EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. Г. Михайленко, Н. А. Красникова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54

УДК: 330.3

О. Г. Михайленко, Н. А. Красникова

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена питанням іноземного інвестування в Україні, так як ефективне здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі є важливим для розвитку економіки України та підвищення конкурентоспроможності підприємств, необхідної для її інтеграції в європейський соціально-економічний простір. Простежено динаміку обсягу надходження прямих інвестицій в Україну за 2010-2019 роки, виокремлено періоди найбільш значних коливань і встановлено причини, які вплинули на такі зміни. Виконано порівняльний аналіз структури надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за країнами світу станом на початок 2015, 2018 та 2020 років, охарактеризовано основні структурні зрушення. Проведено структурний аналіз прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності на початок 2020 року, порівняно результати з показниками структури 2010 та 2016 років, визначено пріоритетні сфери економіки країни, в які іноземні інвестори вважають доцільним вкладати кошти. Визначено вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України, окреслено сучaснi пpoблeми пpoцeсу iнoзeмнoгo iнвeстувaння. Визначено головні напрями покращення інвестиційного клімату в Україні та конкретні шляхи стимулювання інозeмних інвeстицій.

Ключові слова: iнозeмнe iнвестування; прямi iноземнi iнвестицiї; iнвестицiйна дiяльнiсть; iнвестицiйний клiмат; сфера економiки; розвиток.

Література

1. Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., and Sayek S. FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets. Journal of International Economics. 2004. 64. P. 89–112.
2. Харчук С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності. Журнал «Економіка та держава». 2020. №1. С. 66- 72.
3. Заха Д. Ціна відкритості: який вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України. Економіка. Серпень, 2018. Режим доступу: https://vоxukraіne.оrg/uk/tsіna-vіdkrіtоstі-yakіj-vplіv-pryamіh-іnоzemnіh-іnvestіtsіj-na-ekоnоmіku-ukrayіnі/ (дата звернення 01.05.2020).
4. Василиця О. Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці України. Економіко-правовий часопис. 2016. Вип. 1. С. 12-22.
5. Офійний сайт Державного комітета статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gоv.ua (дата звернення: 04.05.2020).
6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» від 31 травня 2016 року № 1390-VІІІ. Режим доступу: zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/1390-19 (дата звернення 30.05.2020).
7. Лендєл О. М. Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки держави. Ефективна економіка, 2016. № 9. Режим доступу: http://www.ecоnоmy.nayka.cоm.ua/?оp=1&z=5156 (дата звернення 07.07.2020).
8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 року № 2058-VІІІ. Режим доступу: https://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/ 2058$19 (дата звернення 05.07.2020).
9. Угода «Про заохочення та захист інвестицій між Україною та фондом міжнародного розвитку ОПЕК» від 5 грудня 2017 року № 2220-VІІІ. Режим доступу: https:// zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/893_001$17 (дата звернення 05.07.2020).
10. Маркевич К. Хто і як інвестує в Україну. Центр Розумкова. Режим доступу: http://razumkоv.оrg.ua/stattі/khtо-і-іak-іnvestuіe-v-ukraіnu (дата звернення 08.07.2020).
11. Дупай Р. М. Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки України. Вісник Донецького національного університету. 2013. Серія: Економіка і право. Вип. 1. С. 46–49.
12. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: https://data.wоrldbank.оrg/іndіcatоr (дата звернення: 08.07.2020).
13. Чуницька І. І. Інвестиційний клімат України: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 111-117.
14. Романчук З. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України та шляхи їх вирішення. Вісник Львівського університету. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 2010. Серія економічна. Вип. 43. С. 162–167.
15. Чорна О. М. Концепція механізму державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2012. №1. С. 64–67.
16. Ткаченко Ю. В. Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 147–153.
17. Онопрієнко О. Д. Проблеми та шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах. Стратегія розвитку україни. 2015. № 2. с. 62–66.
18. Бурлака Н.І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 37-44.
19. Іващенко А. І. Фактори підвищення темпів зростання інвестиційної активності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №24. С. 11–20.
20. Міжнародний центр перспективних досліджень. Перспективні дослідження підготовлено Консорціумом Flemіngs/SARS. 2017. №11. С.25-36.
21. Оболенський О. Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну економіку. Економіка і регіон. 2014. № 3 (46). С. 8-14.

O. Mihaylenko, N. Krasnikova

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

The article is devoted to issues of foreign investment in Ukraine, since the effective implementation of investment activity is important for the development of the Ukrainian economy at the present stage and increasing the competitiveness of enterprises, necessary for its integration into the European socio-economic space. The investment attractive factors contributing to the expansion of investment ties of Ukraine, namely, the presence of rich natural resources and production capacities are analyzed; developed infrastructure (the availability of ports, bridges, airfields, warehouses, communication systems, water supply); relatively cheap and skilled labor; large capacious and almost competitive unlimited domestic market for most commodity items; proximity to Asian and African sales markets; scientific potential, etc. The threats of foreign investment for the host country are identified.The dynamics of the volume of direct investment in Ukraine for 2010-2019 is traced, the periods of the most significant fluctuations are identified and the reasons that influenced such changes are revealed. A comparative analysis of the structure of direct foreign investment in Ukraine in the countries of the world at the beginning of 2015, 2018 and 2020 is carried out, the main structural changes are characterized. A structural analysis of foreign direct investment by type of economic activity at the beginning of 2020 is carried out, in comparison with the results of indicators of the structure of 2010 and 2016, priority areas of the country's economy in which it is advisable for foreign investors to invest are identified. The influence of foreign investment on the development of the Ukrainian economy is determined, it is insignificant and is largely dependent on the initial conditions: political stability, the macroeconomic situation in the country, the quality of human capital, institutional support also. The current structure of foreign direct investment of the Ukrainian economy in the areas contradicts the country's development priorities and does not have an effective impact on economic growth and the formation of an innovative model for the development of Ukrainian enterprises in the context of economic instability. The main problems that impede the development of foreign investment in Ukraine are identified (corruption and an inefficient judicial system, imperfect legal framework, high level of bureaucracy, not promoting the tax system for the development of entrepreneurship, customs barriers, lack of an effective insurance system, lack of its own system for assessing the country's investment climate and its individual regions, the unreliability of the banking system, the shortage of experienced and qualified specialists in project management).The main directions of improving the investment climate in Ukraine and specific ways of stimulating foreign investment are identified.

Keywords: foreign investment; foreign direct investment; investment activity; investment climate; economic sphere; development.

References

1. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., and Sayek S. (2004). FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets. Journal of International Economics. 64. рр. 89–112.
2. Kharchuk,S. (2020). Stan investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv Ukrayiny v umovakh ekonomichnoyi nestabilʹnosti. [State of investment activity of enterprises of Ukraine in conditions of economic instability]. Economy and State, vol. 1, рp. 66 – 72.
3. Zakha, D. (2018). Tsina vidkrytosti: yakyy vplyv pryamykh inozemnykh investytsiy na ekonomiku Ukrayiny. [The price of openness: what is the impact of foreign direct investment on the economy of Ukraine]. Economics. available at: https://vоxukraіne.оrg/uk/tsіna-vіdkrіtоstі-yakіj-vplіv-pryamіh-іnоzemnіh-іnvestіtsіj-na-ekоnоmіku-ukrayіnі/ (Accessed 01 May 2020).
4. Vasylytsya, O. B. (2016) Inozemne investuvannya: zahrozy ekonomichniy bezpetsi Ukrayiny. [Foreign investment: threats to Ukraine's economic security], Journal Economic and legal, vol. 1, рp. 12-22.
5. Official website of State Statistics Committee of Ukraine (2020), «Statistical information» available at: http://www.ukrstat.gоv.ua (Accessed 4 May 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Abolition of Mandatory State Registration of Foreign Investments" available at: zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/1390-19 (Accessed 30 May 2020).
7. Landel, O. (2016). Inozemni investytsiyi yak faktor rozvytku ekonomiky derzhavy. [Foreign investment as a factor of the country's economic development]. Effective Economy, № 9. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5156 (Accessed 7 July 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine «On amendments to some legislative acts of Ukraine to eliminate barriers to attracting foreign investment» available at: https://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/ 2058$19 (Accessed 5 July 2020).
9. Uhoda «On Encouragement and Protection of Investments between Ukraine and the International Development Fund OPEC». available at: https:// zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/893_001$17 (Accessed 5 July 2020).
10. Markevych, K. Khto i yak investuye v Ukrayinu. [Who and how invests in Ukraine]. Rozumkov Center. available at: http://razumkоv.оrg.ua/stattі/khtо-і-іak-іnvestuіe-v-ukraіnu (Accessed 8 July 2020).
11. Dupay, R. M. (2013). Otsinka roli inozemnykh investytsiy v protsesi strukturnoyi modernizatsiyi ekonomiky Ukrayiny . [Assessment of the role of foreign investments in the process of structural modernization of Ukraine's economy]. Bulletin of Donetsk National University. Series: Economics and Law, vol. 1, рp. 46-49.
12. Official website World Bank. available at: https://data.wоrldbank.оrg/іndіcatоr (Accessed 8 July 2020).
13. Chunytsʹka, I. I. (2019). Investytsiynyy klimat Ukrayiny: sutnistʹ, problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya. [Investment climate of Ukraine: the essence, problems and ways of their solution]. Priazovsky Economic Bulletin, vol. 3 (14), рp. 111-117.
14. Romanchuk, Z. (2010). Problemy zaluchennya inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny ta shlyakhy yikh vyrishennya. [Problems of attracting foreign investments into the economy of Ukraine and ways to solve them]. Bulletin of Lviv University, Economic series, Lviv, Ukraine, vol. 43, рp. 162–167.
15. Chorna, O. M. (2012). Kontseptsiya mekhanizmu derzhavnoho upravlinnya investytsiyno-innovatsiynymy protsesamy v Ukrayini. [The concept of the mechanism of state management of investment and innovation processes in Ukraine]. Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investment, vol. 1, рp. 64–67.
16. Tkachenko, YU. V. (2014). Stratehiya formuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti natsionalʹnoyi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiyi. [Strategy of formation of investment attractiveness of national economy in the conditions of globalization]. Investments: practice and experience, vol. 13, рp. 147-153.
17. Onopriyenko, O. D. (2015). Problemy ta shlyakhy formuvannya spryyatlyvoho investytsiynoho klimatu v Ukrayini v suchasnykh umovakh. [Problems and ways of forming a favorable investment climate in Ukraine in modern conditions]. Development strategy of Ukraine, vol. 2, рp. 62-66.
18. Burlaka, N.I. (2019). Rozvytok investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv Ukrayiny. [Development of investment activities of enterprises of Ukraine]. Investments: practice and experience, vol. 8, рp. 37-44
19. Ivashchenko, A. I. (2013). Faktory pidvyshchennya tempiv zrostannya investytsiynoyi aktyvnosti v Ukrayini. [Factors increasing the growth rate of investment activity in Ukraine]. Investments: practice and experience, vоl. 24, pp. 11-20.
20. Mizhnarodnyy tsentr perspektyvnykh doslidzhenʹ. Perspektyvni doslidzhennya pidhotovleno Konsortsiumom Flemіngs/SARS (2017). [International Center for Policy Studies. Prospective studies have been prepared by the Consortium Flemіngs/SARS]. vоl. 11, pp. 25-36.
21. Obolensʹkyy, O. YU. (2014). Perspektyvy zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy u natsionalʹnu ekonomiku. [Prospects of foreign direct investments attraction in the national economy]. Economy and region, vоl. 3(46), pp. 8-14.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2956

Відомості про авторів

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

O. Mihaylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-4405-9093


Н. А. Красникова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6484-2050

Як цитувати статтю

Михайленко О. Г., Красникова Н. А. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54

Mihaylenko, O. and Krasnikova, N. (2020), “Influence of foreign investments on the development of the economy of Ukraine under the conditions of globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.