EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ
У. З. Ватаманюк-Зелінська, В. С. Сушко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.10

УДК: 336.61:35.07

У. З. Ватаманюк-Зелінська, В. С. Сушко

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ

Анотація

Розглянуто нормативно-законодавчі акти, які визначають принципи використання електронного цифрового підпису в Україні. Виділено переваги практичного застосування електронного цифрового підпису в державному та приватному секторах економіки держави. Встановлено, що на ефективне використання ЕЦП позитивним чином впливає активне сприяння держави у впровадженні інформаційних технологій у всіх сферах інфраструктури суспільства. Спрогнозовано темпи зростання кількості випадків використання електронних підписів та вартості договорів, що завірені ЕЦП на основі узагальнення даних аналітичного агенства Markets and Markets. Запропоновано шляхи подальшого розвитку ЕЦП через удосконалення інфраструктури та зміцнення економічних зв’язків в Україні, що сприятиме забезпеченню інформаційної безпеки особистих даних користувачів, постійну підтримку та оновлення програмного продукту, посилить конкурентоспроможність українських підприємств.

Ключові слова: електронний цифровий підпис; документація; адміністративні послуги; інформатизація; інформаційна безпека.

Література

1. Міністерство цифрової трансформації України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ. – Режим доступу: https://czo.gov.ua.
2. Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації [Електронний ресурс]: навчальний посібник // Національна академія державного управління при призедентові України. – 2019. – 84 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf.
3. Семенченко А. І. Електронне урядування та електронна демократія: навчальний посібник: Частина 9 / А. І. Семенченко, В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба, Р. М. Матвійчук, Я. М. Сидорович, П. М. Мусієнко – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017 – 64 с.
4. Глєбова Н. В. Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти [Електронний ресурс] // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 18(1). - С. 94-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18%281%29__21.
5. Плаксієнко В. Я. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти [Електронний ресурс] / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко. – 2018. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/5.pdf.
6. Верес І. Я. Правове регулювання електронних підписів [Електронний ресурс]: Підприємство, господарство і право. – 2017. – С. 11-15. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/3.pdf.
7. Кучаковська Н. О. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів [Електронний ресурс]: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – С. 62-70. – Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/6(89)/07.pdf.
8. Урядовий портал: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-tak-elektronnij-cifrovij-pidpis-ecp.
9. Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Електронний ресурс]: за станом на 22 трав. 2003 р. № 36 // Відомості Верховної Ради (ВВР), – 2003, – 276 с. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15.
10. Закон України «Про електронну комерцію» [Електронний ресурс]: за станом на 3 верес. 2015 р. № 45 // Відомості Верховної Ради (ВВР), – 2015, – 410 с. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
11. Закон України «Про електронні довірчі послуги» [Електронний ресурс]: за станом на 5 жовт. 2017 р. № 45 // Відомості Верховної Ради (ВВР), – 2017, – 400 с. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-Viii#n157.
12. Регламент Європейського Парламенту і Ради «Про електронну ідентифікацію, верифікацію та довірчі послуги» [Електронний ресурс]: за станом на 23 лип. 2014 р. № 910/2014. – 2014. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG.
13. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» [Електронний ресурс]: за станом на 6 черв. 2017 р. № 557. – 2017. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17#n18.
14. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. − №№13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
15. Портал державних послуг [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ. – Режим доступу: https://igov.gov.ua.
16. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департамент ДПС [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ. – Режим доступу: https://acskidd.gov.ua.
17. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України» [Електронний ресурс]: за станом на 14 серп. 2017 р. № 78. – 2017. – Режим доступу: https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=53735070.
18. Markets and Markets Research Private Ltd. [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.marketsandmarkets.com.

U. Vatamanyuk-Zelinska, V. Sushko

PROSPECTS FOR THE USE OF ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE BY GOVERNMENT STRUCTURES

Summary

Providing of electronic administrative services by public authorities raises using of electronic digital signatures to higher level. Ukraine's foreign political course (the course of European integration) promotes the safe use of electronic digital signatures, helps to minimize the possibility of fraud in various areas of document management. Therefore, electronic digital signature is an effective tool for information security of the country. The using of electronic digital signature simplifies document processing, contributing to the development of business practice, approximation to European standards and improving the conditions for doing business through digital transformation. The legal framework, which determine the principles of electronic digital signature use, are considered. The digital signature system, certification policy, procedures for obtaining and issuing a qualified certificate of public and secret keys for verification of a person's signature, official websites of Ukraine that support the use of electronic digital signature are analized. The areas of electronic digital signature application in Ukraine are described. The advantages of practical application of electronic digital signature in the public and private sectors of the economy are characterized. It is established that the effective use of electronic digital signature is positively influenced by the assistance of the government agencies in the introduction of information technology in all areas of infrastructure. The analytical agency "Markets and Markets" forecasts the growth of the number of cases of using electronic digital signature and contracts certified by electronic digital signature. Projected indicators of electronic digital signature use at the global level indicate an increase in demand for electronic digital signature use in Ukraine. Ways of further development of electronic digital signature through improvement of infrastructure and strengthening of economic ties in Ukraine are offered, which will contribute to improve information security of personal data of users, constant support and updating of the software product.

Keywords: electronic digital signature; documentation; administrative services; informatization; informational security.

References

1. Ministry of Digital Transformation of Ukraine, available at: https://czo.gov.ua.
2. Kukarin, O. B. (2019), Elektronnyi dokumentoobih ta zakhyst informatsii [Electronic document management and information protection], Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry pryzedentovi Ukrainy, P.84, [Online], available at: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf (Accessed 02 Jule 2020).
3. Semenchenko, A. I. Dreshpak, V. M. Kandziuba, S. P. Matviichuk, R. M. Sydorovych, Ya. M. and Musiienko, P. M. (2017), Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navchalnyi posibnyk [E-government and e-democracy: textbook], Part 9, FOP Moskalenko O. M., Kyiv, Ukraine, P. 64.
4. Hliebova, N. V. (2018), "Electronic digital signature: accounting and tax aspects", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 18(1), pp. 94-97, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18%281%29__21 (Accessed 02 Jule 2020).
5. Plaksiyenko, V. and Nazarenko, I. (2018), “Paperless accounting: mission, components' description and key aspects”, Agrosvit, vol. 9, pp. 20–26, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/5.pdf (Accessed 02 Jule 2020).
6. Veres, I. Ya. (2017), "Legal regulation of electronic signatures", Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo, pp. 11-15, [Online], available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/3.pdf (Accessed 02 Jule 2020).
7. Kuchakovska, N. O. (2016), "Legal regulation of concluding electronic business agreements", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, pp. 62-70, [Online], available at: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/6(89)/07.pdf (Accessed 02 Jule 2020).
8. Government portal: The only web-portal of the executive authorities of Ukraine, [Online], available at: https://www.kmu.gov.ua/usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-tak-elektronnij-cifrovij-pidpis-ecp (Accessed 02 Jule 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On electronic digital signature", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (Accessed 02 Jule 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Electronic Commerce", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 02 Jule 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On electronic trust services", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-Viii#n157 (Accessed 02 Jule 2020).
12. Regulation of the European Parliament and of the Council "On electronic identification, verification and trust services", [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG (Accessed 02 Jule 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2017), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Procedure for the exchange of electronic documents with regulatory authorities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17#n18 (Accessed 02 Jule 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 (Accessed 02 Jule 2020).
15. Portal of public services, [Online], available at: https://igov.gov.ua.
16. Qualified provider of electronic trust services Information and reference department of the State Tax Service, [Online], available at: https://acskidd.gov.ua (Accessed 02 Jule 2020).
17. National Bank of Ukraine (2017), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on the use of electronic signatures in the banking system of Ukraine", [Online], available at: https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=53735070 (Accessed 02 Jule 2020).
18. Markets and Markets Research Private Ltd, available at: https://www.marketsandmarkets.com (Accessed 02 Jule 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 6155

Відомості про авторів

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

U. Vatamanyuk-Zelinska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko Lviv National University

ORCID:

0000-0003-4971-5763


В. С. Сушко

бакалавр, Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Sushko

bachelor, Ivan Franko Lviv National University

ORCID:

0000-0003-0389-7207

Як цитувати статтю

Ватаманюк-Зелінська У. З., Сушко В. С. Перспективи використання електронного цифрового підпису в державних структурах. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8043 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.10

Vatamanyuk-Zelinska, U. and Sushko, V. (2020), “Prospects for the use of electronic digital signature by government structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8043 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.