EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
О. В. Левченко, З. П. Двуліт, О. В. Козленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.72

УДК: 331.108:656.2

О. В. Левченко, З. П. Двуліт, О. В. Козленко

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

Здійснено дослідження особливостей управління персоналом підприємств залізничного транспорту на прикладі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за 2017-2018 рр. Проаналізовані загальні показники персоналу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за два досліджувані роки дали змогу виявити тенденцію до скорочення середньооблікової кількості штатних працівників. Встановлено, що чисельність прийнятих працівників в регіональній філії за винятком внутрішньотранспортного переміщення характеризувалася нерівномірною структурою як в розрізі років, так і кварталів. Дослідження зовнішніх та внутрішніх джерел добору кадрів, які були працевлаштовані, дало змогу прийти до висновку, що впродовж 2018 року більше третини (39%) найманих працівників добрані шляхом рекомендації співробітників; самостійно звернувся з метою працевлаштування (13 %) від всіх працевлаштованих в цьому році; по 12 % від загальної кількості припало на центри зайнятості та внутрішньотранспортне переміщення); кожен десятий знайшов собі роботу в регіональній філії через оголошення (інфодошка, гучномовець, в електричках). Ідентифіковано основні стратегічні та тактичні цілі управління персоналом на залізничних підприємствах. Виокремлено сильні та слабкі сторони у сфері управління персоналом. Запропоновано заходи щодо ефективнішого управління персоналом регіональної філії «Південно-Західна залізниця».

Ключові слова: управління; персонал; конкурентоспроможність; регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; підприємства залізничного транспорту.

Література

1. Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки. URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-5-Typography%20(%D1%83%D0%BA%D1%80).pdf.
2. Славгородська О. Ю. Формування стратегії управління персоналом підприємства. Дис. канд. економ. Наук. Харків. Харківський національний економічний університет, 2006. 203 с.
3. Белик В.Д. Формування системи управління персоналом в умовах кризи. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Економічні науки. 2013. Вип. 152. С. 258-262.
4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посібник. Житомир: ЖІТІ, 2002. 345 с.
5. Корінь М. В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4(1). С. 53-56.
6. Каличева Н. Є., Зленко О. В. Вплив управління персоналом на стратегічний розвиток залізничного транспорту в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 75-82.
7. Заєць Г. П. Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту на основі системи ключових показників ефективності. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28(1). С. 143-147.
8. Чебанова Н. В., Корольова Н. М. Формування стратегії управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. Вип. 40. С. 249-253.
9. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : у 3 т., т. 3. Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія». 2002. 952 с.
10. Федулов А.І. Менеджмент організації: Підручник. Либідь. 2010. 448с.
11. Офіційний сайт АТ «Укрзалізниця». http://www.uz.gov.ua
12. Сайт пошуку роботи в Україні. https://www.work.ua.
13. Сайт пошуку роботи в Україні АТ https://rabota.ua.

O. Levchenko, Z. Dvulit, O. Kozlenko

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

Human resource management in the system of general management in today's conditions of growth of intellectualization, qualification and professionalism of personnel acquires high importance, as it requires a rapid response to external and internal factors, selection and application of appropriate tools for evaluating and motivating employees. In order to achieve the declared goals of sustainable development of personnel of JSC "Ukrzaliznytsia" it is necessary to set clear and achievable objectives in the field of human resource management, separation of functional responsibilities in accordance with specific positions; establishing the dependencies of the amount of wages on the results achieved; social growth; improving the psychological climate in teams; providing opportunities for career and professional development, professional development and self-development, etc.
According to this, a study of problems and features of human resource management in the regional branch of "South-Western Railway" for 2017-2018 was performed. It provided systematization and analysis of indicators that characterize the activities of this railway in the field of human resource management.
The analyzed general indicators of the staff of the regional branch "South-Western Railway" for the two studied years allowed identifying a tendency of reducing the average number of full-time employees. It is established that the number of hired employees in the regional branch, except for intra-transport movement, was characterized by an uneven structure both in terms of years and quarters. A study of external and internal sources of recruitment that were employed allowed us to conclude that during 2018, more than a third (39%) of employees were recruited through employee recommendations; independently applied for employment (13%) of all employees this year; 12% of the total number fell on employment centers and intra-transport relocation); every tenth found a job in a regional branch through an advertisement (info board, loudspeaker, in trains). The main strategic and tactical goals of personnel management at railway enterprises were identified. The strengths and weaknesses in the field of personnel management were highlighted. Measures for more effective personnel management of the regional branch of the South-Western Railway were proposed.

Keywords: management; personnel; competitiveness; regional branch of "South-Western Railway" of JSC "Ukrzaliznytsya"; railway transport enterprises.

References

1. Strategy of JSC "Ukrzaliznytsia" for 2019-2023, [Online], available at: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-5-Typography%20(%D1%83%D0%BA%D1%80).pdf.
2. Slavhorodska, O. Yu. (2006), "Formation of personnel management strategy of the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, P.203.
3. Belyk, V.D. (2013), "Formation of a personnel management system in a crisis. Scientific works of the Southern branch of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agrotechnological University"", Naukovi pratsi Pivdennoho filialu Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy «Krymskyi ahrotekhnolohichnyi universytet». Ekonomichni nauky, vol. 152, pp. 258-262.
4. Krushelnytska, O.V. and Melnychuk, D.P. (2002), Upravlinnia personalom: navch. posibnyk [Personnel management: textbook], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, P. 345.
5. Korin, M. V. (2014), "Strategy for the development of human resources of railways", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4(1), pp. 53-56.
6. Kalycheva, N. Ye. and Zlenko, O. V. (2018), "The impact of personnel management on the strategic development of railway transport in modern conditions", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 75-82.
7. Zaiets, H. P. (2018), "Management of labor resources of railway transport enterprises on the basis of a system of key performance indicators", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 28(1), pp. 143-147.
8. Chebanova, N. V. and Korolova, N. M. (2012), "Formation of strategy of management of labor resources of the enterprises of railway transport ", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 40, pp. 249-253.
9. Mochernyi, S. V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 3, Vydavnychyi tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine, P. 952.
10. Fedulov, A.I. (2010), Menedzhment orhanizatsii: Pidruchnyk [Management of the organization: Textbook], Lybid, P. 448.
11. Official site of JSC "Ukrzaliznytsia", available at: http://www.uz.gov.ua
12. Job search site in Ukraine, available at: https://www.work.ua.
13. Job search site in Ukraine, available at: https://rabota.ua.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

О. В. Левченко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

O. Levchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Marketing and Business Administration, State University of Infrastructure and Technologies

ORCID:

0000-0001-7659-347X


З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2157-1422


О. В. Козленко

магістр групи 2БА,Державний університет інфраструктури та технологій

O. Kozlenko

Student, State University of Infrastructure and Technologies

ORCID:

0000-0001-8918-0623

Як цитувати статтю

Левченко О. В., Двуліт З. П., Козленко О. В. Особливості управління персоналом підприємств залізничного транспорту. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7985 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.72

Levchenko, O., Dvulit, Z. and Kozlenko, O. (2020), “Features of human resource management at railway transport enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7985 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.