EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ З УПРАВЛІНСЬКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС АУДИТУ
В. Г. Гончарова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.53

УДК: 330.142.26 : 658.15.011.4

В. Г. Гончарова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ З УПРАВЛІНСЬКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС АУДИТУ

Анотація

У даній статті розглядаються комунікація як конструктивний процес взаємодії між людьми або групами людей з ціллю передачі інформації або обміну відомостями. Визначено, що комунікація між аудиторами та їх клієнтами є важливою частиною аудиторської діяльності, оскільки допомагає їм краще зрозуміти один одного та покращити їхні стосунки. Досліджено зміст та спрямованість комунікаційних зв’язків у процесі аудиту між аудитором та управлінським персоналом, як засіб доведення інформації щодо якості аудиту. Виділені ситуації, коли міжнародні стандарти аудиту, вимагають від аудитора забезпечити процес комунікації, та визначений зміст інформації, що має бути доведена до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, чия фінансова звітність підлягає аудиту. Надані рекомендації стосовно документування процедури передавання та отримання інформації під час аудиту з метою використання отриманих знання для того, щоб налагодити стосунки між різними ієрархічними рівнями та покращити якість аудиту.

Ключові слова: аудит; комунікація; управлінський персонал; повідомлення; якість аудиту.

Література

1. Обговорювати. Всесвітній словник української мови. URL: uk.worldwidedictionary.org/обговорити (дата звернення 24.06.2020).
2. Соснін О. В., Михненко А. М., Литвинова Л. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку: навчальний посібник. Київ: НАДУ, 2011. 220 с.
3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017. Міжнародна Федерація Бухгалтерів, Аудиторська Палата України. URL: http://www.apu.com.ua/files/ temp/Audit_2018_1.pdf (дата звернення: 24.06.2020)
4. Дорош Н. І. Розвиток концепції та ефективність аудиту в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю та аудиту в Україні: зб. праць всеукр. наук. – практ. конф. / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. Київ : КНЕУ, 2018. С. 59-63
5. Петрик Е. А. Законодательно – нормативное регулирование аудиторской деятельности в Украине: реалии современности. Бухгалтерский учёт и аудит. 2019. № 8–9. С. 70 – 77.
6. Destianne N. Do Related Party Transactions Matter to Auditors. Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Journal of Communication, 2008, vol. 5 Available at:https:// https://foura.org/download/foura_2017/foura_028.pdf (дата звернення: 15.05.2020)

V. Goncharova

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PROCEDURES FOR COMMUNICATIVE PROCESS OF INTERACTION WITH THE MANAGEMENT PERSONNEL DURING THE AUDIT

Summary

This article considers communication as a constructive process of interaction between people or groups of people in order to transmit information or exchange information. Communication between auditors and their clients has been identified as an important part of auditing because it helps them better understand each other and improve their relationships. The process by which the auditor communicates with management and those charged with governance to some extent determines the effectiveness of the audit evidence's collection and affects the quality of the auditor's opinion on the reliability of the financial statements and the level of audit risk. International Standards on Auditing draw the auditor's attention to the need to provide timely information on specific matters to those with the highest authority (for example, the auditor's responsibilities, planned scope and timing of the audit, threats to objectivity and the auditor's precautions, etc.). In turn, management staff from among those with the highest authority evaluates the overall quality of the audit, including the value and timeliness of the information provided to them by the auditor. In particular, more valuable and useful for them is the information from the auditor, which relates to the auditor's opinion on: the work of management personnel, which is related to the performance of their responsibilities for the preparation of financial statements; financial reporting practices of the entity, including internal control; opportunities to improve the financial reporting process and provide recommendations on this issue; and their ability to perform their corporate governance responsibilities effectively. The content and direction of communication links in the audit process between the auditor and management staff, including those with the highest authority, as a means of proving information on the quality of the audit. There are situations where international auditing standards require the auditor to ensure the communication process, and the content of the information to be communicated to the management of the entity whose financial statements are subject to audit. Recommendations are provided for documenting the procedure for transmitting and receiving information during the audit in order to use the acquired knowledge in order to establish relationships between different hierarchical levels and improve the quality of the audit.

Keywords: audit; communication; management staff; messages; audit quality.

References

1. Vsesvitniy slovnyk ukrayins'koyi movy Obhovoryty [Discuss]. Available at: uk.worldwidedictionary.org/обговорити (accessed June 24 2020).
2. Sosnin O. V., Mykhnenko A. M., Lytvynova L. V. (2011) Komunikatyvna paradyhma suspil'noho rozvytku [Communicative paradigm of social development]. Kiev, Ukraine.
3. Mizhnarodni standarty kontroliu iakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh [International standards on quality control, auditing, review, other assurance, and related services], (2016-2017), International Federation оf Accountants, Audit Chamber оf Ukraine, Available at: http:// www.apu.com.ua (accessed June 24 2020).
4. Dorosh, N. I. (2018), “Development of the concept and the effectiveness of audit in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats' [Current status and prospects of state control and audit in Ukraine], Kiev, Ukraine.
5. Petrik, E. A. (2019), “Legal regulation of auditing in Ukraine: realities of today”, Zhurnal [Accounting and audit], vol. 8-9, pp. 70–77.
6. Destianne N. Do Related Party Transactions Matter to Auditors. Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Journal of Communication, 2008, vol. 5 Available at:https:// https://foura.org/download/foura_2017/foura_028.pdf (аccessed 15 May 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 1804

Відомості про авторів

В. Г. Гончарова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

V. Goncharova

PhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of accounting and taxation, Zaporizhia national university

ORCID:

0000-0001-5556-7192

Як цитувати статтю

Гончарова В. Г. Методичні підходи до формування процедур комунікативного процесу взаємодії з управлінським персоналом під час аудиту. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8045 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.53

Goncharova, V. (2020), “Methodological approaches to the formation of procedures for communicative process of interaction with the management personnel during the audit”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8045 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.