарату, терпимість до зловживань, сприяння розвитку окремих сфер, ставлення до НТП, головна рушійна сила, роль у наповненні бюджету, роль та місце у економічній кризі, дія економічних законів, наявність посередників, кінцева мета тощо.
Найсуттєвіша відмінність визначається у кінцевій меті порівнюваних об’єктів. У класичній моделі ринкового саморегулювання – це поєднання продавців та покупців, взаємоузгодження їх економічних інтересів, а в умовах економічної моделі змішаної економіки України – викачування грошей з державного бюджету, формування величезного державного боргу, привласнення національного багатства, економічне закріпачення населення, зокрема через тарифи на послуги житлово-комунального господарства.
Загальний висновок: модель класичної ринкової рівноваги набагато більше відповідає цілям соціальної справедливості та є більш соціально відповідальною, через її знеособлення, об’єктивізацію дії ринкового механізму порівняно з моделлю сучасної української економіки. Це обумовлює необхідність кардинальної трансформації дії господарського механізму сучасної України, який веде її до руйнування та остаточного викачування ресурсів.
Недоліком проведеного дослідження є порівняння реального стану економіки конкретної країни з моделлю, що була розроблена представниками класичної економічної школи.

Ключові слова: соціальна відповідальність; класична модель ринкового саморегулювання; система державного регулювання економіки України.

Література

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. [2-ге вид., випр.]. Кіровоград : „КОД”, 2010. 548 с.: іл.
2. Яковенко Р. В., Зайченко В. В. Модель класичної економічної рівноваги та механізм державного регулювання економіки України : аспекти соціальної відповідальності. Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 20 травня 2020 р.]. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. С. 81-82.
3. Яковенко Р. Момент, якого ми не можемо втратити. Газета «Дзеркало тижня». 2019. Випуск №29, 27 липня-16 серпня. URL: https://dt.ua/macrolevel/moment-yakogo-mi-ne-mozhemo-vtratiti-318730_.html (дата звернення: 28.04.2020).
4. Яковенко Р. В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
5. Яковенко Р. В., Головатий А. О. Роль теорії К. Маркса у формуванні системи національної безпеки України. Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2016 : Materialy ХІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 січня 2016 р., м. Перемишль, Польща). Przemysl : Nauka і stadia, 2016. Vol. 3 : Ekonomiczne nauki. Prawo. Politologija. Filozofia. С. 14–15.

R. Yakovenko

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CLASSICAL MODEL OF MARKET SELF-REGULATION AND IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article identifies the contradictions between the declared goals of the modern Ukrainian economy (the current economic system) and the reality of economic life, which is determined by opposite principles. Using the current method of assessing the level of social responsibility, key differences in the system of such contradictions are formulated.
The purpose of the article is to check the classical model of market self-regulation and the system of state regulation of the economy of Ukraine for compliance with the provisions of the concept of social responsibility.
The main methods of the article are comparison, analysis and observation.
The main part of the article is a table showing the differences between the classical model of market equilibrium and the system of mixed economy of Ukraine on the following grounds: attitude to people, main goal, consumer orientation, promotion of competition, impact on employment, maintenance costs, tolerance to abuses, promoting the development of certain areas, attitude to STP, the main driving force, the role in filling the budget, the role and place in the economic crisis, the operation of economic laws, the presence of intermediaries, the ultimate goal, etc.
The most significant difference is determined by the ultimate goal of the objects being compared. In the classical model of market self-regulation is a combination of sellers and buyers, mutual coordination of their economic interests, and in the economic model of mixed economy of Ukraine – pumping money from the state budget, formation of huge public debt, appropriation of national wealth, economic enslavement, including through tariffs housing and communal services.
The general conclusion: the model of classical market equilibrium is much more in line with the goals of social justice and is more socially responsible, due to its depersonalization, objectification of the market mechanism compared to the model of the modern Ukrainian economy. This necessitates a radical transformation of the economic mechanism of modern Ukraine, which leads it to the destruction and final pumping of resources.
The disadvantage of this study is the comparison of the real state of the economy of a particular country with the model developed by representatives of the classical school of economics.

Keywords: social responsibility; classical model of market self-regulation; system of state regulation of economy of Ukraine.

References

1. Yakovenko, R.V. (2010), Natsional'na ekonomika [National economy], 2nd ed, "KOD", Kirovohrad, Ukraine.
2. Yakovenko, R.V. and Zaychenko, V.V. (2020), “The model of classical economic equilibrium and the mechanism of state regulation of the economy of Ukraine: aspects of social responsibility”, Perspektyvy rozvytku nauky i biznesu v hlobal'nomu seredovysch.i Mizhnarodnа naukovo-praktychnа konferentsiya [Prospects for the development of science and business in a global environment. International scientific-practical conference], National economical University, Ternopil, Ukraine, pp. 81–82.
3. Yakovenko, R.V. (2019), “A moment we can't lose”, Hazeta «Dzerkalo tyzhnia», [Online], vol. 29, 27th july-16th august, available at: https://dt.ua/macrolevel/moment-yakogo-mi-ne-mozhemo-vtratiti-318730_.html (Accessed 28 April 2020).
4. Yakovenko, R. (2019), “The need for transformation of the tasks of state regulation in the conditions of the current state of the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
5. Yakovenko, R.V. and Holovatyj A.O. (2016), “The role of Karl Marx's theory in the formation of the national security system of Ukraine”, Kliuchovi aspekty naukovoi diial'nosti – 2016. ХІІ Mizhnarodnа naukovo-praktychnа konferentsiya [Key aspects of scientific activity – 2016. ХІІ International scientific-practical conference], Przemyśl, Poland, pp. 14–15.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 2795

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Соціальна відповідальність у класичній моделі ринкового саморегулювання та в системі державного регулювання економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7979 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.66

Yakovenko, R. (2020), “Social responsibility in the classical model of market self-regulation and in the system of state regulation of the economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7979 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.