EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Р. М. Циган, С. В. Дідур, І. П. Похитон

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.67

УДК: 658.152:502

Р. М. Циган, С. В. Дідур, І. П. Похитон

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджуються сучасні умови розвитку економіки в сфері фінансування витрат на природоохоронну діяльність на підприємствах. Виявлено, що фінансування витрат на природоохоронну діяльність фінансується з прибутку підприємства. У результаті дослідження було розроблено та вдосконалено механізм фінансування екологічних витрат на підприємствах. Механізм фінансування витрат на природоохоронну діяльність був представлений у вигляді циклу, що складається з трьох фаз. Також було додано один з ключових моментів, при розробці механізму фінансування витрат природоохоронного призначення, це еколого-економічна оцінка природоохоронних заходів. При такій оцінці необхідно враховувати, що впроваджуваний захід може повністю виключити або знизити один з видів впливу, але при цьому додати або збільшити інший (наприклад, при заміні твердого палива на рідке або газоподібне значно знижується викид нових газоподібних з’єднань, перейти на сонячні та вітрові електростанції та багато іншого). Окреслено методи оцінки економічної ефективності природоохоронного фінансування витрат. Перспективи подальших досліджень полягають в пошуку та реалізації додаткових заходів щодо активізації витрат на природоохоронну діяльність за наявності багатьох несприятливих чинників, таких як політична нестабільність (військові дії на сході країни), постійне реформування сфер економіки, недостатньо розвинута інфраструктура, проблеми в грошовій сфері, високий рівень корупції, недовіра до судової системи та інші.

Ключові слова: механізм; фінансування; витрати; природа; ековитрати; екологія; Україна.

Література

1. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. 2-ге вид., стер. Затверджено МОН: Київ, 2013. 375 с.
2. М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін. Економічний аналіз : навч. посібник За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2003. 556 с
3. А.П. Хаустов, М.М. Редіна. Економіка природокористування: діагностика і звітність підприємств: навч. посібник. – Москва : РУДН, 2002. 216 с.
4. Яндиганов Я.Я. Экономика природопользования : посібник. Київ, КНОРУС, 2005. 576 с.
5. Васильцова В.Н., Яковлева Е.Н. Экономика природопользования на предприятии : навч. посіб. Череповец : ИМИТ, 2007. 112 с.
6. Бобылев С.Н. Экономика природопользования: навач. посіб : ИНФРА-М, 2004. - XXVI, 501 с.
7. Коржнев М.М. Економіка природокористування: підр. Київ, 2005. 61 с.
8. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: навч. посіб. Вид. 2-ге, КНТ Київ, 2009. – 448 с.

R. Tsyhan, S. Didur, I. Pokhyton

IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENTAL EXPENDITURE FINANCING MECHANISM AT ENTERPRISES

Summary

The article examines the current conditions of economic development in the field of financing the costs of environmental activities at enterprises. It is revealed that financing of expenses for nature protection activity is financed from the profit of the enterprise. As a result of the study, a mechanism for financing environmental costs in enterprises was developed and improved. The mechanism of financing the costs of environmental activities was presented in the form of a cycle consisting of three phases: (pre-financing; financing; operation). Each of these phases, in turn, is divided into stages and stages, some of which include such important activities as consulting, development and production. There is no universal approach to the division of phases of the financial cycle into stages, as it is necessary to pay attention to the features and conditions of the process of ensuring ecological production. In the pre-financial phase, there are several parallel activities, which partially extend to the next, financing, phase. Design and consulting work is performed in all phases of the preparatory cycle. However, they are particularly important in the first phase (pre-financing), as the success or failure of funding for environmental projects depends primarily on technical, environmental, financial and economic decisions, as well as their interpretation, especially in the development of technical and economic justification. The next period of time is allocated to the financing phase or, it can also be called, the implementation phase. It includes a wide range of consulting and planned work, primarily in the field of environmental cost management. From the moment of commissioning of the main environmental equipment, the third stage of development of cost financing begins - the operational phase. This period is characterized by the beginning of production or provision of services with appropriate revenues and current expenses. Also added one of the key points in the development of a mechanism for financing environmental expenditures, is the environmental and economic assessment of environmental measures. In such an assessment, it should be borne in mind that the implemented measure may completely eliminate or reduce one of the types of impact, but add or increase another (for example, replacing solid fuel with liquid or gaseous significantly reduces emissions of new gaseous compounds, switch to solar and wind power plants and much more). Methods for assessing the economic efficiency of environmental financing of costs are outlined. Prospects for further research are to find and implement additional measures to increase spending on environmental protection in the presence of many adverse factors, such as political instability (military action in the east), ongoing economic reform, underdeveloped infrastructure, monetary problems, high level corruption, distrust of the judiciary and others.

Keywords: mechanism; financing; costs; nature; eco-costs; ecology; Ukraine.

References

1. Shelud'ko, V.M. (2013), Finansovyj menedzhment [Financial Management], 2nd ed., MON, Kyiv, Ukraine.
2. Boliukh, M. A. Burchevs'kyj, V. Z. and Horbatok, M. I. (2003), Ekonomichnyj analiz : navch. posibnyk [Economic analysis : a textbook], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Khaustov, A.P. and Redina, M.M. (2002), Ekonomika pryrodokorystuvannia: diahnostyka i zvitnist' pidpryiemstv: navch. posibnyk [Economics of environmental management: diagnostics and reporting of enterprises: textbook], RUDN, Moskow, Russia.
4. Yandyhanov, Ya.Ya. (2005), Ekonomyka pryrodopolzovanyia : posibnyk [Economics of nature management: a guide], KNORUS, Kyiv, Ukraine.
5. Vasyl'tsova, V.N. and Yakovleva, E.N. (2007), Ekonomyka pryrodopolzovanyia na predpryiatyy : navch. posib [Economics of environmental management at the enterprise: a training manual], IMIT, Cherepovets, Russia.
6. Bobylev, S.N. (2004), Ekonomyka pryrodopolzovanyia [Environmental Economics], INFRA-M, Moskow, Russia.
7. Korzhnev, M.M. (2005), Ekonomika pryrodokorystuvannia: pidr. [Economics of nature: a textbook], Kyiv, Ukraine.
8. Dubas, R.H. (2009), Ekonomika pryrodokorystuvannia: navch. posib. [Economics of nature management: a textbook], 2nd ed, KNT, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-5955-812Х


С. В. Дідур

д. е. н., професор кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

S. Didur

Doctor of Economic Sciences, Professor of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-1134-2079


І. П. Похитон

студент 4-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

I. Pokhyton

Student of the thirdcourse,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-7531-9954

Як цитувати статтю

Циган Р. М., Дідур С. В., Похитон І. П. Удосконалення механізму фінансування екологічних витрат на підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7980 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.67

Tsyhan, R., Didur, S. and Pokhyton, I. (2020), “Improvement of the environmental expenditure financing mechanism at enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7980 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.