EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРАХ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ
В. М. Даценко, Ю. А. Маковська, Н. М. Соколова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.64

УДК: 338.4:625.76

В. М. Даценко, Ю. А. Маковська, Н. М. Соколова

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРАХ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ

Анотація

В статті виконаний аналіз аналітичної математичної моделі оптимізації механізмів управління дорогами А.С. Соліньо з позицій теорії агентства, оцінена можливість її практичного застосування в довгострокових контрактах з утримання доріг та запропонований необхідність нового підходу до оптимізації на основі імітаційного моделювання.
Об'єкт дослідження – математична модель механізму забезпечення якості у довгострокових контрактах з утримання автомобільних доріг.
Мета роботи – аналізі можливості застосування аналітичної моделі «принципал – агент» для обґрунтування оптимального механізму стимулювання забезпечення якості утримання автомобільних доріг підрядником і оцінювання підрядником – учасником тендеру свого потенціалу з огляду на не прийняття ним ризику на стадії ex ante контракту.
Метод дослідження – теоретичний аналіз і моделювання.
Аналітична математична модель оптимізації механізмів управління дорогами А.С. Соліньо дає можливість знайти оптимальне рішення при досить жорстких передумовах відносно виду функцій корисності суспільного добробуту та функції корисності агента (підрядника) при відомій дисперсії випадкової складової зусиль підрядника і відомій функції суспільних вигод. Однак, сьогодні такі дисперсії та функції суспільних вигод ще не отримані. Тому для розв’язання проблеми пропонується подальший розвиток вже створених імітаційних моделей та розробка програмного забезпечення і централізованої бази даних обліку характеристик якості експлуатаційного стану доріг та якості виконання робіт та надання послуг.
Результати статті можуть бути упроваджені в довгострокових контрактах з експлуатаційного утримання доріг. Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження є подальший розвиток теорії експлуатаційного утримання автомобільних доріг та розробка прикладної економічної теорії довгострокових контрактів з утримання автомобільних доріг.

Ключові слова: довгостроковий контракт; якість; механізм; імітаційна модель; теорія контрактів.

Література

1. Концепція реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/npa/153288008/153288008.doc (дата звернення 15.07.2019).
2. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №51. – т..556. Редакція від 01.01.2019, підстава – 2621-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2862-15 (дата звернення 13.07.2019).
3. Zietlow G. Better Road Asset Management Through Performance-Based Maintenance (PBM) in Nepal / Gunter Zietlow // Department of Roads, Nepal Asian Development Bank (ADB) Kathmandu 22 to 23 August, 2016, 113 p. URL: http://performance-based-road-contracts.com/pres/Nepal.PBM.pdf (дата звернення: 30.06.2019).
4. Станкевич Наталья, Кюреши Наваид и Кейроз Цезарь. Содержание и улучшение дорожной инфраструктуры с помощью контрактов, основанных на показателях качества работ / Н. Станкевич, Н. Кюреши, Ц. Кейроз // Транспортный бюллетень ТN-27. – Вашингтон (США): Всемирный банк. – Сентябрь, 2005. URL: http://www.amotia.org/sites/default/files/PDF/PBC-pres-impr-road-assets.pdf (дата звернення 11.01.2020).
5. Воробьев В.А., Майборода Т.Л. Теория контрактов: Поиск оптимальной мотивационной модели в исследованиях Харта и Хольмстрема / В.А. Воробьев, Т.Л. Майборода // Belarusian Economic Journal. 2016. No 4. P. 99–112. URL: http://bseu.by/ket/Vorobiev-Maiboroda.pdf (дата звернення 11.01.2020).
6. Hart O. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and an Application to Public-Private Partnerships / Oliver Hart // The Economic Journal, 113, 2003, pp. C69-C76. URL: https://scholar.harvard.edu/files/hart/files/incompletecontractsandpublicownershipej.pdf (дата звернення 20.07.2019).
7. Holmstrom B., Milgrom P. Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership and Job Design / Bengt Holmstrom., Paul Milgrom // Journal of Law, Economics and Organization, 7, 1991, pp. 24-52. URL: https://faculty.fuqua.duke.edu/
~qc2/BA532/1991%20JLEO%20Holmstrom%20Milgrom.pdf (дата звернення 20.07.2019).
8. Soliño A.S., de Santos P.G. Niveles óptimos de calidad y costes de transacción en la contratación de servicios públicos / Antonio Sánchez Soliño , Pilar Gago de Santos // URL: http://oa.upm.es/32298/1/INVE_MEM_2013_177039.pdf (дата звернення 20.07.2019).
9. Soliño A.S. Optimización de la transferencia de riesgos en los Contratos de Infraestructuras y Servicios Públicos / Antonio Sánchez Soliño // Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 201-(2/2012): 67-91 Universidad Politécnica de Madrid, Recibido: Julio, 2012. URL: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/201_Art3.pdf (дата звернення 19.02.2020).
10. Soliño A.S. Application of the Agency Theory for the Analysis of Performance Based Mechanisms in Road Management / Antonio Sánchez Soliño // 13th World Conference on Transport Research 15-18 july 2013 Rio de Janeiro, Brazil. 14 p. URL: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (дата звернення 19.02.2020).
11. Soliño A.S. Optimizing performance-based mechanisms in road management: an agency theory approach / Antonio Sánchez Soliño // European Journal of Transport & Infrastructure Research . 2015, Vol. 15 Issue 4, p.465-481. URL: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (дата звернення 20.07.2019).
12. Laffont J.-J. A Theory of Incentives in Procurement and Regulation / Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole // MIT, Cambridge, London, Lecture Notes Text 14, 1993. – 22 p. – URL: https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/vkw/iad/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_wirtschaftswissenschaften/bwl/ee2/lehrstuhlseiten/ordner_lehre/ordner_ss_06/ordner_energiewirtschaft_4_ss_06/Lecture_Notes_Laffont_Tirole.pdf (дата звернення 19.02.2020).
13. Martimort, D. and Pouyet, J. (2008). Build It or Not: Normative and Positive Theories of Public-Private Partnerships. International Journal of Industrial Organization, 26, 393-411. URL: http://www.economia.uniroma2.it/public/files/eprocurement/Martimort_Pouyet_-_Build_it_or_not.pdf. (дата звернення 19.02.2020).
14. Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57-74. URL: http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/ecop26/
eisenhardt-1989.pdf (дата звернення 07.05.2016).
15. Laffont J.J. (1994). The New Economics of Regulation Ten Years After. Econometrica, Vol. 62, No. 3 (May, 1994), pp. 507-537. URL: http://econdse.org/wp-content/uploads/2011/12/Laffont-94-The-new-economics-of-regulation.pdf (дата звернення 07.05.2016).
16. ДСТУ 8992:2020 Автомобільні дороги. Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування під час експлуатаційного утримання // Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 24с.
17. ДСТУ 8993:2020 Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання // Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 66 с.
18. Соколова Н.М. Імітаційна модель обґрунтування ціни довгострокового контракту з утримання автомобільних доріг / Н.М. Соколова, Ю.А. Маковська // «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет № 6, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 01.03.2020).
19. Соколова Н.М. Обґрунтування рівнів обслуговування у довгострокових контрактах на утримання автомобільних доріг / Н.М. Соколова, Ю.А. Маковська // «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет №12, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 01.03.2020).

V. Datsenko, Yu. Makovska, N. Sokolova

MECHANISM OF QUALITY ASSURANCE IN LONG TERM CONTRACTS FOR ROAD MAINTENANCE

Summary

The article analyzes the analytical mathematical model of optimization of road management mechanisms A.S. Solinho from the standpoint of agency theory, evaluated the possibility of its practical application in long-term road maintenance contracts and proposed the need for a new approach to optimization based on simulation.
The object of research is a mathematical model of the quality assurance mechanism in long-term road maintenance contracts (Performance Based Contract).
The purpose of the work is to analyze the possibility of applying the analytical model "principal – agent" to justify the optimal mechanism to stimulate the quality of road maintenance by the contractor and assess the contractor – bidder of its potential given the non-acceptance of risk at the ex ante stage (stages of preparation and conclusion of a contract in the process of holding a tender for its purchase).
Research method - theoretical analysis and modeling.
Analytical mathematical model of optimization of road management mechanisms А.С. Solinho makes it possible to find the optimal solution under fairly strict conditions regarding the type of utility functions of public welfare and the utility function of the agent (contractor) with a known variance of the random component of the contractor's efforts and a known public benefit function. The public welfare function and the utility function of the contractor must be smooth and differentiable up to the third order. However, today such variances and public benefit functions have not yet been obtained. Therefore, to solve the problem, it is proposed to further develop the already created simulation models and develop software and a centralized database to account for the characteristics of the quality of the operational condition of roads and the quality of work and services.
The results of the article can be incorporated into long-term road maintenance contracts. Predictive assumptions about the development of the object of study are the further development of the theory of operational maintenance of roads and the development of applied economic theory of long-term contracts for the maintenance of roads.

Keywords: long-term contract; quality; mechanism; simulation model; contract theory.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The concept of reforming the system of public administration of public roads", available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/npa/153288008/153288008.doc (Accessed 15 Jule 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On highways", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2862-15 (Accessed 13 Jule 2019).
3. Zietlow G. Better Road Asset Management Through Performance-Based Maintenance (PBM) in Nepal / Gunter Zietlow // Department of Roads, Nepal Asian Development Bank (ADB) Kathmandu 22 to 23 August, 2016, 113 p. [Online], available at: http://performance-based-road-contracts.com/pres/Nepal.PBM.pdf (Accessed 30 June 2019).
4. Stankevich Natal'ja Kjureshi Navaid and Kejroz Cezar' (2005), "Maintenance and improvement of road infrastructure with the help of contracts based on performance indicators", Transportnyj bjulleten' TN-27, [Online], available at: http://www.amotia.org/sites/default/files/PDF/PBC-pres-impr-road-assets.pdf (Accessed 11 Jan 2020).
5. Vorob'ev, V.A. and Majboroda, T.L. (2016), "Contract Theory: Search for an Optimal Motivational Model in Hart and Holmstrom Research", Belarusian Economic Journal, vol. 4, pp. 99–112, [Online], available at: http://bseu.by/ket/Vorobiev-Maiboroda.pdf (Accessed 11 Jan 2020).
6. Hart, O. (2003), "Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks and an Application to Public-Private Partnerships", The Economic Journal, vol. 113, pp. C69-C76, [Online], available at: https://scholar.harvard.edu/files/hart/files/incompletecontractsandpublicownershipej.pdf (Accessed 20 Jule 2019).
7. Holmstrom, B. and Milgrom, P. (1991), "Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership and Job Design", Journal of Law, Economics and Organization, vol.7, pp. 24-52, [Online], available at: https://faculty.fuqua.duke.edu/
~qc2/BA532/1991%20JLEO%20Holmstrom%20Milgrom.pdf (Accessed 15 Jule 2019) (Accessed 20 Jule 2019).
8. Soliño A.S., de Santos P.G. Niveles óptimos de calidad y costes de transacción en la contratación de servicios públicos / Antonio Sánchez Soliño , Pilar Gago de Santos // [Online], available at: http://oa.upm.es/32298/1/INVE_MEM_2013_177039.pdf (Accessed 15 Jule 2019) (Accessed 20 Jule 2019).
9. Soliño A.S. Optimización de la transferencia de riesgos en los Contratos de Infraestructuras y Servicios Públicos / Antonio Sánchez Soliño // Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 201-(2/2012): 67-91 Universidad Politécnica de Madrid, Recibido: Julio, 2012. [Online], available at: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/201_Art3.pdf (Accessed 19 Feb 2020).
10. Soliño A.S. Application of the Agency Theory for the Analysis of Performance Based Mechanisms in Road Management / Antonio Sánchez Soliño // 13th World Conference on Transport Research 15-18 july 2013 Rio de Janeiro, Brazil. 14 p. [Online], available at: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (Accessed 15 Jule 2019) (Accessed 19 Feb 2020).
11. Soliño A.S. Optimizing performance-based mechanisms in road management: an agency theory approach / Antonio Sánchez Soliño // European Journal of Transport & Infrastructure Research . 2015, Vol. 15 Issue 4, p.465-481, [Online], available at: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (Accessed 20 Jule 2019).
12. Laffont J.-J. A Theory of Incentives in Procurement and Regulation / Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole // MIT, Cambridge, London, Lecture Notes Text 14, 1993. – 22 p., [Online], available at: https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/vkw/iad/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_wirtschaftswissenschaften/bwl/ee2/lehrstuhlseiten/ordner_lehre/ordner_ss_06/ordner_energiewirtschaft_4_ss_06/Lecture_Notes_Laffont_Tirole.pdf (Accessed 19 Feb 2020).
13. Martimort, D. and Pouyet, J. (2008), "Build It or Not: Normative and Positive Theories of Public-Private Partnerships", International Journal of Industrial Organization, vol. 26, pp. 393-411, [Online], available at: http://www.economia.uniroma2.it/public/files/eprocurement/Martimort_Pouyet_-_Build_it_or_not.pdf. (Accessed 19 Feb 2020).
14. Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57-74, [Online], available at: http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/ecop26/
eisenhardt-1989.pdf (Accessed 07 May 2016).
15. Laffont J.J. (1994). The New Economics of Regulation Ten Years After. Econometrica, Vol. 62, No. 3 (May, 1994), pp. 507-537. [Online], available at: http://econdse.org/wp-content/uploads/2011/12/Laffont-94-The-new-economics-of-regulation.pdf (Accessed 07 May 2016).
16. DSTU 8992: 2020 Roads. Guidelines for substantiation of service levels during maintenance, SE "UkrNDNC", Kyiv, Ukraine, 24p.
17. DSTU 8993: 2020 Roads. Levels of service during operational maintenance, UkrNDNC, 2020. - Kyiv, Ukraine, 66 p.
18. Sokolova, N.M. and Makovska, Yu.A. (2016), "A simulation model grounding of prices long-term output and performance-based contract for roads", Efektyvna ekonomika, vol. 6, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5037 (Accessed 01 March 2020).
19. Sokolova, N.M. and Makovska, Yu.A. (2017), "Rationale level of service in long-term output and performance-based for road contracts", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5932 (Accessed 01 March 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

В. М. Даценко

к. т. н., Науково Технічний центр “Дорожний контроль якості” (ДП “Дорожний контроль якості”), Київ, Україна

V. Datsenko

PhD in Technical Sciences, State Enterprise and technical center “Road quality control” SE “Road quality control”, Kiev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3944-2610


Ю. А. Маковська

магістр, ДП ДерждорНДІ, Київ, Україна

Yu. Makovska

Master's degree in Economics, State Enterprise “State Highway Research Institute”, Kiev, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1107-7727


Н. М. Соколова

к. е. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

N. Sokolova

PhD in Economics, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0678-8882

Як цитувати статтю

Даценко В. М., Маковська Ю. А., Соколова Н. М. Механізм забезпечення якості в довгострокових договорах з експлуатаційного утримання доріг. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7991 (дата звернення: 22.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.64

Datsenko, V., Makovska, Yu. and Sokolova, N. (2020), “Mechanism of quality assurance in long term contracts for road maintenance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7991 (Accessed 22 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.