EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. О. Шура

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.75

УДК: 658.3:005.95/.96

Н. О. Шура

ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність кадрового потенціалу та кадрового резерву підприємства. Наголошено, що при формуванні кадрового резерву доцільно відходити від залучення експертів при оцінці кандидатів. Це дозволить уникнути впливу суб’єктивного людського чинника на формування рейтингу кандидатів. Рекомендовано більш якісно підходити до формування кадрового резерву управлінських кадрів, використовувати як внутрішній, так і зовнішній кадровий резерв. Сформовано критерії відбору кандидатів до кадрового резерву управлінського персоналу на підприємстві. Запропоновано методичний інструментарій формування рейтингу кандидатів з використанням методу урахування дисперсійних різниць замість бальних експертних оцінок. Аналогічний алгоритм може застосовуватись для формування кадрового резерву будь-яких категорій працівників. Змінені будуть лише вихідні критерії оцінки кандидатів, виходячи з конкретних умов праці працівників.

Ключові слова: персонал; кадри; управління персоналом; потенціал; кадровий потенціал; кадровий резерв; експертні оцінки; рейтингові оцінки; дисперсійний аналіз.

Література

1. Антонець І. Ю. Сутність кадрового резерву та особливості його формування на підприємстві. Управління розвитком. 2013. № 14. С. 122-124.
2. Бачевський, Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 398 с.
3. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потен¬ціалом підприємства : монографія. Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2007. 174 с.
4. Білорус Т. Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 4(199). С. 12-19.
5. Демешкин Г. В. Основные аспекты формирования кадрового резерва. Вестник Томского государственного университета. 2010. №331. С. 132-134.
6. Романюк Л. М. Аналіз зарубіжного досвіду щодо формування стратегії розвитку персоналу та його використання на вітчизняних підприємствах. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2006. Вип. 9. С. 132-138.
7. Савицька Г. В. Економічний аналіз : підручник. Київ: Нове знання, 2007. 679 с.
8. Савченко А. Ю. Оцінка кадрового потенціалу в мінли¬вих умовах зовнішнього середовища. URL : http:// www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/
9. Шостак Л. В., Болобан Є. О. Зарубіжний досвід управління персоналом. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 3(08). С. 94-99.
10. Ярема Р. Т. Психотехнологія роботи з кадровим резервом на заміщення керівних посад в органах виконавчої влади. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_45

N. A. Shura

INCREASING THE HUMAN POTENTIAL OF ENTERPRISES IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

Summary

The article considers the economic essence of human resources and personnel reserves of the enterprise. Personnel potential is defined as the ability of employees to implement their professional activities, the quality of their professional training, labor, personal, psychological and physiological qualities, creative abilities. The personnel reserve is defined as a set of specialists with high potential, selected on the basis of job requirements, who apply for management positions in the future, subject to the emergence of relevant vacancies. It is emphasized that the formation of the personnel reserve is often based on a qualitative assessment of candidates on various characteristics. Recently, methods of estimating the personnel reserve, based on the translation of qualitative characteristics into scores and the derivation of average grades and the formation of the rating of candidates, have become more and more widespread. It is proposed not to involve experts in the evaluation of candidates when forming the personnel reserve, but to use scores based on criteria. This will avoid the influence of the subjective human factor on the formation of the ranking of candidates. It is recommended to take a better approach to the formation of the personnel reserve of management staff, to use both internal and external personnel reserve. Criteria for selection of candidates for the personnel reserve of management staff at the enterprise are formed, namely: level of education, work experience in the specialty, level of discipline, work experience at the enterprise, level of creative activity. The methodical tools of formation of a rating of candidates with use of a method of the account of variance differences instead of point expert estimations are offered. A similar algorithm can be used to form a personnel reserve of any category of employees. Only the initial criteria for evaluating candidates will be changed based on the specific working conditions of employees.

Keywords: personnel; personnel; personnel management; potential; personnel potential; personnel reserve; expert assessments; rating assessments; analysis of variance.

References

1. Antonets', I. Yu. (2013), “The essence of the personnel reserve and features of its formation at the enterprise”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 14., pp. 122-124.
2. Bachevs'kyj, B. Ye. Zablods'ka, I. V. and Reshetniak, O. O. (2009), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Bilorus, T. V. (2007), Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of human resources of the enterprise], Natsional'na akademiia DPS Ukrainy, Irpin, Ukraine.
4. Bilorus, T. (2018), “Formation of the personnel reserve of the enterprise on the basis of a taxonomy method”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 4(199), pp. 12-19.
5. Demeshkin, G. V. (2010), “The main aspects of the formation of the personnel reserve”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 331, pp. 132-134.
6. Romaniuk, L. M. (2006), “Analysis of foreign experience in the formation of personnel development strategy and its use in domestic enterprises”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 9, pp. 132-138.
7. Savutska, G.V. (2007), Ekonomichnuj analiz [Economic analysis], New knowledge, Kiev, Ukraine.
8. Savchenko, A. U. (2012), "An estimation of skilled potential is in the changeable terms of external environment", available at: www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1470/ (Accessed 30 May 2020).
9. Shostak, L. V. and Boloban, Ye. O. (2018), “Foreign experience in personnel management”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, Vol. 3(08), pp. 94-99.
10. Yarema, R. T. (2012), “Psychotechnology of work with the personnel reserve to replace managerial positions in executive bodies”, Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_45 (Accessed 30 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 583

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

N. A. Shura

PhD in Economics, Associate Professor of a chair of accounting, taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0001-6734-0550

Як цитувати статтю

Шура Н. О. Підвищення кадрового потенціалу підприємств у сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7988 (дата звернення: 22.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.75

Shura, N. A. (2020), “Increasing the human potential of enterprises in modern business conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7988 (Accessed 22 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.