EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МВФ У ПОДОЛАННІ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ ТА ВІДНОВЛЕННІ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. В. Аністратенко, А. В. Мальченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.74

УДК: 339.5

Н. В. Аністратенко, А. В. Мальченко

РОЛЬ МВФ У ПОДОЛАННІ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ ТА ВІДНОВЛЕННІ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Спалах епідемії коронавірусу в Китаї призвів до переходу на карантин багатьох промислових виробництв. Внаслідок цього відбулось зниження обсягу товарообороту Китаю із зовнішнім сектором та одночасне зменшення обсягів споживання товарів та ресурсів китайською економікою. В сукупності ці два фактори вплинули на інші країни, що спровокувало зниження ділової активності. Дослідження промисловості та сфери послуг Китаю показало, що в лютому 2020 року розвиток цих галузей економіки знизився до рекордно низьких показників. Продажі автомобілів впали на 80%, а експорт Китаю в січні та лютому впав на 17,2%. Оцінки глобального впливу коронавірусу на світову економіку різняться. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозувала, що коронавірус знизить зростання світового ВВП на 0,5% у 2019 році (з 2,9% до 2,4%); Bloomberg Economics прогнозувало, що у разі переходу епідемії в пандемію темпи економічного зростання можуть впасти до позначки 0%.
Аналіз секторального впливу пандемії коронавірусу показує, що найбільш негативних наслідків зазнають туризм та пасажирські перевезення. Саме ці галузі найбільше страждають від карантинних заходів та прохань влади залишатися вдома на період карантину. В таких умовах постане проблема відновлення національних економік, в першу чергу це стосуватиметься країн, що розвиваються, оскільки саме вони найбільше постраждають від скорочення попиту на світових ринках на продукцію своїх експортних галузей. Головна роль в процесі відновлення економічної активності ляже на МВФ. Кредитування МВФ має на меті надати країнам підтримку для забезпечення проведення реформування економічної системи у відповідь на необхідність подолання економічних дисбалансів та відновлення економічного зростання.
Економічні політики, які впроваджуватимуть уряди, значно можуть відрізнятися залежно від обставин, в яких опинилась економіка країни. Наслідки коронавірусу проявляться у зростанні бюджетного дефіциту через зменшення податкових надходжень, тому скорочення державних видатків та субсидій з державного бюджету позитивно мають вплинути на обмежене зростання заборгованості уряду на їх фінансування. А залучені ресурси від МВФ можуть бути влиті в економіку через інвестиції та державні видатки, що збільшить державний попит і сприятиме відновленню економічної активності.

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд; глобальна криза; економічні наслідки коронавірусу; глобальна економіка; економічне зростання.

Література

1. Вахненко Т.П. Стабілізаційні програми міжнародного валютного фонду та їх адекватність умовам перехідної економіки. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_01_2_42_uk.pdf (дата звернення: 20.03.2020)
2. Колінець Л.Б. Роль МВФ в антикризовому управлінні. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2008, Випуск 25. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/6.pdf (дата звернення: 20.03.2020)
3. Олійник А.А. Роль міжнародних фінансових організацій у забезпеченні міжнародної валютної ліквідності. Економіка і суспільство. 2017, Випуск 11. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/5.pdf (дата звернення: 20.03.2020)
4. Шинкар В.А., Яцко Л.Б. та Яцко Г.В. Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016, Випуск 6, частина 3. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10997/1/МІЖНАРОДНИЙ%20ВАЛЮТНИЙ%20ФОНД%20ТА%20ЙОГО%20ВПЛИВ%20НА%20ГЛОБАЛЬНУ%20МАКРОЕКОНОМІЧНУ%20ПОЛІТИКУ.pdf (дата звернення: 20.03.2020)
5. China February factory activity contracts at record pace as coronavirus bites. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi-factory-official/china-february-factory-activity-contracts-at-record-pace-as-coronavirus-bites-idUSKBN20N03R (дата звернення: 20.03.2020)
6. China's services activity plunges as virus wipes sales - Caixin PMI. URL: https://www.reuters.com/article/china-economy-pmi/chinas-services-activity-plunges-as-virus-wipes-sales-caixin-pmi-idUSZRN0008L4 (дата звернення: 11.11.2019)
7. Coronavirus Could Cost the Global Economy $2.7 Trillion. Here’s How. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ (дата звернення: 20.03.2020)
8. Coronavirus could shrink global FDI by 5% to 15%. URL: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2299 (дата звернення: 20.03.2020)
9. Coronavirus: The world economy at risk. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1 (дата звернення: 20.03.2020)
10. IATA Updates COVID-19 Financial Impacts - Relief Measures Needed. URL: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/ (дата звернення: 20.03.2020)
11. This is how much the coronavirus will cost the world's economy, according to the UN URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-cost-economy-2020-un-trade-economics-pandemic/ (дата звернення: 20.03.2020)

N. Anistratenko, A. Malchenko

ROLE OF THE IMF IN OVERCOMING THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND RESTORING THE PACE OF ECONOMIC GROWTH OF THE WORLD ECONOMY

Summary

The outbreak of the coronavirus epidemic in China has led to the quarantine of many industrial companies. As a result, there has been a decline in China's external trade turnover and a simultaneous decrease in the consumption of goods and resources by the Chinese economy. Together, these two factors have influenced other countries, which has led to a decline in business activity. A study of China's industry and services showed that in February 2020, the development of these sectors of the economy declined to record lows. Car sales fell by 80% and China's exports fell by 17.2% in January and February. Estimates of the global impact of coronovirus on the economy differ. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) predicted that coronovirus would reduce global GDP growth by 0.5% in 2019 (from 2.9% to 2.4%); Bloomberg Economics predicted that in the event of an epidemic in a pandemic, economic growth could fall to 0%.
An analysis of the sectoral impact of the coronavirus pandemic shows that tourism and passenger transportation are the most negative effects. These industries are most affected by quarantine measures and requests from the authorities to stay home for quarantine. Under this circumstances, the problem of recovery of national economies will arise, first of all it will concern the developing countries as they will suffer the most from the reduction of demand on the international markets for the products of their export industries. The IMF plays a major role in the economic recovery process. The IMF's lending aims to support countries in securing economic reform in response to the need to overcome economic imbalances and restore economic growth.
The economic policies that governments will implement can vary greatly depending on the circumstances of the country's economy. The effects of the coronavirus are reflected in the growth of the budget deficit due to the decrease in tax revenues, so the reduction of government expenditures and subsidies from the state budget should have a positive effect on the limited growth of government debt on their financing. And the resources attracted from the IMF can be infused into the economy through investment and government spending, which will increase government demand and help restore economic activity.

Keywords: International Monetary Fund; global crisis; economic impact of coronovirus; global economy; economic growth.

References

1. Vahnenko, T.P. (2001), “International Monetary Fund stabilization programs and their adequacy to the conditions of transition”, available at: http://eip.org.ua/docs/EP_01_2_42_uk.pdf (Accessed 20 April 2020).
2. Kolinets, L.B. (2008), “The role of the IMF in crisis management”, World Economy and International Economic Relations, vol. 25, available at: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/6.pdf (Accessed 20 April 2020).
3. Oliynyk, A.A. (2017), “The role of international financial institutions in providing international monetary liquidity”, Economy and Society, vol. 11, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/5.pdf (Accessed 20 April 2020).
4. Shynkar, V.A. Yatsko, L.B. and Yatsko, G.V. (2016), “International Monetary Fund and its Impact on Global Macroeconomic Policy”, Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, vol. 6, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10997/1/МІЖНАРОДНИЙ%20ВАЛЮТНИЙ%20ФОНД%20ТА%20ЙОГО%20ВПЛИВ%20НА%20ГЛОБАЛЬНУ%20МАКРОЕКОНОМІЧНУ%20ПОЛІТИКУ.pdf (Accessed 20 April 2020).
5. Qiu, S. Zhang, L. and Woo, R. (2020), “China February factory activity contracts at record pace as coronavirus bites”, available at: https://www.reuters.com/article/us-china-economy-pmi-factory-official/china-february-factory-activity-contracts-at-record-pace-as-coronavirus-bites-idUSKBN20N03R (Accessed 20 April 2020).
6. (2020), “China's services activity plunges as virus wipes sales - Caixin PMI”, available at: https://www.reuters.com/article/china-economy-pmi/chinas-services-activity-plunges-as-virus-wipes-sales-caixin-pmi-idUSZRN0008L4 (Accessed 20 April 2020).
7. Chen, Y and Woo, R. (2020), “Coronavirus Could Cost the Global Economy $2.7 Trillion. Here’s How”, available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ (Accessed 20 April 2020).
8. UNCTAD (2020), “ Coronavirus could shrink global FDI by 5% to 15%”, available at: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2299 (Accessed 20 April 2020).
9. OECD (2020), “Coronavirus: The world economy at risk”, available at: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1 (Accessed 20 April 2020).
10. IATA (2020), “IATA Updates COVID-19 Financial Impacts - Relief Measures Needed”, available at: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/ (Accessed 20 April 2020).
11. World Economic Forum (2020), “This is how much the coronavirus will cost the world's economy, according to the UN”, available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-cost-economy-2020-un-trade-economics-pandemic/ (Accessed 20 April 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 3643

Відомості про авторів

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

N. Anistratenko

PhD in Economics, Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-1416-8766


А. В. Мальченко

старший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

A. Malchenko

Senior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-7980-1393

Як цитувати статтю

Аністратенко Н. В., Мальченко А. В. Роль мвф у подоланні економічних наслідків пандемії коронавірусу та відновленні темпів економічного зростання світової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7987 (дата звернення: 23.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.74

Anistratenko, N. and Malchenko, A. (2020), “Role of the imf in overcoming the economic consequences of the coronavirus pandemic and restoring the pace of economic growth of the world economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7987 (Accessed 23 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.