EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУС SARS-COV-2 НА РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
К. О. Назарова, А. О. Ус

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.5

УДК: 303.094.5:616-036.21]:339.378.071.2

К. О. Назарова, А. О. Ус

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУС SARS-COV-2 НА РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Анотація

Розкриття основних імперативних етапів аналізу стану розвитку торгівельних мереж, які в умовах поширення короновірусної інфекції змушені були обмежити своє функціонування, а деякі частково припинити свою діяльність, є пріоритетним напрямом даного дослідження. Так як мережевий принцип завоювання ринку за останні десятиліття набув особливого розвитку, то пристальної уваги в даному контексті заслуговують торговельні мережі, які є вагомими індикаторами соціально-економічного рівня життя населення країни. Проведено аналіз та надано професійну оцінку стану підприємств торгівлі, який є наслідком впливу коронавірусної кризи SARS-CoV-2, динаміки обсягів продажу за різними товарними групами за період карантинних заходів у порівнянні з кінцем 2019 року, структурні зміни за товарними групами за якими можна прослідкувати рівень негативного впливу обмежень в діяльності підприємств торгівлі на їх розвиток тощо. Запропоновано систему аналітичних показників, що дозволяють детально проаналізувати зміщення продажів в фізичних магазинах до on-line реалізації товарів, професійно оцінити виявлену збутову асиметрію обсягів реалізації товарів та встановити ефективність операційної діяльності в торговельних мережах внаслідок зазначених трансформацій. За результатами дослідження представлена система показників дозволяє оцінити доцільність впровадження інноваційних процесів та визначити основні напрямки діяльності підприємства для прийняття дієвих оперативних рішень. Серед представлених показників: коефіцієнт співвідношення on-line реалізації товарів та реалізації товарів в фізичних магазинах, коефіцієнт співвідношення витрат на on-line реалізацію товарів та витрати на реалізацію товарів в фізичних магазинах та коефіцієнт ефективності впровадження on-line реалізації товарів, які, в комплексному аналізі динаміки змін, дають достатньою ясну картину щодо ефективності впливу інноваційних впроваджень, необхідність переорієнтації на on-line торгівлю чи функціонування в межах фізичних магазинів, а також підвищують рівень реагування на зовнішні чинники. Подальші дослідження дозволять визначити рівень адаптації підприємств торгівлі до змін на ринку і окреслити основні напрямки діяльності для забезпечення потреб споживачів та утримання підприємства на належному рівні з подальшими можливостями для активного розвитку.

Ключові слова: торговельна мережа; аналіз; оцінка; on-line реалізація товарів; ритейлер; коронавірусна криза; SARS-CoV-2.

Література

1. Ахновська І. О. Антикризове управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища / І. О. Ахновська // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 914-918.
2. Барна М. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації / М. Барна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 63–70.
3. Ващенко Н. Сутність інновацій торговельного підприємства / Н. Ващенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2014. — № 1 (28). — С. 369–381.
4. Височин І. В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04 / Височин Ірина Володимирівна. – Київ, 2013. – 481 с.
5. Зверяков М., Жданова Л., Шараг О. Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України / М. Зверяков, Л. Жданова, О. Шараг. – Одеса : Астропринт. – 2017. – 244 с.
6. Іваненко Л. Тенденції розвитку українського ритейлу в аспекті інноваційних технологій / Л. Іваненко, А. Калюжний // Економіка. — 2013. — № 2 (122). — С. 28–33.
7. Пронкіна Л., Гавриш М. Стан і перспективи конкурентоспроможності економіки України / Л. Пронкіна, М. Гавриш // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 9–13.
8. Севрук І. М. Антикризовий менеджмент міжнародних роздрібних FMCG мереж в Україні / І. М. Северук // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 83–86.
9. Спіцина Н. М. Концепція побудови системи інформаційного сервісу в управлінні торговельним підприємством. Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського // Донецьк, 2007. – Вип. 23. – т. 2. – С. 113–118.
10. Черничко Т. В., Шлапак М. О., Ціптак М. М. Аналіз динаміки розвитку та фінансових результатів діяльності торговельних підприємств в Україні / Т. Черниченко, М. Шлапак, М. Ціпак // Бізнес Інформ. – 2018. – Вип. – 10. – С. 221-228
11. Економіка карантину. Рейтинг (бізнес в офіційних цифрах): веб-сайт. Режим доступу: https://q.rating.zone
12. Інформаційна довідка: валовий внутрішній продукт у 2010–2018 рр. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2019. Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2018-05-24-gdp_factors_md.pdf
13. Карантин в Украине: первые последствия и прогнозы. Офіційний сайт Української торгової гільдії. Режим доступу: https://utgcompany.com

K. Nazarova, A. Us

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SARS-COV-2 CORONAVIRUS ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL CHAINS

Summary

The priority of this research is determining the main imperative stages of the analysis of development in retail chains, which in the context of widen of coronavirus infection were forced to limit their functioning, and some partially ceased their activities. Since the network principle of market conquest has developed in recent decades, retail chains, which are important indicators of the socio-economic standard of living of the population, deserve close attention in this context. The analysis and professional assessment of the state of trade enterprises, which is a consequence of the coronavirus crisis SARS-CoV-2, the dynamics of sales by different product groups during the quarantine period compared to the end of 2019, structural changes by product groups that can be traced the negative impact of restrictions on the activities of trade enterprises on their development, etc. The system of analytical indicators is proposed, they allow to analyze in detail the displacement of sales in physical stores to on-line sales, assess the asymmetry of disposal of commodities and establish the effectiveness of operating activities in retail chains due to these transformations. The presented system of indicators allows to estimate expediency of deploying of innovative processes and to define the guidelines of the enterprise for acceptance of effective and operative decisions. Among the presented indicators: the ratio of sales in physical stores to on-line sales, the ratio of costs for on-line sales and costs for in physical stores and the efficiency of implementation of on-line sales, which in a comprehensive analysis of dynamics changes give a sufficiently clear picture of the effectiveness of the impact of innovative implementations, the need to reorient to online trade or operation within physical stores, as well as increase the level of response to external factors. Further research will determine the level of adaptation of trade enterprises to changes in the market and outline the main activities to meet the needs of consumers and keep the company at the appropriate level with further opportunities for active development.

Keywords: etail chains; analysis; estimation; on-line sales; retailer; coronavirus crisis; SARS-CoV-2.

References

1. Akhnovska I.O. (2015), “Anti-crisis management of the enterprise in an unstable economic environment”, Young scientist, vol. 2, no. 17, pp. 914918.
2. Barna M. (2015), “The concept of development of the internal trade system of Ukraine in modern conditions of transformation” , Investments: practice and experience vol. 10, pp. 63–70.
3. Vashchenko N. (2014), “The essence of innovation of a commercial enterprise”, Theoretical and applied issues of economics,vol. 1, no. 28, pp. 369–381.
4. Vysochyn I.V. (2013), “Management of turnover of retail trade enterprises”, Abstract of Dr. Econ. Sciences dissertation, Kyiv, Ukraine.
5. Zveryakov M., Zhdanova L., Sharag O. (2017), New industrialization as a model of economic development of Ukraine [New industrialization as a model of economic development of Ukraine], Astroprint, Odessa, Ukraine.
6. Ivanenko L. (2013), Tendencies of development of Ukrainian retail in the aspect of innovative technologies, Economics, vol. 2, no. 122. pp. 28–33.
7. Pronkina L., Gavrish M. (2018), Status and prospects of competitiveness of the economy of Ukraine, Economy and Society, vol. 16, pp. 9–13.
8. Sevruk I.M. (2013), Anti-crisis management of international retail FMCG networks in Ukraine, Economy and State, vol. 12, pp. 83–86.
9. Spitsyna N. M. (2007), The concept of building an information service system in the management of a commercial enterprise, Trade and market of Ukraine: thematic collection of scientific works, Donetsk, vol. 23, no. 2, pp. 113–118.
10. Chernychko T.V., Shlapak M. O., Tsiptak M. M. (2018), Analysis of the dynamics of development and financial results of trade enterprises in Ukraine, Business Inform, vol. 10, pp. 221228.
11. Rating (business in official figures) (2020), “Economics of quarantine”, available at: https://q.rating.zone (Accessed 30 June 2020).
12. Office for Financial and Economic Analysis in the Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Information reference: gross domestic product in 2010–2018”, available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/ 2018-05-24-gdp_factors_md.pdf (Accessed 26 June 2020).
13. Official site of the Ukrainian Trade Guild (2020), “Quarantine in Ukraine: the first consequences and forecasts”, available at: https://utgcompany.com (Accessed 29 June 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 4143

Відомості про авторів

К. О. Назарова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університет

K. Nazarova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Financial Analysis and Auditing, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-5019-9244


А. О. Ус

аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університет

A. Us

Postgraduate student of the Department of Financial Analysis and Auditing,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1462-7694

Як цитувати статтю

Назарова К. О., Ус А. О. Аналіз та оцінка впливу наслідків коронавірус sars-cov-2 на розвиток торговельних мереж. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8038 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.5

Nazarova, K. and Us, A. (2020), “Analysis and assessment of the impact of sars-cov-2 coronavirus on the development of retail chains”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8038 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.