EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАГМАТИЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
Є. П. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.57

УДК: 339.5

Є. П. Бондаренко

ПРАГМАТИЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Анотація

В даній статті актуалізовано проблематику здійснення митного контролю в контексті визначення країни походження товарів в сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічних відносин України. Висвітлено сутність, нормативне забезпечення, критерії, типологізацію визначення країни походження товарів. Обґрунтовано інституційні аспекти здійснення контролю за правильністю країни походження в українській фіскальній практиці. Досліджено особливості надходження митних платежів від контролю за правильністю декларування країни походження товару в Україні. Проаналізовано актуальні аспекти видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 до країн Європейського Союзу. Акцентовано, що вагомим заходом спрощення та прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з України до країн Європейського Союзу є запровадження інституту уповноваженого експортера. Окреслено перспективи впливу інструментарію визначення та контролю країни походження товарів на процеси регулювання зовнішньоторговельних відносин.

Ключові слова: митна політика; зовнішньоекономічна діяльність; митний контроль; країна походження; уповноважений економічний експортер; зовнішньоторговельні відносини.

Література

1. Коваль Н. А. Правила визначення непреференційного походження товару відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу. Lex Portus. 2019. № 1. C. 24-35.
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 15.05.2020).
3. Войтов С.Г. Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. 2013. № 1. С. 53-58.
4. Товкун М.І. Особливості визначення країни походження товарів згідно умоврегіональної конвенції про Пан-Євро-Середньоземноморські преференційніправила походження. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 98-101.
5. Костюченко Я.М. Правила походження товарів у торгівлі між Україною та ЄС. Журнал Європейського і порівняльного права. 2018. №8. С. 1-22.
6. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України за 2013-2017рр. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti (дата звернення: 10.04.2020).
7. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2018 рік: Офіційне видання ДФС України. К.: ДФС України. 2019. 112 с. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (дата звернення: 30.05.2020).
8. Безмитний режим, походження товару, уповноважений експортер. URL: https://eu4business.eu/uk/ukraine/freetrade/bezmytnyy-rezhym-pohodzhennya-tovaru-upovnovazhenyy-eksporter (дата звернення: 15.05.2020).
9. Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1: Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 р. № 950. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17 (дата звернення: 30.05.2020).
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. (дата звернення: 30.05.2020).
11. Войцещук А. Д. Ефективність інституційно-організаційного забезпечення управління ризиками митного простору України в контексті світових тенденцій. Інноваційна економіка. 2017. №7-8. С. 5-12.
12. Дідух М.М., Махновець М.О. Практичний довідник органічного експортера до ЄС. Випуск 2. Київ, Берлін, 2017. 42 с.

Ye. Bondarenko

PRAGMATIC ASPECTS OF CUSTOMS CONTROL IN DETERMINING THE COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS

Summary

This article highlights the essence, regulations, criteria, typology of determining the country of origin of goods. The organizational and legal aspects of control over the correctness of the country of origin of goods in the Ukrainian fiscal practice are determined. Preferential treatment may be applied to goods provided that a duly executed certificate of origin is obtained no later than one year from the date of customs clearance.
The peculiarities of the receipt of customs payments from the control over the correctness of the declaration of the country of origin of goods in Ukraine are studied. The actual aspects of issuing certificates for transportation of goods EUR.1 to the countries of the European Union are analyzed, it is established that the largest number of certificates is issued to Poland. It is established that the verification of certificates of origin of goods from Ukraine at the request of foreign customs authorities in most cases confirms the granting of tariff preferences to Ukrainian producers. It was emphasized that a significant measure to simplify and accelerate customs clearance of goods exported from Ukraine to the European Union is the introduction of the institution of authorized exporter. In this regard, the conditions, criteria and methodological aspects of obtaining the status of economic exporter are studied. The advantages of using an authorized economic exporter in Ukrainian practice are highlighted. The prospects of the influence of the tools for determining and controlling the country of origin of goods on the processes of regulating foreign trade relations are outlined.
In modern conditions of development of foreign economic processes, the correct definition of the country of origin of goods guarantees sufficient protection of the national market from goods identified by origin as threatening to the national producer or undesirable in the trade and integration guidelines of the national economy. Unification of the rules that determine the country of origin of goods should be among the priorities of the legislature and customs administrations in particular.

Keywords: customs policy; foreign economic activity; customs control; country of origin; authorized economic exporter; foreign trade relations.

References

1. Koval', N. A. (2019) “Rules for determining the non-preferential origin of goods in accordance with the Customs Code of the European Union”, Lex Portus, vol. 1, pp. 24-35.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012) Customs Code of Ukraine, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 15 May 2020).
3. Vojtov, S.H. (2013) “Scientific and applied aspects of determining the country of origin of goods”, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Ekonomika, vol. 1, pp. 53-58.
4. Tovkun, M.I. (2018) “Features of determining the country of origin of goods under the terms of the regional convention on Pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin”, Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, vol. 3, pp. 98-101.
5. Kostiuchenko, Ya.M. (2018) “Rules of origin of goods in trade between Ukraine and the EU”, Zhurnal Yevropejs'koho i porivnial'noho prava, vol. 8, pp. 1-22.
6. State Fiscal Service of Ukraine (2017) “Report on the implementation of the Work Plan for 2013-2017”, available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti (Accessed 10 April 2020).
7. State Fiscal Service of Ukraine (2019) “Report on the implementation of the Work Plan of the State Fiscal Service of Ukraine for 2018”: Ofitsijne vydannia DFS Ukrainy. K.: DFS Ukrainy. 112 p., available at: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (Accessed 30 May 2020).
8. EU4business (2018) “Duty-free regime, origin of goods, authorized exporter”, available at: https://eu4business.eu/uk/ukraine/freetrade/bezmytnyy-rezhym-pohodzhennya-tovaru-upovnovazhenyy-eksporter (Accessed 15 May 2020).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2017) “On approval of the Procedure for filling in and issuing by the customs certificate for transportation (origin) of goods EUR.1”, available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17 (Accessed 30 May 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017) “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. (Accessed 30 May 2020).
11. Vojtseschuk, A.D. (2017) “The effectiveness of institutional and organizational support for risk management of the customs space of Ukraine in the context of global trends”, Innovatsijna ekonomika, vol. 7-8, pp. 5-12.
12. Didukh, M.M. and Makhnovets', M.O. (2017) “A practical guide for an organic exporter to the EU”, issue 2. Kyiv, Berlin, 42 p.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 5213

Відомості про авторів

Є. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики,Тернопільський національний економічний університет

Ye. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0001-6856-4855

Як цитувати статтю

Бондаренко Є. П. Прагматизм здійснення митного контролю визначення країни походження товарів. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8049 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.57

Bondarenko, Ye. (2020), “Pragmatic aspects of customs control in determining the country of origin of goods”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8049 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.