EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Кривов’язюк, Б. Р. Савка

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.59

УДК: 65.01

І. В. Кривов’язюк, Б. Р. Савка

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Мета статті полягає в науково-практичному обгрунтуванні зовнішніх чинників впливу на діяльність експортноорієнтованого машинобудівного підприємства та проведенні оцінки їх впливу на прибутковість.
Виокремлено такі групи чинників зовнішнього середовища: міжнародне середовище, економічні, політичні, соціально-демографічні та технологічні. В роботі проведено аналіз та оцінку впливу на прибутковість експортноорієнтованого підприємства факторів міжнародного середовища та економічних факторів. Проведена оцінка за період 2015-2019 рр. показала, що найбільший вплив на прибутковість експортноорієнтованого підприємства мають такі економічні чинники як зміна обмінних курсів іноземних валют, в яких здійснюються експортно-імпортні операції, інфляція та коливання цін на енергоносії. Встановлено, що при переважанні експорту над імпортом, девальвація національної валюти позитивно впливає на прибутковість підприємства. Проведено оцінку впливу інфляції на зростання витрат на оплату праці та постачання матеріалів та послуг, зростання цін на енергоносії на прибутковість підприємства.
Здійснено аналіз чинників міжнародного середовища та проведено оцінку їх впливу на прибутковість підприємства. Виявлено, що падіння промислового виробництва та виробництва автомобілів на ключових ринках негативно впливає на обсяги відвантажень продукції підприємства та знижує його прибутковість. Досліджено залежність коливання цін на нафту та металобрухт на світових ринках на ціну металопрокату для виробництва готової продукції та відповідно, на прибутковість підприємства.
Визначено, що в період 2015-2019 рр. на прибутковість діяльності експортноорієнтованого підприємства посилюється негативний вплив факторів зовнішнього середовища, що найбільш суттєво проявляється у впливі змін курсів іноземних валют і інфляції.
Перспективи подальших досліджень слід пов’язати із аналізом та оцінкою політичних, соціально-демографічних та технологічних чинників впливу для більш повного розуміння впливу зовнішнього середовища на прибутковість експортноорієнтованого підприємства.

Ключові слова: зовнішнє середовище підприємcтва; чинники впливу на підприємство; експортноорієнтоване підприємство; прибутковість.

Література

1. Савіцький А. В. Управління прибутковістю підприємства на основі максимізації прибутку та чинників експортної орієнтованості. Інтелект ХХІ. 2017. № 2. С. 169-176.
2. Фабрика І. В. Механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. Том 27. № 2. С. 209–217.
3. Дейнега О. В. Оцінювання впливу макросередовища на діяльність машинобудівних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14. Ч.1. С.83–88.
4. Кривов’язюк І. В., Волинчук Ю. В. Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис? Актуальні проблеми економіки. 2014. № 10 (160). С. 56-62.
5. Кривов’язюк І. В., Пахольчук А. І. Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2013. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962 (дата звернення: 05.05.2020).
6. Логутова Т. Г., Пеліхова М. А. Економічна парадигма стратегічного управління підприємствами в умовах «нової» економіки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Економічні науки. 2018. Випуск 35. С. 305-311.
7. Лужецький А. І. Діагностика зовнішнього середовища машинобудівних підприємств України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 11. С. 121–123.
8. Швець Ю. О. Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 26–36.
9. Тесленок І. М., Коротунова О. В., Косенко Ю. В. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 78–82.
10. Марченко В. М., Лєбєдєва Н. П. Стратегія експортної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 592-596.
11. SKF Group / Офіційний сайт компанії. URL: http://www.skf.com/group/index.html (дата звернення: 05.05.2020).
12. JP Morgan / Oxford Economics February 2020. URL: https://www.jpmorgan.com/global/jpmorgan (дата звернення: 11.05.2020).
13. Статистика производства новых автомобилей. autoVERCITY. URL: https://auto.vercity.ru/statistics/production (дата звернення: 13.05.2020).
14. Brent crude oil / TRADING ECONOMICS. URL: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil (дата звернення: 19.05.2020).
15. Currencies / TRADING ECONOMICS. URL: https://tradingeconomics.com/currencies (дата звернення: 19.05.2020).
16. Індекс інфляції в Україні / МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 27.05.2020).
17. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2019 роках / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpPD_u.html (дата звернення: 01.06.2020).

I. Kryvovyazyuk, B. Savka

EXTERNAL FACTORS OF EXPORT-ORIENTED MACHINE-BUILDING COMPANY PROFITABILITY

Summary

The purpose of the article is to scientifically and practically substantiate the external factors influencing the activities of the export-oriented machine-building enterprise and to assess their impact on profitability.
The following groups of environmental factors have been identified: international environment, economic, political, socio-demographic and technological. The paper analyzes and evaluates the impact on the profitability of export-oriented enterprises of international factors and economic factors. The assessment for the period 2015-2019 showed that the greatest impact on the profitability of export-oriented enterprises have such economic factors as changes in foreign exchange rates, in which export-import operations, inflation and fluctuations in energy prices. It is established that with the predominance of exports over imports, the devaluation of the national currency has a positive effect on the profitability of the enterprise. An assessment was made of the impact of inflation on the growth of labor costs and supply of materials and services, rising energy prices on the profitability of the enterprise.
An analysis of the factors of the international environment and an assessment of their impact on the profitability of the enterprise was carried out. It was found that the decline in industrial production and car production in key markets has a negative impact on shipments of products and reduces its profitability. The dependence of fluctuations in oil and scrap prices on world markets on the price of rolled metal for the production of finished products and, accordingly, on the profitability of the enterprise was studied.
It is determined that in the period 2015-2019 the negative impact of environmental factors on the profitability of the export-oriented enterprise increases, which is most significantly manifested in the impact of changes in foreign exchange rates and inflation.
Prospects for further research should be linked to the analysis and assessment of political, socio-demographic and technological factors of influence to understand better the impact of the external environment on the profitability of export-oriented enterprises.

Keywords: environment; factors of influence on the company; export-oriented company; profitability.

References

1. Savitskyi, A. (2017), “Enterprise’s profitability management based on maximization of profit and factors of export-orientation”, Intellect ХХІ, vol. 2, рр. 169–176.
2. Fabryka, І.V. (2017), “Мechanism of management of export potential of machine-building enterprise”, Ekonomichnyy analiz, vol. 27(2), рр. 209–217.
3. Deyneha, O.V. (2017), “Estimation of influence of macroenvironment on activity of machine-building enterprises”, Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 14 (1), рр. 83–88.
4. Kryvovyazyuk, I.V. and Volynchuk, Yu. V. (2014), “Ukraine in international economic rating: post-crisis syndromes or apocalypse”, Actual problems of the economy, vol. 10 (160), pp. 56-62.
5. Kryvovyazyuk, I.V. and Paholchuk, A.I. (2013), “Economic decision-making and its influence on efficiency of enterprise activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962 (Accessed 5 May 2020).
6. Logutova, Т.Г. and Pelikhova, М.А. (2018), “The economic paradigm of strategic management of enterprises in the conditions of a “new” economy”, Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Economical sciences, vol. 35, pp. 305-311.
7. Luzhetskyi, A.I. (2015), “Diagnostic of the environmental of engineering enterprises of Ukraine”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia “Ekonomika i menedzhment”, vol. 11, рр. 121–123.
8. Shvets, Yu.O. (2016), “The influence of factors external and internal environment on the strategic management of circulating assets of the enterprises of mechanical engineering”, Bulletin of Zaporizhzhіa National University. Economic Sciences, vol. 1, pp. 26–36.
9. Teslenok, І., Korotunova, О. and Kosenko, Yu. (2019), “Analysis of the of environmental factors on the functioning of the machine-building enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp.78–82.
10. Marchenko, V.M. and Lebedeva, N.P. (2017), “Export activity strategy for subject for foreign economic activity”, Economy and society, vol. 13, рр. 592–596.
11. SKF Group (2020), “Plant of PJSC “SKF Ukraine”, available at: http://www.skf.com/group/index.html (Accessed 5 May 2020).
12. JP Morgan (2020), “Oxford Economics February 2020”, available at: https://www.jpmorgan.com/global/jpmorgan (Accessed 11 May 2020).
13. AutoVERCITY (2020), “New car production statistics”, available at: https://auto.vercity.ru/statistics/production (Accessed 13 May 2020).
14. TRADING ECONOMICS (2020), “Brent crude oil”, available at: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil (Accessed 19 May 2020).
15. TRADING ECONOMICS (2020), “Currencies”, available at: https://tradingeconomics.com/currencies (Accessed 19 May 2020).
16. Ministry of Finance (2020), “Inflation index in Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ (Accessed 27 May 2020).
17. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Average monthly wages of full-time employees by type of economic activity of industry in 2010-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpPD_u.html (Accessed 01 June 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 15201

Відомості про авторів

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-8801-4700


Б. Р. Савка

к. е. н., головний бухгалтер ПрАТ «СКФ Україна», м. Луцьк

B. Savka

Chief Accountant of PJSC ‘SKF Ukraine’, Lutsk

ORCID:

0000-0002-3848-4325

Як цитувати статтю

Кривов’язюк І. В., Савка Б. Р. Зовнішні чинники впливу на прибутковість експортноорієнтованого машинобудівного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8051 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.59

Kryvovyazyuk, I. and Savka, B. (2020), “External factors of export-oriented machine-building company profitability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8051 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.