EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТА СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.6

УДК: 330.46:339

Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТА СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

Анотація

У статті розглянуті особливості сучасної структури, складників та динаміки використання й відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних та агропромислових підприємств. Виявлені проблеми ідентифікації й оцінки структурних зрушень. Обґрунтовані методологічні засади відтворення з встановленням змістовних етапів. Визначені можливості та резерви організаційно-економічного механізму раціонального використання. Розроблені нові елементи системи управління й регулювання розвитку. Обґрунтовано, що суттєво покращити фінансово-інвестиційний стан сільськогосподарських товаровиробників як основного чинника відтворювальних процесів ресурсокористування може державно-приватне партнерство, соціальна відповідальність агрохолдингів, державне регулювання інтервенційних реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію та надання кредитів для відтворення матеріально-технічних ресурсів підприємствам малого і середнього агробізнесу. Визначено, що субсидування частини банківського процента (вартості) інвестованого капіталу дасть змогу отримувачам кредитів скоротити грошові витрати за користування позиковими коштами. Це сприятиме зміцненню фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, підвищенню їх інвестиційної привабливості й розширеному відтворенні виробничо-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: потенціал; виробничо-ресурсний; підприємства; аграрні; методологія; ідентифікація; організаційно-економічний механізм; людський капітал; інвестиції; системне управління; стійкий розвиток.

Література

1. Мандич О.В. Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. Серія : Економічні науки. Вип. 149 Х.: ХНТУСГ. 2014. C. 224-229.
2. Мармуль Л.О., Соловйов А.І. Оптовий плодоовочевий ринок як складова ринкової інфраструктури. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 124-126.
3. Шура Н. Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів. Економіст. 2012. № 4. С. 50-55.
4. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт: наук. жур. 2016. № 11. С. 12-15.
5. Ігнатенко М. Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 78.
6. Борисова В.А. Напрями економічного відтворення ресурсного потенціалу АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит". Вип. №1 (30). 2011. С. 236-245.
7. Коваль С.В. Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення структури ринку плодоовочевої продукції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 2. С. 93-96.
8. Гринчук Ю.С. Удосконалення формування та використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: монографія. Біла Церква: 2014. 390 с.
9. Ігнатенко М.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: монографія. Херсон: Айлант, 2010. 238 с.
10. Россоха В.В. Теоретико-методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. К.: ННЦ ІАЕ, 2009. 94 с.
11. Єрмаков О.Ю. Ресурсний потенціал сільських територій та особливості його відтворення і використання в аграрній сфері. Науковий вісник НУБіП України. 2011. Вип. 163. Ч. 3. С. 133-141
12. Мармуль Л., Романюк І. Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 1 (37). С. 47-50.
13. Леваєва Л.Ю. Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі. Агросвіт. 2019. № 17. С. 3-7.

L. Marmul, L. Levaieva

REPRODUCTION OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPROVING THE IDENTIFICATION METHODOLOGY, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USE AND SYSTEM MANAGEMENT OF DEVELOPMENT

Summary

The article considers the features of the modern structure, components and dynamics of the use and reproduction of the production and resource potential of agricultural and agro-industrial enterprises. The problems of identification and evaluation of structural shifts are identified. The methodological bases of reproduction with the establishment of content stages are substantiated. It is noted that methodological approaches to the study of theoretical and practical aspects of the formation and reproduction of the production and resource potential of enterprises in the agricultural sector of the economy include the main structural blocks that make up the content of its successive stages. This identification, generalization and refinement of a conceptual framework and directions of evolution of the theory of reproduction of production factors; determination and evaluation of the main components of the organizational-economic mechanism of social reproduction of the agricultural resources; the justification for the use of components organically-economic mechanism of management of a resource according to its status, problems and trends; testing and possible changes of directions and measures of reproduction of resources, implementation of results into practice. The possibilities and reserves of the organizational and economic mechanism of rational use are determined. New elements of the development management and regulation system have been developed. It is proved that public-private partnership, social responsibility of agricultural holdings, state regulation of interventional sales prices for agricultural products and the provision of loans for the reproduction of material and technical resources to small and medium-sized agribusiness can significantly improve the financial and investment status of agricultural producers as the main factor in the reproduction of resource management processes. It is determined that subsidizing a part of the Bank's interest (cost) of invested capital will allow loan recipients to reduce monetary expenses for using borrowed funds. This will help to strengthen the financial and economic stability of agricultural enterprises, increase their investment attractiveness and expand the reproduction of production and resource potential.

Keywords: potential; production and resource; enterprises; agricultural; methodology; identification; organizational and economic mechanism; human capital; investment; system management; sustainable development.

References

1. Mandych, O.V. (2014), “The main factors shaping the market position of grain producers”. Visnyk KHNTUSH im. P. Vasylenka. Seriya : Ekonomichni nauky, vol. 149, pp. 224-229.
2. Marmulʹ, L.O. and Solovyov, A.I. (2002), “Wholesale fruit and vegetable market as a component of market infrastructure”. Ekonomika APK, vol 8, pp. 124-126.
3. Shura, N. (2012), “Modeling the dependence of the efficiency of production and economic activities of enterprises on the state and efficiency of reproduction of fixed assets”. Ekonomist, vol. 4,pp. 50-55.
4. Romanіuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agricultural sector”. Ahrosvit, vol. 11, pp. 12-15.
5. Ihnatenko, M. (2015), “Theoretical principles and practical directions of formation of corporate social responsibility of agricultural and food enterprises”. Ekonomika APK, vol. 1, pp. 78.
6. Borysova, V.A. (2011), “Directions of economic reproduction of resource potential of agro-industrial complex”. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya "Finansy i kredyt", vol. 1 (30), pp. 236-245.
7. Kovalʹ, S.V. (2016), “Organizational and economic principles of development and improvement of the market structure of fruit and vegetable products”. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, vol. 7, no. 2, pp. 93-96.
8. Hrynchuk, YU.S. (2014), Udoskonalennya formuvannya ta vykorystannya vyrobnycho-resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryyemstv [Improving the formation and use of production and resource potential of agricultural enterprises]. Bila Tserkva, Ukraine.
9. Ihnatenko, M.M. (2010), Sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok silʹsʹkykh terytoriy [Socio-economic development of rural areas]. Kherson: Aylant, Ukraine.
10. Rossokha, V.V. (2009), Teoretyko-metodychni zasady formuvannya, rozvytku ta otsinyuvannya vyrobnychoho potentsialu silʹsʹkohospodarsʹkoho pidpryyemstva [Theoretical and methodological principles of formation, development and evaluation of the production potential of an agricultural enterprise]. Kyiv, NNTS “Instytut ahrarnoyi ekonomiky”, Ukraine.
11. Yermakov, O.YU. (2011), “Resource potential of rural areas and features of its reproduction and use in the agricultural sector”. Naukovyy visnyk NUBiP Ukrayiny, vol. 163, no 3, pp. 133-141.
12. Marmulʹ, L. and Romanіuk, I. (2017), “The potential of competitiveness of entrepreneurial activity in the field of rural green tourism”. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (37), pp. 47-50.
13. Levaіeva, L.YU. (2019), “Identification of agricultural service cooperatives in the set of forms of organization of activities in the countryside”. Agrosvit, vol. 17, pp. 3-7.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 4790

Відомості про авторів

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5589-9338


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-0697-2700

Як цитувати статтю

Мармуль Л. О., Леваєва Л. Ю. Відтворення потенціалу аграрних підприємств на засадах удосконалення методології ідентифікації, організаційно-економічного механізму використання та системного управління розвитком. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8039 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.6

Marmul, L. and Levaieva, L. (2020), “Reproduction of the potential of agricultural enterprises on the basis of improving the identification methodology, organizational and economic mechanism of use and system management of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8039 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.