EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ОРІЄНТИРИ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
І. І. Чуницька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.3

УДК: 336.71:336.76

І. І. Чуницька

НАУКОВІ ОРІЄНТИРИ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

Структурно-елементна будова інфраструктури становить окремий напрямок наукового аналізу, особливо зважаючи на її безпосередню залежність від предмета дослідження. Поняття «інфраструктура фінансового ринку» можна визначити як органічно-упорядковану єдність взаємопов’язаних структурних складників, здатну забезпечити в реальній дійсності та в перспективі безперебійне функціонування ринкового механізму взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів фінансового ринку та через виконання певних функцій – реалізацію його власних закономірностей і позитивний вплив на соціально-економічну динаміку. У даному визначенні інфраструктура фінансового ринку, як складова ринкової інфраструктури, підпорядкована загальним закономірностям, виступає порівняно самостійною і особливою сферою, що має свою специфіку, цілі, а тому відрізняється власними структурно-елементною побудовою, формами і методами впливу, спрямованими на ефективне функціонування ринкового механізму у фінансовій сфері.
Первинними ознаками структуризації фінансового ринку та його інфраструктури мають слугувати функціональні особливості кожного із його сегментів з урахуванням того, що на фінансовому ринку стикаються інтереси багатьох його учасників, які мають свої властивості та власну інфраструктуру. Водночас не менш важливо враховувати й те, що кожен із сегментів користується також послугами інфраструктурних інститутів, які не є суб’єктами власне даного ринку-сегмента (наприклад, юридичні особи, що не здійснюють емісії і не вкладають кошти у цінні папери, але виконують розрахунки і реєструють рух цінних паперів). До цього слід додати й те, що розвиток та процеси інтеграції окремих сегментів фінансового ринку ускладнюють проведення чіткої межі між ними, одні й ті ж суб’єкти можуть і діють на різних сегментах. З’являються також фінансові конгломерати, які об’єднують різні ринки фінансових послуг. Тобто, крім власне інфраструктурного забезпечення функціонування окремих сегментів фінансового ринку мова повинна йти також про єдину систему інфраструктурного забезпечення фінансового ринку, яка б охоплювала всіх його учасників та на цій основі зменшувала їх трансакційні витрати.

Ключові слова: фінансовий ринок; інфраструктурний потенціал; сегменти фінансового ринку; розвиток; структурування; інфраструктура фінансового ринку.

Література

1. Боди З. Финансы / Боди З., Мертон Р. ; [пер. с англ.]; М.: Вильямс, 2000. – С. 38.
2. Версаль Н. І. Вплив фінансової кризи 2008–2009 рр. на структуру банківського сектора України [Електронний ресурс] / Н. І. Версаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 12 (177). – С. 6 – 11. – Режим доступу : http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_1-1.pdf.
3. Габбарт Г. Гроші, фінансова система та економіка: підручник , Габбарт Г.; [пер. з англ..; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич], К. : КНЕУ, 2004 – С. 34.
4. Гриценко А. А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ століття / А. А, Гриценко // Книга «Економіка України: стратегія і політики довгострокового розвитку ; за ред. акад НАН України В. М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув., Фенікс, 2003. – С. 155–172.
5. Дорош О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України : дис.. ..канд. екон. наук / О.Л.Дорош. – Л., 2003. – С. 192.
6. Коваленко Ю. М. Інституційні інвестори та їх цільові пріоритети // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). / 2015. – № 2 (69), – С. 42.
7. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: учебник/ Колб Роберт В., Родригес Рикардо Дж.; [пер. 2-го амер. изд.]. М.: Дело и Сервис, 2003. – С. 314.
8. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках : монографія / В. В. Корнєєв. – К.: НДФІ, 2003. – С. 23–24.
9. Ладюк О. Фінансово-економічна криза в Україні: наслідки та пропозиції щодо стабілізації / Ладюк О., Собкевич О. // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. Ч. 1, С. 269–272.
10. Лактіонова О. А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: монографія / О. Лактіонова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 400 с.
11. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан та перспективи розвитку: зб. наук. пр.. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» / Левченко В. П. – 2010. – Вип. 29. – С. 376–390.
12. Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія / В. С. Лук’янов. – К. : Знання, 2013. – 479 с.
13. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / Науменкова С. В., Міщенко С. В. – К.: Університет банківської справи НБУ, Центр наукових досліджень НБУ, 2009. – 384 с.
14. Науменкова С. В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: навч. посіб. / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К.: Центр наукових досліджень НБУ : Ун-т банк. cправи НБУ. 2010. – 170 с.
15. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія / В. М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.
16. Поліщук Є. А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку : монографія / Є. А. Поліщук. – К. : КНЕУ, 2014. – С. 141.
17. Поліщук Є. А. Об’єктивна необхідність участі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі / Є. А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит. – Вип. 2 (22). – 2013. – С. 94–99.
18. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. № 1. – Ст. 1, пп.5,6.
20. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін. ; під кер-вом і за заг. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. – К.: МАУП. – 2002. – С. 77.
21. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / [В. Опарін, В. Федосов, С. Льовочкін та ін.. ] ; за заг ред. В. Опаріна, В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 52–53.
22. Чуницька І. І. Інфраструктурний потенціал фінансового ринку: наукові підходи до визначення та напрямів практичної реалізації / І. Чуницька // Малий і середній бізнес. – 2014. – № 3-4 (58-59). – С. 169–174.
23. Bech, Morten L., and Bart Hobijn, 2007, “Technology diffusion within central banking: The case of real-time gross settlement,” International Journal of Central Banking, Vol. 3, No. 3, September, pp. 147–181.
24. Hull, John, 2012, “CCPs: Their risks, and how they can be reduced,” Journal of Derivatives, Vol. 20, No. 1, Fall, pp. 26–29.

I. Chunytska

SCIENTIFIC GUIDELINES FOR STRUCTURING THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE

Summary

The structural and elemental structure of the infrastructure is a separate area of scientific analysis, especially given its direct dependence on the subject of study. The concept of "financial market infrastructure" can be defined as an organically ordered unity of interconnected structural components, able to ensure in reality and in the long run the smooth functioning of the market mechanism of relationships of financial market entities and objects and through certain functions - implementation its own patterns and a positive impact on socio-economic dynamics. In this definition, the infrastructure of the financial market, as part of the market infrastructure, subject to general laws, is a relatively independent and special area that has its own specifics, goals, and therefore differs in its own structural structure, forms and methods of influence aimed at effective market mechanism. in the financial sphere.
The primary features of the structuring of the financial market and its infrastructure should be the functional features of each of its segments, taking into account the fact that the financial market meets the interests of many of its participants, which have their own properties and infrastructure. At the same time, it is equally important to take into account that each of the segments also uses the services of infrastructure institutions that are not subjects of the actual market segment (for example, legal entities that do not issue and do not invest in securities, but perform calculations and register the movement of securities). It should be added that the development and integration processes of individual segments of the financial market make it difficult to draw a clear line between them, the same entities can and do operate in different segments. Financial conglomerates are also emerging, bringing together different financial services markets. That is, in addition to the actual infrastructure of certain segments of the financial market, it should also be a single system of infrastructure of the financial market, which would cover all its participants and on this basis reduce their transaction costs.

Keywords: financial market; infrastructural potential; financial market segments; development; structuring; financial market infrastructure.

References

1. Body, Z. and Merton, R. (2000), Fynansy [Finance], Vyl’yams, Moscow, Russia.
2. Versal’, N. I. (2015), “The impact of the financial crisis of 2008–2009 on the structure of the banking sector of Ukraine”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 12 (177), pp. 6 – 11, available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_1-1.pdf (Accessed 20 June 2020).
3. Habbart, H. (2004), Hroshi, finansova systema ta ekonomika [Money, financial system and economy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Hrytsenko, A. A. (2003), “Features of the institutional architecture of Ukrainian society of the XXI century”, Ekonomika Ukrayiny: stratehiya i polityky dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policies of long-term development], In-t ekonom. prohnozuv., Feniks, Kyiv, Ukraine, pp. 155–172.
5. Dorosh ,O. L. (2003), “ Non-bank financial institutions in the economic system of Ukraine ”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, L'viv, Ukraine.
6. Kovalenko, YU. M. (2015), “Institutional investors and their target priorities”, Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo), vol. 2 (69), PP. 42.
7. Kolb, R. V. and Rodryhes, R. Dzh. (2003), Fynansovye ynstytuty y rynky [Financial Institutions and Markets], Delo y Servys, Moscow, Russia.
8. Kornyeyev, V. V. (2003), Kredytni ta investytsiyni potoky kapitalu na finansovykh rynkakh [Credit and investment capital flows in financial markets], NDFI, Kyiv, Ukraine, pp. 23–24.
9. Ladyuk, O. and Sobkevych, O. (2011), “Financial and economic crisis in Ukraine: consequences and proposals for stabilization”, Ekonomichnyy analiz, vol. 8, no. 1, pp. 269–272.
10. Lakhtionova O.A. (2016) Flexibility of the financial system: methodology, assessment and support vectors [Hnuchkist finansovoi systemy: methodolohia, otsinka ta vektory zabezpechenia], TOV “Nilan-LTD”, Vinytsia, Ukraine.
11. Levchenko, V. P. (2010), “Non-banking financial services market of Ukraine: current state and prospects of development”, Zb. nauk. pr.. DVNZ «Ukrayins’ka akademiya bankivs’koyi spravy NBU», vol. 29, pp. 376–390.
12. Luk’yanov V. S. (2013), Suchasni finansovi rynky [Modern financial markets], Znannya, Kyiv, Ukraine.
13. Naumenkova. S. V. and Mishchenko S. V. (2009), Rozvytok finansovoho sektoru Ukrayiny v umovakh formuvannya novoyi finansovoyi arkhitektury []Development of the financial sector of Ukraine in the conditions of formation of a new financial architecture, Universytet bankivs’koyi spravy NBU, Tsentr naukovykh doslidzhen’ NBU, Kyiv, Ukraine.
14. Naumenkova, S. V. and Mishchenko, V. I. (2010), Systemy rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh zarubizhnykh krayin [Systems of regulation of markets of financial services of foreign countries], Tsentr naukovykh doslidzhen’ NBU: Un-t bank. cpravy NBU, Kyiv, Ukraine.
15. Oparin, V. M. (2005), Finansova systema Ukrayiny (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Financial system of Ukraine (theoretical and methodological aspects)], KNEU, Kyiv, Ukraine.
16. Polishchuk, YE. A. (2014), Diyal’nist’ nebankivs’kykh finansovykh ustanov v instytutsiyniy strukturi rynku [Activities of non-bank financial institutions in the institutional structure of the market], KNEU, Kyiv, Ukraine.
17. Polishchuk, YE. A. (2013), “The objective need for the participation of non-bank financial institutions in the investment process”, Finansy, oblik i audyt, vol. 2 (22), pp. 94–99.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 20 June 2020).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On financial services and state regulation of financial services markets”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 1, pp.5-6.
20. Hridchina, M. V. Zakhozhay, V. B. and Osipchuk. L. L. (2002), Finansy (teoretychni osnovy) [Finance (theoretical foundations)], MAUP, Kyiv, Ukraine.
21. Oparin, V. Fedosov, V. and L’ovochkin, S. (2016), Finansova infrastruktura Ukrayiny: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects of development], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 52–53.
22. Chunyts’ka, I. I. (2014), “Infrastructural potential of the financial market: scientific approaches to the definition and directions of practical implementation”, Malyy i seredniy biznes, vol. 3-4 (58-59), pp. 169–174.
23. Bech, M. L. and Bart, H. (2007), “Technology diffusion within central banking: The case of real-time gross settlement”, International Journal of Central Banking, Vol. 3, No. 3, September, pp. 147–181.
24. Hull, J. (2012), “CCPs: Their risks, and how they can be reduced”, Journal of Derivatives, Vol. 20, No. 1, pp. 26–29.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 1850

Відомості про авторів

І. І. Чуницька

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

I. Chunytska

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor, Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9718-1332

Як цитувати статтю

Чуницька І. І. Наукові орієнтири структурування інфраструктури фінансового ринку. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8036 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.3

Chunytska, I. (2020), “Scientific guidelines for structuring the financial market infrastructure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8036 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.