EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ
О. А. Дороніна, О. М. Сомик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.23

УДК: 331.5.024.5

О. А. Дороніна, О. М. Сомик

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність регулювання економічної активності молоді з урахуванням ціннісних орієнтацій. Виокремлено дві форми економічної активності: фактичну та потенційну; визначено, що потенційна економічна активність має бути пріоритетним об’єктом регулювання. Запропоновано економічну активність розглядати як модель поведінки людини на ринку праці, що обумовлюється компонентами її трудового потенціалу, середовищем у якому вона перебуває та особистісними характеристиками, зокрема – ціннісними орієнтаціями. За допомогою розробленої анкети проведено вивчення економічної активності та ціннісних орієнтацій молоді в різних регіонах України. Запропоновано логіко-змістовну схему механізму регулювання економічної активності, що ґрунтується на результатах соціологічного дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій молоді.

Ключові слова: економічна активність; ціннісні орієнтації; цінності; ринок праці; молодь; поведінка; регулювання економічної активності; механізм регулювання економічної активності молоді на основі її ціннісних орієнтацій.

Література

1. Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П., Вінничук Р.О. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 284 с.
2. Ільїч Л.М. Ціннісні орієнтації молоді в освітньо- професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці. Україна: аспекти праці. 2014. №8. С. 15-22.
3. Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають. Київ, 2016. 469 с.
4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. К.: Знання, 2011. 392 с.
5. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / пер. с англ. / сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников; предисл. М.И. Левин. Москва: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с.
6. Robbins L. On the Elasticity of Demand for Income in Terms of Effort. Economica. 1930. № 29. P. 123–129.
7. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 633 с.
8. Психологический словарь / Р.С. Немов. Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 560 с.
9. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. / Сост., ред., авт. примеч. В.В. Соколов / пер. с лат. и англ. Москва: Мысль, 1991. T. 2. 731 с.
10. Инглхарт Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. Издательство: Мысль, 2018. 347 с.
11. Гусак Н. Економічна активність молоді. eKMAIR. URL: http:// ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2324 (дата звернення 27.02.2020)

O. Doronina, O. Somyk

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT THE VALUE COMPONENT OF YOUTH BEHAVIOR

Summary

The article substantiates the advisability of regulating the youth economic activity taking into account its value orientations. The relevance of the research topic is determined by the imbalance of the Ukrainian labor market, the low level of youth economic activity and the need to create conditions for its increase through stimulating and supporting the active behavior of youth in the labor market.
Two forms of economic activity are distinguished: actual and potential; it is determined that potential economic activity should be a priority subject of regulation. It is emphasized that economic activity should be considered as a model of human behavior in the labor market, which is due to the components of its labor potential, the environment and personal characteristics, in particular, value orientations.
The questionnaire for studying the values of young people and their activity in the labor market has been developed, which contains two meaningful blocks. Using the developed questionnaire, a study was made of the economic activity and value orientations of young people in different regions of Ukraine.
The logical-meaningful scheme of the mechanism for regulating economic activity based on the results of a sociological study of the values and value orientations of youth is proposed. The developed mechanism is aimed at increasing the economic activity of youth through stimulating such behavior on the labor market, which makes it possible to most advantageously realize the existing knowledge, ability to work, and experience taking into account value orientations.
The practical implementation of the proposed mechanism is possible at various levels, and its involves a combination of various types and instruments of regulation, the appropriateness of which is determined by actual management tasks, the actual state of the control object and the environment. The effective functioning of the proposed mechanism is possible with the active participation of various regulatory entities and contributes to the socio-economic effects at the individual, corporate and public levels.

Keywords: economic activity; value orientations; values; labor market; youth; behavior; regulation of economic activity; mechanism for regulating the economic activity of youth on the basis of its value orientations.

References

1. Zakharchyn, Gh.M., Ljubomudrova, N.P., and Vinnychuk, R.O. (2015), Motyvuvannja j rozvytok personalu: kuljturologhichnyj aspect [Motivation and staff development: culturological aspect], Vydavnyctvo Ljvivsjkoji politekhniky, Lviv, Ukraine.
2. Ilich, L.M. (2014), “Tsinnisni oriientatsii molodi v osvitno- profesiinii sferi ta shliakhy minimizatsii ryzykiv yii sotsialnoho vidtorhnennia na rynku pratsi”, Ukraina: aspekty pratsi, № 8, pp. 15-22.
3. Adzhemoglu, D. and Robinson, D. (2016), Chomu naciji zanepadajutj [Why nations are declining], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
4. Hrishnova, O.A. (2011), Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Bekker, G.S. (2003), Chelovecheskoe povedenie: ekonomicheskiy podkhod. Izbrannye trudy po ekonomicheskoy teorii [Human behavior: an economic approach. Selected Works on Economic Theory], GU VShE, Moskva, Russia.
6. Robbins, L. (1930), On the Elasticity of Demand for Income in Terms of Effort. Economica, № 29, pp. 123-129.
7. Avdeeva, N.N. Antsyferova, L.I. Arsen'ev, A.S. ets. (2002), Bol'shoy psikhologicheskiy slovar' [The Great psychological dictionary], OLMA-PRESS, Moskva, Russia.
8. Nemov, R.S. (2007), Psikhologicheskiy slovar' [Psychological dictionary], Gumanitar. izd. tsentr VLADOS, Moskva, Russia.
9. Gobbs, T. (1991), Sochineniya v 2 t. [Works in 2 parts], Mysl', Moskva, Russia.
10. Inglkhart, R. (2018), “Kul'turnaya evolyutsiya: kak izmenyayutsya chelovecheskie motivatsii i kak eto menyaet mir” [Cultural evolution: how human motivations change and how it changes the world], Mysl', Moskva, Russia.
11. Ghusak, N. (2012), “Economic activity of youth”, eKMAIR, [Online], available at: http:// ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2324 (Accessed 27.02.2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2527

Відомості про авторів

О. А. Дороніна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

O. Doronina

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Head of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National University

ORCID:

0000-0001-7430-4881


О. М. Сомик

аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

O. Somyk

Postgraduate student of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National University

ORCID:

0000-0001-76576-3509

Як цитувати статтю

Дороніна О. А., Сомик О. М. Регулювання економічної активності з урахуванням ціннісної складової поведінки молоді. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8000 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.23

Doronina, O. and Somyk, O. (2020), “Regulation of economic activity taking into account the value component of youth behavior”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8000 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.