EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
О. А. Дороніна, М. А. Наумова, М. М. Кузьменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.12

УДК: 331.52:331.5.024.5:330.59

О. А. Дороніна, М. А. Наумова, М. М. Кузьменко

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Анотація

Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні “точки зростання” щодо його покращання. Проаналізовано динаміку рівня економічної активності населення України та її характеристики, а також показники, що характеризують рівень життя. Вивчено вікову структуру частини населення, яка не входять до складу робочої сили (неактивне населення) України з метою виявлення тієї частини, що потенційно може перетворитися на робочу силу. З використанням кореляційно-регресійного методу проведено оцінку факторів, що впливають на чисельність робочої сили (чисельність випускників ЗВО, чисельність постійного населення, середня очікувана тривалість життя при народженні, міграційний приріст) та визначено її прогнозне значення на 2020-2021 рр.

Ключові слова: рівень життя; економічна активність населення; соціально-трудові відносини; робоча сила; зайнятість; безробіття.

Література

1. Брензович К.С. Аналіз міграційних потоків молоді України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 16. С. 26-29.
2. Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Інформаційно-аналітична записка щодо рівня життя населення у січні-червні 2019 року. К.: Міністерство соціальної політики України, 2019. URL: http://www.fpsu.org.ua/images/images/2019/August/290819.pdf
4. Колот А.М., Герасименко О.О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1. С. 97-125.
5. Куліков Ю.М., Йолкіна О.В. Соціально-трудові відносини у подоланні бідності зайнятого населення. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Вип. 2 (57). С. 247-255.
6. Попова Т.Л. Рівень та якість життя населення України як показник дієвості державної соціальної політики. Державне управління: теорія та практика. 2011. №1. URL: www.academy.gov.ua/ej13/txts/Popova.pdf.
7. Рубежанська В.О. Оцінка економічної активності населення в умовах функціонування національного ринку праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14. С. 103-107.
8. Савченко Н.В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення України: дис. докт. держ. упр.: 25.00.02. Харків, 2020. 495 с.

O. Doronina, M. Naumova, M. Kuzmenko

ECONOMIC ACTIVITY AND LIVING STANDARD OF THE POPULATION IN THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE SITUATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS

Summary

The article is devoted to assessing the standard of living and economic activity of the population of Ukraine in the system of indicators of social and labor relations. These indicators are characterizing state of social and labor relations and can be considered as potential “growth points” for its improvement. The dynamics of the level of economic activity of the population of Ukraine and its characteristics, as well as indicators characterizing the standard of living, are analyzed. The structure of the age of the population that is not part of the workforce with the aim of identifying the part that could potentially turn into labor is studied. Using the correlation-regression method, the factors affecting the number of labor force (the number of graduates of mortgages, the number of resident populations, average life expectancy at birth, migration growth) were estimated and its predicted value for 2020-2021 was determined. The purpose of the article is to assess the standard of living and economic activity of the population of Ukraine in the system of indicators of social and labor relations at the national level, as well as forecasting the number of labor force in the short term.
It is established that despite the positive impact of demographic and educational factors on the size of the labor force in Ukraine, its dynamics continues its downward trend, which is confirmed by the above forecasts. It is proved that in order to increase the level of participation of the population of Ukraine in the labor force, it is important at the national level to manage such components of state personnel policy as demographic and migration policy, as well as policy in the field of vocational education. At the same time, the active position of all subjects of social and labor relations at each level of their formation is important. Particular attention of the parties to social and labor relations should be paid to the development of modern and effective employment policy and prevention / overcoming unemployment. It is substantiated that economic activity and living standards should be in modern conditions the priority objects of socio-economic management, to which in compliance with the principle of solidarity.

Keywords: standard of living; economic activity of the population; social and labor relations; labor force; employment; unemployment.

References

1. Brenzovych, K.S. (2017), "Analysis of migration flows of Ukrainian youth", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 16, pp. 26-29.
2. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Informatsiino-analitychna zapyska shchodo rivnia zhyttia naselennia u sichni-chervni 2019 roku [Information and analytical note on the living standards of the population in January-June 2019], Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy, 2019, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.fpsu.org.ua/images/images/2019/August/290819.pdf
4. Kolot, A.M. and Herasymenko, O.O. (2019), " Social and labor development in the XXI century: the nature of global change, new opportunities, constraints and challenges", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 1, pp. 97-125.
5. Kulikov, Yu.M. and Yolkina, O.V. (2015), "Social and labor relations in overcoming the poverty of the employed population", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 2 (57), pp. 247-255.
6. Popova, T.L. (2011), "The level and quality of life of the population of Ukraine as an indicator of the effectiveness of state social policy", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, available at: www.academy.gov.ua/ej13/txts/Popova.pdf (Accessed 10 Feb 2020).
7. Rubezhanska, V.O. (2017), "Assessment of economic activity of the population in the functioning of the national labor market", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 14, pp. 103-107.
8. Savchenko, N.V. (2020), "Mechanisms of formation and implementation of service-oriented state policy in the field of employment of the population of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, 25.00.02, Kharkiv, Ukraine, P. 495.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7911

Відомості про авторів

О. А. Дороніна

д. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

O. Doronina

Doctor of Economic Sciences, Professor,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-7430-4881


М. А. Наумова

к. ф.-м. н., доцент кафедри математики та математичних методів в економіці,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

M. Naumova

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-1333-8022


М. М. Кузьменко

здобувач ступеня вищої освіти “магістр”,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

M. Kuzmenko

Student,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-9204-979X

Як цитувати статтю

Дороніна О. А., Наумова М. А., Кузьменко М. М. Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7993 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.12

Doronina, O., Naumova, M. and Kuzmenko, M. (2020), “Economic activity and living standard of the population in the system of indicators of the situation of social and labor relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7993 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.