EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
О. Г. Підвальна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.68

УДК: 338.48

О. Г. Підвальна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Анотація

Стаття присвячена узагальненню концептуальних засад регіонального розвитку туризму для розробки підходів до його програмування як основи формування регіональної туристичної політики. Для формування ефективної регіональної політики необхідним є створення умов для повноцінної реалізації найважливіших функцій туризму (рекреаційно-оздоровчої, пізнавальної; культурної; формування екологічної свідомості; просторової; урбанізаційної). У розвитку туризму також відіграють важливу роль і виробничі фактори (праця, земля, капітал та інформація). Із точки зору формування ефективної регіональної політики дуже важливим чинником є діяльність місцевих органів влади та самоврядування. Стимулювання розвитку регіональної економіки у сфері туризму в першу чергу пов'язане з можливостями, які дає такий процес як програмування. Ефективна програма розвитку туризму в регіоні має виконувати такі функції як регулююча, контролююча, координаційна, інформаційна, стимулююча, рекламна. Основними цілями регіональної політики у сфері туризму мають бути збільшення доходів регіону, місцевого бізнесу та жителів; підвищення туристичної конкурентоздатності регіону; створення нових робочих місць; економічне зростання регіону з урахуванням принципів сталого розвитку.

Ключові слова: регіональна політика; туризм; функції; цілі; принципи.

Література

1. Батьковець Г.А. Інвестиційна політика в сфері туризму. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2007. № 2. С. 87–91.
2. Варналій З.С. та ін. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія. Київ : НІСД, 2007. 820 с.
3. Голод А.П. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 350 с.
4. Караванський О.В. Регіональна політика України на сучасному етапі. Регіональна економіка. 2005. № 4. С. 170–182.
5. Підвальна О. Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні. Підприємництво та інновації. 2019. №10. С. 107–113.
6. Феленчак Ю.Б. Формування теоретичного підґрунтя соціальної доктрини туризму у вітчизняній науці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26(2). С. 92–95.
7. Panosiuk A. Ekonomika Turystyki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 232 p.
8. Prusek A. Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Kraków : AE, 1995, 175 p.

O. Pidvalna

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REGIONAL POLICY FORMATION IN THE FIELD OF TOURISM

Summary

The article deals with the generalization of the conceptual foundations of regional tourism development for the working out of approaches to its programming as a basis for the formation of regional tourism policy. To form an effective regional policy, it is necessary to create conditions for the full implementation of the most important functions of tourism (recreational, health, cognitive, cultural, the formation of environmental consciousness, spatial, urban). Production factors (labor, land, capital and information) also play an important role in the development of tourism. From the point of view of forming an effective regional policy, the activity of local authorities and self-government is a very important factor.
Stimulating the development of the regional economy in the field of tourism is primarily related to the opportunities provided by such a process as programming. Programming involves the development of a set of related tasks, goals and measures for their implementation, using a specific selection criterion. The main feature of programming is multivariability. At the next stage (planning), the expected results are specified and a certain option is selected, which over time becomes a plan. The main features that distinguish planning from programming are the reduction of time, efficiency, directiveness and targeting.
An effective tourism development program in the region should perform such functions as regulatory, controlling, coordinating, informational, stimulating, and advertising. The main goals of regional tourism policy should be to increase the income of the region, local businesses and residents; increasing the tourist competitiveness of the region; creation of new jobs; economic growth of the region taking into account the principles of sustainable development.
An important aspect of the regional policy formation is its spatial dimension, which is due not only to the resource factor, but also the significant dependence of tourism on existing infrastructure, including transport. In view of this, planning the development and improvement of the transport network is an essential regulator of tourism development at the regional level.

Keywords: egional policy; tourism; functions; goals; principles.

References

1. Bat'kovets', H.A. (2007), “Investment policy in the field of tourism”, Visnyk L'vivs'koho instytutu ekonomiky i turyzmu, vol. 2, pp. 87–91.
2. Varnalij, Z.S. (2007), Derzhavna rehional'na polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State regional policy of Ukraine: features and strategic priorities], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Holod, A.P. (2017), Bezpeka rehional'nykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia [Security of regional tourist systems: theory, methodology and problems of guarantee], LDUFK, L'viv, Ukraine.
4. Karavans'kyj, O.V. (2005), “Ukraine's regional policy at the present stage”, Rehional'na ekonomika, vol. 4, pp. 170–182.
5. Pidval'na, O. (2019), “Formation of the mechanism of management of innovative activity of the companies of the industry of tourism in region”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 10, pp. 107–113.
6. Felenchak, Yu.B. (2019), “Formation of the theoretical basis of the social doctrine of tourism in domestic science”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 26(2), pp. 92–95.
7. Panosiuk, A. (2006), Ekonomika Turystyki [Tourism Economics], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
8. Prusek, A. (1995), Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej [Regional development strategy in market economy conditions], AE, Kraków, Poland.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

О. Г. Підвальна

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Pidvalna

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-8779-5867

Як цитувати статтю

Підвальна О. Г. Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7981 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.68

Pidvalna, O. (2020), “Conceptual principles of regional policy formation in the field of tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7981 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.