EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВИ
А. С. Шірінян, Е. А. Шірінян

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.9

УДК: 336.7

А. С. Шірінян, Е. А. Шірінян

ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Анотація

Ключові показники ефективності (КПЕ) визначають результативність дій учасників ринкових відносин. Використання КПЕ дотепер не знайшло застосування для аналізу ринку банківських послуг України (РБПУ). Актуальною є проблема визначення, як має оцінюватись ефективність РБПУ з позицій держави. Представлена робота є початком циклу праць, присвячених розробці КПЕ для учасників РБПУ.
Метою дослідження є розробка системи ключових показників ефективності функціонування ринку банківських послуг України для державних уповноважених органів на основі макроекономічних показників, яка б давала змогу отримати комплексну характеристику результатів, що досягаються основними учасниками банківської системи під впливом державного регулювання.
Результати. У роботі вперше розроблено і класифіковано КПЕ функціонування РБПУ для держави, перелік яких є таким: відсоток недержавних банків, ступінь державної монополізації ринку, відсоток клієнтів банків, запас монополізації банків, запас конкуренції банків, ємність банківських послуг, показник інвестицій банків у економіку, податкові надходження з податку на прибуток банків у бюджет. Аналіз виявляє, що 2009-2019 роках умови забезпечення ефективності РБПУ реалізовані лише для кількох КПЕ.

Ключові слова: ключові показники ефективності; ринок банківських послуг; доходи банків; концентрація; монополізація; конкуренція; проникнення; податкові надходження.

Література

1. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). URL: https://www.bis.org/bcbs/index.htm
2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III із змінами і доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
3 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. [Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.
4. Performance_indicator. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator
5. Drucker F. P. Management: Tasks, Responsibilities and Practices (1973) Русскоязычное издание: Переклад з англ. – Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 992 с.
6. Галайко Н. Р., Турко Р. Ф. Ефективність діяльності банківської установи: монографія; ЛІБС УБС НБУ – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2012. – 255 с.
7. Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку: монографія. – К.: Наук. Світ, 2006. – 347с.
8. Примостка О. Аналіз ефективності діяльності банків. Фінанси України. 2003. №1(23). С. 52-58.
9. Коваленко В.В., Вербицька Я. Є. Оцінка ефективності функціонування банківської системи в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Ефективна економіка 2012. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=953
10. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія д-ра екон. наук / [Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
11. Лєонов С., Васильєва Т., Буряк А. Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз. Вісник Національного банку України. 2013. №6. С. 19-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_6_10
12. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 759 с.
13. Крупка І.М Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки. Бізнес Інформ. 2012. №6. C. 168-175.
14. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України. Економіка України. 2017. № 12 (673). С. 34-51.
15. Шірінян А. С., Шірінян Л.В. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу. Економіка України. 2019. № 2. P. 37-48.
16. Рашкован В., Корнилюк Р. Концентрація банківської системи України: міфи та факти // Вісник Національного банку України. 2015. № 234. С. 6-38.
17. Claessens S. Laeven L. What drives bank competition? Some international evidence // Journal of Money, Credit, and Banking. 2004. 36. Р. 563-583.
18. Panzar J.C., Rosse J. N. Testing for “Monopoly Equilibrium”. Journal of Industrial Economics. 1987. 35. Р. 443-456.
19. Shaffer S. Conduct in a banking monopoly. Review of Industrial Organization. 2002. 20. Р. 221-238.
20. Шірінян Л.В., Шірінян А.А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 158-164. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-158-164
21. Шірінян Л. В., Шірінян А. А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для покупців страхових послуг. Проблеми економіки. 2019. №3(41). С. 226-232. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-226-232
22. Кількість банків в Україні (2008-2020). [Назва з екрану]. Офіційний сайт ТОВ «МінфінМедіа». URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/
23. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння. Облік і фінанси. 2019. №1(83). С. 153–162. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/642/.
24. Річний звіт 2019 Національного банку України. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4
25. Валовий внутрішній продукт [Назва з екрану]. Офіційний сайт ТОВ «МінфінМедіа». URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2019/
26. Основні показники діяльності банків. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1
27. Фурман В. Як налаштувати фінансову систему держави на розвиток економіки [Назва з екрану]. Сайт LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/vasyl_furman/371623_yak_nalashtuvati_finansovu_sistemu.html
28. Виконання Державного бюджету. Офіційний сайт Державної казначейської служби України URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019

A. Shirinyan, E. Shirinian

DETERMINANTS OF THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING BANKING MARKET FOR THE STATE

Summary

Key performance indicators (KPIs) determine the effectiveness of actions of participants in market relations. The use of KPIs still has not found application for the analysis of the banking services market of Ukraine (BSMU). An urgent task is the problem of determining how the effectiveness of BSMU should be assessed from the position of the state. The work represents the beginning of a series of works devoted to the development of KPIs for BSMU participants.
The aim of the study is to develop a system of key performance indicators for the functioning of the banking services market of Ukraine for state authorized bodies based on macroeconomic indicators, which would provide a comprehensive description of the results of main participants in the banking system under the influence of state regulation.
The research methodology is based on elements of statistical analysis in terms of KPI formulation at the macroeconomic level. In order to compare the values and identify trends, we use elements of ratio analysis, which has a certain analogy with the analysis of the financial state. From the standpoint of long-term goals, the methodology is based on elements of strategic management and performance management. We also use the Law of Ukraine "On Protection of Economic Competition" and the critical values of indicators in accordance with the "Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine." The number of KPIs is optimally limited to 8 to avoid secondary indicators and ensure the availability of data for calculating KPIs using data from the state authorized body.
Results. For the first time, the KPIs for the functioning of BSMUs are developed and classified . The list of KPIs is the following: the percentage of non-state banks, the degree of state monopolization of the market, the percentage of bank customers, the monopoly reserve of banks, the competition margin of banks, the indicator of bank penetration, the indicator of bank investment in the economy, tax revenues to the budget from the income tax of banks. Each KPI has a mathematical formulation and a condition for ensuring efficiency.
The analysis reveals that in 2009-2019, the conditions for ensuring the effectiveness of BSMUs were implemented only for a few KPIs.

Keywords: key performance indicators; banking services market; bank revenues; concentration; monopolization; competition; penetration; tax revenues.

References

1. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2020), Available at: https://www.bis.org/bcbs/index.htm (Accessed 01 Jul 2020).
2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2001), The Law of Ukraine “On Protection of Economic Competition”, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (Accessed 1 Jul 2020).
3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On Approval of Methodical Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine”, Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii (Accessed 05 Jul 2020)
4. Wikipedia (2020), “Performance_indicator”, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator (Accessed 05 Jul 2020).
5. Drucker, F. P. (2008), Management: Tasks, Responsibilities and Practices. Russian Edition, LLC "I.D. Williams", Moskow, Russia.
6. Galaiko, N.R. and Turko, R.F (2012), Efektyvnist diyalnosti bankivskoyi ustanovy: monohrafiya [Efficiency of the banking institution: monograph]; LIBS UBS NBU, NNVK "ATB" Publishing House, Lviv, Ukraine.
7. Meshcheryakov, A.A. (2006), Orhanizatsiyno-tekhnolohichni aspekty pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya komertsiynoho banku: monohrafiya [Organizational and technological aspects of increasing the functioning efficiency of a commercial bank: a monograph], Naukovyy Svit, Kyiv, Ukraine.
8. Primostka, O. (2003), “Analysis of the efficiency of banks”, Finance of Ukraine, vol. 1 (23), pp. 52-58.
9. Kovalenko, V.V. and Verbytska, Ya. E. (2012), “Estimation of efficiency of functioning of banking system in the conditions of deepening of globalization processes”, Efficient economy, vol. 2, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=953 (Accessed 06 Jul 2020)
10. Karcheva, G.T. Smovzhenko, T.S. and Mishchenko, V.I. (2016), Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoyi systemy Ukrayiny : monohrafiya d-ra ekon. nauk [Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Banking System: monograph by Doctor of Economic Sciences], State University "Banking University", Kyiv, Ukraine.
11. Leonov, S. Vasil’eva, T. and Buriak, A. (2013), “Efficiency of banking business in Ukraine: stochastic front analysis”, Bulletin of the National Bank of Ukraine. vol. 6, pp. 19-25, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_6_10 (Accessed 08 Jul 2020)
12. Baranovsky, O. I. (2008), Finansova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizmy zabezpechennya): monohrafiya [Financial security in Ukraine (methodology of assessment and mechanisms of provision): monograph], КNЕU, Kyiv, Ukraine.
13. Krupka, I. M. (2012), “Financial and economic security of the banking system of Ukraine and prospects for the development of the national economy”, Business Inform, vol. 6, pp. 168-175.
14. Shirinyan, L.V. and Shirinyan, A.S. (2017), “Methodology of comprehensive assessment of openness of the markets of banking and insurance services of Ukraine”, Economy of Ukraine, vol. 12 (673), pp. 34–51, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_12_4 (Accessed 02 Jul 2020).
15. Shirinyan, A.S. and Shirinyan, L.V. (2019), “Competitiveness of the banking services market of Ukraine: a scale factor”, Economy of Ukraine, vol. 2, pp. 37-48, Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30227/1/56.pdf (Accessed 02 Jul 2020).
16. Rashkovan, V. and Kornyliuk, R. (2015), “Concentration of the banking system of Ukraine: myths and facts, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 234, pp. 6-38.
17. Claessens, S. and Laeven, L. (2004), “What drives bank competition? Some international evidence“, Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 36, pp. 563-583.
18. Panzar, J.C. and Rosse, J. N. (1987), “Testing for “Monopoly Equilibrium”, Journal of Industrial Economics, vol. 35, pp. 443-456.
19. Shaffer, S. (2002), “Conduct in a banking monopoly”, Review of Industrial Organization, vol. 20, pp. 221-238.
20. Shirinyan, L.V. and Shirinian, A.A. (2019), “Key indicators of efficiency of functioning insurance market for the state”, Business Inform, vol. 8, pp. 158-164, Available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-158-164 (Accessed 08 Jul 2020).
21. Shirinyan, L.V. and Shirinyan, A.A. (2019), “Key indicators of efficiency of insurance market functioning for buyers of insurance services”, Problems of the economy, vol. 3 (41), pp. 226-232, Available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-226-232 (Accessed 09 Jul 2020)
22. The official site of TOV «MinFinMedia» (2020), “Kilkist bankiv v Ukraini (2008-2020)”, available at: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/ (Accessed 12 Jul 2020).
23. Shirinyan, L.V. and Shirinyan, A.С. (2019), “New Methodology of Complex Assessment of the Insurance Services Market of Ukraine: Scale and Competition Factors, Trends and Comparisons”, Accounting and Finance, vol. 1, pp. 114-138, Available at: http://www.afj.org.ua/ua/article/642/ (Accessed 01 Jul 2020).
24. The official site of National Bank of Ukraine (2020), “Annual report 2019”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4 (Accessed 12 Jul 2020).
25. The official site of TOV “MinFinMedia” (2020), “Gross Domestic Product”, available at: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2019/ (Accessed 13 Jul 2020).
26. The official site of National Bank of Ukraine (2020), “The main indicators of banks”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (Accessed 14 Jul 2020).
27. Furman, V. (2017), “How to adjust the financial system of the state for economic development”, available at: https://lb.ua/blog/vasyl_furman/371623_yak_nalashtuvati_finansovu_sistemu.html (Accessed 14 Jul 2020).
28. Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2019), “Execution of the State budget”, Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019 (Accessed 13 Jul 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 3020

Відомості про авторів

А. С. Шірінян

д. ф.-м. н., магістр з фінансів, банківської справи та страхування,заступник директора з наукової роботи,Навчально-науковий центр Національної академії наук України, Київ, Україна

A. Shirinyan

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Master Science in Finance, Banking and Insurance,Deputy Director of Science, Research and Education Center of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6119-7084


Е. А. Шірінян

магістр з фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

E. Shirinian

Master Science in Finance, Banking and Insurance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2078-5370

Як цитувати статтю

Шірінян А. С., Шірінян Е. А. Детермінанти ефективності функціонування ринку банківських послуг для держави. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8042 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.9

Shirinyan, A. and Shirinian, E. (2020), “Determinants of the efficiency of functioning banking market for the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8042 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.