EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
О. О. Скорик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.55

УДК: 330.3:004

О. О. Скорик

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті визначено сутність та передумови розвитку цифрової економіки, оцінено її вплив на інноваційний розвиток підприємницких структур. На основі узагальненої моделі цифрової трансформації підприємництва встановлені критерії ефективності програм цифрових перетворень, обгрунтовано, що внаслідок зростання інформаційної складової сучасні бізнес-процеси здійснюються у фізичній та цифровій економіці паралельно. Досліджено зміст конвергенції як однієї з ключових тенденцій ІТ-сфери, здатної забезпечити якісно новий рівень інтеграції цифрових технологій. Вастановлена роль транзакційних даних у забезпеченні аналітичної функції підприємств, визначений їх склад. Доведено, що у сучасних реаліях спостерігаються ознаки того, що індустріальна фаза зростання світової економіки підійшла до свого завершення, та її подальший розвиток буде здійснюватися під зростаючим впливом інформаційних технологій, що мають інноваційний характер.
Наведено визначення сутності інноваційного підприємництва та здійснена класифікація його видів, зокрема виділені такі його види, як інноваційна продукція, інноваційні технології та соціальні інновації. Визначені зміни, що внесла цифрова економіка в інноваційну діяльність підприємницьких структур.
Дослідження основних тенденцій розвитку та характерних особливостей цифрової економіки надали підставу запропонувати систематизацію особливостей інноваційного підприємництва у цифровій економіці та визначити нові соціокультурні виклики, що породжуює поширення цифровізації та інформаційних технологій. Зроблено висновок про те, що в сучасному світі склалася необхідність постійного оновлення не лише технологій, а й підвищення знань і компетенцій для того, щоб вміти знаходити нестандартні рішення, бути постійно готовим до ризиків і вільно орієнтуватися в умовах багатозадачності

Ключові слова: цифрова економіка; цифрові трансформації; інноваційне підприємництво; інформаційне посередництво; інформаційні технології.

Література

1. Інновації в цифровій економіці: рекомендації британських вчених // Експертний центр електронного державного управління [Електроний ресурс] URL: http://d-russia.ru/innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike-rekomendatsii-britanskih-uchyonyh.html
2. Калужский М. Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход / М.Л. Калужский–М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 402 с.
3. Куприяновский В.П., Добрынин А.П., Синягов С.А., Намиот Д.Е. Целостная модель трансформации в цифровой экономике - как стать цифровыми лидерами // International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307 - 8162 vol. 5, no 1, 2017, pp. 16–28.
4. Kelly К. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world /
К. Kelly. –New York: Viking, 1998.–224 p.

O. Skoryk

FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The most important trend of the modern world economy is the transition to a qualitatively new stage of scientific and technological development, which is characterized by increasing global competition based on increasing innovation activity and the penetration of innovation in all spheres of human activity. Innovative development is becoming the main source of economic growth by increasing productivity and competitiveness of products in all sectors of the economy through the creation of new industries, the constant expansion of opportunities for new products and technologies.
The article identifies the essence and prerequisites for the development of the digital economy, assesses its impact on the innovative development of business structures. Based on the generalized model of digital transformation of entrepreneurship, the criteria of efficiency of digital transformation programs are established. It is substantiated that due to the growth of the information component, modern business processes are carried out in the physical and digital economy in parallel. The content of convergence as one of the key trends in the IT sphere, able to provide a qualitatively new level of integration of digital technologies, has been studied. The role of transactional data in providing the analytical function of enterprises is established, their composition is determined. It is proved that in modern realities there are signs that the industrial phase of growth of the world economy has come to an end, and its further development will be carried out under the growing influence of information technologies that have an innovative character.
The definition of the essence of innovative entrepreneurship is given and its types are classified, in particular, its types such as innovative products, innovative technologies and social innovations are singled out. The changes made by the digital economy in the innovative activity of business structures are identified.
Studies of the main trends and characteristics of the digital economy have provided a reason to propose a systematization of innovative entrepreneurship in the digital economy and identify new socio-cultural challenges that give rise to the spread of digitalization and information technology. It is concluded that in today's world there is a need to constantly update not only technology but also to increase knowledge and competencies in order to be able to find non-standard solutions, be constantly prepared for risks and freely navigate in a multitasking environment. The key necessary skills for the development of innovative entrepreneurship are the skills of working with different platforms, formats and large flows of information, the ability to identify the necessary generates multi-channel assimilation and translation of information. Digital literacy, the development of cognitive abilities, the ability to establish and maintain remote communications are becoming the main competencies in the current reality.

Keywords: digital economy; digital transformations; innovative entrepreneurship; information mediation; information technologies.

References

1. Expert center of electronic state (2018), “Innovations in the digital economy: recommendations from British scientists”,[Online], available at: http://d-russia.ru/innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike-rekomendatsii-britanskih-uchyonyh.html (Accessed 30 June 2020).
2. Kaluzhskiy, M. L. (2014), Marketingovyye seti v elektronnoy kommertsii: institutsional'nyy podkhod [E-Commerce Marketing Networks: An Institutional Approach], Moscow, Russia.
3. Kupriyanovsky, V.P. Dobrynin, A.P. Sinyagov, S.A. and Namiot, D.E. (2017), “A Holistic Transformation Model in the Digital Economy - How to Become Digital Leaders”, International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no 1, pp. 16–28.
4. Kelly, К. (1998), New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world, New York, USA.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 7834

Відомості про авторів

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

O. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics and administration, Cherkasy State Technological University

ORCID:

0000-0002-9755-3300

Як цитувати статтю

Скорик О. О. Особливості інноваційного підприємництва у цифровій економіці. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8047 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.55

Skoryk, O. (2020), “Features of innovative entrepreneurship in the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8047 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.