EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS COMPONENT OF THE CHINA ECONOMY
O. Nazarenko, Zhao Pengju

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.2

УДК: 658.7

O. Nazarenko, Zhao Pengju

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS COMPONENT OF THE CHINA ECONOMY

Summary

China's economy is growing at an unprecedented rate. Based on modern information technologies, the model of economic growth of the country has moved from the traditional components (agricultural and heavy industry) to those in demand today: light industry and services. Especially in recent years, the logistics, Internet business, which is gradually taking a strategic position in the country and is responsible for providing special services to businesses, have undergone rapid development.
As a manufacturer's service sector, the logistics component is closely linked to other components of the economic system, and improving its efficiency can contribute to the economic growth of the country as a whole. Promoting the formation and development of the logistics industry plays a huge role in reducing costs and optimizing the functioning of China's real economy.
In today's world, e-commerce is at a stage of unprecedented development in China. Online shopping has become a necessary, everyday attribute in the behavior of Chinese consumers. Under such conditions, there are a large number of problems with the development of the logistics component of China's economy: territorial differences (development between regions is uneven); high cost of logistics services; modern information and technical challenges; imperfect legislative and regulatory regulation of this industry; constant competition with other countries and others.
Given the peculiarities of the economy, the significant influence of the state, a list was formed and measures were taken to help reduce costs and increase the efficiency of the logistics component, the development of international logistics, the formation of relevant links in the long run and more.
China plays an important role in the international market as one of the leaders in export-import operations. Accordingly, the formation of China's logistics industry directly affects the economic development of all countries. There is still a large gap in international logistics between China and other developed countries. Rational planning, development strategy development, stimulation of simultaneous development of domestic and international logistics business is an important topic for further research.

Keywords: e-commerce; logistics; logistics component; logistics costs; international logistics.

References

1. Chen, X. (2008) “Analysis on environmental efficiency and environmental total factor productivity of logistics industry in the Yangtze River Economic Belt”, Statistics and Decision-making, vol. 34 (18), pp. 125-130.
2. Li, C. (2018) “Total factor productivity measurement and spatio-temporal evolution of logistics in the Yangtze river Economic Belt”, Statistics and Decision-making, vol. 34 (19), pp. 109-113.
3. Nazarenko, O. (2019) “Accounting and analytical aspects of grouping the costs of operating activities of the logistics segment of the enterprise”, Internauka, Series: “Economic Sciences“, vol. 4, pp. 56-64.
4. Shu, Z. (2017) “Study on regional differences and influencing factors of total factor productivity in business circulation industry”, Journal of Business Economics, vol. 21, pp. 27-29.
5. Guo, C. (2016) “Empirical analysis of logistics industry on industrial structure optimization - A Case study of Hebei Province”, Journal of Business Economics, vol. 07, pp. 60-61.
6. Xi, S. (2018) “Empirical Research on the threshold effect of internet on total factor productivity of logistics industry”, Journal of Changzhou University (Social Science edition), vol. 19 (05), pp. 58-65.
7. Lin, Y. (2008) “Total factor production efficiency analysis of logistics enterprises in China”, Systems Engineering, vol. 06, pp. 1-9.

О. В. Назаренко, Чжао Пенцю

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ

Анотація

Економіка Китаю зростає з небаченою швидкістю. Спираючись на сучасні інформаційні технології, модель економічного зростання країни перейшла від традиційних складових (аграрної та важкої промисловості) до витребуваних на сьогодні: легкої промисловості та сфери послуг. Особливо за останні роки бурхливого розвитку зазнали логістичній, інтернет-бізнес, які поступово займають стратегічну позицію в країні та несуть відповідальність за надання спеціальних послуг господарюючим суб’єктам.
Як галузь обслуговування виробників, логістична компонента тісно пов’язана з іншими складовими економічної системи, а підвищення ефективності її функціонування, може сприяти економічному зростанню країни в цілому. Сприяння становленню та розвитку логістичної галузі відіграє величезну роль у зниженні витрат та оптимізації показників функціонування реальної економіки Китаю.
В умовах сьогодення, електронна комерція перебуває на етапі безпрецедентного розвитку в Китаї. Інтернет-покупки стали необхідним, щоденним атрибутом у поведінці китайських споживачів. За таких умов виникає велика кількість проблем щодо розвитку логістичної компоненти економіки Китаю: територіальні відмінності (розвиток між регіонами нерівномірний); висока вартість логістичних послуг; сучасні інформаційно-технічні виклики; недосконале законодавчо-нормативне регулювання даної галузі; постійна конкуренція з іншими країнами світу та інші.
Враховуючи особливості функціонування економіки, вагомий вплив держави, було сформовано перелік та запроваджено заходи щодо сприяння зниженню витрат та підвищення ефективності логістичної компоненти, розвитку міжнародної логістики, формування відповідних зв’язків у довготерміновій перспективі тощо.
Китай відіграє важливу роль на міжнародному ринку, як один з лідерів експортно-імпортних операцій. Відповідно, становлення логістичної галузі Китаю безпосередньо впливає на економічний розвиток усіх країн світу. Між Китаєм та іншими розвиненими країнами все ще залишається великий розрив у галузі міжнародної логістики. Раціональне планування, розробка стратегії розвитку, стимулювання одночасного розвитку вітчизняного та міжнародного логістичного бізнесу - важлива тема для подальшого дослідження.

Ключові слова: електронна комерція; логістика; логістична компонента; логістичні витрати; міжнародна логістика.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2393

Відомості про авторів

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ORCID:

0000-0001-7546-174X


Zhao Pengju

Master’s degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Чжао Пенцю

магістрант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ORCID:

0000-0003-4520-8019

Як цитувати статтю

Nazarenko, O. and Pengju, Zhao (2020), “Current state and prospects of the development of the logistics component of the china economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8035 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.